Er is een manier waarop zonde wordt gereinigd en we het koninkrijk der hemelen kunnen binnengaan

zussen communiceren

  • Leven in zonde en geen kracht hebben om eraan te ontsnappen.

Zuster Sara leest vaak wat ik deel. Ze vindt het heel goed. Het laat haar de waarheid in de Bijbel begrijpen.
Op een dag stelde ze een vraag, ze zei: “De Heer leerde ons om anderen lief te hebben en vijanden lief te hebben als onszelf. Maar in het leven maak ik vaak ruzie en word ik boos op mijn moeder vanwege de verschillende meningen tussen mijn moeder en ik. Ik probeer ook mezelf in te houden en geduldig te luisteren naar de suggesties van mijn moeder. Maar na een lange tijd heb ik nog steeds geen controle over mijn bloed en heb ik een debat gehad met mijn moeder. Bovendien, volg ik de trend van de wereld en raakte verslaafd aan TV-shows. Soms lieg en bedrieg ik om mijn belangen en gezichten te beschermen. Ik leef altijd in staat van het begaan en het belijden van zonde en kan niet aan de gebondenheid van de zonde ontsnappen. Ik voel me erg pijnlijk in mijn hart. Soms denk ik ook: kan ik het hemelse koninkrijk binnengaan als ik altijd in zonde leef? Ik begrijp niet waarom ik nog steeds zondig, zelfs als de Heer Jezus onze zonde vergaf. Hoe moet ik handelen om niet langer te zondigen? Ik bid er vaak over tot de Heer. Maar ik heb nog geen weg ontvangen.”
Vervolgens zochten en communiceerden we over de wortel van het zondigen en de manier waarop de zonde wordt gereinigd. Nadat Sara dit hoorde, voelde ze zich licht in haar hart. Dank God!
Vrienden, willen jullie weten wat zuster Sara begreep? Ik zal onze ervaring van het zoeken naar het verwijderen van de zonde delen.

zussen communiceren

  • Ken de wortel van het zondigen

Toen zuster Sena hoorde dat zuster Sara moeite had met het leven in zonde, nam ze het initiatief om met ons communiceren: “Als we het probleem van het begaan en het belijden van de zonde willen oplossen, moeten we eerst begrijpen waarom we de redding van de Heer Jezus hebben aanvaard, maar Zijn woorden niet kunnen beoefenen. Wat is de reden om door zonde gebonden te zijn? In feite is Gods woord heel duidelijk.
God zegt: “Tegenwoordig spreekt niemand deze woorden en zijn die dingen achterhaald. Jezus’ werk was in die tijd het werk om heel de mensheid te verlossen. De zonden van allen die in Hem geloofden, werden vergeven; Hij zou je verlossen zolang je maar in Hem geloofde. Als je in Hem geloofde, was je geen zondaar meer, dan zou je van je zonden worden verlost. Dit was de betekenis van gered zijn en dat je door geloof gerechtvaardigd was. Toch bleef er in de gelovigen datgene achter wat opstandig was en zich tegen God verzette en nog steeds beetje bij beetje weggenomen moest worden. Redding betekende niet dat de mens volledig door Jezus was gewonnen, maar dat de mens niet langer van de zonde was, dat zijn zonden hem vergeven waren. Op voorwaarde dat je geloofde, zou je nooit meer van de zonde zijn.” “Ondanks alles waarvan de mens wellicht verlost is en waarvan zijn zonden hem vergeven zijn, kan dit alleen worden opgevat in de zin dat God Zich de overtredingen van de mens niet herinnert en hem niet overeenkomstig behandelt. Wanneer de mens, die leeft in een lichaam van vlees, echter niet van zonde is vrijgemaakt, kan hij alleen maar blijven zondigen en eindeloos zijn verdorven satanische gezindheid blijven openbaren. Dit is het leven dat de mens leidt: een eindeloze cyclus van zondigen en vergeven worden. De meeste mensen zondigen overdag en belijden dit ’s avonds weer. Zelfs als het zondoffer voor de mens voor altijd van kracht blijft, zal het de mens op deze manier niet redden van de zonde. Slechts de helft van het reddingswerk is afgerond, want de gezindheid van de mens is nog steeds verdorven.
Zuster Sena communiceerde: “De Heer Jezus deed alleen het werk van verlossing en vergeving, niet het werk van het reinigen en transformeren van mensen. Hoewel we in de Heer geloven en vergeven zijn van onze zonden, zijn onze zondige aard en satanische gezindheid nog steeds diep geworteld. Dus we kunnen liegen en onszelf vermommen als het gaat om persoonlijke belangen en gezichtsbehoud. Als onze mening niet in overeenstemming is met de mening van anderen, kunnen we boos worden en ruzie maken met anderen. We volgen vaak de trend van de wereld en houden van de vreugde van de zonde. We kunnen God ook de schuld geven als we met een ramp worden geconfronteerd. We blijven zelfs weg van God en rebelleren tegen God. Net zoals wanneer we het gras maaien zonder het te ontwortelen, zal het gras na een lange tijd weer groeien. Daarom belooft God dat Hij in de laatste dagen zal terugkomen. Hij moet de waarheid uitdrukken en het werk van oordeel en zuivering doen om mensen volledig te redden en te bevrijden van de slavernij van de zonde, en mensen in het koninkrijk van God te brengen.

Na te hebben geluisterd naar de communicatie van zuster Sena, begrijpen we eindelijk waarom we altijd zondigen. Het blijkt dat we een zondige natuur hebben en dat het nodig is dat de Heer terugkeert om het werk van de reiniging van mensen te doen. Alleen dan kan onze verdorven gezindheid worden veranderd.

  • Goed gedrag kan geen veranderingen in gezindheid vertegenwoordigen.

De volgende dag, kon Sara niet wachten om ons te vertellen: “Ik denk wat zuster Sena vertelde heel goed en duidelijk is. Maar ik denk ook aan sommige vrienden om me heen die in de Heer geloven. Nadat ze in de Heer geloofd hebben, maken ze geen ruzie meer ,verdragen elkaar en hebben geduld voor anderen. Daardoor is de relatie tussen man en vrouw ook beter geworden. Ze wijden en helpen de armen. Ik denk dat dit alles de verandering is van hen. Als ze alleen op deze manier streven, en het oordeelswerk van God van de laatste dagen niet accepteren, kunnen ze ook worden gereinigd?”
Sena las een passage woord van Almachtige God aan ons voor […]

Daarna zei ze verder: “Het goede gedrag van de mens komt voort uit geestdrift en is de praktijk die is gebaseerd op doctrine en regels. Het komt niet voort uit begrip van de principes van de praktijk, na het begrijpen van vele waarheden, of uit het verlangen God lief te hebben en tevreden te stellen omdat men Zijn wil heeft begrepen. Goed gedrag vloeit voort uit de opvattingen en voorstellingen van de mens, en deze komen voort uit de eigen ideeën van de mens en zijn verdorven natuur. Wat de mens dus ook doet, welke pijn hij ook lijdt, of welke prijs hij ook betaalt, het is niet de beoefening van de waarheid. Het is niet een zich onderwerpen aan God en het komt niet voort uit het werk van de Heilige Geest. Zelfs wanneer we goed gedrag vertonen en we in staat zijn ons aan enkele regels te houden en zeer vroom en spiritueel overkomen, zijn we nog steeds geneigd zonden te begaan en ons tegen God te verzetten vanwege onze verstokte satanische gezindheid, onze onopgeloste zondige natuur, en vanwege een gebrek aan werkelijk begrip van God. We hebben vele zich goed gedragende mensen gezien die toch regelmatig zonden begingen en vervolgens hun zonden opbiechtten, ook nadat ze tot geloof in God gekomen waren. Dit is een onweerlegbaar feit. Dat ze zich goed gedragen en toch tegelijkertijd zondigen en zich verzetten tegen God is er afdoende bewijs van dat de goede gedragen van uiterlijk niet vertegenwoordigt dat mensen de waarheid brengen in praktijk, noch vertegenwoordigt dat mensen God kennen en gehoorzamen. Als de natuur van het zondigen van mensen niet wordt opgelost, zullen mensen zich op elk moment tegen God verzetten en God verraden. Dus als we volledig aan de gebondenheid van de zondige natuur willen ontsnappen en degenen zijn die God kennen, gehoorzamen en liefhebben, moeten we het oordeelswerk van de teruggekeerde Heer Jezus accepteren. Nadat onze verdorven gezindheid volledig wordt gereinigd en veranderd, kunnen we het hemelse koninkrijk binnengaan.”
Na te hebben geluisterd naar zuster Sena, is Sara’s verwarring opgelost. Goed gedrag betekent niet dat mensen niet zondigen en God weerstaan, noch dat ze gereinigd en gekwalificeerd zijn om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Als de Heer niet komt werken om ons te redden, kunnen we niet op onszelf vertrouwen om aan de gebondenheid van de zonde te ontsnappen.

  • Het oordeelswerk van de laatste dagen is de enige weg van het reinigen van de zonde

Door communiceren met zuster Sena denk ik dat veel broeders en zusters, zoals Sara, kunnen begrijpen dat mensen die alleen gedragsveranderingen hebben zonder verandering in gezindheid, nog steeds kunnen zondigen en God weerstaan. Alleen door het accepteren van het oordeel van God in de laatste dagen, kan onze zonde worden gereinigd. Dan vroeg Sare: “Hoe zal Hij het oordeelswerk doen en mensen reinigen wanneer Hij terugkeert?”

Sena las me een passage woord van Almachtige God. Almachtige God zegt: “In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God.

Zuster Sene zei: “In de laatste dagen zal de Heer Jezus terugkomen en de waarheid uitdrukken om mensen te oordelen en te tuchtigen. Deze waarheden zijn niet tegen het gedrag van ons uiterlijk, zoals, roken, drinken, ruzie maken en mensen vloeken en geen verdraagzaamheid en geduld hebben, enzovoort. Maar Hij zal onze satanische gezindheid, natuur en essentie direct openbaren en onze onjuiste mening en intensiteit van het doen van iets analyseren. Door de onthulling van Gods woorden weten we dat we te diep door Satan verdorven zijn. We zijn vol met arrogantie, zelfstandigheid, bedrog, oneerlijkheid, egoïsme, verachtelijkheid, het kwade en hebzucht en andere satanische gezindheid en hebben geen geweten en verstaan van een normale mens. Dan kunnen we onszelf haten en vervloeken vanuit ons hart en ons bekeren. Tegelijkertijd in het oordelen en het onthullen weten we van welke soort mensen God houdt, wat voor soort mensen God zegent, haat en vervloekt. We hebben ook werkelijk ervaren dat Gods rechtvaardige gezindheid niet door mensen mag worden beledigd, zodat we aan God verrezen en onze manier van kijken naar dingen begint te veranderen. We besteden ook aandacht aan het brengen van Gods woorden in praktijk en ontsnappen geleidelijk aan de gebondenheid en beperking van de zonde en we bereiken God echt te verrezen en te gehoorzamen. Op deze manier is het probleem van de zondige natuur volledig opgelost.”
Nadat ze naar de communicatie van zuster Sena had geluisterd, begreep Sara het in haar hart en was ze ook met zekerheid dat alleen Gods oordeel en straf mensen kan zuiveren en redden van zonde. Sara was erg blij en zei dat ze in de toekomst de woorden van Almachtige God meer zou moeten lezen, zodat ze meer waarheid zou begrijpen en haar verwarring zou worden opgelost.

Misschien vind je leuk, het laatste nieuws over de terugkeer van de Heer kunt verkrijgen: Terugkomst van Jezus

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s