Is het oordeel over de grote witte troon begonnen?

Vraag: Je getuigt dat de Heer is teruggekeerd en Zijn oordeelswerk doet, te beginnen bij het huis van God in de laatste dagen. Dit lijkt te verschillen van het oordeel van de grote witte troon in het boek Openbaring. De meeste mensen in religieuze kringen geloven dat het oordeel van de grote witte troon gericht is op de niet-gelovigen die tot de duivel Satan behoren. Wanneer de Heer komt, zullen de gelovigen in de hemel worden opgenomen en dan zal Hij rampen doen neerkomen om de niet-gelovigen te vernietigen. Dat is het oordeel voor de grote witte troon. Je getuigt van het begin van Gods oordeel in de laatste dagen, maar we hebben niet gezien dat God rampen heeft doen neerkomen om de niet-gelovigen te vernietigen. Hoe kan het dan het oordeel van de grote witte troon zijn?

Is het oordeel over de grote witte troon begonnen

Antwoord:

Wie de Bijbel helemaal gelezen heeft, kan begrijpen dat het oordeel vanaf de grote witte troon in Openbaring een visioen is van Gods oordeel in de laatste dagen. De vleesgeworden Almachtige God drukt de waarheid uit om Zijn werk van het oordeel uit te voeren. Hij begint de mensheid te reinigen en te redden. Dit betekent dat Zijn oordeel vanaf de grote witte troon al begonnen is. Het begint in het huis van God. Op die manier kan God een groep overwinnaars creëren. En dan zal God rampen sturen, het goede belonen en het kwade straffen, totdat het kwaad in de wereld volledig is uitgeroeid. Gods oordeel vanaf de grote witte troon zal beëindigd worden en Hij zal daarvoor zorgen. Daarna zal God openlijk verschijnen en zal Hij een nieuw tijdperk beginnen! Nu, op dit moment, kunnen we de tekenen al duidelijk zien. De voortekenen van de rampen, vier bloedmanen, zijn onlangs verschenen. De grote rampen zijn dichtbij. Als de grote ramp uiteindelijk komt, zal iedereen die God afwijst, God veroordeelt of tegen God vecht, evenals de nakomelingen van Satan en demonen de vernietiging door Gods eigen hand onder ogen moeten zien. Zeg eens: is dat niet het oordeel vanaf de grote witte troon? We kunnen in de Bijbelse profetieën zien dat God duidelijk plannen maakt voor een geheime komst en een openlijke komst. Als Hij begint, zal de Heer komen als een dief. Dat betekent dat de vleesgeworden God in het geheim komt om de waarheid te uit te drukken om Zijn werk van het oordeel te doen. Zijn eerste taak is een groep overwinnaars creëren. Dat vervult de profetie dat “het oordeel bij het huis van God begint” Gods werk van het oordeel in de laatste dagen is begonnen op het moment dat de vleesgeworden God in het geheim gekomen is om de waarheid uit te drukken en de hele mensheid te oordelen. De eerste stap is het vellen van het oordeel dat bij het huis van God begint. Door dat te doen, reinigt en redt God al diegenen die voor Hem komen nadat ze Zijn stem gehoord hebben, waardoor zij overwinnaars worden. Dan zal Gods grote werk voltooid zijn en zullen de grote rampen beginnen. Hij zal deze rampen gebruiken om deze oude wereld te straffen en te vernietigen. Op dat moment zal Gods oordeel over de mensheid zijn climax bereiken. Als God openlijk opnieuw verschijnt in de wolken, betekent dat dat Zijn oordeel eindelijk voltooid zal zijn. Dan zal er een compleet nieuw koninkrijk van God komen! Dit vervult de Bijbelse profetie over het nieuwe Jeruzalem dat neerkomt uit de hemel. Zoals Almachtige God zegt: “Eén aspect van Gods werk is om door Zijn woorden de hele mensheid te overwinnen en ook het uitverkoren volk te winnen. Een ander aspect is alle opstandige zonen door uiteenlopende rampen overwinnen. Dit is één onderdeel van Gods grootschalige werk. Alleen op deze manier kan het koninkrijk op aarde dat God wil volledig worden bereikt. Dit onderdeel van Gods werk is als fijn goud” (‘Hoofdstuk 17’ van Interpretaties van de mysteriën van Gods woorden aan het gehele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). In Gods woord staat het werk dat Hij zal doen heel nauwkeurig opgesomd. We kunnen het eenvoudig begrijpen. Het oordeel van Almachtige God in de laatste dagen is het oordeel voor de grote witte troon zoals geprofeteerd is in Openbaring. Op basis van het werk van Almachtige God in de laatste dagen kunnen we ook begrijpen waar het openen van het Boek van het Leven en het openen van boeken om over de doden te oordelen eigenlijk allemaal over gaan. Als jullie willen, zullen we het uitleggen. Begrijp goed dat het openen van de boeken om over de doden te oordelen verwijst naar Gods oordeel over allen die God ontkennen en Hem zelfs durven weerstaan. Dit zal resulteren in hun eigen veroordeling, hun straf, hun vernietiging. En het openen van het Boek van het Leven verwijst naar het oordeel dat begint bij het huis van God. Dit betekent dat Almachtige God, Christus van de laatste dagen, de waarheid uitdrukt om over iedereen die voor Zijn troon komt, te oordelen en hen te reinigen. De uitverkorenen die het oordeel van Almachtige God accepteren en bij Hem opgenomen worden, zullen Gods oordeel, reiniging en ware redding ontvangen. Het oordeel dat begint bij het huis van God is om deze groep voorafgaand aan de ramp te vervolmaken. Alleen deze groep verdient het om de wijze maagden genoemd te worden en hun namen zullen zeker in het Boek van het Leven opgenomen zijn. Zij zijn de 144.000 overwinnaars in Openbaring! Zij zullen uiteindelijk het koninkrijk van de hemel binnengaan om het eeuwige leven te erven. Dit vervult de profetie in Openbaring: “Toen zag ik dit: het lam stond op de ​Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden. Ik hoorde uit de hemel een geluid komen dat klonk als het geluid van geweldige watermassa’s, van zware donderslagen; het klonk als het geluid dat muzikanten maken die op de lier spelen. Er werd voor de troon en voor de vier wezens en de oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw lied. Niemand kon het lied begrijpen, behalve de honderdvierenveertigduizend mensen die van de aarde zijn vrijgekocht. Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam. Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen aan te merken” (Openb. 14:1–5).

Als Almachtige God het werk van het oordeel doet, vervult het volledig de profetie dat God zal oordelen terwijl Hij op de grote witte troon zit, precies zoals het in het boek Openbaring staat. De grote witte troon staat voor Gods gezag. Hoe kunnen wij Gods gezag leren kennen? Hoe kunnen we Gods gezag leren kennen? Zoals we allemaal weten, heeft God de hemel, de aarde en alle dingen door Zijn woord geschapen. Hij gebruikt woorden om ons te leiden, te reinigen en te redden en alles te volbrengen! Gods eigen woord representeert Zijn gezag. Zijn bevelen houden stand. Zijn woord geldt. Wat Hij zegt, “Als ik spreek, zal het zo zijn. Als ik beveel, zal het overeind blijven” (‘Hoofdstuk 21’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’) “Wat ik heb gezegd, geldt nog steeds; en wat nog geldt, moet worden voltooid en dit kan door niemand worden veranderd. Dat moge duidelijk zijn” (‘Hoofdstuk 1’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Het werk van Almachtige God in de laatste dagen is het werk van het woord. Hij gebruikt Zijn woord om het heelal en de gehele mensheid in de hand te houden. Hij gebruikt Zijn woord om de mens te leiden en te steunen en in de laatste dagen gebruikt Hij Zijn woord om over te mensheid te oordelen en ze te reinigen. Almachtige God zegt: “Ik wens mensen van over de hele aarde naar het land Kanaän te brengen, en dus blijf ik doorgaan met uitspraken in het land Kanaän om het hele universum te beheersen. Op dit moment is er geen licht op de hele aarde behalve in Kanaän, en alle mensen zijn in gevaar door honger en kou” (‘De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “En daarom gebruikt God tijdens de laatste dagen, wanneer God vlees wordt, in de eerste plaats woorden om alles te volbrengen en duidelijk te maken” (‘Alles wordt volbracht door het woord van God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Allen die goddeloos zijn, zullen door de woorden in Gods mond getuchtigd worden. Allen die rechtvaardig zijn, zullen door de woorden in Zijn mond gezegend worden. En alles zal door de woorden in Zijn mond tot stand worden gebracht en vervolmaakt worden. Hij zal geen tekenen of wonderen tonen. Alles zal door Zijn woorden tot stand worden gebracht en Zijn woorden zullen feiten voortbrengen. Iedereen op aarde zal Gods woorden vieren. Alle mensen, groot of klein, man of vrouw, oud of jong, zullen zich aan de woorden van God onderwerpen.

Als het woord van Almachtige God gesproken wordt, is het zoals de bliksem die van het oosten naar het westen flitst. Het reinigt en vervolmaakt iedereen die naar Gods troon is teruggekeerd en ontmaskert hypocrieten, net als bij de farizeeën, die het haten als hun de waarheid getoond wordt, en ook de verdorven mensen die God ontkennen en weerstaan. God gebruikt Zijn woord ook om alle zonen van de ongehoorzaamheid neer te slaan. Het oordeel van Almachtige God in de laatste dagen op aarde laat zien dat God al op Zijn troon zit en regeert. Hoewel deze oude wereld van kwaad en donkerheid nog steeds bestaat, zal ze spoedig vernietigd worden door de rampen die God erop af zal sturen. Geen bestaande kracht op aarde kan Gods koninkrijk vernietigen. Er bestaat ook geen kracht die Gods werk kan vernietigen of de voortgang van Zijn werk kan belemmeren. Dat God gezag uitoefent om op aarde te oordelen, is hetzelfde als dat Zijn troon in de hemel staat. Het is iets waar niemand aan kan tornen en wat niemand kan veranderen. We weten dat het een feit is! Zoals Almachtige God zegt: “Het koninkrijk groeit onder de mensen, het krijgt vorm onder de mensen, het verheft zich onder de mensen; geen enkele macht kan mijn koninkrijk vernietigen” (‘Hoofdstuk 1’ van Gods woorden aan het hele universum in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Dit is de kracht en het gezag die in Gods woord zichtbaar worden. Als het woord van God op aarde regeert, betekent het dat Christus op aarde regeert. Dit laat zien dat God al vanaf Zijn troon op aarde regeert. Dit alles is genoeg om aan te tonen dat Gods koninkrijk al op deze aarde is. Dit is een feit dat niemand kan ontkennen! We kunnen één ding zien: dat Gods wil hier op aarde al gebeurt zoals het in de hemel gebeurt. De Heer Jezus zei: “Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel” (Mat. 6:10). In Openbaring staat ook: “En de zevende engel klonk; en er waren geweldige stemmen in de hemel, die zeiden: ‘De koninkrijken van deze wereld zijn de koninkrijken van onze Heer geworden en van Zijn Christus; en Hij zal voor eeuwig en altijd heersen.’ De vierentwintig oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God met de woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u” (Openb. 11:15–17). Deze woorden zijn werkelijkheid geworden. Dit zijn allemaal waarheden die door het werk van Almachtige God en Zijn machtige oordeel verwerkelijkt zijn.

Mijn rechtvaardigheid, majesteit en oordeel omvatten geen genade voor Satan. Voor jullie betekenen deze dingen echter verlossing, maar toch zijn jullie gewoon niet in staat om mijn gezindheid te begrijpen of de principes achter mijn handelingen te kennen” (‘Hoofdstuk 90’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Deze regels van Gods woorden verwijzen naar de resultaten die Gods rechtvaardigheid, majesteit en oordeel in mensen teweegbrengen. Wat zijn de resultaten? Sommige mensen zien het niet. “Mijn rechtvaardigheid, majesteit en oordeel omvatten geen genade voor Satan.” Wat is de betekenis van deze woorden? Sommige mensen zeggen: “De betekenis van deze woorden is dat Gods rechtvaardigheid, majesteit en oordeel zijn gericht op Satan, niet op mensen”. Is deze interpretatie juist of onjuist? Deze interpretatie is fout, absurd zelfs. Er staat hier ook geschreven: “Voor jullie betekenen deze dingen echter verlossing.” Wat betekent dit? “Jullie” verwijst naar Gods uitverkorenen, allen die het werk van God aanvaarden. Voor de door God uitverkorenen en allen die werkelijk in God geloven zijn Gods rechtvaardigheid, majesteit en oordeel bedoeld voor hun redding. Sommige mensen ervaren dit als een tegenstrijdigheid en zeggen: “Ze tonen geen genade aan Satan, maar zijn bedoeld om de mens te redden, zijn Gods rechtvaardigheid, majesteit en oordeel nu gericht op Satan of de mens?” Is dit probleem makkelijk op te lossen? Sommige mensen kunnen misschien op deze manier denken: “Onder alle mensen behoren sommige tot Satan, de duivel, en zijn sommige Gods uitverkorenen, de voorwerpen van redding. Voor Satan betekenen Gods rechtvaardigheid, majesteit en oordeel ontmaskering, eliminatie of straf. Voor Gods uitverkorenen, voor diegenen die werkelijk in God geloven, zijn ze geheel bedoeld voor redding, zuivering en vervolmaking.” Is deze interpretatie juist of niet? Deze interpretatie is juist. Zulke mensen hebben de weg gevonden. Is het dus Satan of zijn het Gods uitverkorenen die Gods rechtvaardige, majesteitelijke en toornige oordeel moeten ondergaan? Ze moeten het allen aanvaarden. Het is voor niemand in orde het niet te aanvaarden. Met andere woorden, niemand kan eraan ontsnappen. Dit is een feit. Sommige mensen zeggen “God uit Zijn woorden, maar de ongelovigen, de religieuze mensen en degenen die tot Satan behoren, hebben ze noch gehoord noch gelezen!” Als ze ze niet horen of lezen, zullen ze dan aan Gods oordeel en tuchtiging ontsnappen? Ze kunnen misschien ontsnappen aan het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden, maar kunnen ze ook ontsnappen aan Gods toorn en de rampen die door God worden gestuurd? Kunnen ze ontsnappen aan het oordeel en de tuchtiging van daadwerkelijke feiten? Niemand kan daaraan ontsnappen. Als je het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden niet aanvaardt, dan zul je het oordeel en de tuchtiging van daadwerkelijke feiten moeten aanvaarden. Wat is dan het oordeel en de tuchtiging van daadwerkelijke feiten? Rampen! Derhalve is Gods oordeel van de grote witte troon in de laatste dagen reeds begonnen.

Het oordeel van Gods woorden is gericht op Gods uitverkorenen. Het oordeel van daadwerkelijke feiten, het oordeel en de straf van de rampen, is gericht op de ongelovigen. Er zitten dus twee aspecten aan het oordeelswerk, welke tegelijkertijd worden uitgevoerd. Dit punt kan niet worden genegeerd. Sommige mensen zeggen: “De uitverkorenen in Gods huis ondergaan Gods oordeel en tuchtiging, maar de ongelovigen eten, drinken en vermaken zich en ze aanvaarden Gods oordeel en tuchtiging niet!” Het oordeel en de tuchtiging van daadwerkelijke feiten zijn anders dan het oordeel en de tuchtiging van woorden. Het oordeel en de tuchtiging van woorden vinden plaats over een langere tijdsperiode. Het oordeel en de tuchtiging van daadwerkelijke feiten zullen echter in een korte tijdsperiode, in een ogenblik, gebeuren. Het is als een enorme aardbeving. Terwijl de mensen eten, drinken en zich vermaken zal de aarde plotseling beginnen te schudden en zal er een enorme aardbeving optreden. Iedereen zal weg willen rennen maar dit niet kunnen, en iedereen zal doodgedrukt worden. Het oordeel en de tuchtiging van daadwerkelijke feiten zijn snel, kortstondig, plotseling en onmogelijk te voorkomen. Het oordeel en de tuchtiging van woorden zijn anders. Ze nemen een zekere hoeveelheid tijd in beslag. Daarnaast zijn er mensen die Gods woorden niet hebben gegeten noch gedronken, en mensen die ze wel hebben gegeten en gedronken maar ze niet ter harte hebben genomen. Sommige mensen hebben ze ter harte genomen maar hebben hun oordeel niet ervaren. Ze niet ervaren is niet acceptabel. Het kan zijn dat wanneer ze ze voor de eerste keer ervaren, ze nog niet in staat zijn te gehoorzamen en nog geen kennis of begrip hebben. Na een bepaalde tijd komt er echter inzicht en na nog een tijdje begrijpen ze nog een beetje meer. Na ze nog langer ervaren te hebben, kunnen ze ze nog grondiger begrijpen, en dan kan werkelijk berouw en werkelijke verandering ontstaan. Dit is het proces van het streven naar waarheid. Van niet-begrijpen naar begrip, gehoorzaamheid als gevolg van begrip en kennis als gevolg van gehoorzaamheid – dit proces duurt lang. Om resultaten te bereiken moeten sommige mensen het tien of twintig jaar lang ervaren, en sommige mensen twintig tot dertig jaar. En wat doen de ongelovigen terwijl wij het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden ervaren? Eten, drinken, zichzelf vermaken, slapen en dromen! Wanneer wij voldoende oordeel en tuchtiging hebben ondergaan en zijn gezuiverd, en we ons beginnen te verheugen en God te prijzen, wanneer Gods volk door God is vervolmaakt, zullen de rampen over de ongelovigen komen. En wanneer de rampen komen, zal het de tijd van hun dood zijn! De meeste mensen zullen zich nu hebben gerealiseerd: “Dit is het oordeel van de grote witte troon!” Het oordeel en de tuchtiging van woorden is inwendig en de komst en de straf van de rampen is uitwendig. Degenen die niet in God geloven en degenen die zich tegen God verzetten zullen allen moeten sterven tijdens de rampen.” Wat is de temporele relatie tussen het inwendige oordeel en tuchtiging van woorden en de uitwendige straf van de rampen? Ze lopen synchroon. Ongelovigen worden door allerlei soorten rampen getroffen, ze zijn echter niet zo groot en worden niet geclassificeerd als verwoestende rampen. Zodra echter de door God uitverkorenen zullen zijn vervolmaakt, wanneer een groep overwinnaars zal verschijnen, dan zullen de grote rampen onmiddellijk, als in een zucht, neerdalen. Dit is het oordeel en de tuchtiging van de rampen die worden gebruikt om de ongelovigen te laten verdwijnen. Dit oordeel en deze tuchtiging zijn vol toorn en majesteit!

<*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*>

Misschien vind je leuk: Ik wil een gedicht delen met mijn broers en zussen, ik hoop dat je er baat bij hebt

dutch multicultural virtual choir ‘Gods rechtvaardig oordeel komt over het hele universum’ (Dutch subtitles)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s