Leer Gods stem te horen, om met de Heer te herenigen

De Heer beloofde dat Hij zeker terug zal komen in de laatste dagen, maar tegelijkertijd, verschijnen er de valse christussen en valse profeten om mensen te misleiden! Als we de ware Christus van de valse christussen niet kunnen onderscheiden, zullen we de volgende twee gevaarlijke gevolgen krijgen:

 1. We leven in angst om op ons hoede jegens de valse christussen en profeten en weigeren allemaal die het nieuwe werk van de komst van de Heer verspreiden. We zullen de kans verliezen om voor aangezicht van de Heer te worden opgenomen.
 2. We kennen de ware Christus niet, zelfs dat we de valse christussen en valse profeten volgen, zodat we de kans verliezen om volledig door God te worden gered en om het hemelse koninkrijk binnen te gaan.
  Duidelijk gezien dat het heel belangrijk is voor ons om de ware Christus tussen de valse christussen te onderscheiden. Dus wat is de sleutel tot het onderscheiden van de ware Christus van de valse christussen?
  De Heer Jezus zei: “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij” (JOHANNES 14:6).
  God zegt: “De vleesgeworden God wordt Christus genoemd en dus wordt de Christus die de mensen de waarheid kan geven, God genoemd. Hier is niets buitensporigs aan, want Hij bezit het wezen van God en bezit Gods gezindheid en wijsheid in Zijn werk, die onbereikbaar zijn voor de mens. Degenen die zichzelf Christus noemen, maar het werk van God niet kunnen verrichten, zijn fraudeurs. Christus is niet slechts de manifestatie van God op aarde, maar ook, het specifieke vlees dat door God wordt aangenomen terwijl Hij Zijn werk onder de mens uitvoert en voltooit. Dit vlees is er geen dat zomaar door iedereen kan worden vervangen, maar één wat Gods werk op aarde adequaat kan verdragen, de gezindheid van God kan uitdrukken, God in voldoende mate kan vertegenwoordigen en de mens van leven kan voorzien. Vroeg of laat zullen degenen die voordoen als Christus allemaal vallen, want hoewel ze beweren Christus te zijn, bezitten ze niets van het wezen van Christus. En dus zeg ik dat de authenticiteit van Christus niet door de mens kan worden gedefinieerd, maar wordt beantwoord en besloten door God Zelf.
  Uit Gods woorden kunnen we zien dat Gods essentie de waarheid, de weg en het leven is. Alleen God kan de waarheid uitdrukken en mensen redden. De valse christus bezit de essentie van God niet, kan noch de waarheid uitdrukken. Hij kan gewoon leugens spreken om mensen te misleiden. Dus we moeten de ware Christus en de valse christussen onderscheiden in Gods woorden en Gods werk. Wil je de waarheid hiervan begrijpen? Wil je een wijze maagd worden om met de Heer te herenigen?
  Beste vrienden, ik deel een artikel over de getuigenis van christen met jullie. Hieruit kunnen we deze waarheid begrijpen om de Heer zo snel mogelijk te verwelkomen.

Nu ik de waarheid begrijp over het onderscheiden van de ware Christus en valse Christussen, ben ik niet langer blindelings afwerend

Door Xiangwang, Maleisië


Vanaf jonge leeftijd heb ik mijn moeder, een kerkdiaken en zondagsschoollerares, gevolgd in het geloof in de Heer. Ik ging vaak naar bijeenkomsten en las de Bijbel met haar. Toen ik ouder werd, ging ik van de kindergroep over naar de tienergroep.

De dominee wiens taak het was om voor de tienergroep te preken, had een doctorsgraad in de theologie. Hij vertelde ons vaak dat het niet eenvoudig was om dominee te zijn en dat het zonder de inspiratie van de Heilige Geest erg moeilijk was om het domineeschap vol te houden. Wij zetten hem daarom op een voetstuk, want we geloofden dat hij iemand was in wie God genoegen schiep en die inspiratie kreeg van de Heilige Geest. Wanneer hij voor ons preekte, gebruikte hij vaak twee Bijbelverzen: “Als iemand dan tegen jullie zegt: ‘Kijk, Christus is hier of daar,’ geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden” (Matteüs 24:23-24). Hij vertelde ons dan dat er in de laatste dagen veel valse Christussen zouden verschijnen, en maande ons om altijd voorzichtig te zijn en niet maar onbekommerd naar andere preken te gaan luisteren. Vooral degenen onder ons die nog geen sterke basis in de Bijbel hadden en die nog een te kleine gestalte hadden, konden volgens hem beter geen enkele preek van iemand van een andere denominatie beluisteren, lezen of onderzoeken. Dit om te voorkomen dat ze misleid zouden worden.

De pastoor houdt de bijbel vast

Daarnaast noemde de dominee ook vaak bepaalde kerken die we absoluut, koste wat kost moesten vermijden, waaronder de Bliksem uit het oosten. Hij vertelde ons iets van de negatieve publiciteit die de ronde deed over de Bliksem uit het oosten. Toen de leden van mijn groep dit hoorden, zeiden ze allemaal dat ze die kerk zouden vermijden. De dominee hield ons vaak in preken voor dat, zo lang we de Bijbel maar vaak lazen, regelmatig naar bijeenkomsten bleven gaan, regelmatig geestelijke oefeningen deden, dagelijks tegenover God belijdenis deden en berouw toonden voor onze zonden, en geduldig te allen tijde waakzaam bleven, dat we dan bij de komst van de Heer in het hemelse koninkrijk zouden worden opgenomen. Ik geloofde rotsvast wat hij zei, durfde niet onbekommerd naar andere kerken te gaan om daar naar de preken te luisteren, en deed nauwkeurig wat de dominee zei dat we moesten doen. Daarmee had ik het idee dat ik al een plek had verworven onder degenen die de terugkeer van de Heer afwachtten.

Lees verder Leer Gods stem te horen, om met de Heer te herenigen

Kent u de wijsheid van het onderzoeken van de ware weg?

Het is nu het cruciale moment om de Heer te verwelkomen. In de hele wereld getuigt alleen De Kerk van Almachtige God dat de Heer Jezus is teruggekeerd als Almachtige God, Christus van de laatste dagen, die uitdrukt wat de Heilige Geest tot de kerken zegt en het oordeelswerk verricht dat begint in Gods huis. Maar wanneer ze de CCP-regering en de voorgangers en oudsten van de religieuze wereld de Kerk van Almachtige God zien veroordelen, geloven veel mensen dat dit niet de ware weg is, en daarom zoeken ze er niet naar en kijken ze er niet naar. Als we de ware weg onderzoeken zonder Gods wil te zoeken, maar ons in plaats daarvan richten op de houding van de religieuze wereld en de Chinese regering, is dit dan de wijsheid die we zouden moeten hebben als we de ware weg onderzoeken? Wat is precies de wijsheid om de ware weg te onderzoeken? Hoe kunnen we de ware weg onderzoeken om de Heer te kunnen verwelkomen? We zullen deze kwesties nu onderzoeken door middel van communicatie.

Pastor houdt gelovigen tegen om de waarheid te onderzoekenPastor houdt gelovigen tegen om de waarheid te onderzoeken

Lees verder Kent u de wijsheid van het onderzoeken van de ware weg?

Wijze maagden kunnen Gods stem horen en de Heer verwelkomen

Ⅱ. Wijze maagden hebben door de stem van de Heer te horen en door Zijn verschijning en Zijn werk te zien, vastgesteld dat Hij is wedergekeerd. Daarom hebben zij Gods werk in de laatste dagen aanvaard, volgen ze de voetstappen van het Lam en wonen het feestmaal van de Heer bij.


 1. Wat zijn de wijze maagden in werkelijkheid?

Bijbelverzen ter referentie:

“Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. … Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. … En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. … en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten” (MATTHEÜS 25:1, 4, 6-7, 10).

“Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (JOHANNES 10:27).

“dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam” (OPENBARING 14:4).

“Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen” (OPENBARING 7:17).

“zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden” (Matteüs 7:7).

Vijf wijze maagden

Klassieke woorden van God:

“Vijf wijze maagden duiden het aantal mensen aan … Dit is de reden waarom ze de vraag kregen om in de laatste dagen olie te bereiden. (De schepping bezit niet mijn kwaliteit; als ze wijzen willen maken, moeten ze olie bereiden en zo moeten ze met mijn woorden uitgerust worden.) De vijf wijze maagden vertegenwoordigen mijn zonen en mijn volk onder de mensen die ik geschapen heb. Dat ik ze aanspreek met ‘maagden’ is omdat ze weliswaar op aarde zijn geboren, maar wel door mij gewonnen zijn; men kan zeggen dat ze heilig zijn geworden, dus worden ze ‘maagden’ genoemd.”

uit ‘Hoofdstuk 116’ van Uitspraken van Christus aan het begin

Lees verder Wijze maagden kunnen Gods stem horen en de Heer verwelkomen

Getuigenis van een christen: zijn eerlijkheid wint het vertrouwen van zijn baas

Noot van de redactie: Veel mensen geloven dat in de huidige maatschappij, een eerlijk persoon te zijn betekent dat ze verlies zullen lijden. Duo Ji heeft echter door zijn eigen ervaringen bevestigd dat dit onjuist is. Wanneer hij dingen eerlijk doet op het werk met zijn twee voeten stevig op de grond, vindt hij niet alleen gemoedsrust, maar verkrijgt hij ook erkenning van zijn baas.

Design werk

Ik werkte als ontwerper van patronen in een drukkerij. In een bescheiden kantoor werkten alleen mijn baas, mijn collega Xiaozhang en ik. In de ogen van de baas was Xiaozhang, die daar al meer dan een jaar ontwerper was, een winterharde, humoristische en capabele persoon, en dus vond de baas hem leuk en waardeerde hem zeer.

Toen ik voor het eerst begon te werken, studeerde ik zwijgend hard omdat ik onbekend was met bijna alles, en ik deed mijn best om elke taak uit te voeren die goed was toegewezen door de baas. Later ontdekte ik dat Xiaozhang elke keer snel het werk af maakte dat door de baas was geregeld, het aantal waarvan die vergelijkbaar waren met die van mij, maar ik moest de volgende dag doorgaan. Ziend dat Xiaozhang zijn werk vrij gemakkelijk deed en tijd had om met anderen op internet te chatten, voelde ik de toenemende druk en benijdde ik hem tegelijkertijd. Eens vroeg mijn baas me om te proberen het patroon te maken op de babykleding die hij me gaf, waarvan hij zei, dat wat Xiaozhang eerder faalde te maken. Toen probeerde ik de bron materiaal te vinden, maar ongeveer twee uur later vond ik niets gepast. Na het observeren van het figuur op die kleding, vond ik het monochromatisch en niet erg moeilijk, dus het zou niet te lang moeten duren, zelfs als ik het zelf tekende. Toen begon ik en ongeveer drie uur later had ik het klaar. Tijdens de lunch zei Xiaozhang zachtjes tegen me: ‘Je zou tegen de baas kunnen vertellen dat je het materiaal niet hebt gevonden; op die manier hoef je het werk niet te doen. Waarom tekende je het patroon zo nauwgezet? Het is niet alleen verspilde tijd, maar liet de baas ook denken dat je langzaam werkte.’ Na dit te horen, realiseerde ik me plotseling: Oh, zo ga je elke keer om met het werk. Ik snap het. In de toekomst moet ik slimmer zijn: ik zal de patronen niet zelf tekenen, en in plaats daarvan zal ik de baas vertellen dat ik geen materiaal kan vinden. Maar toen ik zo dacht, voelde ik me ongemakkelijk – is zo doen, niet gek doen? Ik ben een gelovige in God en God vereist van ons dat we eerlijke mensen zijn, dus ik moet ernaar streven om het werk eerlijk te doen.

Lees verder Getuigenis van een christen: zijn eerlijkheid wint het vertrouwen van zijn baas

Waar moeten we beginnen om onze relatie met God te verbeteren?

Relevante woorden van God:

“Mensen geloven in God, houden van God en behagen God door de Geest van God met hun hart te raken. Zo verkrijgen ze Zijn goedkeuring. Als ze zich in hun hart met Gods woorden bezighouden, worden ze door Geest van God bewogen. Wil je een goed geestelijk leven en een goede relatie met God bewerkstelligen, dan moet je eerst je hart aan Hem geven. Maak je hart ook stil voor Hem. Alleen als je je hele hart aan God hebt overgegeven, kun je gestaag een goed geestelijk leven vormgeven. Als mensen hun hart niet aan God geven in hun geloof in Hem, als hun hart niet in Hem is en ze Zijn last niet op zich nemen, bedriegen ze God alleen maar. Dan is hun gedrag misschien wel religieus, maar Gods lof verdienen zij niet.”

“De huidige woorden van de Heilige Geest zijn de dynamiek van het werk van de Heilige Geest en de voortdurende verlichting van de mens van de Heilige Geest gedurende deze periode is de trend van het werk van de Heilige Geest. En welke trend is er tegenwoordig te zien in het werk van de Heilige Geest? Het is het leiderschap om de mensen te brengen tot het werk van God van vandaag en tot een normaal spiritueel leven. …

Ten eerste moet je je hart storten in de woorden van God. Je moet Gods woorden uit het verleden niet najagen, je moet ze niet bestuderen of vergelijken met de woorden van vandaag. In plaats daarvan moet je je hart volledig storten in de huidige woorden van God. Als er mensen zijn die tegenwoordig nog steeds de woorden van God, spirituele boeken of andere preken uit het verleden willen lezen, die niet volgens de huidige woorden zijn van de Heilige Geest, dan zijn dat de domste mensen die er maar zijn. God verafschuwt zulke mensen. Als je bereid bent om het licht van de Heilige Geest van tegenwoordig te aanvaarden, stort je hart dan volledig in de huidige uitspraken van God. Dit is het eerste wat je moet doen.”

Twee zussen communiceren

Lees verder Waar moeten we beginnen om onze relatie met God te verbeteren?

Hoe kunnen wij Gods verschijning ontdekken?

Wij bevinden ons nu in de laatste dagen. Tekenen van de eindtijd zijn al verschenen voor onze ogen, de profetieën met betrekking tot de wederkomst van de Heer zijn in wezen vervuld. Verlang jij er ook naar dat de Heer Jezus zo spoedig mogelijk terugkomt? God zegt: “Gods zesduizend jaar durende managementplan loopt ten einde en de poort van het koninkrijk is geopend voor iedereen die op zoek is naar de verschijning van God. Geliefde broeders en zusters, waar wachten jullie nog op? Wat is het dat jullie zoeken? Wachten jullie op de verschijning van God? Zijn jullie op zoek naar de voetafdrukken van God? Hoe wordt naar de verschijning van God verlangd! En hoe moeilijk is het om Gods voetstappen te vinden! In een tijdperk als dit, in een wereld als deze, wat moeten we doen om getuige te zijn van de dag van Gods verschijning? Wat moeten we doen om de voetafdrukken van God te volgen? Dat soort vragen komt op bij alle mensen die wachten op de verschijning van God. Jullie hebben ze allemaal meerdere malen overwogen – maar met welke uitkomst? Waar verschijnt God? Waar zijn de voetafdrukken van God? Hebben jullie de antwoorden gevonden?

Broeders en zusters; dubben jullie ook met deze vragen? Hoe kunnen wij Gods verschijning ontdekken? Waar zijn Gods voetstappen dan te vinden? Ik moet denken aan het volgende Musical Drama: ‘Elke natie aanbidt Almachtige God’ Broeders en zusters tonen in dit beeld verschillende houdingen in hun reacties als zij horen dat de Heer Jezus is teruggekeerd… Laten wij kijken hoe deze broeders en zusters Gods verschijning hebben ontdekt en hoe zij God hebben verwelkomd en in Gods voetstappen zijn gaan treden.

Lees verder Hoe kunnen wij Gods verschijning ontdekken?

Geloof in God 2 – Nadat de kerk is gevallen

Nadat de kerk gewelddadig was gesloopt …
Aan het begin van de film was een groep CCP-gewapende politie volledig bewapend en omringden ze een Drie-Zelfkerk. Wat willen ze doen? Ze bereiden zich voor om de kerk gewelddadig te verwijderen en er staat een grote graafmachine naast hen te wachten op de instructie van de CCP-politieleider. In opdracht van de politieleider, begin de graafmachine werken. Waarover zijn sommige christenen erg opgewonden en wilden blokkeren. Op dit moment beginnen de gewapende politieagenten, gewapend met wapenstokken, de ongewapende christenen te slaan. De scène is erg tragisch. Die christenen zien persoolijk hun kerk vallen. Het kruis is ook gevallen. Nadat de kerk instort, beginnen ze diep na te denken: waarom hebben we zoveel jaren voor de CCP gebeden en de CCP heeft niet verzacht voor de vervolging van religieuze overtuigingen, integendeel, ze zijn onze kerken gesloopt, is het echt naar Gods wil om voor de CCP te bidden?

Gelovigen biddenChristenen communiceren op de hooizolder

De kerken zijn doelbewust door de CCP gesloopt. De christenen ontwaken hierdoor uiteindelijk.
Chen Songen zei: “We werden allemaal door de dominees en ouderlingen misleid en beheerst door Satan. Wij hebben onze getuigenis verloren. Het heeft ons de ondergang van onze kerk, ons gebedshuis gekost, voor wij het eindelijk inzagen. Maar vandaag heeft God ons echt gered en geholpen om aan Satan te ontsnappen. Nu hebben wij eindelijk weer hoop op redding. Het is goed dat onze kerk is gesloopt. Anders waren wij zonder het te weten verdoemd.” Hoe is hij ontwaakt? Blijf kijken 👉 christelijke film

Lees verder Geloof in God 2 – Nadat de kerk is gevallen

Dit oordeel van het grote witte troon is zo geweldig

wanneer het oordeel van de grote witte troon voorspeld in het boek Openbaring komt, verbeelden veel broeders en zusters dat de Heer in de laatste dagen zal komen en op een grote witte troon zal zitten, en dan bepalen of mensen naar de hemel gaan of naar de hel op basis van wat ze hebben gedaan. Maar is dit hoe de profetie in werkelijkheid zal worden vervuld? Witri verkreeg een nieuw begrip van het oordeel over de grote witte troon door een periode van onderzoek.

Ik ben een christen uit Indonesië; Ik was katholiek samen met mijn ouders toen ik een klein meisje was. Na het huwelijk volgde ik mijn man in het christendom en begon te leren bidden en de Bijbel te lezen, en ik wierp mezelf op het gedragen volgens de woorden van de Heer. Ik heb ook veel video’s bekeken over het oordeel van de grote witte troon in de laatste dagen, die allemaal zijn gemaakt op basis van deze profetie in de Bijbel: “Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het ​boek​ van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden” (Openbaring 20:11-12). Ze zeiden dat de Heer op een grote witte troon zou zitten en mensen oordelen op basis van hun daden; wie van zonde is, zal in de grote ramp nederdalen om gestraft te worden, terwijl degenen die niet van zonde zijn opgenomen zullen worden in het koninkrijk van de hemel. Na het bekijken van deze video’s raakte ik er vast van overtuigd dat ze het oordeel van de Heer bij Zijn terugkeer nauwkeurig beschreven. Ik klopte mezelf ook op de rug omdat ik het evangelie van de Heer had aanvaard en besloot om waarachtiger te blijven aan Zijn woorden, zodat wanneer Hij terugkeert om Zijn oordeel uit te voeren, ik door Hem in het koninkrijk van de hemel kon worden opgenomen.

Er was een enorme tsunami in Indonesië in 2015 – veel mensen stierven. Elke keer als ik over een ramp hoorde, was ik me ervan bewust dat dit de toorn van God was en dat het een waarschuwing van Hem was dat de dag des oordeels op ons is. Maar toen dacht erover hoe ik een aantal jaren een gelovige was geweest, en hoewel ik ernaar had gestreefd de woorden van de Heer in de praktijk te brengen, het zout van de aarde en het licht van de wereld wilde zijn, wanneer ik dingen tegenkwam in mijn werkelijke leven ik hier helemaal niet toe in staat was. Ik was er ook niet in geslaagd om anderen als mijzelf lief te hebben. Ik zou bijvoorbeeld mijn geduld verliezen als mijn man of moeder iets deden wat ik niet leuk vond. En toen ik hoorde dat mijn schoonmoeder iets kwaads over me had gezegd tegen mijn schoonzus, voelde ik me echt boos en zou dan iets slechts zeggen over mijn schoonmoeder tegen mijn schoonzus, haar achter haar rug beoordelen. Ik was zelfs hebzuchtig en ijdel en volgde wereldse trends. Ik las dit Bijbeltekst en wist dat het waar was: “Wees heilig, want ik ben heilig” (1 Petrus 1:16). God is heilig, dus iedereen die niet heilig is, kan Zijn gezicht niet zien. Maar ik leefde voortdurend in zonde – hoe kon ik ooit Gods goedkeuring verkrijgen? Dus ging ik naar verschillende kerken en vroeg de voorgangers: “Hoe kan het probleem van voortdurend zondigen worden opgelost?” Ze antwoordden allemaal met: “Wanneer we zondigen, kunnen we voor God komen om te belijden, bidden en berouw tonen. Dan zal de Heer ons van onze zonden vrijspreken.” Hun antwoorden hebben het probleem echter helemaal niet opgelost – ik bleef leven in de cyclus van zondigen en vervolgens bekennen. En wanneer ik zondigde, voelde ik me echt bang omdat ik dacht aan hoe de Heer in de laatste dagen aan Zijn grote witte troon zou zitten, net als een rechter, en ons dan zou beoordelen op basis van al onze handelingen. Ik zondigde altijd, dus zou ik door de Heer worden geoordeeld en veroordeeld? Hoe zou ik mogelijk het koninkrijk der hemelen kunnen bereiken? Ik voelde me echt bezorgd.

Broeders en zusters bespreken kwesties

Lees verder Dit oordeel van het grote witte troon is zo geweldig

Er is een manier waarop zonde wordt gereinigd en we het koninkrijk der hemelen kunnen binnengaan

zussen communiceren

 • Leven in zonde en geen kracht hebben om eraan te ontsnappen.

Zuster Sara leest vaak wat ik deel. Ze vindt het heel goed. Het laat haar de waarheid in de Bijbel begrijpen.
Op een dag stelde ze een vraag, ze zei: “De Heer leerde ons om anderen lief te hebben en vijanden lief te hebben als onszelf. Maar in het leven maak ik vaak ruzie en word ik boos op mijn moeder vanwege de verschillende meningen tussen mijn moeder en ik. Ik probeer ook mezelf in te houden en geduldig te luisteren naar de suggesties van mijn moeder. Maar na een lange tijd heb ik nog steeds geen controle over mijn bloed en heb ik een debat gehad met mijn moeder. Bovendien, volg ik de trend van de wereld en raakte verslaafd aan TV-shows. Soms lieg en bedrieg ik om mijn belangen en gezichten te beschermen. Ik leef altijd in staat van het begaan en het belijden van zonde en kan niet aan de gebondenheid van de zonde ontsnappen. Ik voel me erg pijnlijk in mijn hart. Soms denk ik ook: kan ik het hemelse koninkrijk binnengaan als ik altijd in zonde leef? Ik begrijp niet waarom ik nog steeds zondig, zelfs als de Heer Jezus onze zonde vergaf. Hoe moet ik handelen om niet langer te zondigen? Ik bid er vaak over tot de Heer. Maar ik heb nog geen weg ontvangen.”
Vervolgens zochten en communiceerden we over de wortel van het zondigen en de manier waarop de zonde wordt gereinigd. Nadat Sara dit hoorde, voelde ze zich licht in haar hart. Dank God!
Vrienden, willen jullie weten wat zuster Sara begreep? Ik zal onze ervaring van het zoeken naar het verwijderen van de zonde delen.

Lees verder Er is een manier waarop zonde wordt gereinigd en we het koninkrijk der hemelen kunnen binnengaan

Is het oordeel over de grote witte troon begonnen?

Vraag: Je getuigt dat de Heer is teruggekeerd en Zijn oordeelswerk doet, te beginnen bij het huis van God in de laatste dagen. Dit lijkt te verschillen van het oordeel van de grote witte troon in het boek Openbaring. De meeste mensen in religieuze kringen geloven dat het oordeel van de grote witte troon gericht is op de niet-gelovigen die tot de duivel Satan behoren. Wanneer de Heer komt, zullen de gelovigen in de hemel worden opgenomen en dan zal Hij rampen doen neerkomen om de niet-gelovigen te vernietigen. Dat is het oordeel voor de grote witte troon. Je getuigt van het begin van Gods oordeel in de laatste dagen, maar we hebben niet gezien dat God rampen heeft doen neerkomen om de niet-gelovigen te vernietigen. Hoe kan het dan het oordeel van de grote witte troon zijn?

Is het oordeel over de grote witte troon begonnen

Lees verder Is het oordeel over de grote witte troon begonnen?