Bijbeltekst van de dag – Johannes 1:14

JOHANNES 1:14

Bijbeltekst van de dag

En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

– JOHANNES 1:14

Lees verder Bijbeltekst van de dag – Johannes 1:14

De verwarring van christenen. Rampen komen vaak voor, waarom zijn wij dan nog niet vóór de rampen opgenomen?

Gelovigen in de ramp bidden om de terugkeer van de Heer

Rampen komen vaak voor, waarom zijn wij dan nog niet vóór de rampen opgenomen?

Er gebeuren wereldwijd vele rampen. Veel broeders en zusters denken dat het teken met betrekking tot de terugkomst van de Heer in vervulling is gegaan en dat de Heer dus ook ieder moment zou moeten terugkeren. Wat echter verwarrend is, zijn de steeds groter wordende rampen. Waarom zijn wij niet vóór deze rampen opgenomen? Broeders en zusters; wat vindt u van deze vraag?

Lees verder De verwarring van christenen. Rampen komen vaak voor, waarom zijn wij dan nog niet vóór de rampen opgenomen?

‘Wat een prachtige stem’ Hoe de wederkomst van de Heer Jezus te verwelkomen

🌷🌷Hallo broeders en zusters, verlang je naar de wederkomst van de Heer Jezus? Hier wordt gezegd dat er een groep mensen is dat het bruiloftsfeest van het Lam al heeft bijgewoond. Weet je hoe ze de Heer verwelkomden? Zou je de Heer willen verwelkomen en het bruiloftsfeest van het Lam willen bijwonen? Laten we eens kijken hoe de hoofdpersoon het heeft ervaren en herkend. Ik deel christelijke film met jullie 🎬🎬

Nederlandse gospel film ‘Wat een prachtige stem’ Hoe de wederkomst van de Heer Jezus te verwelkomen

Lees verder ‘Wat een prachtige stem’ Hoe de wederkomst van de Heer Jezus te verwelkomen

Waar verwijst bidden zonder ophouden naar? Waarom zouden we bidden zonder ophouden?

Door Li Chen

1.Waarnaar verwijst bidden zonder ophouden naar?

Met betrekking tot de woorden van de apostel Paulus “bid​ onophoudelijk” (1 Tessalonicenzen 5:17), veel mensen interpreteren ze als voortdurend tot God te spreken en beschouwen het als een zeer moeilijk iets om te bereiken. In feite is bidden zonder ophouden geen soort uiterlijk ritueel. In plaats daarvan verwijst het naar ons christenen die God als groot eren, vertrouwen op en naar God kijken, in onze geest met God communiceren en te allen tijde voor God leven. Bidden zonder ophouden is niet vast te houden aan een bepaald formaat, noch is het beperkt tot een vaste tijd of plaats. Ongeacht of we vrij of druk zijn, sterk of zwak zijn, of onze omgeving comfortabel of hard is, of we moeilijkheden hebben of niet, of dat we overtredingen hebben begaan of niet, we kunnen tot God bidden en met Hem communiceren. Zelfs als onze handen bezig zijn iets te doen, kunnen we nog steeds tot God bidden in ons hart. Of we nu in de bus zitten, werken of prediken, we kunnen altijd tot God bidden, dicht tot Hem naderen met ons hart en onze harten kalmeren voor de Heer. Kortom, we kunnen altijd en overal oefenen met bidden.

Christenen bidden

2.Waarom moeten we bidden zonder ophouden?

1) Onophoudelijk bidden kan ons weghouden van de verleidingen van Satan, zodat we niet door Satan worden gevangen en de redding van God verliezen.

Er staat in de Bijbel: “De hele wereld in verdorvenheid ligt” (1 Johannes 5:19). De wereld van vandaag is slecht en donker en wordt beheerst door Satan, die allerlei kwade gedachten en opvattingen gebruikt, evenals sociale trends om ons te verderven en onze geest en lichaam te beheersen, wat resulteert in ons toegeven aan vleselijk en materieel genot zonder tijd of energie om de waarheid na te streven en Gods woorden te beoefenen. Na verloop van tijd drijven onze harten steeds verder weg van God en kunnen we gemakkelijk Gods redding verliezen. Onophoudelijk bidden is eigenlijk een effectieve manier voor ons om weg te blijven van de verleidingen van Satan, wat ons ook kan helpen Gods leiderschap te verwerven wanneer verleidingen ons overkomen en ons het geloof en de kracht geven om ze te overwinnen.

Lees verder Waar verwijst bidden zonder ophouden naar? Waarom zouden we bidden zonder ophouden?

Er is eindelijk hoop om mijn droom van het koninkrijk der hemelen te verwezenlijken 2

Het plezier van het lezen van mythologie en het vinden van de weg naar de hemel

Het pad om gereinigd te worden en het hemelse koninkrijk binnen te gaan

Zuster Lily zei: “God zij dank! Je hebt helemaal gelijk. Als we het koninkrijk van de hemel willen binnengaan, moeten we absoluut de kwestie van onze zondigheid oplossen. Dus hoe kunnen we ontsnappen aan onze zondige aard en gereinigd worden? Hiervoor moeten we het werk van de Heer Jezus begrijpen en de resultaten die het heeft bereikt, evenals het pad om de zonde volledig af te werpen. Laten we eerst enkele passages van Gods woorden lezen: ‘Kan een zondaar zoals jullie, die net is verlost en niet is veranderd of vervolmaakt door God, naar Gods hart zijn? Voor jou geldt dat jij, die nog steeds je oude zelf bent, inderdaad gered bent door Jezus en dat je niet beschouwd wordt als een zondaar vanwege de redding door God, maar dat bewijst niet dat je niet zondig bent en niet onzuiver bent. Hoe kun je heilig zijn als je niet veranderd bent? Van binnen ben je overladen met onzuiverheid, zelfzuchtig en verachtelijk, maar toch wil je nederdalen met Jezus – dan zou je wel boffen! Je hebt een stap overgeslagen in je geloof in God: je bent alleen nog maar verlost, maar je bent nog niet veranderd. Om naar Gods hart te zijn, moet God persoonlijk het werk verrichten, dat inhoudt dat Hij je verandert en zuivert. Anders zul jij, die alleen verlost is, geen heiligheid kunnen verkrijgen. Op die manier ben je niet gekwalificeerd om te delen in de goede zegeningen van God omdat je een stap mist in Gods werk van het managen van de mens, en wel de cruciale stap van verandering en vervolmaken. Daarom ben jij, een zondaar die net is verlost, niet in staat om rechtstreeks de erfenis van God te erven.’ ‘Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen.’”

Lees verder Er is eindelijk hoop om mijn droom van het koninkrijk der hemelen te verwezenlijken 2

Er is eindelijk hoop om mijn droom van het koninkrijk der hemelen te verwezenlijken 1

Het zaad planten van de droom van het koninkrijk van de hemel

Ik ben geboren in een katholiek gezin en vanaf mijn jeugd leerde mijn grootmoeder me bidden en katholieke rituelen te volgen. Toen ik 15 was, begon ik de leerstellingen van het katholicisme op me te nemen, zoals goede daden te doen en anderen lief te hebben, en nam ik deel aan allerlei rituelen in de kerk. De priester zei vaak dat alleen als we met deze leerstellingen uitgerust zijn we ware gelovigen in God zouden kunnen zijn, en wanneer Hij dan zou komen, we opgenomen zouden worden in het koninkrijk van de hemel. Dus zei ik vaak tegen mezelf dat ik absoluut het kerkgebruik moest observeren en actief moest deelnemen aan kerkelijke activiteiten, zodat ik iemand kon worden die door God geliefd was, Zijn zegeningen kon ontvangen en opgenomen zou worden in het koninkrijk van de hemel.

Kan ik het koninkrijk van de hemel binnengaan als ik niet in staat ben om aan de zonden te ontsnappen?

Toen ik op de universiteit zat, merkte ik dat mijn kerkvrienden altijd erg vroom leken als ze naar de mis gingen, maar in hun normale leven deden ze vaak dingen die beledigend naar God waren, zoals roken, drinken en wilde feesten. Ik voelde me zowel geschokt als geïrriteerd door dit, denkend: “De Heer Jezus leerde ons dat we onze God met heel ons hart, verstand en lichaam moeten liefhebben, en dat we weg moeten blijven van de geneugten, beproevingen en verleidingen van de wereld. Mijn kerkvrienden leken op het eerste gezicht in God te geloven, maar in werkelijkheid besteden ze helemaal geen aandacht aan het werken voor Hem. Ze hunkeren zelfs naar wereldse dingen en zoeken wereldlijke genoegens – is dat niet in strijd met de leringen van de Heer? Ik kan niet zoals zij zijn. Ik moet me concentreren op mezelf besteden en werken voor God.” Om die reden had ik het gevoel dat ik meer van God hield dan mijn kerkvrienden.

Ik ontdekte echter dat mijn eigen geestelijke toestand niet aan de eisen van de Heer kon voldoen. Hoewel ik in de kerk actief deelnam aan alle activiteiten en enthousiast werkte, kon ik in mijn normale leven de geboden van God niet onderhouden. Toen ik bijvoorbeeld zag dat een kerkvriend die plezier het vlees nastreefde, gelukkig en vrij leek terwijl ik allerlei moeilijkheden en tegenslagen ondervond, kon ik het niet helpen de Heer de schuld te geven. Als ik een fout maakte en werd uitgescholden door mijn familie, maakte ik meestal zelf excuses en begon ik te kibbelen en werd ik boos omdat ik werd berispt. Soms verweet mijn moeder mij: “God heeft ons geleerd nederig en vergevingsgezind te zijn, maar je houdt je niet aan Zijn woorden!” Haar woorden waren als een klap in het gezicht; Ik realiseerde me dat ik Gods woorden niet echt hooghield en ik voelde veel zelfverwijt, dat ik alleen in naam geloofde. Ik kon het niet helpen beginnen na te denken: “Waarom kan ik de zonde niet overwinnen? Ook al belijd ik altijd na het zondigen aan de priester en doe veel goede daden om het goed te maken, pleeg ik na de feiten dezelfde zonde. Als ik op deze manier geloof heb, kan ik dan echt de zegeningen van de Heer ontvangen?” Maar dan zou ik denken aan hoe de priester ons heeft geleerd: “Als we na het zondigen aan de priester belijden, zullen onze zonden worden vergeven. Zolang we onszelf besteden en voor God werken en veel goede daden doen, kunnen we opnieuw Zijn barmhartigheid en zegeningen verwerven. Zoals het in de Bijbel staat, ‘Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de ​gerechtigheid​ […]’” (2 Timoteüs 4:7-8). Ik zou me dan enigszins getroost voelen – zolang ik vaak ging biechten en bleef werken en mezelf voor God besteedde, had ik nog steeds hoop om het koninkrijk binnen te komen. Dus bleef ik druk bezig met het doen van goede daden, hard werken en offers brengen.

Lees de bijbel en bid

Een Facebook-bericht gaf mij stof tot nadenken

Lees verder Er is eindelijk hoop om mijn droom van het koninkrijk der hemelen te verwezenlijken 1

De discussie- kunnen degenen die door geloof gered zijn het koninkrijk der hemelen binnen gaan?

Wat het binnengaan van het koninkrijk der hemelen binnen betreft, baseren veel broeders en zusters zich op dit vers: “Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid” (ROMEINEN 10:9-10).

Lees verder De discussie- kunnen degenen die door geloof gered zijn het koninkrijk der hemelen binnen gaan?

De frequente rampen: Weet jij hoe de Heer Jezus zal verschijnen en Zijn werk uit zal voeren, als Hij terugkomt?

Wanneer sommige broeders en zusters getuigen over dat God is teruggekeerd in het vlees en bezig is met het oordeelswerk van de laatste dagen; kunnen vele broeders en zusters het niet accepteren, ze denken dat wanneer de Heer terugkeert, Hij op de witte wolken zal komen als het herrezen spirituele lichaam en openlijk aan de mens zal verschijnen, en Hij kan onmogelijk in het vlees komen als de Zoon des mensen. In de Bijbel staat het volgende: “En dan zal er een teken verschijnen van de Mensenzoon in de hemel: en dan zullen alle volken van de aarde treuren, en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie” (Matteüs 24:30). Nu er frequent rampen gebeuren en de 4 bloedmanen zijn verschenen, zijn de profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus in principe vervuld en zou de Heer op ieder moment terug kunnen komen. Waarom hebben wij Hem dan nog niet kunnen verwelkomen? Is de gedachte om gewoon te wachten totdat wij de Heer Jezus vanzelf op de wolken zien verschijnen en dan opgenomen zullen worden, juist?

Lord Jesus Preaching, Book of Myths

Bijbelse profetieën hebben al voorzegd, hoe de Heer zal verschijnen en zal werken, wanneer Hij terugkomt

Lees verder De frequente rampen: Weet jij hoe de Heer Jezus zal verschijnen en Zijn werk uit zal voeren, als Hij terugkomt?

Wie heeft een oorspronkelijk gelukkig christelijk gezin gebroken?

Documentaire kronieken van geloofsvervolging in China ‘Een jeugd vol bloedige tranen’ vertelt het waargebeurde verhaal van een Chinese jonge christen en zijn gezin die lijdt onder de vervolging door de CCP. Lin Haochen en zijn broer volgden hun ouders om in de Heer Jezus te geloven sinds ze van jongs af waren. Later accepteerden ze Gods werk in de laatste dagen. Ze kwamen vaak samen om de woorden van God te lezen, om te zingen om God te prijzen. Zijn gezin was harmonieus en gelukkig. De arrestatie en vervolging door de CCP heeft dit alles echter allemaal veranderd …

Dutch movie 2019 ‘Een jeugd vol bloedige tranen’ Getuigenissen van christenen

Lees verder Wie heeft een oorspronkelijk gelukkig christelijk gezin gebroken?

Zal niemand de tijd van de terugkeer van Jezus weten?

Op een ochtend kwam de zon door het raam en landde op Yixi, die dit vers in alle ernst aan het bureau las:  “Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de ​engelen​ in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader” (Marcus 13:32). “Dus niemand weet wanneer de Heer zal terugkeren.” Zei ze tegen zichzelf en knikte zelfverzekerd. Tijdens een Bijbelstudie deed ze echter een nieuwe ontdekking met betrekking tot dit vers.

Tijdens de Bijbelstudie

Zuster Su vroeg Yixi op een verwarde manier: “Onlangs heb ik iemand horen prediken dat de Heer is teruggekeerd. Maar het is duidelijk vastgelegd in de Bijbel, ‘Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de ​engelen​ in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader’ (Marcus 13:32). Zegt dit vers niet dat niemand weet wanneer de Heer zal terugkeren? Dus ik vraag me af hoe ze het weten.”

Zuster Lian zei onmiddellijk: “Dat klopt. De laatste tijd heb ik hier ook van gehoord. Ze zeggen dat de Heer is teruggekeerd. Is er een Bijbelse basis voor hun woorden? Ik kan hier echt geen kop of staart van maken.”

Toen begonnen anderen het ook te bespreken. Sommigen zeiden: “De terugkeer van de Heer is een groot feit. We moeten er serieus naar kijken.”

Anderen zeiden: “Het is voor ons mensheid onmogelijk om te weten wanneer de Heer terugkomt, wat de Bijbel duidelijk stelt. Het is dus niet nodig om het te onderzoeken.”

…………

Lees verder Zal niemand de tijd van de terugkeer van Jezus weten?