De Heer is al teruggekomen in het vlees en heeft alle waarheden uitgedrukt om de mensheid te redden

God zegt: “Deze keer komt God niet in een spiritueel lichaam werken, maar in een heel gewoon lichaam. Niet alleen is dit het lichaam van Gods tweede incarnatie, maar ook het lichaam waarin Hij terugkeert. Het is een heel gewoon vlees. Je zult aan Hem niets ontdekken dat anders is dan bij andere mensen. Wel kun je de waarheden van Hem ontvangen die je nog nooit eerder hebt gehoord. Dit onbetekenende vlees is de belichaming van alle woorden van de waarheid van God; datgene wat Gods werk gedurende de laatste dagen onderneemt. Het is de uitdrukking van heel Gods gezindheid zoals de mens deze mag leren kennen. Wens je niet vurig om God in de hemel te aanschouwen? Wens je niet vurig om God in de hemel te begrijpen? Wens je niet vurig om de bestemming van de mensheid te zien? Hij zal je al deze geheimen vertellen die niemand je ooit heeft kunnen vertellen, en Hij zal je ook alle waarheden vertellen die je nog niet hebt begrepen. Hij is je poort naar het koninkrijk en je gids naar het nieuwe tijdperk. Dit gewone vlees draagt talloze ondoorgrondelijke mysteries met zich mee. Misschien zullen Zijn daden voor jou ondoorgrondelijk zijn, maar het doel van al het werk dat Hij verricht, volstaat om je te laten inzien dat Hij niet een eenvoudig vlees is, zoals de mens denkt. Want Hij vertegenwoordigt Gods wil en de zorg waarmee God de mens gedurende de laatste dagen omringt. Hoewel je de woorden die Hij spreekt, die hemel en aarde lijken te laten schudden, niet kunt horen, en Zijn ogen, die vuur lijken te spuwen, niet kunt zien, en evenmin de discipline van Zijn ijzeren roede kunt voelen, kun je Gods woede in Zijn woorden horen en kun je weten dat God voor de mens barmhartig is. Dan zie je de rechtvaardige gezindheid en wijsheid van God, en word je je er bovendien van bewust dat God de hele mensheid koestert en verzorgt.”

Lees verder De Heer is al teruggekomen in het vlees en heeft alle waarheden uitgedrukt om de mensheid te redden

Redt God de mensheid door wonderen en tekenen te vertonen of door de waarheid uit te drukken?

Redt God de mensheid door wonderen en tekenen te vertonen of door de waarheid uit te drukken?

Wanneer mensen deze titel zien, zullen sommige mensen misschien zeggen: in die tijd vertoonde de Heer Jezus veel wonderen en tekenen, en schonk veel rijke genade aan de mens, dus wanneer de Heer in de laatste dagen terugkeert, zal Hij nog steeds wonderen en tekenen vertonen, anders is Hij niet de teruggekeerde Heer. Dus hebben we er ooit over nagedacht, of dit gebaseerd is op de woorden van de Heer Jezus? Als er geen basis is in de woorden van de Heer, is zo’n mening niet geldig. Laten we, met betrekking tot hoe de Heer zal werken om mensen in de laatste dagen te redden, eens kijken wat Gods woorden zeggen.

Lees verder Redt God de mensheid door wonderen en tekenen te vertonen of door de waarheid uit te drukken?

De fundamentele leefomgeving die God voor de mensheid schept – Lucht

De fundamentele leefomgeving die God voor de mensheid schept – Lucht

Ten eerste heeft God lucht geschapen zodat de mens kan ademen. Is deze ‘lucht’ niet de lucht van het dagelijks leven waarmee mensen voortdurend in contact staan? Is deze lucht niet datgene waarop mensen altijd vertrouwen, zelfs als ze slapen? De lucht die God schiep is van onschatbare waarde voor de mensheid: het is het essentiële onderdeel van elke ademhaling en van het leven zelf. Deze substantie, die alleen kan worden gevoeld maar niet gezien, was Gods eerste geschenk aan alle dingen. Heeft God na het scheppen van lucht gewoon de winkel dichtgegooid? Nadat de lucht was geschapen, keek God toen naar de luchtdichtheid? Keek Hij naar de inhoud? (Ja.) Wat dacht God toen Hij lucht maakte? Waarom maakte God lucht en wat was Zijn beweegreden? Mensen hebben lucht nodig en ze moeten ademen. Allereerst moet de dichtheid van lucht geschikt zijn voor de menselijke long. Weet iemand iets van de dichtheid van lucht? Dit is niet iets dat mensen moeten weten; het is niet nodig om dit te weten. We hebben geen exact getal nodig met betrekking tot de dichtheid van lucht. Een algemeen idee hebben is genoeg. God maakte lucht met een dichtheid die het meest geschikt zou zijn voor menselijke longen om te ademen. Dat wil zeggen, dat mensen zich er goed bij voelen en dat het hun lichaam niet beschadigt wanneer ze ademhalen. Dit is het idee achter de dichtheid van lucht. Dan zullen we het hebben over de inhoud van lucht. In de eerste plaats is de inhoud van de lucht niet giftig voor de mens en zal daardoor de longen en het lichaam niet beschadigen. God moest dit allemaal overwegen. God moest bedenken dat de lucht die mensen inademen soepel naar binnen en naar buiten moet gaan en dat, na het inademen de inhoud en hoeveelheid lucht zodanig moet zijn dat zowel het bloed als de afgewerkte lucht in de longen en het lichaam op de juiste manier zouden worden verwerkt en ook dat de lucht geen giftige componenten zou mogen bevatten. Met betrekking tot deze twee standaarden, wil ik jullie niet een hoop kennis voeren, maar laat ik jullie weten dat God een specifiek denkproces in gedachten had toen Hij elk ding schiep – het allerbeste. Wat betreft de hoeveelheid stof in de lucht, de hoeveelheid stof, zand en vuil op aarde, evenals het stof dat uit de lucht naar beneden komt, had God ook een plan voor deze dingen – een manier om het op te ruimen of op te lossen. Hoewel er wat stof is, heeft God het zo gemaakt dat stof het lichaam en de ademhaling van de mens niet zou schaden en dat de stofdeeltjes een grootte zouden hebben die niet schadelijk zou zijn voor het lichaam. Was Gods schepping van de lucht niet mysterieus? Was het zo simpel als een ademstoot van Zijn mond? (Nee.) Zelfs in Zijn schepping van de eenvoudigste dingen, zijn Gods mysterie, Zijn gedachten en Zijn wijsheid volkomen duidelijk. Is God realistisch? (Ja.) Dat wil zeggen, zelfs bij het scheppen van iets eenvoudigs, dacht God aan de mensheid. Ten eerste is de lucht die mensen inademen schoon, de inhoud is geschikt voor menselijke ademhaling, de lucht is niet giftig en veroorzaakt geen schade bij mensen, en de dichtheid is berekend op de menselijke ademhaling. Deze lucht die mensen in- en uitademen is essentieel voor hun lichaam, voor hun vlees. Dus mensen kunnen vrij ademen, zonder beperkingen of zorgen. Ze kunnen normaal ademen. Lucht is datgene wat God in het begin schiep en wat onmisbaar is voor de menselijke ademhaling.

Lees verder De fundamentele leefomgeving die God voor de mensheid schept – Lucht

Hoe zal de Heer in de laatste dagen terugkomen?

Hoe zal de Heer in de laatste dagen terugkomen?

Veel mensen zien dat er in de Bijbel staat: “Ziet, Hij komt met de wolken …” (Openbaring 1:7). “En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid” (Mattheüs 24:30). Daarom geloven ze dat de Heer zeker op de wolken zal neerdalen wanneer Hij terugkeert. Maar de rampen vinden wereldwijd vaak plaats, de voortekenen van de terugkeer van de Heer zijn in de laatste dagen al verschenen, waarom hebben we de Heer tot nu toe dan niet op de wolken zien neerdalen? Is er werkelijk maar één manier waarop de Heer terugkomt?

Lees verder Hoe zal de Heer in de laatste dagen terugkomen?

Het mysterie van de incarnatie is onthuld!

Het mysterie van de incarnatie is onthuld!

De incarnatie is een groot mysterie, niemand heeft het gedurende duizenden jaren begrepen. In die tijd kenden de Farizeeën de Heer Jezus niet als de vleesgeworden God (Lees meer: Jezus Christus), en beschouwden de Heer Jezus als een gewoon persoon om zich tegen Hem te verzetten en te veroordelen, en nagelden de Heer Jezus aan het kruis en vervielen uiteindelijk in de straf van God; Nu is God opnieuw vlees geworden. Sommige mensen worden door de geruchten beïnvloed en herkennen de vleesgeworden God niet, veroordelen en beoordelen Hem zelfs, is dit niet de herhaling van de grote fout van de Farizeeën in hun verzet tegen God? Het uiteindelijke resultaat zal hetzelfde zijn als dat van de Farizeeën. Het is duidelijk dat het begrijpen van de waarheid van de incarnatie heel belangrijk voor ons is om de Heer in de laatste dagen te verwelkomen. Dus wat is de incarnatie precies?

Lees verder Het mysterie van de incarnatie is onthuld!

Nieuwe ontdekking: De wederkomst van de Heer door incarnatie heeft aanwijzingen in de Bijbel

Nu de rampen wereldwijd steeds groter zijn geworden, zijn de profetieën ten aanzien van de terugkeer van de Heer al in vervulling gegaan. Sommige internet platforms getuigen dat de Heer Jezus is teruggekeerd, dat Hij vlees is geworden om te verschijnen en te werken. Veel broeders en zusters denken echter dat de Heer niet zal incarneren wanneer Hij terugkomt, want na de opstanding van de Heer Jezus is het geestelijk lichaam op de wolken naar de hemel opgestegen, en de Heer zal nog steeds op de wolken terugkomen wanneer Hij terugkeert (Lees meer: de wederkomst van de Heer).

Lees verder Nieuwe ontdekking: De wederkomst van de Heer door incarnatie heeft aanwijzingen in de Bijbel

Hoe de vleesgeworden God te kennen

Hoe de vleesgeworden God te kennen

God zegt: “Hij die de incarnatie van God is, zal de essentie van God hebben. Hij die de incarnatie van God is, zal de uitdrukking van God hebben. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen. En omdat God vlees wordt, zal Hij uitdrukken wat Hij is en zal Hij de waarheid naar de mens brengen, het leven schenken en de weg wijzen. Vlees dat niet de essentie van God bevat, is zeker niet de vleesgeworden God. Dat lijdt geen twijfel. Als de mens wil onderzoeken of dit het geïncarneerde vlees van God is, moet de mens dit vaststellen aan de hand van de gezindheid die Hij uitdrukt en de woorden die Hij spreekt. Dat betekent dat aan de hand van Zijn wezen beoordeeld moet worden of dit al dan niet het geïncarneerde vlees van God is en van de ware weg. Bij het vaststellen of dit het geïncarneerde vlees van God is, is het dus het allerbelangrijkste om aandacht te schenken aan Zijn wezen (Zijn werk, Zijn woorden, Zijn gezindheid en nog veel meer dingen) in plaats van aan de uiterlijke schijn. Als de mens alleen Zijn uiterlijk ziet en aan Zijn wezen voorbijgaat, geeft dat blijk van de onwetendheid en naïviteit van de mens.”

Lees verder Hoe de vleesgeworden God te kennen