Leer Gods stem te horen, om met de Heer te herenigen

De Heer beloofde dat Hij zeker terug zal komen in de laatste dagen, maar tegelijkertijd, verschijnen er de valse christussen en valse profeten om mensen te misleiden! Als we de ware Christus van de valse christussen niet kunnen onderscheiden, zullen we de volgende twee gevaarlijke gevolgen krijgen:

 1. We leven in angst om op ons hoede jegens de valse christussen en profeten en weigeren allemaal die het nieuwe werk van de komst van de Heer verspreiden. We zullen de kans verliezen om voor aangezicht van de Heer te worden opgenomen.
 2. We kennen de ware Christus niet, zelfs dat we de valse christussen en valse profeten volgen, zodat we de kans verliezen om volledig door God te worden gered en om het hemelse koninkrijk binnen te gaan.
  Duidelijk gezien dat het heel belangrijk is voor ons om de ware Christus tussen de valse christussen te onderscheiden. Dus wat is de sleutel tot het onderscheiden van de ware Christus van de valse christussen?
  De Heer Jezus zei: “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij” (JOHANNES 14:6).
  God zegt: “De vleesgeworden God wordt Christus genoemd en dus wordt de Christus die de mensen de waarheid kan geven, God genoemd. Hier is niets buitensporigs aan, want Hij bezit het wezen van God en bezit Gods gezindheid en wijsheid in Zijn werk, die onbereikbaar zijn voor de mens. Degenen die zichzelf Christus noemen, maar het werk van God niet kunnen verrichten, zijn fraudeurs. Christus is niet slechts de manifestatie van God op aarde, maar ook, het specifieke vlees dat door God wordt aangenomen terwijl Hij Zijn werk onder de mens uitvoert en voltooit. Dit vlees is er geen dat zomaar door iedereen kan worden vervangen, maar één wat Gods werk op aarde adequaat kan verdragen, de gezindheid van God kan uitdrukken, God in voldoende mate kan vertegenwoordigen en de mens van leven kan voorzien. Vroeg of laat zullen degenen die voordoen als Christus allemaal vallen, want hoewel ze beweren Christus te zijn, bezitten ze niets van het wezen van Christus. En dus zeg ik dat de authenticiteit van Christus niet door de mens kan worden gedefinieerd, maar wordt beantwoord en besloten door God Zelf.
  Uit Gods woorden kunnen we zien dat Gods essentie de waarheid, de weg en het leven is. Alleen God kan de waarheid uitdrukken en mensen redden. De valse christus bezit de essentie van God niet, kan noch de waarheid uitdrukken. Hij kan gewoon leugens spreken om mensen te misleiden. Dus we moeten de ware Christus en de valse christussen onderscheiden in Gods woorden en Gods werk. Wil je de waarheid hiervan begrijpen? Wil je een wijze maagd worden om met de Heer te herenigen?
  Beste vrienden, ik deel een artikel over de getuigenis van christen met jullie. Hieruit kunnen we deze waarheid begrijpen om de Heer zo snel mogelijk te verwelkomen.

Nu ik de waarheid begrijp over het onderscheiden van de ware Christus en valse Christussen, ben ik niet langer blindelings afwerend

Door Xiangwang, Maleisië


Vanaf jonge leeftijd heb ik mijn moeder, een kerkdiaken en zondagsschoollerares, gevolgd in het geloof in de Heer. Ik ging vaak naar bijeenkomsten en las de Bijbel met haar. Toen ik ouder werd, ging ik van de kindergroep over naar de tienergroep.

De dominee wiens taak het was om voor de tienergroep te preken, had een doctorsgraad in de theologie. Hij vertelde ons vaak dat het niet eenvoudig was om dominee te zijn en dat het zonder de inspiratie van de Heilige Geest erg moeilijk was om het domineeschap vol te houden. Wij zetten hem daarom op een voetstuk, want we geloofden dat hij iemand was in wie God genoegen schiep en die inspiratie kreeg van de Heilige Geest. Wanneer hij voor ons preekte, gebruikte hij vaak twee Bijbelverzen: “Als iemand dan tegen jullie zegt: ‘Kijk, Christus is hier of daar,’ geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden” (Matteüs 24:23-24). Hij vertelde ons dan dat er in de laatste dagen veel valse Christussen zouden verschijnen, en maande ons om altijd voorzichtig te zijn en niet maar onbekommerd naar andere preken te gaan luisteren. Vooral degenen onder ons die nog geen sterke basis in de Bijbel hadden en die nog een te kleine gestalte hadden, konden volgens hem beter geen enkele preek van iemand van een andere denominatie beluisteren, lezen of onderzoeken. Dit om te voorkomen dat ze misleid zouden worden.

De pastoor houdt de bijbel vast

Daarnaast noemde de dominee ook vaak bepaalde kerken die we absoluut, koste wat kost moesten vermijden, waaronder de Bliksem uit het oosten. Hij vertelde ons iets van de negatieve publiciteit die de ronde deed over de Bliksem uit het oosten. Toen de leden van mijn groep dit hoorden, zeiden ze allemaal dat ze die kerk zouden vermijden. De dominee hield ons vaak in preken voor dat, zo lang we de Bijbel maar vaak lazen, regelmatig naar bijeenkomsten bleven gaan, regelmatig geestelijke oefeningen deden, dagelijks tegenover God belijdenis deden en berouw toonden voor onze zonden, en geduldig te allen tijde waakzaam bleven, dat we dan bij de komst van de Heer in het hemelse koninkrijk zouden worden opgenomen. Ik geloofde rotsvast wat hij zei, durfde niet onbekommerd naar andere kerken te gaan om daar naar de preken te luisteren, en deed nauwkeurig wat de dominee zei dat we moesten doen. Daarmee had ik het idee dat ik al een plek had verworven onder degenen die de terugkeer van de Heer afwachtten.

Op een dag in augustus 2017 kwam broeder Hu van onze kerk me plotseling op school opzoeken. Op een heel ernstige toon zei hij tegen me: “Ik heb je iets heel belangrijks te vertellen. Het lijkt erop dat je moeder en je zus nu in de Bliksem uit het oosten geloven.” Dit nieuws verblufte me. Ik dacht: drukt de dominee ons niet altijd op het hart dat we de Bliksem uit het oosten verre van ons moeten houden? Hoe kan mijn moeder erin zijn gaan geloven? Vervolgens vertelde broeder Hu me iets van de negatieve publiciteit die de ronde deed over de Bliksem uit het oosten. Hoe meer ik hoorde, hoe banger ik werd en hoe meer mijn paniek toenam. Ik bleef maar denken: wat kan ik doen? Wat kan ik doen? Juist op dat moment zei broeder Hu: “Ga vlug naar huis en vraag je moeder of ze echt in de Bliksem uit het oosten is gaan geloven. Maar als je het haar vraagt, doe alsof je van niets weet. Luister eerst naar wat ze te zeggen heeft. Geef me daarna een opname van jullie gesprek.” Omdat ik bang was dat mijn moeder op een dwaalspoor was geraakt, stemde ik toe.

En ja hoor: zo gauw ik thuis was gekomen, vertelde mijn moeder me dat de Heer Jezus was teruggekomen als Almachtige God. Ze zei dat Almachtige God in de laatste dagen veel woorden verkondigde en het oordeelswerk deed, waarbij Hij begon vanuit het huis van God, om de mens te zuiveren en te veranderen, en om de mens volledig te redden uit de boeien van de zonde. Verder zei ze dat dit het laatste stadium was van Gods werk om de mensheid te redden. Als we dit misten, zouden we geen nieuwe kans krijgen om gered te worden. Ze zei te hopen dat ook ik met spoed Gods werk van de laatste dagen zou bestuderen, en dat ik naar een bijeenkomst zou gaan van De Kerk van Almachtige God. Toen ze dit had gezegd, dacht ik meteen aan de negatieve publiciteit over de Bliksem uit het oosten waar broeder Hu me over had verteld. Ik voelde sterke weerzin tegen wat mijn moeder nu zei. Maar om ons gesprek heimelijk te kunnen opnemen, hield ik mijn gevoelens in toom en bleef ik naar haar luisteren.

De volgende dag verzocht mijn moeder me online te gaan voor een bijeenkomst met mensen van De Kerk van Almachtige God. Maar ik onderbrak haar meteen en zei: “Moeder, ik ga niet naar hun bijeenkomsten, en dat zou u ook niet meer moeten doen. Het lijkt alsof u steeds dichter bij hen komt te staan.” Op zachtmoedige toon antwoordde mijn moeder: “Sinds ik naar bijeenkomsten met broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God ben gegaan en met hen gecommuniceerd heb, heb ik nieuw inzicht in en een nieuw begrip van Gods woorden in de Bijbel verkregen. In mijn hart is er zekerheid dat hun communicaties vervuld zijn van licht en voortkomen uit de verlichting van de Heilige Geest. Sterker nog: de woorden van Almachtige God hebben veel van mijn verwarring weggehaald. Ik ben er nu absoluut zeker van dat De Kerk van Almachtige God beslist het werk van de Heilige Geest heeft en dat de woorden die Almachtige God heeft uitgedrukt de waarheid zijn …” Op dat moment zaten mijn gedachten vol noties over de Bliksem uit het oosten, en kon ik eenvoudigweg niets aanvaarden van wat mijn moeder zei. Nadien ging ik online om mijn moeder iets te laten zien van de negatieve publiciteit rond de Bliksem uit het oosten, waar broeder Hu me over had verteld. Ik zei: “Ziet u, moeder? Het staat hier allemaal heel duidelijk online, en ook onze dominee zegt vaak tegen ons dat we ons niet met de Bliksem uit het oosten moeten bezighouden. Zeg me alstublieft dat u van nu af aan niets meer met hen te maken zult hebben.”

Moeder houdt een boek in haar hand om het evangelie te prediken en te getuigen dat de Heer is teruggekeerd

Mijn moeder keek niet naar de negatieve publiciteit, maar bleef gewoon geduldig tegen me praten. Ze zei: “Mijn lieve dochter, de Chinese communistische overheid is een atheïstische organisatie die de verschijning en het werk van God veracht, en iedereen veracht die er een religieuze overtuiging op nahoudt. In China worden het christendom en het katholicisme door de CCP-overheid veroordeeld als sekten. De Bijbel wordt veroordeeld als sektarisch boek, en talloze exemplaren worden verbrand of vernietigd. Het is nu zelfs verboden om de Bijbel in China te verkopen. Veel christenen en katholieken zijn gearresteerd, vervolgd en gevangengezet door de CCP-overheid, en sommige van hen zijn zelfs verminkt of gedood. Internationale mensenrechtenorganisaties en westerse landen hebben de Chinese communistische overheid vaak fel veroordeeld. Kun je de woorden van zo’n tegen God gekant, satanisch regime echt geloven? Is het bevoegd om de verschijning en het werk van God te evalueren en te veroordelen? En waarom staan de dominees en ouderlingen het ons niet toe Gods werk van de laatste dagen te onderzoeken? Zijn hun handelingen in overeenstemming met de leringen van de Heer? De Heer Jezus heeft tegen ons gezegd: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel’ (Matteüs 5:3). Uit de woorden van de Heer kunnen we opmaken dat de Heer wil dat we zoekers met een open geest zijn, die actief onderzoek doen als we iemand horen getuigen van de terugkomst van de Heer, want alleen zo kunnen we de terugkomst van de Heer verwelkomen. Mijn lieve dochter, waarom is het zo dat wij, als mensen die in de Heer geloven, luisteren naar de meningen van andere mensen, maar geen acht slaan op de woorden van de Heer? Als we geloven wat de dominee zegt, en geloven in de negatieve publiciteit van dat satanische regime, en passief en op onze hoede zijn wanneer we iemand horen getuigen van de terugkomst van de Heer, is dat in overeenstemming met de wil van de Heer? Druisen we door zo te handelen niet tegen de woorden van de Heer in? De Joodse gelovigen in de tijd van Jezus zochten en onderzochten de woorden en het werk van de Heer niet. In plaats daarvan geloofden ze blindelings de geruchten die de farizeeën over de Heer verzonnen. Daarom verzetten ze zich tegen de Heer Jezus en veroordeelden ze Hem. Uiteindelijk nagelden ze Hem aan het kruis, waarvoor God hen strafte. We moeten de les van het verzuim van de Joden leren en niet onze kans mislopen om de Heer te verwelkomen. In Openbaring wordt veelvuldig geprofeteerd: ‘Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt’ (Openbaring 2, 3). Uit dit vers kunnen we opmaken dat de Heer bij Zijn terugkeer ook Zijn woorden zal verkondigen. Als we Zijn terugkeer willen verwelkomen, moeten we naar Gods stem leren luisteren. Alleen door de woorden van Almachtige God te lezen en onderzoeken, zul je weten of ze wel of niet de stem van God zijn.” Toen ze haar zegje had gedaan, pakte mijn moeder een boek met de titel ‘Uitspraken van Christus van de laatste dagen’ en reikte het me aan.

Ik keek naar het boek in haar handen, maar nam het niet aan. Omdat ik nog steeds niet kon aanvaarden wat ze zei, zei ik alleen maar: “Ik wil het niet lezen.” Toen draaide ik me om en ging naar mijn slaapkamer.

Aan mijn bureau gezeten, kalmeerde ik en dacht na over wat mijn moeder zojuist had gezegd. Ik dacht: wat moeder heeft gezegd, was eigenlijk niet onjuist. De Bliksem uit het oosten getuigt ervan dat de Heer is teruggekeerd, maar ik heb gewoon blindelings geloofd wat de dominee zegt. De negatieve publiciteit die de Chinese communistische overheid heeft verspreid over de Bliksem uit het oosten, heb ik geloofd zonder de woorden die Almachtige God heeft verkondigd zelfs maar te lezen. Dat was eigenlijk een nogal willekeurige keuze van me. Als Almachtige God werkelijk de teruggekeerde Heer Jezus is en ik weiger Hem te accepteren, dan loop ik mijn kans om de Heer te verwelkomen mis. Maar de dominee preekt altijd tegen ons dat in de laatste dagen valse Christussen zullen verschijnen. En als ik nou eens op een dwaalspoor kom, zal dan mijn geloof in de Heer niet helemaal voor niets zijn geweest? Mijn hart schommelde heen en weer. Ik wist gewoon niet wie ik moest geloven, dus riep ik de Heer aan: “O, Heer! Ik heb altijd reikhalzend uitgezien naar uw terugkeer, maar nu ben ik bang om misleid te worden door de valse Christussen die in de laatste dagen verschijnen. O, Heer! Mensen van de Bliksem uit het oosten getuigen nu dat u bent teruggekomen. Als u dan werkelijk bent teruggekomen als Almachtige God, vraag ik u om me te verlichten en te leiden, en me in staat te stellen uw stem te herkennen.”

De volgende dag moedigde mijn moeder me opnieuw aan om een van haar bijeenkomsten bij te wonen. Na enige aarzeling besloot ik online te gaan en te luisteren naar wat ze te zeggen hadden. Toen de bijeenkomst net begonnen was, voelde ik me erg onrustig en luisterde ik niet echt naar waar de broeders en zusters over communiceerden. Later deelde broeder Zhang communicatie over aspecten van de waarheid, zoals Gods managementplan om de mensheid te redden, het mysterie van de drie fasen van Gods werk en het oordeelswerk dat God in de laatste dagen uitvoert. Mijn hart werd erdoor getrokken en hoe meer ik luisterde, hoe frisser en nieuwer het allemaal aanvoelde. Hoewel ik eerder naar Bijbelstudieles was gegaan, hadden de predikanten het alleen gehad over de wonderbaarlijke natuur van Gods werk: ze noemden de wonderen die Hij verrichtte, of anders hadden ze het over hoe heiligen uit het verleden God hadden gehoorzaamd om Zijn opdrachten uit te voeren, enzovoorts. Niet één keer hadden ze het ooit gehad over Gods managementplan om de mensheid te redden. Broeder Zhangs communicatie gaf me enig inzicht in Gods werk van het beheren van de mensheid. Dit waren allemaal dingen die ik eerder nooit had begrepen, ook al had ik al zo veel jaar de Bijbel gelezen. Tegen de tijd dat de bijeenkomst over was, was ik van gedachten veranderd. Ik besloot eerst het werk van Almachtige God van de laatste dagen te onderzoeken. En ik besloot dat ik de opname zou wissen die ik had gemaakt van mijn gesprek met mijn moeder.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s