Waarom er zoveel denominaties in het christendom zijn

Alle christenen lezen de Bijbel en de woorden van de Heer. Dus waarom zijn ze dan in zoveel denominaties verscheurd? In dit artikel wordt de oorzaak van dit probleem besproken en worden tips gegeven over hoe u de kwestie van denominaties op de juiste manier kunt behandelen.

Mijn verwarring

lees verder

Bijbeltekst van de dag – Hebreeën 13:8

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

– Hebreeën 13:8

Gedachten over het vers van vandaag …

In het verleden, wanneer ik dit vers las, geloofde ik dat de naam van Jezus nooit zou veranderen. Wanneer Hij terugkwam, Hij nog steeds Jezus zou worden genoemd en opnieuw het werk van verlossing doen. Ik was echter verward over dit vers toen ik zag dat in het boek Openbaring wordt geprofeteerd dat de Heer een nieuwe naam zal hebben en dat Hij het werk van oordeel zal doen in de laatste dagen. Hoe moet ik dan dit vers begrijpen? Later loste een passage in een spiritueel boek mijn verwarring op.

lees verder

Waarom was de Samaritaanse vrouw in staat om Jezus als de Messias te herkennen

Vermoedelijk zijn velen van ons gelovigen bekend met het verhaal van de Samaritaanse vrouw, dat in de Bijbel is opgetekend. Toen ze water putte, ontmoette ze de Heer Jezus, die haar om wat te drinken vroeg. Door haar gesprek met de Heer Jezus herkende ze dat Hij de Messias was die voorspeld was in de profetieën.

lees verder

Je bevrijden uit de ketenen

Tien jaar geleden, in de tijd dat ik voorganger was, deed ik altijd wat ik zelf wilde en handelde ik roekeloos, ten gevolge van mijn zelfingenomen natuur, waardoor ik de regelingen op het gebied van het werk ernstig schond, het werk van de kerk onderbrak en verstoorde, en Gods gezindheid verslechterde. Daarom werd ik vervangen en naar huis gestuurd om geestelijke devotie te beoefenen en over mezelf na te denken. Nadat ik enige tijd aan zelfbespiegeling had besteed, kwam ik tot enige ware kennis over mijn zelfingenomen aard, maar omdat ik geen kennis had van Gods werk om de mens te redden en van de essentie van Gods trouw, werd ik voortdurend ingeperkt door mijn vroegere overtredingen en dacht ik dat God iemand als ik niet zou redden of vervolmaken. Dat wierp een schaduw over me die ik niet kon wegnemen. Later regelde de kerk dat ik de verantwoordelijkheid kreeg voor het evangelisatiewerk. Toen ik dat nieuws vernam, kwamen er twijfels in mijn hart op over God, en dacht ik: “Ik ben zo verdorven en ik heb ook Gods gezindheid beledigd, hoe kan de kerk mij dan de verantwoordelijkheid geven voor zulk belangrijk werk? Wil God me soms met behulp van deze taak ontmaskeren en me dan elimineren?” Maar toen bedacht ik: “Aangezien de kerk deze regeling heeft getroffen, is het vast God die me een kans geeft om mijn vroegere zonden goed te maken. Wat er ook gebeurt, ik moet deze kans koesteren, zelfs al moet ik dan een dienstdoener worden.” Van toen af aan vervulde ik mijn plicht met die negatieve en behoedzame instelling. Ik leek weliswaar mijn plichten ernstig en ijverig te vervullen, maar ik had niet de moed om naar het hogere doel te streven om vervolmaakt te worden gemaakt door God.

lees verder

Getuigenis van Gods genade: hoe heb ik een waar thuis gevonden

Noot van de redactie: Xiaolins gezin viel uiteen als gevolg van de affaire van haar vader. Ze heeft altijd erg verlangd naar een warm, liefdevol thuis. In het jaar dat Xiaolin achttien werd, vond zij door Gods zegen een waar thuis.

Ik haat mijn vader – hij maakte ons gezin kapot

onze ouders weer aan het vechten waren

Klap, Beng …

“Verdorie, zeg dat nog eens en ik zal het je laten berouwen!”

lees verder

Bijbeltekst van de dag – Psalmen 7:12

God is een rechtvaardige Rechter, en een God, Die te allen dage toornt.

– Psalmen 7:12

Bijbeltekst van de dag – Psalmen 7:12

Uit dit vers kunnen we God’s rechtvaardige en majestueuze gezindheid zien die niet beledigd mag worden door de mens. God is heilig en rechtvaardig. Hij haat het kwade en Hij zal zeker boos zijn op de slechten. Degenen die kwaad doen en zich verzetten tegen God zullen zeker door Hem worden vervloekt. Denk aan de gebeurtenis in de Bijbel: De steden Sodom en Gomorra waren vol kwaad, en de inwoners van de steden rebelleerden koppig tegen God en ontstoken Zijn gezindheid. God zond vuur en zwavel uit de hemel en reduceerde de twee steden en alle inwoners van de steden tot as. Ze verdwenen in de toorn van God. Bovendien vervolgde de oude Romeinse keizer Nero Christenen heftig en slachtte ze af, en zijn slechte daden waren te afschuwelijk om naar te kijken. Als gevolg hiervan werd het Romeinse rijk door God vernietigd. Bovendien waren er sommige mensen die in God geloofden en toch tegen Hem waren, en zo waren ze door God vervloekt. De 250 leiders die zich tegen Mozes verzetten, beoordeelden hem en vielen hem aan. Ze kwamen uiteindelijk om in een barst in de aarde. Toen de Heer Jezus kwam om het verlossingswerk te doen, zochten of onderzochten de Joodse farizeeën Zijn werk en woorden niet, maar vertrouwden op hun eigen opvattingen en verbeeldingen en weerstonden en verloochenden en vervloekten zelfs Zijn werk en woorden. Uiteindelijk spanden ze samen met de Romeinse regering om de Heer Jezus te kruisigen, begingen een gruwelijke misdaad, en werden vervloekt en gestraft door God. Aan de hand van deze feiten kunnen we zien dat Gods rechtvaardige en heilige gezindheid intolerant is voor aanstoot door de mens. Degene die Gods gezindheid beledigt, zal zeker Zijn straf ondergaan. Na dit te weten, moeten we onszelf voortdurend in alles waarschuwen met een godvrezend hart. Vooral als het gaat om de behandeling van het geloof in God, wanneer Gods werk en woorden op gespannen voet staan met onze opvattingen, moeten we zoeken en studeren en wachten op Zijn verlichting en leiding in plaats van willekeurig te oordelen of te weerstaan. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we niets doen dat God weerstaat of Zijn gezindheid beledigt.

Bijbeltekst van de dag: Leesmateriaal voor stille tijd

uit ‘Online Bijbelstudie’

Christelijke overdenking: nadenken over de “Johannes’ moeder Salome doet een verzoek aan de Heer”

In Matteüs 20:20-23 staat opgetekend: “Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar hem toe. Ze viel voor hem neer om hem een ​gunst​ te vragen. Hij vroeg haar: ‘Wat wilt u?’ Ze antwoordde: ‘Beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een rechts van u en de ander links.’ Maar ​Jezus​ zei hun: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de ​beker​ drinken die ik zal moeten drinken?’ ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. Toen zei hij: ‘Uit mijn ​beker​ zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van mij zullen zitten kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn Vader ze heeft bestemd.’” Uit deze passage van de Schrift kunnen we opmaken dat Salome (de vrouw van Zebedeüs en de moeder van de discipelen Johannes en Jakobus) de Heer Jezus een verzoek deed, in de hoop dat haar twee zoons aan weerszijden van de Heer in de hemel zouden kunnen zitten. De Heer echter willigde haar verzoek niet in.

Waarom deed Salome zo’n verzoek aan de Heer Jezus?

Destijds wandelde de Heer Jezus langs het Meer van Galilea toen hij Jakobus en Johannes in een boot netten zag herstellen, samen met hun vader Zebedeüs. Hij riep hen, waarop zij onmiddellijk hun boot verlieten, afscheid namen van hun vader en de Heer Jezus volgden. Later kwam ook hun moeder Salome om de Heer te volgen en te dienen. Zij en enkele andere vrouwen bekommerden zich onderweg om de Heer Jezus en Zijn discipelen; ze gebruikten hun eigen geld om voor hen te zorgen. Salome geloofde dat zij gerechtigd was om de Heer een verzoek te doen, omdat zowel zijzelf als haar zoons alles hadden opgegeven om de Heer Jezus te volgen en veel hadden opgeofferd en besteed. Daarom deed Salome het verzoek dat wanneer God Zijn koninkrijk verkreeg en naar de aarde kwam, haar twee zoons aan weerszijden van de Heer konden zitten en voor eeuwig bij de Heer konden blijven. Ze meende dat de Heer haar verzoek zou moeten inwilligen.

Hoe antwoordde de Heer Jezus op Salomes verzoek?

lees verder

Naar wie verwijzen de degenen die tot Gods uitverkorenen behoren?

Vraag: In de Bijbel staat: “Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen?”(Romeinen 8:33-34). Dit bewijst dat de kruisiging van Heer Jezus aan het kruis ons van alle zonde vrijmaakt. De Heer ziet ons niet meer als zondaars. Wie kan ons nog beschuldigen?

Alleen zij die echt de Heer dienen en van God houden, die waarlijk van Hem getuigen, behoren tot Gods uitverkorenen.

Antwoord: In de Bijbel staat: “Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen?” We moeten nu heel duidelijk vaststellen wie Gods uitverkorenen zijn. Die veelvuldige zondaars, zij die de Heer verraden en hun vrienden, mensen die offers aan God stelen, ontuchtplegers, verlegen types en de hypocriete farizeeën, zijn zij Gods uitverkorenen? Als iedereen die in God gelooft een uitverkorene van God is, hoe verklaren we dan wat er in Openbaring staat: “Buiten is de plaats voor de ​honden​ die zich bezighouden met toverij en ontucht, met ​moord​ en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt”? Dus niet iedereen die in God gelooft, behoort tot Gods uitverkorenen. Alleen zij die echt de Heer dienen en van God houden, die waarlijk van Hem getuigen, behoren tot Gods uitverkorenen. Bijvoorbeeld: Abraham, Job en Petrus gehoorzaamden God en vereerden God. Zij deden rechtvaardige daden en getuigden goed. God waardeerde wat zij deden. Niemand kon ze beschuldigen. Wanneer heeft God gezegd dat alle gelovigen rechtvaardig waren? De meerderheid zondigt vaak, verzet zich tegen God en verraadt God. Dat is een feit. De Heer Jezus heeft nooit gezegd dat de meeste gelovigen rechtvaardig waren. En dus slaat Gods uitverkorenen op diegenen die rechtvaardige daden doen en Gods wil volgen.

uit ‘Online Bijbelstudie

Bijbeltekst van de dag – Spreuken 3:6

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.

– Spreuken 3:5–6

Gedachten over het vers van vandaag …

Bijbeltekst van de dag – Spreuken 3:6

Dit vers toont ons dat we op God moeten vertrouwen in alle dingen, en er rotsvast van overtuigd moeten zijn dat alle dingen in Gods handen zijn en dat we alleen door gehoorzaam te zijn aan Zijn orkestraties en regelingen een manier van beoefenen kunnen hebben. Dat wil zeggen, in plaats van in één of twee zaken in God te geloven, moeten we vast en zeker in God in alle dingen geloven. God is getrouw, dus als we dat kunnen doen, zal Hij ons beslist de weg van beoefenen laten zien in elke zaak. Bijvoorbeeld, toen David tegenover de Filistijnse reus Goliath stond, zei hij: “Maar David zei tegen de Filistijn: U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt.”(1 Samuel 17:45). Door op God te vertrouwen, doodde David Goliat zonder een zwaard of een speer, maar alleen met een steen. Dus, als we in alle dingen vast in God willen geloven, moeten we niet vertrouwen op ons vermogen of onze intelligentie om alles wat we tegenkomen te handelen. In plaats daarvan moeten we actief samenwerken met God in alle dingen, volledig op God vertrouwen, Zijn wil zoeken, wachten op Zijn leiding en stellig geloven dat alleen God onze hulp is. Precies zoals God zegt, “Je moet het van de positieve kant binnengaan. Als je passief afwacht, is het nog altijd negatief. Je moet proactief zijn in het samenwerken met mij; wees ijverig en nooit lui. Blijf altijd in gemeenschap met mij en heb een diepere intimiteit met mij. Als je het niet begrijpt, wees dan niet ongeduldig om snelle resultaten te zien. Het is niet zo dat ik het je niet zal vertellen; ik wil zien of je op mij vertrouwt wanneer je in mijn aanwezigheid bent en of je je in vertrouwen van mij afhankelijk durft te stellen. Je moet altijd dichtbij mij blijven en alle zaken in mijn handen leggen. Keer niet tevergeefs terug. Nadat je onbewust voor een bepaalde periode dichtbij mij bent geweest, zullen mijn intenties aan je worden geopenbaard. Als je ze begrijpt, zul je waarlijk voor mijn aangezicht staan, en je zult mijn gezicht waarlijk gevonden hebben. Je zult van binnen glashelder en standvastig zijn, en je zult iets hebben om op te vertrouwen, en je zult zowel macht als vertrouwen hebben. Je zult eveneens een pad hebben dat voorwaarts leidt, en alles zal gemakkelijk naar je toekomen.”

Bijbeltekst van de dag: Leesmateriaal voor stille tijd

uit ‘Online Bijbelstudie’