We moeten onderscheid kunnen maken tussen de ware Christus en de valse christussen wanneer we de Heer verwelkomen

Een vriendin stuurde me een bericht en zei: “De rampen worden steeds groter. De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn vervuld. Ik heb ook het gevoel dat de Heer zou moeten terugkeren. Toen ik hoorde dat mensen online getuigen dat de Heer al is teruggekeerd, wilde ik het zoeken en onderzoeken. Maar ik dacht dat de valse christussen in de laatste dagen zullen verschijnen om mensen te misleiden. Dus durfde ik het niet te zoeken en te onderzoeken. Maar als ik het niet onderzoek, maak ik me ook zorgen dat de Heer echt is teruggekeerd en dat ik de kans mis om Zijn komst te verwelkomen. Ik weet nu echt niet wat ik moet doen.”
Dit heeft te maken met de belangrijke vraag of we de terugkeer van de Heer kunnen verwelkomen. Als we het niet oplossen, zullen we mogelijk de kans missen om de Heer te verwelkomen. Dus antwoordde ik snel aan mijn vriendin: “De Heer Jezus heeft duidelijk voorspeld dat Hij in de laatste dagen zal terugkomen. Dit is een feit. Daarom, als we niet door valse christussen willen worden misleid en toch de Heer willen verwelkomen, is de sleutel om te leren onderscheid te maken tussen de ware Christus en de valse christussen. Hoe kunnen we onderscheid maken tussen de valse christussen en de valse profeten? Het woord van God wijst ons de weg.

Heer Jezus en zijn discipelen


God zegt: “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden” (MATTHEÜS 24:24).
Als er tegenwoordig iemand zou opstaan die tekenen en wonderen kan tonen, demonen kan uitwerpen, zieken kan genezen en vele wonderen kan verrichten en deze persoon beweert dat hij Jezus is die gekomen is, dan is er sprake van valse boze geesten die Jezus nabootsen. Vergeet dat niet! God doet hetzelfde werk niet nog een keer. Jezus’ fase van het werk is al voltooid en God zal die fase van het werk nooit opnieuw uitvoeren. […] Volgens de opvattingen van de mens moet God altijd tekenen en wonderen laten zien, moet Hij altijd de zieken genezen en demonen uitwerpen, en moet Hij altijd net zoals Jezus zijn, maar deze keer is God helemaal niet zo. Als God in de laatste dagen nog steeds tekenen en wonderen toonde en nog steeds demonen uitwierp en de zieken genas – als Hij precies hetzelfde als Jezus deed – dan zou God hetzelfde werk herhalen en zou het werk van Jezus geen betekenis of waarde hebben. God voert dus één fase van het werk uit in elk tijdperk. Zodra één fase van Zijn werk is voltooid, wordt die al spoedig nagebootst door boze geesten. Nadat Satan God op de voet gaat volgen, stapt God over op een andere methode. Zodra God een fase van Zijn werk heeft voltooid, wordt die nagebootst door boze geesten. Jullie moeten dit duidelijk inzien.

Lees verder We moeten onderscheid kunnen maken tussen de ware Christus en de valse christussen wanneer we de Heer verwelkomen

Leer Gods stem te horen, om met de Heer te herenigen

De Heer beloofde dat Hij zeker terug zal komen in de laatste dagen, maar tegelijkertijd, verschijnen er de valse christussen en valse profeten om mensen te misleiden! Als we de ware Christus van de valse christussen niet kunnen onderscheiden, zullen we de volgende twee gevaarlijke gevolgen krijgen:

 1. We leven in angst om op ons hoede jegens de valse christussen en profeten en weigeren allemaal die het nieuwe werk van de komst van de Heer verspreiden. We zullen de kans verliezen om voor aangezicht van de Heer te worden opgenomen.
 2. We kennen de ware Christus niet, zelfs dat we de valse christussen en valse profeten volgen, zodat we de kans verliezen om volledig door God te worden gered en om het hemelse koninkrijk binnen te gaan.
  Duidelijk gezien dat het heel belangrijk is voor ons om de ware Christus tussen de valse christussen te onderscheiden. Dus wat is de sleutel tot het onderscheiden van de ware Christus van de valse christussen?
  De Heer Jezus zei: “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij” (JOHANNES 14:6).
  God zegt: “De vleesgeworden God wordt Christus genoemd en dus wordt de Christus die de mensen de waarheid kan geven, God genoemd. Hier is niets buitensporigs aan, want Hij bezit het wezen van God en bezit Gods gezindheid en wijsheid in Zijn werk, die onbereikbaar zijn voor de mens. Degenen die zichzelf Christus noemen, maar het werk van God niet kunnen verrichten, zijn fraudeurs. Christus is niet slechts de manifestatie van God op aarde, maar ook, het specifieke vlees dat door God wordt aangenomen terwijl Hij Zijn werk onder de mens uitvoert en voltooit. Dit vlees is er geen dat zomaar door iedereen kan worden vervangen, maar één wat Gods werk op aarde adequaat kan verdragen, de gezindheid van God kan uitdrukken, God in voldoende mate kan vertegenwoordigen en de mens van leven kan voorzien. Vroeg of laat zullen degenen die voordoen als Christus allemaal vallen, want hoewel ze beweren Christus te zijn, bezitten ze niets van het wezen van Christus. En dus zeg ik dat de authenticiteit van Christus niet door de mens kan worden gedefinieerd, maar wordt beantwoord en besloten door God Zelf.
  Uit Gods woorden kunnen we zien dat Gods essentie de waarheid, de weg en het leven is. Alleen God kan de waarheid uitdrukken en mensen redden. De valse christus bezit de essentie van God niet, kan noch de waarheid uitdrukken. Hij kan gewoon leugens spreken om mensen te misleiden. Dus we moeten de ware Christus en de valse christussen onderscheiden in Gods woorden en Gods werk. Wil je de waarheid hiervan begrijpen? Wil je een wijze maagd worden om met de Heer te herenigen?
  Beste vrienden, ik deel een artikel over de getuigenis van christen met jullie. Hieruit kunnen we deze waarheid begrijpen om de Heer zo snel mogelijk te verwelkomen.

Nu ik de waarheid begrijp over het onderscheiden van de ware Christus en valse Christussen, ben ik niet langer blindelings afwerend

Door Xiangwang, Maleisië


Vanaf jonge leeftijd heb ik mijn moeder, een kerkdiaken en zondagsschoollerares, gevolgd in het geloof in de Heer. Ik ging vaak naar bijeenkomsten en las de Bijbel met haar. Toen ik ouder werd, ging ik van de kindergroep over naar de tienergroep.

De dominee wiens taak het was om voor de tienergroep te preken, had een doctorsgraad in de theologie. Hij vertelde ons vaak dat het niet eenvoudig was om dominee te zijn en dat het zonder de inspiratie van de Heilige Geest erg moeilijk was om het domineeschap vol te houden. Wij zetten hem daarom op een voetstuk, want we geloofden dat hij iemand was in wie God genoegen schiep en die inspiratie kreeg van de Heilige Geest. Wanneer hij voor ons preekte, gebruikte hij vaak twee Bijbelverzen: “Als iemand dan tegen jullie zegt: ‘Kijk, Christus is hier of daar,’ geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden” (Matteüs 24:23-24). Hij vertelde ons dan dat er in de laatste dagen veel valse Christussen zouden verschijnen, en maande ons om altijd voorzichtig te zijn en niet maar onbekommerd naar andere preken te gaan luisteren. Vooral degenen onder ons die nog geen sterke basis in de Bijbel hadden en die nog een te kleine gestalte hadden, konden volgens hem beter geen enkele preek van iemand van een andere denominatie beluisteren, lezen of onderzoeken. Dit om te voorkomen dat ze misleid zouden worden.

De pastoor houdt de bijbel vast

Daarnaast noemde de dominee ook vaak bepaalde kerken die we absoluut, koste wat kost moesten vermijden, waaronder de Bliksem uit het oosten. Hij vertelde ons iets van de negatieve publiciteit die de ronde deed over de Bliksem uit het oosten. Toen de leden van mijn groep dit hoorden, zeiden ze allemaal dat ze die kerk zouden vermijden. De dominee hield ons vaak in preken voor dat, zo lang we de Bijbel maar vaak lazen, regelmatig naar bijeenkomsten bleven gaan, regelmatig geestelijke oefeningen deden, dagelijks tegenover God belijdenis deden en berouw toonden voor onze zonden, en geduldig te allen tijde waakzaam bleven, dat we dan bij de komst van de Heer in het hemelse koninkrijk zouden worden opgenomen. Ik geloofde rotsvast wat hij zei, durfde niet onbekommerd naar andere kerken te gaan om daar naar de preken te luisteren, en deed nauwkeurig wat de dominee zei dat we moesten doen. Daarmee had ik het idee dat ik al een plek had verworven onder degenen die de terugkeer van de Heer afwachtten.

Lees verder Leer Gods stem te horen, om met de Heer te herenigen

Bijbeltekst van de dag – Valse christussen onderscheiden

want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.

– Mattheüs 24:24

Lees verder Bijbeltekst van de dag – Valse christussen onderscheiden

Hoe maakt hij onderscheid tussen de ware Christus en de valse christussen om de Heer te verwelkomen?

Enige tijd geleden schreef broeder Jan het volgende bericht op onze speciale pagina: “Er zullen in de laatste dagen valse christussen verschijnen om de mens te misleiden, wat moeten wij dan doen om te voorkomen dat wij door de valse christussen worden misleid en de Heer verwelkomen, als de Heer terugkomt?”

Lees verder Hoe maakt hij onderscheid tussen de ware Christus en de valse christussen om de Heer te verwelkomen?

‘WACHTEN’ Clip 2 – De wijze maagd ziet het onderscheid tussen de ware Christus en valse christussen

Leer onderscheid te maken tussen de ware Christus en de valse christussen om de teruggekeerde Heer te kunnen verwelkomen.

In de afgelopen jaren zijn de rampen wereldwijd steeds ernstiger geworden en zijn de profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus in principe vervuld. Op het kritieke moment dat de Heer daadwerkelijk was teruggekomen, zagen sommige mensen echter dat de in Bijbel staat dat er in de laatste dagen valse christussen en profeten zullen verschijnen om de mensheid te misleiden. Christenen zijn dus bang om te worden misleid. Toen zij hoorden dat iemand getuigde over de terugkomst van de Heer Jezus, wilden zij niet luisteren en deze boodschap al helemaal niet onderzoeken. Is zo’n daad in overeenstemming met de wil van de Heer? De Heer Jezus zei: “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.13Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (JOHANNES 16:12-13). “En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!” (MATTHEÜS 25:6). “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (JOHANNES 10:27). De Heer Jezus heeft ons duidelijk verteld dat de Heer in de laatste dagen opnieuw zal spreken en over alle moeilijke zaken de waarheid zal openbaren, zodat wij Zijn woorden echt goed zullen gaan begrijpen. Gods schapen horen Zijn stem. Als wij Zijn stem horen en deze pro-actief zullen gaan onderzoeken; zullen wij in staat zijn om Hem te gaan ontmoeten. Hoe kunnen wij Zijn stem horen als iemand getuigd over de teruggekeerde Heer en wij weigeren deze getuigenis te onderzoeken? Hieruit wordt duidelijk dat als wij zo extreem op onze hoede blijven jegens de valse christussen en ook afwijzend reageren op de echte Christus wij mogelijk de Heer af zullen wijzen en de teruggekeerde Heer zo niet kunnen verwelkomen. Hoe kunnen wij er dan voor zorgen dat wij niet worden misleid en de stem van de Heer kunnen horen, zodat wij de teruggekeerde Heer kunnen verwelkomen? Het is belangrijk om onderscheid te maken leren maken tussen de ware Christus en de valse christussen. Christelijke film ‘WACHTEN’ Clip 2 – De wijze maagd ziet het onderscheid tussen de ware Christus en valse christussen. Deze film zal ons helpen om de ware Christus van de valse christussen te onderscheiden, zodat wij de kans zullen krijgen om de teruggekeerde Heer te kunnen verwelkomen

lees verder

De verschillen tussen de ware Christus en valse christussen

Vraag: De religieuze dominees en ouderlingen prediken vaak tot gelovigen dat elk getuigenis over de terugkeer van de Heer in het vlees vals is. Zij baseren dit op deze Bijbelverzen: “Als iemand dan tegen jullie zegt: Kijk, Christus is hier of daar,’ geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden” (Mat. 24:23-24). We hebben nu geen idee hoe we de ware Christus van de valse christussen moeten onderscheiden. Kun je licht op deze vraag werpen?

De verschillen tussen de ware Christus en valse christussen

lees verder

‘Wachten’ clip 2 – De wijze maagd ziet het onderscheid tussen de ware Christus en valse christussen

Als we de waarheid kennen hoeven we ons geen zorgen te maken om te worden misleid door valse christussen!

De Heer Jezus heeft geprofeteerd dat Hij in de laatste dagen terug zou komen, maar tegelijkertijd zouden er valse christussen zijn die Zijn Naam misbruiken om een groot aantal mensen te verleiden. Als we niet het onderscheid kunnen maken tussen de ware Christus en de valse christussen kunnen wij makkelijk worden misleid door valse christussen. We kunnen dan in de duisternis vallen en Gods redding verliezen.
Hoe kunnen wij dan onderscheid maken tussen de ware Christus en de valse christussen? De Heer Jezus zei: “Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.” (JOHANNES 14:6)
Christus is Gods incarnatie in het vlees. Niemand anders dan Hem kan dat doen. Wat Hij heeft gedaan kan niet door dozen geesten worden gedaan. De valse christussen bezitten Gods essentie niet. Het zijn kwade geesten die zich mooi voordoen, dus kunnen ze de waarheid niet publiceren, mensen het leven niet geven, noch het nieuwe pad brengen. Ze kunnen alleen het werk navolgen dat de Heer Jezus deed en kleine tekenen en wonderen tonen om mensen te misleiden. Daarom is het belangrijk om Christus te kennen als de weg, de waarheid en het leven; zeker als wij onderscheid willen kunnen maken tussen de ware Christus en de valse christussen. Alleen Christus kan de waarheid uitdrukken om mensen te redden. Dit is een onweerlegbaar feit.

══════════════ ♡♡♡ ════════════

lees verder