Bijbeltekst van de dag – Het brood Gods

Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft.

– Johannes 6:33

Gedachten over het vers van vandaag …

Uit de woorden van de Heer kunnen we zien dat het brood van God Zijn woorden zijn – het brood dat ons van leven voorziet. God zelf is leven. Het leven van God verwijst naar Zijn woorden. God schenkt Zijn woorden aan ons zodat we de weg van het leven van Hem kunnen verkrijgen. Veel mensen besteden echter geen aandacht aan het nastreven van de manier van leven om spirituele groei te hebben. In plaats daarvan streven ze naar vleselijke genietingen. Ik herinner me nog een vereiste van de Heer Jezus voor ons: “Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld” (Johannes 6:27) We weten allemaal dat voedsel alleen de behoeften van het menselijk lichaam kan bevredigen. Het maakt niet uit hoeveel voedsel we eten, de leegte in onze geest kan niet worden bevredigd.

Maar de woorden die door God zijn verleend, kunnen ons het eeuwige leven brengen. Dit maakt ons duidelijk dat het cruciaal is om veel van Gods woorden te lezen en te beoefenen volgens Zijn woorden. Dit is het enige pad voor ons om het leven te verkrijgen. Precies zoals God zegt: “De weg van het leven is niet iets dat iedereen zomaar kan bezitten en het is ook niet gemakkelijk door iedereen te verkrijgen. Dat komt omdat het leven alleen van God kan komen, dat wil zeggen, alleen God Zelf bezit het wezen van het leven, er is geen weg van het leven zonder God Zelf en dus is alleen God de bron van leven en de altijd stromende bron van levend water van leven.

uit ‘Online Bijbelstudie’

Bijbeltekst van de dag: Leesmateriaal voor stille tijd

Eens gered, altijd gered?

Noot van de redactie: Bijna alle gelovigen in de Heer denken vol zelfvertrouwen dat ze enkel door hun geloof redding kunnen verkrijgen en het hemels koninkrijk kunnen binnengaan, vanwege hun visie van ‘eens gered, altijd gered’. Maar houdt deze opvatting stand? Is het echt zo gemakkelijk om gered te worden?

Het verlossingswerk van de Heer Jezus heeft zich verspreid tot de uiteinden van de aarde, heeft elk huis bereikt en is een begrip geworden en het is ook vanwege de verlossing van de Heer Jezus dat de mensheid tot vandaag heeft overleefd. Er zijn veel broeders en zusters die het standpunt van ‘eens gered, altijd gered’ aanhangen, vanwege de woorden van de apostel Paulus: “Als uw ​hart​ gelooft, zult u ​rechtvaardig​ worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered” (Romeinen 10:10). Ze denken: Aangezien de Heer Jezus ons verloste door de kruisiging, hebben we al absolutie gekregen voor al onze zonden en zijn we gered door ons geloof en eenmaal gered, blijven we altijd gered en zolang we tot het einde toe volhouden, zullen we rechtstreeks worden opgenomen in het hemels koninkrijk wanneer de Heer terugkeert. Echter, sommige broeders en zusters kunnen het niet nalaten te twijfelen: “Is het echt zo gemakkelijk voor ons om gered te worden? Kunnen we verlossing verkrijgen en alleen door geloof het hemels koninkrijk binnengaan?”

lees verder

Gods oordeelswerk in de laatste dagen is het oordeel van de grote witte troon, zoals is geprofeteerd in het boek Openbaring

Bijbelverzen ter referentie:

“Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petr. 4:17).

Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het ​boek​ van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. Wie niet in het ​boek​ van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid” (Openb. 20:11–15).

Gods oordeelswerk in de laatste dagen is het oordeel van de grote witte troon, zoals is geprofeteerd in het boek Openbaring

lees verder

Gospel Music 2019 | God is liefde ‘God behandelt de mens als Zijn dierbaarste’

Het leven van Adam en Eva in de Hof van Eden


God schiep de mens;
hetzij de mens ontaard is
hetzij ze Hem volgen,
God behandelt de mens als dierbaar,
je zou kunnen zeggen, als Zijn familie.
De mens is geen speelgoed voor Hem.

Hij is de Schepper en de mens is Zijn creatie.
Lijkt of ’t niveau verschilt,
maar al wat God doet voor mensen, gaat verder dan hun relatie.
God houdt van de mens, Hij zorgt en bekommert zich om hen.
Onvermoeibaar geeft Hij aan de mens,
en niets is Hem teveel,
noch verwacht Hij lof en eer.

Voor Hem is de mens redden,
hen voorzien van om het even wat
geen eerbetoon.
Alleen op Zijn eigen manier,
door Zijn essentie, wat Hij heeft en is,
voorziet Hij de mens in kalmte en rust.
Hoeveel de mens ook moge krijgen van Hem,
God vraagt niets terug.
Het is zo bepaald door Zijn essentie;
Hij is trouw aan Zijn gezindheid.

uit ‘Online Bijbelstudie

Bijbeltekst van de dag – Efeze 5:15-16

Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.

– Efeze 5:15-16

Gedachten over het vers van vandaag …

Wat is Gods wil in dit vers? Hoe moeten we wijze mensen worden? Mensen in deze slechte tijd zijn losbandig van aard, zoals ze waren die in de tijd van Noach. Ze gaan materieel genot na en geven zich over aan zondige geneugten. Noach was echter anders en nadat hij Gods stem had gehoord, begon hij de ark te bouwen volgens Gods instructies en overleefde de grote vloed, en zijn familieleden werden beschermd door God. Zo was Noach’s wijsheid. De Bijbel zegt ook: “Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de heiligen is inzicht” (Spreuken 9:10). Niet alleen was Noach intelligent en wijs, maar hij was ook bang voor God, luisterde naar God en schuwde het kwaad. Integendeel, mensen in zijn generatie besteedden alleen aandacht aan eten, drinken en plezier maken. Pas toen de vloed kwam, hadden ze spijt. Hieruit kunnen we zien dat eten, drinken en plezier maken ons geen leven kan brengen, maar slechts kortstondig genot. Een wereld in het hart van de mens zonder plaats voor God en geen leiding van God is duister zonder toekomst. Mogen wij verstandige mensen worden die acht slaan om behoedzaam naar Gods stem te luisteren in plaats van wereldse trends na te jagen als dwazen. In feite geeft God ieder individu de kans om gered te worden. Vanwege de roeping van God, geven vele broeders en zusters hun harten aan God, besteden voor en toewijding aan God, getuigenis afleggen voor God. Vanwege hun geloof in God worden ze niet meegesleept door deze slechte trends, maar leven ze in het licht en ontvangen ze Gods zorg en bescherming, zegeningen en genade. Dank God dat Hij ons ertoe heeft gebracht de juiste weg in het leven te bewandelen.

uit ‘Online Bijbelstudie

Wat is echte verlossing?

Hallo broeders en zusters van Geestelijke Vraag & Antwoord:

Zoals bekend is bij ons gelovigen, heeft de Heer Jezus een fase in het werk van het redden van de mensheid uitgevoerd. De predikanten en ouderlingen prediken vaak dat we gered zijn zolang we de Heer Jezus met onze mond erkennen en in ons hart in Hem geloven. Net als de Bijbel zegt: “Als uw mond belijdt dat ​Jezus​ de ​Heer​ is en uw ​hart​ gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw ​hart​ gelooft, zult u ​rechtvaardig​ worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered” (Romeinen 10:9–10). Dus zij geloven dat zolang we de naam van de Heer erkennen, aan de Heer belijden en berouw tonen, we gered zijn. En als we eenmaal gered zijn, zijn we voor eeuwig gered. Onlangs hoorde ik echter dat sommige broeders en zusters die naar buiten gegaan waren om naar preken te luisteren zeggen dat geloven in de Here Jezus alleen betekent dat hij  Zijn verlossing ontvangt en zijn zonden worden vergeven, maar niet dat men echt gered wordt. De broeders en zusters in onze kerk zoeken en bespreken vaak wat echte redding is, maar we hebben geen zeker antwoord daarop. En ik begrijp het nog steeds niet. Dus ik vraag me af hoe jij het verstaat. Ik zie uit naar je antwoord!

Hoogachtend,

Kewang

lees verder

Wat voor soort mensen kunnen Gods koninkrijk binnengaan

Vraag 1: Ik heb altijd gedacht dat de Heer Jezus voor ons aan het kruis gestorven is. Hij heeft ons van onze zonden verlost en heeft ze vergeven. Hoewel we blijven zondigen en nog gereinigd moeten worden, heeft de Heer ons al onze zonden vergeven en ons rechtvaardig gemaakt door ons geloof. Ik dacht dat zolang we alles opofferden om voor de Heer te werken, zolang we bereid waren te lijden en de prijs te betalen, we dan het hemelse koninkrijk mochten betreden. Ik dacht dat de Heer dit aan ons beloofd had. Maar sommige broeders en zusters trekken dit geloof nu in twijfel. Zij zeggen dat ook al hebben we voor de Heer gewerkt, we nog steeds vaak zondigen, waarna we onze zonden opbiechten, dus zijn we nog niet gereinigd. Zij beweren dat de Heer heilig is, dus kunnen niet-heiligen Hem niet ontmoeten. Mijn vraag is: kunnen wij, die alles hebben opgeofferd voor de Heer, echt opgenomen worden in het hemelse koninkrijk? We weten het antwoord op deze vraag echt niet, en daarom willen we er met jullie over praten.

Wat voor soort mensen kunnen Gods koninkrijk binnengaan

lees verder

Bijbeltekst van de dag – Weet je het? Alleen God kan ons redden van pijn

De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, koph Hij verlost de verbrijzelden van geest.

– Psalmen 34:19

Gedachten over het vers van vandaag …

Uit dit vers kunnen we zien dat God ons in moeilijkheden genadig is en dat alleen God ons kan redden van pijn. Omdat we leven onder het domein van Satan en worden geteisterd en gekweld door het, voelen we verdriet en pijn in onze harten. Alleen God heeft genade met ons en kan ons redden. In ons werkelijke leven, leven we een vermoeiend leven vanwege onbeduidende familiezaken, stress op het werk, complexe interpersoonlijke relaties met onze familie en vrienden, en meer. En we leven ook in zonde door te klauteren naar roem en winst. Dit verontrust niet alleen onszelf maar brengt ook pijn naar anderen. Alleen als we voor God komen, kunnen we de kans krijgen om los te breken van de banden van zonde en al het leed van het vlees en zo een vrij en ontspannend leven leiden.

lees verder

Is ‘geloof in Jezus Christus’ en ‘geloof in Christus’ echt één en hetzelfde ding?

Vraag: Er staat geschreven: “Dus wie in ​Christus​ ​Jezus​ zijn, worden niet meer veroordeeld”(Romeinen 8:1). Omdat we in Jezus Christus geloven, worden we gegarandeerd niet meer veroordeeld en kunnen we het hemelse koninkrijk binnengaan.

lees verder

Bijbeltekst van de dag – Matteüs 5:14

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

– Matteüs 5:14

Gedachten over het vers van vandaag …

De Heer Jezus eist van ons dat we het licht van de wereld zijn, dat wil zeggen dat we het fatsoen van de heiligen in ons leven moeten leven. Door ons leven kunnen we getuigen van God en God verheerlijken. Op deze manier, wanneer de mensen in de wereld onze goede daden zien, zien ze Gods glorie door ons heen. Nadat ze Gods daden door ons heen hebben gezien, kunnen ze voor God komen om de waarheid te zoeken, de enige ware God aanbidden en vervolgens door de Heer verzorgd en gezegend worden. Zo zullen we het gewenste resultaat bereiken. Net zoals Gods woord zegt: “Als je door je broeders en zusters, familieleden en iedereen om je heen bewonderd wordt, als de ongelovigen op een dag komen en alles bewonderen wat je doet en als ze zien dat alles wat God doet fantastisch is, dan zal je getuigenis waarachtig zijn.” uit ‘Alleen houden van God is werkelijk geloven in God’. Dus in ons dagelijks leven, alleen door in alle dingen te handelen volgens de woorden van de Heer en de weg van de Heer te volgen, kunnen we de rol van het licht spelen.

Bijbeltekst van de dag: Leesmateriaal voor stille tijd

uit ‘Online Bijbelstudie’