Crisis in de kerk: waarom slechte daden vaker voorkomen en het geloof van gelovigen koud is

Vraag: In de afgelopen jaren zijn diverse denominaties binnen de religieuze wereld steeds verder verlaten; mensen zijn het soort geloof en liefde kwijtgeraakt dat ze ooit hadden, ze worden steeds negatiever en zwakker. We hebben allemaal ook de verschrompeling van de Geest gevoeld, dat er niets meer te prediken over is en dat we allemaal het werk van de Heilige Geest zijn kwijtgeraakt. We zouden willen vragen waarom de hele religieuze wereld zo verlaten is? Heeft God er echt zo’n hekel aan, heeft God haar echt aan de kant gezet? Hoe moeten wij Gods woorden van verdoemenis voor de religieuze wereld in het boek Openbaring opvatten?

Antwoord:

lees verder

Christelijke korte film ‘De dagen van Noach zijn gekomen’ (Nederlandse ondertiteling | HD)

Vandaag de dag leven wij weer als in de tijd van Noach. Tweeduizend jaren geleden heeft Noach het volgende voorspeld: “En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen” (MATTHEÜS 24:37). God zegt: “Echter, ik moet je wel vertellen dat de mensen in Noachs tijd zo mateloos aten en dronken en trouwden, dat God het niet meer kon aanzien en daarom een grote vloed over de aarde zond om de mensheid volledig te vernietigen, met uitzondering van Noachs familie van acht en allerlei soorten dieren en vogels. In de laatste dagen zal God echter alle mensen bewaren die Hem tot het einde toe trouw zijn gebleven. Hoewel beide periodes zozeer verdorven waren dat God het niet meer kon aanzien, en de mens in beide tijdperken zo verdorven was dat hij God als zijn Heer verloochende, vernietigde God heel de mensheid in de tijd van Noach. De mensen in beide tijdperken hebben God veel verdriet gedaan, maar toch is God tot nu toe geduldig gebleven met de mensen in de laatste dagen. Waarom?” We bevinden ons vandaag de dag aan het einde van de laatste dagen. De mensheid verslechterd alsmaar en aanbidt het kwaad. Verschillende rampen lijken aan de orde van de dag te zijn. Wij leven als het ware weer in de tijd van Noach! Weet u wat voor werk God doet om ons te redden? Wat moeten wij dan doen om in de rampen Gods bescherming te ervaren?

lees verder

De betekenis van de passage in Openbaring over het niet toevoegen van dingen

Noot van de redactie: een goede vriend van de Christen Xu Min stuurt haar een boek – ze voelt zich spiritueel bevrijd na het te hebben gelezen, en het lijkt haar een boek van Gods uiting. Haar dominee zegt echter dat volgens een profetie in Openbaring 22: 18-19, niemand iets kan toevoegen of iets van de Bijbel kan verwijderen, dus God kan onmogelijk buiten de Bijbel heen spreken. Xu Min is echt in de war en vraagt zich af, wat betekent het vers over het niet toevoegen van dingen in Openbaring 22: 18-19 eigenlijk? Is “niet iets toevoegen” van toepassing op de hele Bijbel of alleen het boek Openbaring? Na een bijeenkomst begreep ze de waarheid en het mysterie erin. Lees dit artikel om de innerlijke waarheid te begrijpen, uit vrees dat we Zijn terugkeer missen door het behandelen van de wederkomst van de Heer volgens onze opvattingen en verbeeldingskracht.

lees verder

Christelijke korte film ‘De zegen van Gods bescherming’ (Nederlandse ondertitels)

De voorbode van de terugkeer van de Heer: de opkomst van oorlog, hongersnood en aardbevingen!
“En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten” (MATTHEÜS 24: 6-8).

lees verder

De wijze maagden horen de stem van God

I. De Heer is verschenen in de laatste dagen en uitte woorden om het oordeelswerk te verrichten dat begint bij het huis van God. Dit vervult volledig de Bijbelse profetieën: “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt” (OPENBARING 2:7). “Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods” (1 PETRUS 4:17). Alleen de wijze maagden kunnen de stem van de Heer horen en Hem verwelkomen.

Bijbelverzen ter referentie:

lees verder

De bescherming van God: Hoe mijn kleinzoon van zes in leven is gebleven

“Hallo? Ben jij dat, tante? Schiet op en kom naar het Subsidiary Hospital. Je kleinzoon is geschept door een grote vrachtwagen en is in kritieke toestand. Hij wordt nu behandeld! Schiet op!”

Het dringende telefoontje kwam tegen de avond op 15 december 2011, bijna zeven jaar geleden nu. Elke keer dat ik aan het verkeersongeluk denk waar mijn kleine kleinzoon bij betrokken was, voel ik nog steeds een sluimerende angst …

Zeven jaar geleden 

lees verder