Hoe kunnen wij de ‘wijze maagden’ zijn, zodat wij de teruggekeerde Heer kunnen ontmoeten?

1, De wijze maagden luisteren naar Gods stem, wat is een wijze maagd precies?

Vijf wijze maagden luisterden naar de stem van God om de Heer te verwelkomen

In de bijbel staat: “Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. … Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! … Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. … Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten” (MATTHEÜS 25:1,4,6,7,10).

dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat;” (OPENBARING 14:4)

God zegt: “Aangezien de mens in God gelooft, moet hij de voetstappen van God nauwgezet volgen, stap voor stap; hij dient ‘het Lam te volgen waarheen Hij ook gaat’. Alleen deze mensen zoeken de ware weg, alleen zij kennen het werk van de Heilige Geest. Mensen die slaafs letters en leerstellingen volgen, zijn geëlimineerd door het werk van de Heilige Geest. In elke tijdsperiode zal God nieuw werk beginnen en in elke periode zal er een nieuw begin onder de mensen zijn. Als de mens alleen de waarheden ‘Jehova is God’ en ‘Jezus is Christus’ blijft aanhangen, welke waarheden alleen in een bepaald tijdperk van toepassing zijn, dan zal de mens nooit gelijke tred houden met het werk van de Heilige Geest en nooit in staat zijn om het werk van de Heilige Geest te verkrijgen. Hoe God ook werkt, de mens volgt zonder de minste twijfel en hij volgt nauwgezet. Hoe kan een mens op die manier door de Heilige Geest geëlimineerd worden? Wat God ook doet, zolang de mens zeker is dat dit het werk van de Heilige Geest is, zonder twijfels meewerkt in het werk van de Heilige Geest en aan de eisen van God probeert te voldoen, hoe zou hij dan bestraft kunnen worden? Het werk van God is nooit opgehouden, Zijn voetstappen zijn nooit gestopt en vóór de voltooiing van Zijn managementwerk is Hij altijd bezig geweest en zal Hij nooit stoppen.

Lees verder Hoe kunnen wij de ‘wijze maagden’ zijn, zodat wij de teruggekeerde Heer kunnen ontmoeten?

Bent u zich bewust van de grootste afwijking van het onderzoeken van de ware weg?

Ik heb af en toe gesprekken gehoord die ongeveer als volgt gaan:

A: “De Kerk van Almachtige God getuigt dat de Heer Jezus is teruggekeerd, dat Hij Almachtige God is en dat Almachtige God waarheden tot uitdrukking brengt en het oordeelswerk verricht. Moeten we de ware weg onderzoeken om te zien of dit inderdaad de terugkeer van de Heer is?”

B: “Nee, we kunnen het niet onderzoeken. We moeten de voorgangers en ouderlingen eerst vragen wat ze van deze kwestie vinden. Als ze ons toestaan ​​om het te gaan onderzoeken, dan zullen we het onderzoeken. Als ze ons niet toestaan ​​het te onderzoeken, dan mogen we het niet doen. De voorgangers en ouderlingen hebben tenslotte een grotere gestalte dan wij en dienen de Heer al vele jaren. Ze bestuderen vaak de Bijbel en leggen de Bijbel uit, dus het juiste is om de voorgangers en ouderlingen dit eerst te laten controleren en dan moeten we naar hen luisteren.”

Heb je gemerkt dat er in dit korte gesprek is afgeweken van het pad hoe je de terugkeer van de Heer kunt verwelkomen? Laten we nu de volgende kwesties bespreken: Wat is de grootste afwijking die men kan maken bij het onderzoeken van de ware weg? Hoe moet je de ware weg goed onderzoeken? Lees verder om erachter te komen.

Lees verder Bent u zich bewust van de grootste afwijking van het onderzoeken van de ware weg?

Hoe herenigde ik met de Heer?

Bespreek online
  • Het nieuwe licht: Het blijkt dat de Heer is vleesgeworden als de Mensenzoon om te verschijnen en te werken In de Bijbel staat: “Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen” (OPENBARING 1:7).

Dus volgens dit vers dacht ik dat de Heer openlijk op een wolk zal verschijnen. Toen een vriend me vertelde dat de Heer al teruggekeerd is, dat Hij de vleesgeworden Almachtige God is, kan ik dit feit niet accepteren. Ik dacht dat de Heer op de wolk terug zal komen. Hoe kunnen jullie zeggen dat de Heer al teruggekeerd is? Later communiceerde mijn vriend vaak met mij en las ze de woorden van de Heer Jezus voor mij: “‘Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen’ (MATTHEÜS 24:27). ‘Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen’ (LUKAS 12:40). De woorden van de Heer hebben het over ‘de Mensenzoon’ of ‘de Mensenzoon komt’. Deze frase ‘de Mensenzoon’ verwijst naar Degene die uit een mens is geboren en gewone menselijkheid bezit. Dus de Geest kan niet de Mensenzoon worden genoemd. Bijvoorbeeld, omdat Jehova God Geest is, kan Hij niet ‘de Mensenzoon’ worden genoemd. Ook engelen zijn spirituele wezens, dus zij kunnen niet de Mensenzoon worden genoemd. De geïncarneerde Heer Jezus werd ‘de Mensenzoon’ en ‘Christus’ genoemd, want Hij was het geïncarneerde vlees van Gods Geest en werd zo een gewoon en normaal mens, die leefde in het gezelschap van ander mensen. Dus toen de Heer Jezus zei ‘de Mensenzoon’ en ‘de Mensenzoon komt’, verwees Hij naar de komst van God door incarnatie in de laatste dagen.” Op dat moment dacht ik wat ze zei overeenstemming is met het woord van de Heer. Dan wordt mijn hart beetje bij beetje geopend. Ik wil het ook verder zoeken en onderzoeken.

Lees verder Hoe herenigde ik met de Heer?

Christelijke documentaire | Het verschijnen en het werk van Almachtige God – aflevering 1

  • Christenen prijzen de Heer en kijken uit naar zijn terugkeer
  • Christenen lezen de woorden van de laatste Christus
  • Christenen lezen de woorden van de laatste Christus
  • Christenen lezen de woorden van de laatste Christus
  • Christenen lezen de aankondiging van de Heilige Geest
  • Christenen zingen lofzangen om de Heer te loven
  • Christenen verwelkomen de terugkeer van de Heer

Weet je dat? God is al in het geheim gekomen vóór de rampen om mensen te redden
In het stadium met de frequente rampen voelen veel mensen zich hulpeloos en raken in paniek. Ze verlangen meer ernaar om de Heer spoedig te verwelkomen. Maar hebben we ooit gedacht dat de profetieën over de komst van de Heer al vervuld zijn, maar waarom hebben we Hem nog niet verwelkomd? In feite is de Heer al in het geheim teruggekeerd en heeft Hij de woorden uitgedrukt om werk uit te voeren en om mensheid te redden. Wanneer je dit nieuws hebt gehoord, verras je misschien of twijfel je. Maar als we Christus willen verwelkomen, moeten we nederig zoeken en als armen van geest zijn. Omdat in de Bijbel staat: “Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen” (MATTHEÜS 5:3). Wil je de verschijning en het werk van God weten? Kijk naar de Christelijke documentaire | Het verschijnen en werk van Almachtige God: een geschiedenis van de geboorte en groei van De Kerk van Almachtige God – aflevering 1. Het zal jou antwoord vertellen.

Lees verder Christelijke documentaire | Het verschijnen en het werk van Almachtige God – aflevering 1

Wijze maagden kunnen Gods stem horen en de Heer verwelkomen

Ⅱ. Wijze maagden hebben door de stem van de Heer te horen en door Zijn verschijning en Zijn werk te zien, vastgesteld dat Hij is wedergekeerd. Daarom hebben zij Gods werk in de laatste dagen aanvaard, volgen ze de voetstappen van het Lam en wonen het feestmaal van de Heer bij.


  1. Wat zijn de wijze maagden in werkelijkheid?

Bijbelverzen ter referentie:

“Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. … Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. … En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. … en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten” (MATTHEÜS 25:1, 4, 6-7, 10).

“Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (JOHANNES 10:27).

“dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam” (OPENBARING 14:4).

“Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen” (OPENBARING 7:17).

“zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden” (Matteüs 7:7).

Vijf wijze maagden

Klassieke woorden van God:

“Vijf wijze maagden duiden het aantal mensen aan … Dit is de reden waarom ze de vraag kregen om in de laatste dagen olie te bereiden. (De schepping bezit niet mijn kwaliteit; als ze wijzen willen maken, moeten ze olie bereiden en zo moeten ze met mijn woorden uitgerust worden.) De vijf wijze maagden vertegenwoordigen mijn zonen en mijn volk onder de mensen die ik geschapen heb. Dat ik ze aanspreek met ‘maagden’ is omdat ze weliswaar op aarde zijn geboren, maar wel door mij gewonnen zijn; men kan zeggen dat ze heilig zijn geworden, dus worden ze ‘maagden’ genoemd.”

uit ‘Hoofdstuk 116’ van Uitspraken van Christus aan het begin

Lees verder Wijze maagden kunnen Gods stem horen en de Heer verwelkomen

De frequente rampen: Weet jij hoe de Heer Jezus zal verschijnen en Zijn werk uit zal voeren, als Hij terugkomt?

Wanneer sommige broeders en zusters getuigen over dat God is teruggekeerd in het vlees en bezig is met het oordeelswerk van de laatste dagen; kunnen vele broeders en zusters het niet accepteren, ze denken dat wanneer de Heer terugkeert, Hij op de witte wolken zal komen als het herrezen spirituele lichaam en openlijk aan de mens zal verschijnen, en Hij kan onmogelijk in het vlees komen als de Zoon des mensen. In de Bijbel staat het volgende: “En dan zal er een teken verschijnen van de Mensenzoon in de hemel: en dan zullen alle volken van de aarde treuren, en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie” (Matteüs 24:30). Nu er frequent rampen gebeuren en de 4 bloedmanen zijn verschenen, zijn de profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus in principe vervuld en zou de Heer op ieder moment terug kunnen komen. Waarom hebben wij Hem dan nog niet kunnen verwelkomen? Is de gedachte om gewoon te wachten totdat wij de Heer Jezus vanzelf op de wolken zien verschijnen en dan opgenomen zullen worden, juist?

Lord Jesus Preaching, Book of Myths

Bijbelse profetieën hebben al voorzegd, hoe de Heer zal verschijnen en zal werken, wanneer Hij terugkomt

Lees verder De frequente rampen: Weet jij hoe de Heer Jezus zal verschijnen en Zijn werk uit zal voeren, als Hij terugkomt?

De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid | Fragment 72

Dagelijkse woorden van God | De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid | Fragment 72

God zegt: “Ongeacht of je Amerikaans, Brits of van een andere nationaliteit bent, moet je buiten je eigen beperkingen treden, jezelf overtreffen en het werk van God als een schepsel van God beschouwen. Op deze manier hoef je geen beperkingen op te leggen aan de voetafdrukken van God. Omdat vandaag de dag veel mensen denken dat het onmogelijk is dat God in een bepaald land of volk zal verschijnen. Hoe diep is de betekenis van Gods werk, en hoe belangrijk is de verschijning van God! Hoe kunnen ze worden gemeten door de opvattingen en het denken van de mens? En dus zeg ik, je moet je opvattingen over nationaliteit of etniciteit doorbreken als je de verschijning van God zoekt. Op deze manier zul je niet worden beperkt door je eigen opvattingen; op deze manier zul je gekwalificeerd zijn om de verschijning van God te verwelkomen. Anders zul je altijd in de duisternis blijven en zul je nooit de goedkeuring van God krijgen.

God is de God van de gehele mensheid. Hij maakt Zichzelf niet het privé-eigendom van welk land of welke natie dan ook, en doet het werk van Zijn plan ongehinderd door enige vorm, land of natie. Misschien hebben jullie je deze vorm nooit voorgesteld, of misschien ontkennen jullie het bestaan ervan, of misschien wordt het land of de natie waarin God verschijnt gediscrimineerd en is het minst ontwikkelde op aarde. Toch heeft God Zijn wijsheid. Met Zijn kracht en door Zijn waarheid en gezindheid heeft Hij echt een groep mensen gewonnen die geestelijk één zijn met Hem. En Hij heeft een groep mensen gewonnen die Hij wilde maken: een groep mensen overwonnen door Hem, die pijnlijke beproevingen en allerlei vervolgingen doorstaan en Hem tot het einde kunnen volgen. Het doel van Gods verschijning, vrij van de beperkingen van enige vorm of welk land dan ook, is dat Hij in staat zal zijn om het werk van Zijn plan te voltooien. Bijvoorbeeld, toen God in Judea vlees werd, was Zijn doel om het werk van de kruisiging te voltooien om de hele mensheid te verlossen. Toch geloofden de Joden dat het voor God onmogelijk was om dit te doen en dachten ze dat het onmogelijk was dat God vlees kon worden en de gedaante van de Heer Jezus aan kon nemen. Hun ‘onmogelijk’ werd de basis waardoor zij God veroordeelden en zich tegen Hem verzetten, en wat uiteindelijk leidde tot de vernietiging van Israël. Tegenwoordig hebben veel mensen een soortgelijke fout begaan. Ze verkondigen openlijk de aanstaande verschijning van God, maar veroordelen ook Zijn verschijning; hun ‘onmogelijk’ beperkt nogmaals de verschijning van God binnen de grenzen van hun verbeelding. En zo heb ik veel mensen in de lach zien schieten na het ontvangen van de woorden van God. Is dit gelach niet anders dan de veroordeling en godslastering van de Joden? Je bent niet vroom in het onder ogen zien van de waarheid, en nog minder verlang je naar de waarheid. Je studeert alleen maar blindelings en wacht nonchalant. Wat kun je bereiken met studeren en wachten op deze manier? Kun je de persoonlijke leiding van God ontvangen? Als je de uitspraken van God niet kunt herkennen, hoe ben je dan gekwalificeerd om getuige te zijn van de verschijning van God? Waar God verschijnt, daar is de uitdrukking van de waarheid, en daar is de stem van God. Alleen zij die de waarheid kunnen accepteren, kunnen de stem van God horen, en alleen zulke mensen zijn gekwalificeerd om getuige te zijn van de verschijning van God. Zet je opvattingen opzij! Stop en lees deze woorden aandachtig door. Als je naar de waarheid verlangt, zal God je het licht geven om Zijn wil en Zijn woorden te begrijpen. Zet je visie aangaande ‘onmogelijk’ opzij! Des te meer mensen geloven dat iets onmogelijk is, des te groter de kans is dat het gebeurt, want de wijsheid van God is hoger verheven dan de hemel, Gods gedachten zijn hoger dan de gedachten van de mens, en het werk van God overstijgt de grenzen van het denken en de concepties van de mens. Des te meer iets onmogelijk is, des te meer er naar de waarheid moet worden gezocht; des te meer iets de concepties en verbeelding van de mens te boven gaat, des te meer het de wil van God bevat. Want, ongeacht waar God Zichzelf openbaart, God is nog steeds God en Zijn substantie zal nooit veranderen vanwege de locatie of manier van Zijn verschijning. De gezindheid van God blijft hetzelfde ongeacht waar Zijn voetstappen zijn. Waar de voetafdrukken van God ook mogen zijn, Hij is de God van de gehele mensheid. De Heer Jezus is bijvoorbeeld niet alleen de God van de Israëlieten, maar is ook de God van alle mensen in Azië, Europa en Amerika, en zelfs de enige God in het hele heelal. Dus laten we Gods wil zoeken en Zijn verschijning ontdekken in Zijn uitingen en Zijn voetstappen volgen! God is de waarheid, de weg en het leven. Zijn woorden en Zijn verschijning bestaan gelijktijdig, en Zijn gezindheid en voetafdrukken zullen altijd toegankelijk zijn voor de mensheid. Geliefde broeders en zusters, ik hoop dat jullie de verschijning van God in deze woorden kunnen zien, en Zijn voetafdrukken zullen beginnen te volgen naar een nieuw tijdperk, en naar een prachtige nieuwe hemel en nieuwe aarde die is voorbereid voor hen die wachten op de verschijning van God.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Lees meer: de wederkomst van de Heer

Hoe moeten we naar Gods verschijning zoeken en de terugkeer van de Heer verwelkomen?

Hoe moeten we naar Gods verschijning zoeken en de terugkeer van de Heer verwelkomen?

Nu de rampen wereldwijd steeds ernstiger zijn geworden, zijn de profetieën ten aanzien van de terugkeer van de Heer in principe uitgekomen. Veel mensen die oprecht in de Heer geloven, hebben het gevoel dat de Heer al is teruggekeerd. Dus hoe kunnen we naar Gods verschijning zoeken en de terugkeer van de Heer verwelkomen?

Lees verder Hoe moeten we naar Gods verschijning zoeken en de terugkeer van de Heer verwelkomen?