Degenen die de Heer vóór de rampen kunnen verwelkomen, de wijze maagden zijn

Veel broeders en zusters die in de Heer geloven, zijn in de overtuiging dat de rampen die gebeuren steeds groter worden en dat de voortekenen met betrekking tot de terugkeer van de Heer al in vervulling zijn gegaan. Waarom hebben wij de Heer dan nog niet op de wolken zien verschijnen? Weet jij of de Heer vóór of na de rampen terugkomt?! Wanneer je wanhopig wacht tot de Heer op de wolken zal verschijnen, is er al groep wijze maagden voor jou die de Heer al vóór de rampen hebben verwelkomd! Hoe zullen de wijze maagden de Heer dan kunnen verwelkomen? De Heer Jezus zei: “En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!” (MATTHEÜS 25:6) “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (OPENBARING 3:20). “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (JOHANNES 16:12-13). In OPENBARING 2:3: “En gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden”. Hieruit kunnen wij zien dat de Heer opnieuw woorden zal spreken, wanneer Hij terugkeert. De wijze maagden horen iemand getuigen dat de Heer is teruggekeerd en nieuwe woorden heeft uitgedrukt. Dan zullen zij niet hun eigen opvattingen en verbeeldingen vast blijven houden, maar zijn de wijze maagden in staat om deze getuigenis proactief te onderzoeken, zodat zij uiteindelijk de teruggekeerde Heer kunnen ontmoeten; doordat zij vanuit de nieuwe woorden Zijn stem hebben gehoord.

De wijze maagd gaat naar het feest

Ga eens tweeduizend jaar terug in de tijd. Toen de Heer Jezus aan Zijn werk begon, heeft Hij de weg van de bekering aan de mensheid geopend en geopenbaard. De Heer Jezus heeft toen vele wonderen verricht, zoals het bedaren van de wind en de zee; wat Hij slechts met woorden deed. Jezus liet de verlamden weer lopen en liet Lazarus opstaan uit de dood. … De woorden van de Heer Jezus hebben gezag en kracht. Niemand kan Zijn werk nadoen. Petrus, Johannes, Jacob, Nathanaël en anderen herkenden vanuit de woorden van de Heer Jezus dat Hij de beloofde Messias was. Zij volgden de voetstappen van de Heer en ontvingen de verlossing van de Heer. De Farizeeën en het Joodse volk hoorden ook de woorden van de Heer Jezus, maar omdat zij vanwege hun stellige gedachten gang koppig de woorden van de profetieën vanuit het Oude Testament aanhielden, werd de Heer Jezus uiteindelijk door hun toedoen aan het kruis genageld en werden zij door God gestraft. We moeten dus begrijpen waarom een en ander zo is gelopen bij de Farizeeën. We kunnen God niet beoordelen en in een bepaald hokje plaatsen omdat dit nou eenmaal in overeenstemming is met onze gedachten. Als wij ons maar stug vast blijven houden aan onze eigen opvattingen en verbeeldingen en wij willen daarom niet de getuigenissen van broeders en zusters horen die gaan over de teruggekeerde Heer Jezus; zullen wij helaas bij de dwaze maagden horen, om door God in de steek te worden gelaten. Alleen, als wij ons richten tot het luisteren naar Gods stem, kunnen wij de Heer verwelkomen en met Hem naar het bruiloftsmaal gaan.

Er zijn op home.blog en andere internetplatforms veel mensen die het nieuws over de terugkeer van de Redder horen. Als zij Gods nieuwe woorden hebben gehoord en deze hebben onderzocht, kunnen zij bevestigen dat de Heer inderdaad is teruggekeerd. Zij verwelkomen op die manier de Heer, deze mensen zijn dan de wijze maagden en wonen vanaf dat moment de bruiloft van het Lam bij. Als mensen echter stug blijven vasthouden aan hun eigen opvattingen en alleen willen geloven dat de Heer is teruggekeerd, op het moment dat zij de Heer eindelijk op de wolken zien; zullen zij Gods redding helaas missen en al huilend en knarsetandend in de rampen vervallen. Wil jij ook naar Gods stem luisteren? Wil jij de Heer nog vóór de rampen verwelkomen? Ik deel christelijke film met jullie“DE HEER KLOPT AAN” Heb je de Heer verwelkomd?