Waar moeten we beginnen om onze relatie met God te verbeteren?

Relevante woorden van God:

“Mensen geloven in God, houden van God en behagen God door de Geest van God met hun hart te raken. Zo verkrijgen ze Zijn goedkeuring. Als ze zich in hun hart met Gods woorden bezighouden, worden ze door Geest van God bewogen. Wil je een goed geestelijk leven en een goede relatie met God bewerkstelligen, dan moet je eerst je hart aan Hem geven. Maak je hart ook stil voor Hem. Alleen als je je hele hart aan God hebt overgegeven, kun je gestaag een goed geestelijk leven vormgeven. Als mensen hun hart niet aan God geven in hun geloof in Hem, als hun hart niet in Hem is en ze Zijn last niet op zich nemen, bedriegen ze God alleen maar. Dan is hun gedrag misschien wel religieus, maar Gods lof verdienen zij niet.”

“De huidige woorden van de Heilige Geest zijn de dynamiek van het werk van de Heilige Geest en de voortdurende verlichting van de mens van de Heilige Geest gedurende deze periode is de trend van het werk van de Heilige Geest. En welke trend is er tegenwoordig te zien in het werk van de Heilige Geest? Het is het leiderschap om de mensen te brengen tot het werk van God van vandaag en tot een normaal spiritueel leven. …

Ten eerste moet je je hart storten in de woorden van God. Je moet Gods woorden uit het verleden niet najagen, je moet ze niet bestuderen of vergelijken met de woorden van vandaag. In plaats daarvan moet je je hart volledig storten in de huidige woorden van God. Als er mensen zijn die tegenwoordig nog steeds de woorden van God, spirituele boeken of andere preken uit het verleden willen lezen, die niet volgens de huidige woorden zijn van de Heilige Geest, dan zijn dat de domste mensen die er maar zijn. God verafschuwt zulke mensen. Als je bereid bent om het licht van de Heilige Geest van tegenwoordig te aanvaarden, stort je hart dan volledig in de huidige uitspraken van God. Dit is het eerste wat je moet doen.”

Twee zussen communiceren

“Bij het geloven in God, moet je op zijn minst het probleem oplossen van het hebben van een normale relatie met God. Zonder een normale relatie met God gaat de betekenis van het geloven in God verloren. Het tot stand brengen van een normale relatie met God wordt volledig bereikt door je hart te kalmeren in Gods aanwezigheid. Een normale relatie met God betekent dat je het vermogen hebt om niet te twijfelen aan Gods werk en het niet te ontkennen maar je eraan te onderwerpen, en bovendien betekent het de juiste bedoelingen hebben in de tegenwoordigheid van God, niet aan jezelf denken, altijd de belangen van Gods familie als het belangrijkste achten, wat je ook doet, je moet Gods terechtwijzing accepteren en je onderwerpen aan Gods regelingen. Je bent in staat om je hart in Gods aanwezigheid te kalmeren wanneer je iets doet; zelfs als je de wil van God niet begrijpt, moet je je taken en verantwoordelijkheden naar je beste vermogen uitvoeren. Het is niet te laat om te wachten tot Gods wil aan je is geopenbaard en dit vervolgens in praktijk te brengen. Wanneer je relatie met God normaal is geworden, dan zul je ook een normale relatie met mensen hebben. Alles is gebaseerd op Gods woorden. Door de woorden van God te eten en te drinken, ze te praktiseren in overeenstemming met Gods vereisten, stel je je standpunten op de juiste manier in en doe je geen dingen die weerstand bieden aan God of die de kerk storen. Doe geen dingen die het leven van de broeders en zusters niet ten goede komen, zeg geen dingen die niet bijdragen aan andere mensen, doe geen schandelijke dingen. Wees rechtvaardig en eerlijk wanneer je alle dingen doet en ze presentabel maakt voor God. Ook al is het vlees soms zwak, je bent in staat om er het grootste belang aan te hechten om het voordeel voor Gods familie, gerechtigheid uit te voeren, en niet om je eigen voordelen te begeren. Als je op deze manier kunt praktiseren, zal je relatie met God normaal zijn.

Wanneer je dan ook maar iets doet, moet je onderzoeken of je beweegredenen juist zijn. Als je in staat bent om te handelen volgens de vereisten van God, dan is je relatie met God normaal. Dit is het minimumcriterium. Als, wanneer je je beweegredenen onderzoekt, er sommige opduiken die incorrect zijn, en als je in staat bent om ze de rug toe te keren en handelt volgens de woorden van God, dan zal je iemand worden die voor God correct is; hierdoor zal blijken dat je relatie met God normaal is, en dat alles wat je doet in het belang is van God, en niet van jezelf. Wanneer je iets doet of zegt, moet je hart op de juiste plek zijn, rechtvaardig zijn en niet geleid worden door je emoties, of moet je niet handelen volgens jouw eigen wil. Dit zijn de principes waarnaar gelovigen in God zich gedragen. Iemands motivaties en gestalte kunnen worden onthuld in een klein ding, en wanneer mensen het pad willen betreden om door God te worden vervolmaakt, zullen ze dus eerst hun eigen motivaties en hun relatie met God voor elkaar moeten zien te krijgen. Alleen wanneer je relatie met God normaal is, zul je in staat zijn om door God te worden vervolmaakt, en alleen dan zullen Gods behandelen, snoeien, discipline en loutering in jou, in staat zijn om het gewenste effect te bereiken. Dat wil zeggen dat mensen in staat zijn om God in hun hart te hebben, geen persoonlijke voordelen te zoeken, niet na te denken over hun persoonlijke toekomst (verwijzend naar het denken aan het vlees), maar eerder de last dragen om het leven binnen te gaan, hun best doen om de waarheid na te streven, en zich onderwerpen aan Gods werk. Op deze manier zijn de doelen die je nastreeft correct en is je relatie met God normaal.”

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

“Waar zouden we moeten beginnen als we een correcte relatie met God opbouwen? Het belangrijkste is dat we vanuit het hart spreken als we tot God bidden. Je zegt bijvoorbeeld in het gebed: “Oh God, ik zie dat veel van mijn broeders en zusters hun leven geheel kunnen wijden aan het zich uitputten voor u, maar mijn gestalte is te klein. Ik houd rekening met mijn levensonderhoud en mijn toekomst, en of ik wel in staat ben fysieke ontbering te verdragen. Ik kan deze dingen niet loslaten. Ik sta echt bij u in het krijt. Hoe kunnen zij zo’n gestalte hebben? Onze gezinssituaties zijn dezelfde, maar zij zijn in staat zich voltijds voor u uit te putten – waarom kan ik dat niet? Het ontbreekt me zo zeer aan de waarheid. Ik denk altijd aan vleselijke zorgen, mijn geloof is zo armzalig. Oh God, moge u mij verlichten en illumineren, waardoor ik werkelijk geloof in u kan hebben en mij spoedig volledig voor u uit kan putten.” Dit is spreken vanuit het hart. Wanneer je elke dag op zo’n manier van hart tot hart met God communiceert, zal Hij zien dat je oprecht bent, dat je niet plichtmatig tot Hem bidt, Hem niet naar de mond praat of alleen maar lippendienst aan Hem verricht. Dan zal de Heilige Geest Zijn werk doen. Dit vormt het begin van het opbouwen van een correcte relatie met God. We zijn allemaal schepsels en Hij is de Schepper. Wat zouden wij schepsels moeten bezitten in de aanwezigheid van onze Schepper? Ware gehoorzaamheid, aanvaarding, geloof en aanbidding. We moeten onze harten volkomen aan God geven. We moeten Hem toestaan te leiden, te besturen en te plannen. Wanneer we op deze manier bidden en zoeken zal onze relatie met God een correcte relatie worden.”

“Er gelden verschillende principes voor het opbouwen van een correcte relatie met God. Het eerste is dat je moet geloven in Zijn almacht en wijsheid, en dat al Gods woorden zullen worden vervuld. Dit vormt de fundering. Als je niet gelooft dat Gods woorden zeker zullen worden vervuld of niet gelooft in Gods almacht, ontbreekt het je aan waar geloof. Ten tweede moet je je hart aan God geven en God in alle dingen laten beslissen. Ten derde moet je Gods onderzoek accepteren. Dit is essentieel. Als je Gods onderzoek van je gebeden, je communicatie, je handelingen en je woorden niet aanvaardt, hoe kun je dan werkelijke communicatie met God hebben? Zou je Hem kunnen vertellen wat er in je hart is? Wanneer je spreekt, bid je alleen voor jezelf; je gebed draagt kwade bedoelingen in zich en is gevuld met lege woorden, opschepperijen en leugens. Als je Gods onderzoek niet aanvaardt, hoe kun je deze dingen dan herkennen? Zodra je Gods onderzoek aanvaardt zul je, zodra je iets verkeerds hebt gezegd, lege woorden hebt gesproken of achteloos geloften hebt afgelegd, jezelf onmiddellijk de vraag stellen: “Probeer ik God niet te bedriegen? Waarom voelt dit aan als liegen tegen God?” Dit is het aanvaarden van Gods onderzoek en dit is de reden waarom dat zo belangrijk is. Ten vierde moet je leren in alles de waarheid te zoeken. Vertrouw niet op de filosofie van Satan. Laat het doen van dingen niet afhangen van de vraag of je er al dan niet van zult profiteren. Je moet de waarheid zoeken en volgens de waarheid handelen. Ongeacht of het je persoonlijk winst of verlies oplevert moet je de waarheid beoefenen en de waarheid vertellen, en een eerlijk mens zijn. Een verlies lijden is een soort zegening. Je zult meer door God worden gezegend wanneer je een verlies lijdt. Abraham leed vele verliezen en sloot altijd compromissen bij zijn interacties met anderen. Zelfs zijn dienaren klaagden: “Waarom bent u zo zwak? Laten we het gevecht met hen aangaan!” Wat dacht Abraham toen? “We gaan niet het gevecht met hen aan. Alles is in Gods handen en het is goed een beetje verlies te lijden.” Als gevolg hiervan zegende God Abraham nog meer. Als je persoonlijk gewin is aangetast omdat je de waarheid beoefent en je God niet de schuld geeft, zal God je zegenen. Ten vijfde moet je leren je in alle dingen aan de waarheid te onderwerpen. Dit is ook essentieel. Ongeacht wie het is die iets in overeenstemming met de waarheid zegt, ongeacht of deze mensen een goede relatie met ons hebben of niet, en ongeacht hoe we over hen denken, zolang wat ze zeggen in overeenstemming is met de waarheid, moeten we het gehoorzamen en aanvaarden. Wat toont dit aan? Dat je een hart hebt dat God vereert. Als een mens in staat is zelfs een kind van drie jaar oud wiens woorden in overeenstemming zijn met de waarheid te gehoorzamen, bezit zo’n mens dan nog enige arrogantie? Is zo iemand nog steeds een arrogant mens? Zijn gezindheid is getransformeerd. … Ten zesde, wees loyaal aan God bij het vervullen van je plichten. Je mag nooit vergeten je plicht als schepsel te vervullen – als je je plicht niet vervult, zul je nooit in staat zijn God tevreden te stellen. Eenieder die zijn plichten niet vervult is afval en behoort tot Satan. Als je je plichten voor God kunt vervullen dan maak je deel uit van Gods volk – dit is het kenmerk. Als je je plichten goed kunt vervullen, ben je een schepsel dat voldoet aan de norm. Als je tekortschiet in het vervullen van je plichten, dan voldoe je niet aan de norm en zul je Gods goedkeuring niet verwerven. Daarom, als je loyaal aan God kunt zijn in het vervullen van je plichten en vervolgens in contact komt met God, zou Hij je dan niet kunnen zegenen? Zou Hij dan niet met je kunnen zijn? Ten zevende, sta in alle dingen aan Gods kant. Wees één van hart en één van geest met God. Als je ouders iets zeggen dat niet in overeenstemming is met de waarheid, zich met wat ze zeggen tegen God verzetten en tegen Hem in opstand komen, dan zou je in staat moeten zijn Gods kant te kiezen en met hen te discussiëren, wat ze zeggen te verwerpen en te weigeren het te aanvaarden. Is dit niet getuigenis afleggen? Kan dit Satan beschamen? (Ja, dat kan het). … Als mensen zich aan deze zeven principes kunnen houden, kunnen ze Gods goedkeuring verwerven en dan zal hun relatie met God volkomen correct worden. Deze zeven principes zijn zo essentieel!”

Bron van het artikel: ‘Online Bijbelstudie

Misschien vind je leuk: Laten we samen genieten van Christelijke muziek ‘Kom vaak voor God’ Aanbid God met heel je hart (Music Video)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s