Wijze maagden kunnen Gods stem horen en de Heer verwelkomen

Ⅱ. Wijze maagden hebben door de stem van de Heer te horen en door Zijn verschijning en Zijn werk te zien, vastgesteld dat Hij is wedergekeerd. Daarom hebben zij Gods werk in de laatste dagen aanvaard, volgen ze de voetstappen van het Lam en wonen het feestmaal van de Heer bij.


  1. Wat zijn de wijze maagden in werkelijkheid?

Bijbelverzen ter referentie:

“Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. … Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. … En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. … en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten” (MATTHEÜS 25:1, 4, 6-7, 10).

“Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (JOHANNES 10:27).

“dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam” (OPENBARING 14:4).

“Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen” (OPENBARING 7:17).

“zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden” (Matteüs 7:7).

Vijf wijze maagden

Klassieke woorden van God:

“Vijf wijze maagden duiden het aantal mensen aan … Dit is de reden waarom ze de vraag kregen om in de laatste dagen olie te bereiden. (De schepping bezit niet mijn kwaliteit; als ze wijzen willen maken, moeten ze olie bereiden en zo moeten ze met mijn woorden uitgerust worden.) De vijf wijze maagden vertegenwoordigen mijn zonen en mijn volk onder de mensen die ik geschapen heb. Dat ik ze aanspreek met ‘maagden’ is omdat ze weliswaar op aarde zijn geboren, maar wel door mij gewonnen zijn; men kan zeggen dat ze heilig zijn geworden, dus worden ze ‘maagden’ genoemd.”

uit ‘Hoofdstuk 116’ van Uitspraken van Christus aan het begin

Lees verder Wijze maagden kunnen Gods stem horen en de Heer verwelkomen