Hoe zal de Heer verschijnen en Zijn werk doen bij Zijn terugkomst?

Klassieke woorden van Christus van de laatste dagen

Veel broeders en zusters die bekend zijn met de Bijbel, weten allemaal dat de Bijbel voorspelt dat er meer dan tweehonderd passages zijn die ons vertellen dat God terug zal komen en Zijn oordeel zal uitvoeren. Op welke manier zal de Heer aan de mensen verschijnen en het oordeel uitvoeren? (Verwijzen naar: het laatste oordeel)
A. Sommige mensen denken dat het herrezen spirituele lichaam van de Heer aan de mensen zal verschijnen en het oordeel zal uitvoeren.
B. Sommige mensen geloven ook dat de Heer zal incarneren als de Mensenzoon om aan de mensen te verschijnen en het oordeel uit te voeren.
Beste vrienden, met welke mening ben je het eens?
Ik denk dat je graag het juiste antwoord wilt weten. 😁😁 Maak je geen zorgen. Op welke manier zal de Heer dan aan de mensen verschijnen? 🤔🤔Deze broeders en zusters in de film bespreken deze belangrijke vraag. Het blijkt dat de Heer zo aan de mensen zal verschijnen! 🎬🎬

Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip1 – Hoe zal de Heer verschijnen en Zijn werk doen bij Zijn terugkomst? (Nederlandse ondertitels)

Lees verder Hoe zal de Heer verschijnen en Zijn werk doen bij Zijn terugkomst?

Nieuwe ontdekking: Er is een Bijbelse basis dat de Heer zal terugkeren om in China te verschijnen en te werken.

Grote muur van China

Gisteren vroeg ik mijn vrienden waar God zou verschijnen en werken. Later zag ik dat veel vrienden optie A hadden gekozen. Jammer, A is niet juist, omdat een vriendin Anneloes me vertelde dat het juiste antwoord B is. Ben je verrast? Toen ik dit resultaat zag, was ik ook geschokt, omdat ik dacht dat de Israëlieten Gods uitverkoren volk zijn, en dat de Heer zeker in Israël zal verschijnen wanneer Hij terugkeert. Hoe zou Hij in China kunnen verschijnen? Later zag ik dat Anneloes een bericht in de groep had gestuurd, ze zei: de Heer zal in China komen om te werken. Er zijn deze profetieën in de Bijbel: “Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen” (MATTHEÜS 24:27) en “Maar van den opgang der zon tot haar ondergang, zal Mijn Naam groot zijn onder de heidenen; en aan alle plaats zal Mijn Naam reukwerk toegebracht worden, en een rein spijsoffer; want Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de HEERE der heirscharen” (MALEACHI 1:1). De profetieën zijn duidelijk dat de plaats waar God zal terugkeren in het ‘Oosten’ van de wereld is, in een heidense plaats. En China ligt in het oosten van de wereld, en Gods eerste twee werkfasen waren in Israël. Voor Israël is China een ‘heidense plaats’. Daarom vervullen Gods verschijning en werk in China in de laatste dagen deze profetieën!

Lees verder Nieuwe ontdekking: Er is een Bijbelse basis dat de Heer zal terugkeren om in China te verschijnen en te werken.

Kunnen wij echt in een oogwenk veranderen en in het hemels koninkrijk worden opgenomen als de Heer Jezus terugkomt?

Gelovigen bidden dat de Heer terugkeert en opgenomen wordt

Degenen die echt in de Heer Jezus geloven, weten allemaal dat de Heer Jezus ooit heeft geprofeteerd dat Hij eens terug zou komen. Dit is een onweerlegbaar feit. Velen denken dat zolang wij echt in de Heer Jezus geloven, ons beeld in een oogwenk zal veranderen en wij Hem in de lucht zullen ontmoeten en worden opgenomen als de Heer Jezus terugkomt. Is onze opvatting in overeenstemming met de wil van God?
Hoe kan Gods rechtvaardigheid echter worden getoont als degenen die maar blijven zondigen, zich vaak verzetten tegen God en geloven in dwaasheid; toch ‘zomaar’ worden opgenomen in het hemels koninkrijk?!

Lees verder Kunnen wij echt in een oogwenk veranderen en in het hemels koninkrijk worden opgenomen als de Heer Jezus terugkomt?

De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen: hoe verwelkom je de wederkomst van de Heer

De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen

De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen

Tweeduizend jaar geleden vroegen de volgelingen van de Heer aan Jezus: “Aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?” (Matteüs 24:3). De Heer Jezus antwoordde: “Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën” (Matteüs 24:6-8). Nu doen zich over de hele aarde meer en meer rampen voor. Aardbevingen, epidemieën, hongersnood, oorlog en overstromingen volgen elkaar op. Eind 2019 kwam er een nieuw type coronavirus op in Wuhan in China. De snelheid waarmee dat overslaat is alarmerend; binnen een tijdbestek van een paar maanden deden zich in het hele land gevallen voor, en China stortte onmiddellijk in een chaos. De ene na de andere provincie, gemeente en dorp gaat in quarantaine en het aantal doden blijft stijgen. Het virus is overgeslagen naar ruim twintig andere landen wereldwijd. Verder werden bij bosbranden tussen september 2019 en januari 2020 in Australië ruim 5900 gebouwen verwoest en kwamen ruim een miljard dieren om. In januari 2020 werd datzelfde continent getroffen door stortregens die zich maar eens per eeuw voordoen, met overstromingen tot gevolg waarbij vele zoetwaterdieren omkwamen. In diezelfde maand raakten tienduizenden mensen in Indonesië hun huis kwijt als gevolg van overstromingen. In de Filippijnen barstte daarnaast een vulkaan uit, was er in Afrika de ergste sprinkhanenplaag sinds 25 jaar en werd Xinjiang getroffen door een aardbeving van 6,4 op de schaal van Richter. … En er komt geen eind aan de lijst. Bijbelse profetieën over de komst van de Heer zijn in vervulling gegaan. Daarom spreekt het voor zich dat de Heer is teruggekeerd – dus waarom hebben wij Zijn komst nog niet kunnen verwelkomen? Als dit zo doorgaat, zullen wij dan niet in grote beproevingen worden gestort? En wat moeten we eigenlijk precies doen om de komst van de Heer te verwelkomen?

Lees verder De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen: hoe verwelkom je de wederkomst van de Heer

Bijbeltekst van de dag – Gods werk om iedereen volgens zijn eigen soort te plaatsen gedurende de laatste dagen

Gedachten over het vers van vandaag …

We begrijpen uit dit vers dat God de goddelozen uit de rechtvaardigen zal scheiden in de laatste dagen.

De Bijbel zegt: “En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn” (OPENBARING 22:12). We kunnen het niet helpen te vragen: hoe zal de Heer zulk werk doen als Hij terugkomt?

Lees verder Bijbeltekst van de dag – Gods werk om iedereen volgens zijn eigen soort te plaatsen gedurende de laatste dagen

De Heer klopt aan de deur. Heb je Zijn stem gehoord?


Het is altijd de wens van de broeders en zusters geweest om naar de terugkeer van de Heer te verlangen. In Openbaring wordt er geprofeteerd: “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (OPENBARING 3:20). De Heer Jezus vertelde ons heel duidelijk dat wanneer Hij terugkeert, Hij aan de deur van ons zal kloppen. Hoe zal Hij precies aan de deur kloppen? Is het dat wanneer Hij op een bepaalde dag klopt aan de deur en zei dat ik Jezus ben, en we Zijn stem hebben gehoord en de deur openen voor Hem? De sketch ‘De Heer klopt aan’ zal ons vertellen over de ware betekenis van de klop aan de deur, zodat we de komst van de Heer niet kunnen verwelkomen. Wil je de Heer verwelkomen? Wij willen je de volgende video aanbevelen om te bekijken.

Lees verder De Heer klopt aan de deur. Heb je Zijn stem gehoord?

Vragen en antwoorden over de manier waarop de Heer komt (geheim en openbaar)

Vraag (1): De belofte van de Heer luidt dat hij zal wederkeren om ons mee te nemen naar het hemelse koninkrijk, maar toch zeggen jullie dat de Heer al is geïncarneerd om het oordeelswerk in de laatste dagen te doen. De Bijbel voorspelt duidelijk dat de Heer op wolken zal neerdalen met kracht en grote glorie. Dat is iets heel anders dan wat jullie hebben verklaard, namelijk dat de Heer al is geïncarneerd en heimelijk onder de mensen is neergedaald.

Heer Jezus verscheen in het openbaar in de wolken

Antwoord: Jij zegt dat de Heer de mens beloofde dat Hij zou terugkomen om de mens mee te nemen naar het hemelse koninkrijk. Dat is zeker, want de Heer is trouw. Hij zal altijd Zijn beloften nakomen. Maar we moeten eerst duidelijk stellen dat de terugkeer van de Heer door incarnatie in de laatste dagen om het oordeelswerk te doen, direct verband houdt met hoe we worden opgenomen in het hemelse koninkrijk. Als we de Bijbel nauwlettend bestuderen, is het bewijs hiervan niet moeilijk te vinden. In meerdere passages in de Bijbel wordt duidelijk voorspeld dat de tweede komst van de Heer de incarnatie is. Bijvoorbeeld: “Ook jullie moeten klaarstaan, want de ​Mensenzoon​ komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Lucas 12:40). “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de ​Mensenzoon​ verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Lucas 17:24-25). Al deze voorspellingen hebben het over “de Mensenzoon” of “de Mensenzoon komt”. Deze frase “de Mensenzoon” verwijst naar Degene die bij een mens is geboren en gewone menselijkheid bezit. Dus de Geest kan niet de Mensenzoon worden genoemd. Bijvoorbeeld, omdat Jehova God Geest is, kan Hij niet “de Mensenzoon” worden genoemd. Sommige mensen hebben engelen gezien. Ook engelen zijn spirituele wezens, dus zij kunnen niet de Mensenzoon worden genoemd. Al diegenen die het voorkomen van een mens hebben, maar bestaan uit spirituele lichamen, kunnen niet “de Mensenzoon” worden genoemd. De geïncarneerde Heer Jezus werd “de Mensenzoon” en “Christus” genoemd, want Hij was het geïncarneerde vlees van Gods Geest en werd zo een gewoon en normaal mens, die leefde in het gezelschap van ander mensen. Dus toen de Heer Jezus zei “de Mensenzoon” en “de Mensenzoon komt”, verwees Hij naar de komst van God door incarnatie in de laatste dagen. Vooral toen Hij zei: “Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” bewijst dit nog duidelijker dat als de Heer weer komt, Hij zal komen door vlees te worden. Als Hij niet in de vorm van vlees zou komen, maar als een spiritueel lichaam, zou Hij zeker geen lijden ondergaan en zou Hij niet door deze generatie worden verworpen, dat staat vast. Dus de Heer Jezus zal zeker terugkeren in de vorm van incarnatie en zal komen om het oordeelswerk in de laatste dagen te doen.

Lees verder Vragen en antwoorden over de manier waarop de Heer komt (geheim en openbaar)

Bijbelse profetieën: Zal Jezus openlijk op de wolken verschijnen of in het geheim aankomen wanneer Hij terugkeert

Heer Jezus stond aan de deur te kloppen

In het geheim aankomen

En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!
(MATTHEÜS 25: 6)


Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal.
(OPENBARING 3:3)

Lees verder Bijbelse profetieën: Zal Jezus openlijk op de wolken verschijnen of in het geheim aankomen wanneer Hij terugkeert

Het Koninkrijk komt eraan !!!

Iedereen die echt in God gelooft, verlangt naar de komst van de Heer Jezus en verlangt naar de komst van het Koninkrijk van God. De Bijbel zegt: Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.” (Mattheüs 6:9-10) Goede vrienden, weet u dat? Dit vers is nu vervuld! Kijk, luister, wat is dit?

CenSAMM Symposium Het Millennium: Niet langer een mysterie

Op 28 en 29 juni 2018 hield het CenSAMM (Centre for the Critical Study of Apocalyptic and Millenarian Movements) een symposium over apocalyptische literatuur, de ultieme catastrofe en het millennium, in de Panacea Museum Gardens in Bedford, Engeland. Dit evenement werd bijgewoond door vermaarde deskundigen en geleerden op geloofsgebied als Christopher Rowland, een Dean Ireland’s professor emeritus op het gebied van de exegese van de Heilige Schrift aan de, Universiteit van Oxford, Massimo Introvigne, directeur van CESNUR, het Centrum voor Onderzoek naar Nieuwe Religies in Italië en Matthew Askey, priester aan de Southwell Minster Cathedra in Nottinghamshire. Tijdens het symposium gaf professor Introvigne een lezing met de titel “Filmen van het Tijdperk van het Koninkrijk”. Deels op basis van de musical van De Kerk van Almachtige God getiteld Human Beings Have Regained the Sanctity They Once Possessed, gaf deze inspirerende en verfrissende lezing een duidelijke interpretatie van de verschijning van het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk (het Millennium).

Lees verder Het Koninkrijk komt eraan !!!

Wakker blijven! Verwelkom de komst van de Heer. Wees geen moderne Thomas!

De Heer Jezus zei tegen hem: “Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben” (JOHANNES 20:29).

Thomas zag de spijkers van de Heer


De vroegere Thomas loste zijn twijfels pas op toen hij persoonlijk de wonden van de spijkers van de Heer Jezus zag, maar toen hij dit zag en aan had geraakt, was het tijd voor hem om door de Heer te worden afgewezen en geëlimineerd. Vandaag de dag gebeuren de rampen overal. De profetieën van de komst van de Heer zijn zowat vervuld. De Heer is al vóór de rampen in het geheim teruggekeerd als de Mensenzoon en heeft al meer dan dertig jaar gesproken en gewerkt. Maar sommigen geloven dit nieuws niet. Ze willen persoonlijk zien dat de Heer op de wolk terugkomt, pas dan kunnen ze Hem geloven. Zijn ze geen moderne Thomas? Wanneer we persoonlijk zien dat de Heer openlijk op de wolk terugkeert, is Gods reddingswerk al klaar en zal God beginnen om de goeden te belonen en om de slechten te straffen. Als we pas op dit moment in Hem en Zijn terugkeer zullen geloven, is het al te laat en zullen we door God worden gestraft om te huilen!

Lees verder Wakker blijven! Verwelkom de komst van de Heer. Wees geen moderne Thomas!