Leer Gods stem te horen, om met de Heer te herenigen

Tijdens onze bijeenkomst op de derde dag bespraken we het verschil tussen de wijze maagden en de dwaze maagden. Broeder Zhang zei: “De wijze maagden zijn wijs omdat ze hunkeren naar het verschijnen van God, en omdat ze weten hoe te luisteren naar Gods stem. Ze zijn intelligent, hebben kaliber, en zijn mensen die de waarheid beminnen en zoeken. Wanneer ze daarom het nieuws horen dat de Heer is gekomen, zoeken en onderzoeken ze actief; zulke mensen kunnen niet worden misleid door valse Christussen. De dwaze maagden beminnen de waarheid niet, ze schenken geen aandacht aan het luisteren naar de stem van God en weten ook niet hoe dat moet. Ze zijn verward en hebben geen onderscheidingsvermogen. Wat betreft de komst van de Heer, kunnen ze zich alleen vastklampen aan hun eigen noties en verbeeldingen om Gods werk te weerstaan en veroordelen. Zo vinden sommige broeders en zusters het niet belangrijk om in hun geloof in de Heer naar Zijn woorden te luisteren. In plaats daarvan geloven ze wat de dominees en ouderlingen zeggen. Wat de dominees en ouderlingen ook maar zeggen, dat is wat ze geloven. Hoewel ze in naam in de Heer geloven, volgen en gehoorzamen ze in werkelijkheid de dominees en ouderlingen. Dan zijn er nog broeders en zusters die zich uitsluitend richten op het blindelings afweren van valse Christussen. Ze zoeken en onderzoeken niet, zelfs niet als ze iemand het nieuws horen verspreiden van de terugkeer van de Heer. Is dit niet als stoppen met eten uit angst te stikken? Zijn zulke mensen in staat de terugkeer van de Heer te verwelkomen?”

Vier mensen zijn aan het praten

De woorden van broeder Zhang gaven me een plotselinge flits van inzicht. Ik dacht: dat klopt! Ik heb nu al zo lang geloofd wat mijn dominee preekt, en ik heb Gods werk van de laatste dagen niet onderzocht. Als Almachtige God werkelijk de teruggekeerde Heer Jezus is, ben ik dan niet ontmaskerd als een dwaze maagd? De Heer Jezus zei: ‘Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan’ (Matteüs 7:7). Ik heb altijd uitgekeken naar het verwelkomen van de Heer, en nu getuigt De Kerk van Almachtige God dat de Heer is teruggekomen. Ik moet een wijze maagd zijn en het werk van Almachtige God van de laatste dagen actief zoeken en onderzoeken. Alleen dat is in overeenstemming met Gods wil. Daarom besloot ik om het werk van Almachtige God van de laatste dagen te blijven onderzoeken.

De volgende dag vroeg ik op een bijeenkomst: “Broeder, gisteren communiceerde je dat dit de sleutel is om een wijze maagd te zijn: men moet zich concentreren op het luisteren naar Gods stem. Het voelt alsof ik nu een pad heb om te volgen, om het werk van God van de laatste dagen te onderzoeken. Maar mijn dominee zegt vaak in zijn preken dat er in de laatste dagen valse Christussen zullen verschijnen om mensen te misleiden. Hoe moeten we dan onderscheid maken tussen de ware Christus en valse Christussen? Ik begrijp dit aspect van de waarheid niet, dus ik vroeg me af of je misschien je communicatie met me zou kunnen delen?”

Broeder Zhang zei: “De vraag die je stelt, is cruciaal, want ze heeft direct te maken met de vraag of we de terugkeer van de Heer kunnen verwelkomen. Zo lang we de waarheid kunnen begrijpen over het onderscheiden van de ware Christus en valse Christussen, kunnen valse Christussen proberen wat ze willen om voor God te spelen: ons zullen ze dan nooit misleiden. Wat betreft hoe je onderscheid moet maken tussen de ware Christus en valse Christussen, daarover zegt God: ‘Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, Christus is hier of daar,” geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden’ (Matteüs 24:23-24). De woorden van de Heer vertellen ons duidelijk dat valse Christussen in de laatste dagen vooral tekenen en wonderen zullen gebruiken om mensen te misleiden. Omdat valse Christussen geen enkele waarheid hebben en hun essentie die van boze geesten en demonen is, kunnen ze alleen maar het vroegere werk van God nadoen en wat eenvoudige tekenen en wonderen verrichten. Of anders leggen ze de Bijbel verkeerd uit, om mensen met geheimzinnige theorieën te verwarren. Alleen Christus is de waarheid, de weg en het leven. Alleen Hij kan de waarheid verkondigen, ons de weg wijzen en ons leven geven. Iedereen die zich Christus noemt maar de waarheid niet kan verkondigen, is met zekerheid een valse Christus en een bedrieger. Dit is het principe dat ons een fundamenteel onderscheidingsvermogen biedt met betrekking tot valse Christussen.”

Nadat ik naar de communicatie van de broeder had geluisterd, las ik deze passage uit de Schrift opnieuw zorgvuldig. Plotseling werd alles duidelijk: “Ja, in de Bijbel staat inderdaad echt dat valse Christussen grote tekenen en wonderen zullen verrichten om mensen te misleiden. Hoe kan het dan zijn dat die dominees, die zo goed thuis zijn in de Bijbel, dit principe niet hebben gezien dat ons in staat stelt valse Christussen te onderscheiden?”

Vervolgens stuurde broeder Zhang een passage uit de woorden van Almachtige God: “Als er tegenwoordig iemand zou opstaan die tekenen en wonderen kan tonen, demonen kan uitwerpen, zieken kan genezen en vele wonderen kan verrichten en deze persoon beweert dat hij Jezus is die gekomen is, dan is er sprake van valse boze geesten die Jezus nabootsen. Vergeet dat niet! God doet hetzelfde werk niet nog een keer. Jezus’ fase van het werk is al voltooid en God zal die fase van het werk nooit opnieuw uitvoeren. […] Als God in de laatste dagen nog steeds tekenen en wonderen toonde en nog steeds demonen uitwierp en de zieken genas – als Hij precies hetzelfde als Jezus deed – dan zou God hetzelfde werk herhalen en zou het werk van Jezus geen betekenis of waarde hebben. God voert dus één fase van het werk uit in elk tijdperk. Zodra één fase van Zijn werk is voltooid, wordt die al spoedig nagebootst door boze geesten. Nadat Satan God op de voet gaat volgen, stapt God over op een andere methode. Zodra God een fase van Zijn werk heeft voltooid, wordt die nagebootst door boze geesten. Jullie moeten dit duidelijk inzien” (‘Gods huidige werk kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Broeder Zhang deelde in communicatie: “Uit de woorden van Almachtige God kunnen we opmaken dat God altijd een nieuwe en nooit een oude God is, en dat Hij nooit twee keer hetzelfde werk heeft gedaan. Telkens als God een nieuwe werkfase begint, verkondigt Hij nieuwe woorden en geeft Hij de mens nieuwe beoefeningspaden. Toen de Heer Jezus kwam, bijvoorbeeld, herhaalde Hij niet het werk van het afkondigen van de wetten en geboden. In plaats daarvan gebruikte Hij dat werk als een basis om het verlossingswerk voor de gehele mensheid uit te voeren. De mensen van die periode gaf Hij nieuwe manieren van beoefening. Zo leerde Hij mensen belijdenis te doen en berouw te tonen, hun vijanden lief te hebben, te leren vergeven, te leren elkaar lief te hebben, enzovoorts. Nu is Almachtige God in de laatste dagen gekomen. In plaats van de weg van berouw helemaal opnieuw te verkondigen, gebruikt Hij het verlossingswerk als basis voor het uitvoeren van het oordeelswerk en de zuivering van de mens door woorden. Tijdens deze werkfase verricht God geen tekenen en wonderen. In plaats daarvan verkondigt Hij Zijn woorden op een praktische manier om onze verdorven gezindheden bloot te leggen en te oordelen over onze onrechtvaardigheid. Tegelijkertijd schenkt God ons alle waarheden die we nodig hebben om ware redding te verkrijgen, en stelt Hij ons in staat een begrip te hebben van het pad naar een wijziging van gezindheid. Langs dit pad kunnen we onze verdorven gezindheden van ons afwerpen en door God Zijn koninkrijk worden binnengeleid. De meeste valse Christussen, daarentegen, zijn bezeten door boze geesten en zijn allemaal buitengewoon verwaand en absurd. Ze zijn niet in staat nieuwe tijdperken te beginnen of tijdperken te beëindigen, laat staan dat ze de waarheid kunnen verkondigen om mensen het pad naar een verandering van gezindheid te wijzen. Het enige wat ze kunnen doen, is het vroegere werk van de Heer Jezus nadoen, en wat eenvoudige tekenen en wonderen verrichten om mensen te misleiden. Maar wat de grote wonderen betreft die de Heer Jezus verrichtte, zoals doden tot leven wekken en vijfduizend mensen voeden met twee vissen en vijf broden: valse Christussen zijn eenvoudigweg niet in staat deze handelingen na te doen, want alleen God heeft dergelijk gezag en kracht. Valse Christussen zouden zulke dingen nooit kunnen bewerkstelligen.”

Pas door de communicatie van de broeder begreep ik dat Gods werk altijd nieuw en nooit oud is, en dat valse Christussen alleen maar Gods vroegere werk kunnen nadoen en een paar eenvoudige tekenen en wonderen kunnen verrichten. Maar ze zijn niet in staat Gods werk te doen, en als we maar de principes achter Gods werk begrijpen, zullen we niet worden misleid. In het verleden was ik altijd bang geweest misleid te worden, dus durfde ik naar geen enkele preek van de Bliksem uit het oosten te luisteren. Het werk van de laatste dagen van de hand van Almachtige God durfde ik al helemaal niet te zoeken en onderzoeken. In plaats daarvan sloot ik mezelf op in de kerk, luisterde daar naar preken en prees de Heer. Ik dacht dat dat de veiligste manier om te handelen was, en dat ik in de toekomst herenigd zou worden met de Heer. Maar nu ik erover nadacht, hadden mijn passiviteit, mijn wantrouwen en het niet proactief zoeken van de uitspraken van de Heer in de laatste dagen een groot risico geschapen dat ik mijn kans om de Heer te verwelkomen zou mislopen.

Broeder Zhang vervolgde zijn communicatie: “God is de waarheid, de weg en het leven. We kunnen de ware Christus onderscheiden van valse Christussen door de principes van Gods werk, maar ook door de essentie van Christus.” Toen stuurde broeder Zhang een passage uit Gods woorden: “De vleesgeworden God wordt Christus genoemd en dus wordt de Christus die de mensen de waarheid kan geven, God genoemd. Hier is niets buitensporigs aan, want Hij bezit het wezen van God en bezit Gods gezindheid en wijsheid in Zijn werk, die onbereikbaar zijn voor de mens. Degenen die zichzelf Christus noemen, maar het werk van God niet kunnen verrichten, zijn fraudeurs. Christus is niet slechts de manifestatie van God op aarde, maar ook, het specifieke vlees dat door God wordt aangenomen terwijl Hij Zijn werk onder de mens uitvoert en voltooit. Dit vlees is er geen dat zomaar door iedereen kan worden vervangen, maar één wat Gods werk op aarde adequaat kan verdragen, de gezindheid van God kan uitdrukken, God in voldoende mate kan vertegenwoordigen en de mens van leven kan voorzien. Vroeg of laat zullen degenen die voordoen als Christus allemaal vallen, want hoewel ze beweren Christus te zijn, bezitten ze niets van het wezen van Christus. En dus zeg ik dat de authenticiteit van Christus niet door de mens kan worden gedefinieerd, maar wordt beantwoord en besloten door God Zelf” (‘Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Broeder Zhang vervolgde zijn communicatie: “Uit Gods woorden kunnen we opmaken dat Christus de incarnatie is van de Geest van God: Hij bezit een goddelijke essentie, Hij verricht het werk van God, Hij verkondigt de gezindheid van God, Hij kan de waarheid verkondigen om de mens op enig moment en op enige plek te voorzien en te hoeden, en alleen Christus kan het werk van de redding van de mens uitvoeren. Bijvoorbeeld: de Heer Jezus was Christus, en Zijn verschijning en werk beëindigden het Tijdperk van de Wet en lieten het Tijdperk van Genade aanbreken. Hij sprak ook Zijn woorden om de mens de weg van het berouw te schenken, om de mens in staat te stellen Gods wil en vereisten duidelijk te kennen, en om de mens een weg te bieden om te volgen als er zich moeilijkheden voordeden. Door de woorden van de Heer Jezus begrepen de mensen hoe tot de Heer te bidden, hoe met elkaar te kunnen opschieten, hoe elkaar te vergeven, en dergelijke. Bovendien verkondigde de Heer Jezus Zijn gezindheid van goedertierenheid en genade, genas Hij de zieken, bande Hij demonen uit en schonk Hij de mens eindeloze genade. Uiteindelijk werd Hij gekruisigd om de mensheid te verlossen. Zo voltooide Hij het werk van de verlossing van de gehele mensheid en onze redding uit de boeien en ketenen van de wet. Ook behoedde Hij ons zo voor het gevaar veroordeeld en terechtgesteld te worden wegens het overtreden van de wet. Dit zijn maar een paar van de dingen die de Heer Jezus deed. Niemand anders had ze in Zijn plaats kunnen doen. Uit het werk en de woorden van de Heer Jezus kunnen we opmaken dat Hij de waarheid, de weg en het leven is. Op vergelijkbare manier is God opnieuw vleesgeworden in de laatste dagen en heeft Hij het Tijdperk van Genade beëindigd en het Tijdperk van het Koninkrijk laten beginnen. Hij heeft miljoenen woorden gesproken, Hij verricht het werk van oordeel en zuivering en Hij verkondigt de rechtvaardige gezindheid van God, die majesteitelijk, vertoornd en onbeledigbaar is. De woorden die Almachtige God heeft gesproken onthullen niet alleen het mysterie van Gods volledige managementplan en het einde en de uiteindelijke bestemming van de mens. Ze zetten ook volstrekt helder de waarheden uiteen die we nodig hebben om gezuiverd te worden en werkelijke redding te verkrijgen, in overeenstemming met wat we nodig hebben. Zo legt Hij uit hoe Satan de mens verderft, wat de waarheid is van de verdorvenheid van de mens door toedoen van Satan, hoe God over de verdorven gezindheden van de mens oordeelt en ze zuivert, hoe de mens in God hoort te geloven en God hoort te gehoorzamen, van wat voor soort mens God houdt en wat voor soort mens Hij verafschuwt en ertussenuit haalt, hoe we moeten beoefenen om door God te worden vervolmaakt, enzovoorts. Door het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden te ervaren, zien we duidelijk de essentie en wortel van onze verdorvenheid door toedoen van Satan en krijgen we een begrip van Gods rechtvaardige, heilige en onbeledigbare gezindheid. Dan kan het niet anders dan dat we tegenover God op de grond vallen uit oprecht berouw; we worden steeds eerbiediger en gehoorzamer jegens God. Geleidelijk aan werpen we onze satanische, verdorven gezindheden af, bevrijden we ons uit de boeien van de zonde en verkrijgen we de ware redding van God. De uitspraken en het werk van Almachtige God brengen ons de waarheid, de weg en het leven: Almachtige God is God Zelf en Hij is de vleesgeworden Christus. Valse Christussen bezitten niet de essentie van God en kunnen de waarheid niet uitdrukken, laat staan dat ze het werk van de redding der mensheid kunnen uitvoeren. Ze kunnen alleen maar holle uitspraken doen om mensen te misleiden en schade te berokkenen. Als iemand naar hen luistert, krijgt hij niet alleen in het geheel geen toevoer, maar wordt zijn hart ook nog eens steeds duisterder en zinkt het steeds dieper. Hij kan nergens heen en wordt uiteindelijk onvermijdelijk door Satan verslonden. Daarom zijn we in staat uit Gods uitspraken, Gods werk en de door God verkondigde gezindheid op te maken of Hij de vleesgeworden Christus is.”

Lees het woord van God

Nu ik naar de woorden van Almachtige God en de communicatie van de broeder had geluisterd, begreep ik volledig de waarheid over hoe men onderscheid moet maken tussen de ware Christus en valse Christussen. Alleen Christus is de waarheid, de weg en het leven, en alleen Christus kan de waarheid uitdrukken en het werk van God Zelf uitvoeren. Eenieder die zichzelf Christus noemt, maar niet in staat is de waarheid uit te drukken en het werk van het redden der mensheid uit te voeren, is een valse Christus. Eindelijk had ik de weg vooruit gevonden en was ik niet langer blindelings afwerend en passief uit angst door valse Christussen te worden misleid. God zij gedankt!

Hierna gaf broeder Zhang me communicatie over andere waarheden, zoals het mysterie van de incarnatie, het verschil tussen Gods werk en het werk van de mens, de innerlijke waarheid van de Bijbel, en meer. Hoe meer ik luisterde, hoe meer verzadigd ik me voelde. Elke dag keek ik uit naar het bijwonen van bijeenkomsten met de broeders en zusters. Steeds als een bijeenkomst beëindigd was, bespraken mijn moeder en ik het nieuwe licht dat we erdoor hadden bereikt. Langzamerhand verkreeg ik enig begrip van Gods werk van de laatste dagen. Na een periode van zoeken en onderzoeken, was ik er zeker van dat Almachtige God werkelijk de teruggekomen Heer Jezus was. Vervolgens begon ik het evangelie te verspreiden en vertelde ik het nieuws van de terugkomst van de Heer aan nog meer mensen die smachtten naar de verschijning van God.

Later gingen mijn moeder en ik naar onze oude kerk voor de vrijdagsdienst. Toen de bijeenkomst over was, begon de dominee tot onze verrassing een video af te spelen waarin onjuiste aantijgingen tegen De Kerk van Almachtige God werden gedaan. Bij het zien van de verzonnen roddels en de laster die De Kerk van Almachtige God voor de voeten werden geworpen, werd ik kwaad. Ik dacht: De Kerk van Almachtige God is helemaal niet zoals ze zeggen. Ze hebben geen contact gehad met De Kerk van Almachtige God; evenmin hebben ze Gods werk van de laatste dagen onderzocht. Hoe kunnen ze dan zo ongegrond en willekeurig oordelen over het werk van God?

Toen de video was afgespeeld, vroegen de dominee, twee diakenen en twee leden van de kerkeraad mijn moeder en mij om achter te blijven. De dominee vroeg ons: “Geloven jullie twee nu in Almachtige God?” “Ja”, antwoordden we.

Op het moment dat we dit zeiden, sprong een van de diakenen plotseling overeind en zei woest, met de vinger op mijn moeder gericht: “Dus nu geloof je in Almachtige God? Vanaf morgen mag je geen zondagsschool meer geven. Morgenmiddag kom ik bij je thuis langs om het geld van de kerk weer op te halen.”

Mijn moeder zei: “Je kunt het ophalen wanneer je maar wilt.”

De dominee vroeg kwaad: “De hele religieuze wereld verzet zich tegen en veroordeelt De Kerk van Almachtige God. Waarom zouden jullie volharden in contact met hen?”

Mijn moeder gaf terug: “Dominee, heeft de religieuze wereld de waarheid in pacht? Heeft de Heer Jezus ooit gezegd dat we de Heer alleen kunnen verwelkomen door de religieuze wereld te volgen? Toen de Heer Jezus al die jaren geleden verscheen en Zijn werk uitvoerde, weigerden de Joodse leiders Zijn werk persoonlijk te zoeken of onderzoeken. Maar dat is niet het enige: ze zorgden ervoor dat andere gelovigen het niet aanvaardden. Ze verzonnen zelfs geruchten over de Heer Jezus. Ze hebben zich verwoed tegen Hem verzet, over Hem geoordeeld en godslastering tegen Hem gepleegd. Uiteindelijk beledigden ze Gods gezindheid en heeft God hen vervloekt en gestraft. Als we uitgaan van wat u zegt, dat elke weg die door de religieuze wereld wordt weerstaan en veroordeeld niet de ware weg is, zou dat dan niet betekenen dat u zelfs het werk van de Heer Jezus ontkent? U weigert Gods werk van de laatste dagen te zoeken of onderzoeken, omdat de religieuze wereld De Kerk van Almachtige God weerstaat en veroordeelt. Is dit in overeenstemming met de woorden van de Heer? Waarom veroordeelt en oordeelt u, als dominee en diakenen van de kerk, gewoon willekeurig het werk van de laatste dagen dat Almachtige God uitvoert, zonder zelfs maar de moeite te nemen het te onderzoeken? Door veel van de woorden van Almachtige God te lezen, door te zien dat de woorden van Almachtige God de waarheid zijn en dat ze de stem van God zijn, hebben we zekerheid verkregen dat Almachtige God de teruggekomen Heer Jezus is.” Tot mijn verbazing toonden ze minachtende onverschilligheid voor wat mijn moeder had gezegd en aanvaardden ze het totaal niet.

Mijn moeder opende een app op haar telefoon en las de woorden van Almachtige God aan hen voor. Een van de kerkeraadsleden sprak daarop erg arrogant, en maakte een paar godslasterlijke opmerkingen over Almachtige God. Mijn moeder zei kwaad: “Wat bent u ongelooflijk arrogant. Deze woorden zijn de waarheid; kunt u dat niet horen? Begrijpt u de stem van God niet wanneer u die hoort? Bent u werkelijk de schapen van God?”

Met vreugdeloze glimlachen staarden ze ons hooghartig aan. Toen zei de dominee arrogant: “Degene op Wie we wachten is de Heer Jezus, die spijkerwonden in Zijn handen heeft en die het uiterlijk van een Jood zal hebben. We zullen niets aanvaarden behalve de Heer Jezus, zelfs als wat Almachtige God verkondigt de waarheid is.” Toen we zagen hoe koppig ze waren, probeerden mijn moeder en ik niet verder met hen te praten. Ik zag dat hun gedrag precies hetzelfde was als dat van de farizeeën die zich tegen de Heer Jezus hadden verzet: ze geloofden in God, maar zochten niet de waarheid, en spanden zich niet in om Gods stem te horen. In plaats daarvan waren ze alleen maar arrogant en verwaand. Ze klampten zich koppig vast aan hun eigen noties en verbeeldingen. Willekeurig oordeelden ze over Gods werk en verzetten zich ertegen. Ze waren werkelijk degenen die God leken te dienen, maar zich in werkelijkheid tegen Hem verzetten.

Vervolgens bedreigde de dominee ons. Hij zei: “We geven jullie één maand om je te bedenken. Als jullie over een maand nog altijd volharden in je geloof in Almachtige God, zet ik jullie uit onze kerk.”

Ik zei verontwaardigd: “U hoeft geen maand te wachten. Zet u ons nu maar uit de kerk. Nu we deze tijd besteed hebben aan het zoeken en onderzoeken van Gods werk van de laatste dagen, zijn we er al zeker van dat Almachtige God de teruggekomen Heer Jezus is. We hebben eindelijk Gods stem gehoord. Dus zelfs als u ons niet uit de kerk zet, komen we toch niet terug om bijeenkomsten in deze kerk bij te wonen.”

De dominee zei sluw op lagere toon: “Dat is niet goed genoeg. Als we jullie er nu uit zetten, wat zullen de broeders en zusters dan van ons denken? Ze zullen zeggen dat we jullie eruit hebben gezet alleen maar omdat jullie aan wat bijeenkomsten op internet hebben meegedaan. Dan lijken we totaal harteloos. Over een maand zullen we de broeders en zusters in onze kerk vertellen dat we de grootste moeite hebben gedaan om jullie van advies te dienen; dat we jullie ruim de tijd hebben gegeven om van inzicht te veranderen. We zullen zeggen dat jullie uiteindelijk hebben volhard in je geloof in Almachtige God, dat jullie besloten hebben de kerk te verlaten, en dat we jullie toen pas uit de kerk hebben gezet.”

Toen ik de dominee dit hoorde zeggen, voelde ik walging. Ik wilde geen woord meer tot hem richten. Ik begon naar buiten te lopen en trok mijn moeder mee. Net toen we aan het vertrekken waren, gaf de dominee ons een waarschuwing: “Het is aan jullie of je wel of niet in Almachtige God gelooft, maar ik sta het jullie niet toe om nog enig contact te hebben met de broeders en zusters in onze kerk.”

Toen we de kerk verlieten, was het al één uur ’s ochtends geweest. Toen ik terugdacht aan wat er zojuist was gebeurd, kon ik maar niet geloven dat de dominee, de predikant die we altijd vereerd hadden om zijn moraliteit en deugdzaamheid, zich zo had kunnen gedragen. Precies op dat moment kwamen Gods woorden in me op: “Degenen die de Bijbel lezen in majestueuze kerken reciteren de Bijbel elke dag, maar toch begrijpt geen van hen het doel van Gods werk. Niemand van hen kent God en niemand leeft in overeenstemming met Gods hart. Ze zijn allemaal waardeloze, verachtelijke mensen, die alle vanuit de hoogte God onderwijzen. Hoewel ze met de naam van God schermen, verzetten ze zich moedwillig tegen Hem. Hoewel ze zichzelf gelovigen van God noemen, zijn ze degene die het vlees van de mens eten en zijn bloed drinken. Zulke mensen zijn allemaal duivels die de ziel van de mens verslinden, hoofd-demonen die doelbewust degenen die op het rechte pad willen wandelen voor de voeten lopen, struikelblokken die het pad van degenen die God zoeken moeilijker begaanbaar maken. En hoewel ze van ‘stevig vlees’ zijn, hoe kunnen hun volgelingen weten dat ze antichristen zijn die de mens leiden in zijn verzet tegen God? Hoe kunnen zij weten dat ze levende duivels zijn die er in het bijzonder op uit zijn hun zielen te verslinden?” (‘Alle mensen die God niet kennen, zijn mensen die zich tegen God verzetten’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Ik had altijd gedacht dat de dominees en ouderlingen dienaren van de Heer waren; dat zij de Bijbel het best zouden moeten begrijpen en dat zij het meest in overeenstemming zouden moeten zijn met de wil van God. Ik had altijd gedacht dat zij, als de Heer terugkwam, beslist in staat zouden zijn de Heer te verwelkomen. Ik had nooit kunnen verwachten dat de dominee, toen hij het nieuws van de terugkomst van de Heer hoorde, het niet alleen niet zou zoeken of onderzoeken, maar ook zo arrogant en zelfgenoegzaam zou worden, en zich koppig zou vastklampen aan zijn noties en verbeeldingen. Ik had nooit kunnen verwachten dat hij zou oordelen over zowel God als Gods werk van de laatste dagen, en beide zou veroordelen. Hij was totaal verstoken van een Godvrezend hart, zozeer dat hij, onder het mom van ‘het beschermen van de kudde’, gelovigen zou tegenwerken en ervan zou weerhouden om Gods werk van de laatste dagen te onderzoeken, alleen maar om zijn eigen status en broodwinning te behouden. Wat betreft de gelovigen die Gods werk van de laatste dagen wel aanvaardden: de dominees en ouderlingen namen hun toevlucht tot het intimideren van die gelovigen door te dreigen hen uit de kerk te zetten. Ze zorgden er zelfs voor dat de overige broeders en zusters in hun kerk hen afwezen, zodat ze het evangelie niet zouden kunnen verkondigen aan hun broeders en zusters. Hoe sinister en kwaadaardig waren ze niet! Om hun positie en broodwinning te behouden, verzetten de farizeeën uit de tijd van Jezus zich fel tegen de Heer, veroordeelden Hem en nagelden Hem aan het kruis. De dominees en ouderlingen van tegenwoordig hebben precies dezelfde essentie als de farizeeën: ze zijn de antichristen die zijn ontmaskerd door het werk van God van de laatste dagen. Ze zijn de demonen die de ziel van de mens verslinden. Op dat moment begreep ik eindelijk volledig dat zij die in God geloven zonder God en Zijn werk te kennen, nog zozeer kunnen lijken te lijden en zich nog zozeer kunnen lijken uit te putten: ze zullen zich altijd verzetten tegen God en Gods gezindheid beledigen door af te gaan op hun arrogante, verwaande, satanische gezindheden.

Op dat moment moest ik God in mijn hart wel danken en loven. Nu ik eraan terugdacht, was ik misleid geweest door de schijnheilige verschijning van de dominees en ouderlingen. Ik had hen altijd op een voetstuk gezet, gevolgd en gehoorzaamd. Wat het verwelkomen van de Heer betrof, had ik hen zelfs nagevolgd en me tegen God verzet. Toen God hen ontmaskerde en hun ware gezicht liet zien, kon ik eindelijk de waarheid hatende, God hatende, demonische essentie van de dominees en ouderlingen zien. Toen was ik in staat door het doolhof te komen dat ze voor me hadden ingericht, en de terugkomst van de Heer te verwelkomen. Ik dank God er werkelijk voor dat Hij me gered heeft. Ik wens oprecht de waarheid na te streven op het pad van geloof in God, zodat ik Gods liefde kan terugbetalen!

Bron van het artikel: ‘Online Bijbelstudie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s