Met God, is mijn leven niet meer leeg

Een man leest

In de vroege ochtend zat ik aan mijn kleine bureau bij het raam rustig te kijken naar de dans- en liedjesvideo. Mijn hart vloog mee met de melodie en ik glimlachte onbewust. Ik voelde echt de vrede en de zekerheid die je voelt als je voor God komt.

Lees verder Met God, is mijn leven niet meer leeg

We moeten een ware houding hebben, als we Gods verschijning willen verwelkomen in de laatste dagen

De Joden hebben de Heer aan het kruis genageld, omdat ze de Heer Jezus niet kenden en zijn op die manier een gruwelijke misdaad begaan. Ze hebben de pijn van de vernietiging van het land ervaren. Dit is een waarschuwing voor mensen die de Heer verwelkomen in de laatste dagen. Welke houding moeten we bezitten om de komst van de Heer te verwelkomen?

Lees verder We moeten een ware houding hebben, als we Gods verschijning willen verwelkomen in de laatste dagen

Het mysterie van de komst van de Mensenzoon

Na de rampen zal de Heer op de wolken neerdalen, om de goeden te belonen en het kwade te straffen. ommigen horen nu over het nieuws dat de Heer al voor de rampen in het geheim is neergedaald, maar zij zijn niet bereid om deze getuigenis te onderzoeken en geloven dat zolang zij gewoon wachten op de Heer, totdat Hij rechtstreeks op de wolken neerdaalt, zij dan rechtstreeks het hemelse koninkrijk binnen kunnen gaan. Zijn dat werkelijk de feiten? In Openbaring staat het volgende voorspeld: “Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven” (Openbaring 1:7). Waarom zullen alle stammen over Hem weeklagen, als de Heer Jezus openlijk op de wolken is neergedaald? Het lukt veel mensen helaas niet om door Zijn werk van woorden de teruggekeerde Heer te herkennen. Daardoor behandelen zij de Heer als een gewoon mens en zijn zij daardoor zelfs in staat om Hem te veroordelen, te weerstaan en uiteindelijk verwerpen zij Hem. Wanneer zij Christus dan met hun eigen ogen op de wolken zien verschijnen, zullen zij op dat moment weten, dat zij de geheime terugkomst van de Heer Jezus hebben veroordeeld en zich tegen God hebben verzet. Zij zullen op dat moment diep berouw voelen, maar dan zal het te laat zijn. Dan is namelijk de tijd aangebroken, dat God het goede zal belonen en het kwade zal straffen.

Lees verder Het mysterie van de komst van de Mensenzoon

Wil je het pad van de opname voor de rampen weten?

Veel broeders en zusters verlangen ernaar dat de Heer spoedig terug zal komen en ons voor de grote rampen op zal nemen in het hemels koninkrijk. Maar nu de rampen groter en groter worden, zijn de voortekenen met betrekking tot de terugkomst van de Heer al verschenen. Veel mensen hebben het gevoel gekregen dat de Heer al is teruggekeerd, maar waarom hebben ze de Heer tot nu toe dan nog niet verwelkomd? Hoe kunnen we vóór de rampen worden opgenomen?

Lees verder Wil je het pad van de opname voor de rampen weten?

De ware betekenis van ‘redding’ is net zo…

Ik zag het volgende in de Bijbel staan: “Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden” (Romeinen 10:13). “Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid” (Romeinen 10:10). Ik was van mening dat zolang wij de naam van de Heer aanroepen en op Jezus vertrouwen, wij het koninkrijk der hemelen binnen kunnen gaan. Later zag ik dat de Heer Jezus ook het volgende heeft gezegd: “[…] zucht het koninkrijk der hemelen onder geweld en de geweldenaren nemen het met geweld in.” “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is” (Matteüs 7:21). Hierdoor raakte ik in de war. Degenen die de Naam van de Heer Jezus roepen, zijn zij die de Naam van de Heer Jezus aanroepen. Waarom heeft de Heer Jezus dan gezegd dat zulke mensen niet allemaal het hemels koninkrijk zullen kunnen betreden? Ik heb deze vraag in het verleden ook aan de dominee en ouderlingen gesteld, maar ik heb hier helaas geen antwoord op gekregen.

Lees verder De ware betekenis van ‘redding’ is net zo…