Wat voor soort mens kan worden naar het koninkrijk van de hemel gebracht?

Toen ik in de Heer geloofde, als we pratten over wat voor soort mens kan worden naar het koninkrijk van de hemel gebracht, waarvan zijn er broeders en zusters van de kerk twee meningen:

Mening 1: Hoewel we nu zonden hebben en we vaak zonden begaan, maar we geloven in de Heer, Hij had onze zonden vergeven en behandelde ons niet langer als zondaar. Volgens het woord van Paulus: “In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.” (1 KORINTHE 15: 52-53) Wanneer de Heer komt, zal Hij ons beeld veranderen in een ogenblik en ons brengen naar het hemelse koninkrijk.

Mening 2: Degenen die gered zijn door geloof maar die vaak kunnen zondigen, zijn niet gekwalificeerd om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan.  De Heer zei: “Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.” (MATTHEÜS 7:21) “Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.” (1PETRUS 1:16) Het is te zien dat niet iedereen die in de Heer gelooft het koninkrijk van God kan binnengaan, alleen degenen die Gods wil doen, en die corrupt is gereinigd, kan Gods koninkrijk binnengaan. We weten allemaal dat Jezus de Heer van het koninkrijk van de hemel is. Moeten mensen volgens de woorden van de Heer of de woorden van de mensen als ze het koninkrijk van de hemel willen binnengaan?  Beste vrienden, hoe denken jullie ervan, 

Kijk naar de volgende Christelijke film ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ Clip 2 – Wat te doen om het hemelse koninkrijk binnen te gaan (2).