De wortel van troosteloosheid van de kerk wordt gevonden

Twee mensen communiceren onlineTwee mensen communiceren online

Gisteravond ga ik verder met mijn neef om te praten over het probleem van de troosteloosheid van de kerk door videogesprek. Hij zei dat hij zijn eigen probleem en situatie van geest van deze paar jaar vertelde aan collega’s, hij weet niet waarover hij heeft. Hoewel hij hier vaak vast en bidt, voelt hij nooit de aanwezigheid en het leiderschap van de Heer. Het kerk wordt steeds troostelozer en hij zelf is ook erg zwak. Hij begreep niet waarom God niet naar haar gebeden luisterde – zou het kunnen zijn dat hij niet devoot genoeg was in haar vasten en bidden? of dat de Heer mijn geloof test? Collega Wang communiceert reden van troosteloosheid met hem.

Collega Wang: “We vasten en bidden, en vroegen aan de Heer met oprecht hart, maar de Heer verhoort ons gebed niet. Het is zo dat we Gods wil moeten zoeken! We weten allemaal dat God getrouw is en zolang wij bidden in overeenstemming met Gods wil en voldoen aan Gods voorschriften, zal God luisteren. De huidige troosteloosheid in de kerk komt niet slechts in één of twee kerken voor. Maar is dit heel gewoon in de hele religieuze wereld. Dit geeft aan dat dit een uiting is van Gods wil. Wat vlak voor ons ligt, is zoeken naar en duidelijkheid krijgen over de oorzaak van de troosteloosheid van de kerk. Wat is Gods wil?”

Mijn neef vroeg beduusd: “Hoe zouden we Gods wil met betrekking tot de troosteloosheid van de kerk moeten zoeken?”

En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden” (MATTHEÜS 24:12).
Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden; niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des HEEREN” (AMOS 8:11).
Daarom heb Ik ulieden ook reinheid der tanden gegeven in al uw steden, en gebrek van brood in al uw plaatsen; nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE. Daartoe heb Ik ook den regen van ulieden geweerd, als er nog drie maanden waren tot den oogst, en heb doen regenen over de ene stad, maar over de andere stad niet doen regenen; het ene stuk lands werd beregend, maar het andere stuk lands, waar het niet op regende, verdorde” (AMOS 4:6-7).

Vandaag de dag zijn er steeds meer incidenten van wetteloosheid, zoals diefstal en overspel. Zelfs voorgangers, ouderlingen en beroemde predikers kunnen zich niet aan de geboden houden. Alles wat ze doen is prediken over Bijbelkennis om zichzelf op een voetstuk te plaatsen. Ze getuigen over zichzelf, zodat de broeders en zusters hen zullen aanbidden – verheffing of getuigenis van God is voor hen slechts een bijzaak. Ze doen alsof ze God dienen, maar in werkelijkheid voeren ze gewoon hun gezag over onze broeders en zusters. Ze weken lang geleden al van de weg van de Heer af en zijn afgewezen door God. Hoe zou de kerk niet troosteloos kunnen worden met zulke mensen die God dienen? Bovendien zijn we in de laatste dagen. Dit is de cruciale tijd waarin de Heer zal terugkeren. Het is mogelijk dat God wederom nieuw werk heeft gedaan, dat het werk van de Heilige Geest is veranderd en alleen omdat we Gods voetstappen niet hebben gevolgd, zijn wij onkundig gelaten. Dit is vergelijkbaar met de laatste fase van het Tijdperk van de Wet. De leiders van het jodendom volgden Jehovah’s wetten niet en ze hadden in hun harten geen eerbied voor God. Het enige wat ze deden was vasthouden aan wat door de mens was doorgegeven; ze hebben zelfs Gods geboden verlaten en waren volledig afgedwaald van Gods weg. Ze veranderden de tempel in een ‘rovershol’, waar ze vee kochten en verkochten en geld wisselden. Als gevolg daarvan werd de tempel geleidelijk troosteloos. Dit was de belangrijkste reden waarom de tempel het werk van de Heilige Geest verloor. Bovendien kwam Jezus om nieuw werk te doen. De mensen van die tijd moesten de tempel verlaten en het werk van Jezus ontvangen om het werk van de Heilige Geest te herwinnen en te genieten van de vrede, vreugde en zoetheid van het werk van de Heilige Geest.”

Mijn neef: “Dit doet me denken aan de passage in het boek Openbaring, die zegt: ‘dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat;’ (OPENBARING 14:4). Het lijkt erop dat de troosteloosheid van de kerk in feite de wil van God in zich heeft. Momenteel zijn dingen in de buitenwereld rusteloos en onstabiel. Rampen komen steeds vaker voor en overal waar je kijkt, zie je tekenen. Tekenen van de eindtijd zijn al verschenen voor onze ogen. De profetie van de komst van de Heer is vervuld. Als dit het geval is, moet de prioriteit zijn om proactief de kerk te zoeken die het werk van de Heilige Geest heeft en te onderzoeken. Maar hoe zoeken we de voetstappen van het Lam?”

Collega Wang: “Herinner je je deze passage uit het boek Openbaring? ‘Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is’ (OPENBARING 2:7). ‘Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen’ (JOHANNES 16:12-13). Uit deze passages kunnen we zien dat op het einde, wanneer de Heer terugkeert, Hij zal spreken tot de kerken en ons alle waarheden zal vertellen opdat wij verlossing zullen krijgen, en ons zal helpen ons te bevrijden van verdorvenheid. Hij zal ook alle mysteries, profetieën en tevens de uitkomst en uiteindelijke bestemming van het menselijk ras onthullen. We moeten Gods voetstappen zoeken en terugkomst van de Heer Jezus verwelkomen. We moeten de plaats zoeken waar de nieuwste woorden van de Heilige Geest zijn en het werk van God van de laatste dagen bijhouden. Alleen dan zullen we genieten van de voeding van de waarheden die God in de laatste dagen uitspreekt. Zo zal de oorzaak van de troosteloosheid van de kerk worden opgelost!”

Mijn neef: “Ik heb het grootste deel van mijn leven de Bijbel gelezen. Hoe komt het dat ik dit mysterie er nooit in heb gezien? Het blijkt dat God ons lang geleden vertelde dat Hij, wanneer Hij terugkeert, nog meer waarheden zal uitspreken voor ons levensonderhoud. Vervult dit niet de volgende profetie, die is geschreven in het boek Openbaring? ‘Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte. Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen’ (OPENBARING 7:16-17). Het lijkt erop dat alleen het water uit de rivier van het leven die uit de troon stroomt, de troosteloosheid van de kerk volledig zal oplossen. Onze geestelijke honger kan niet worden opgelost door bidden en vasten.” Dank aan God! Deze speciale ervaring van mijn neef heeft me enorm geholpen, ik begrijp ook de wortels van de troosteloosheid van de kerk en de daaropvolgende praktische weg. Dank u Heer! Vrienden, heb je nog betere suggesties voor de huidige situatie van de kerk? Moge God ons leiden om meer met elkaar te communiceren en elkaar aan te vullen, Amen!

Als je meer verwarring over het geloof wilt oplossen, lees dan ‘Bijbelstudie met vragen’. Je zult meer waarheden begrijpen en de kans verkrijgen om de terugkeer van de Heer te verwelkomen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s