Bijbelteksten over de wederkomst van Christus

De profetieën over de wederkomst van de Heer zijn vervuld en dit is het belangrijkste moment om de Heer te verwelkomen. Openbaring voorspelde: “En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn” (OPENBARING 22:12). De Heer Jezus zei: “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (OPENBARING 3:20). “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (JOHANNES 16:12-13). “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (JOHANNES 10:27). In openbaringen wordt meerdere malen geprofeteerd, zoals: “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.”

Hoe moet een wijze maagd de stem van God herkennen?

Lees verder Bijbelteksten over de wederkomst van Christus

Bijbeltekst van de dag – Johannes10:27

De Heer Jezus zei: “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (Johannes 10:27).

De schapen volgen de Heer Jezus

De woorden van de Heer hebben ons de weg gewezen hoe de terugkeer van de Heer te verwelkomen, en dat is door te luisteren naar Gods stem. Denk aan toen de Heer kwam om te werken, erkenden Petrus, Johannes, de Samaritaanse vrouw, Nathanaël en anderen dat de woorden van de Heer Jezus gezag en macht hebben, en herkenden dat de Heer Jezus de komende Messias was, zoals geprofeteerd in de profetie. Ze volgden dus de Heer en ontvingen de redding van de Heer Jezus. Hoewel de Farizeeën en Schriftgeleerden ook de woorden van de Heer Jezus hoorden, voelden ze ook dat de woorden van de Heer Jezus gezag en macht hebben, maar ze bepaalden God op basis van hun eigen ideeën en verbeeldingen, en geloofden dat zolang Hij niet de Messias werd genoemd, Hij niet God was. Ze veroordeelden en verzetten zich ook tegen de Heer Jezus, nagelden de Heer Jezus aan het kruis en beledigden Gods gezindheid, wat leidde tot de vernietiging van Israël. Hieruit kan worden afgeleid dat het verwelkomen van de wederkomst van de Heer niet gebaseerd moet zijn op concepten en verbeeldingen, maar we moeten aandacht besteden aan het luisteren naar de stem van God.

In het boek Openbaring staat: “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt” (Openbaring 2:7). “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (Openbaring 3:20). Het is te zien dat de Heer nog woorden zal spreken wanneer Hij in de laatste dagen terugkomt, en Hij Zijn woorden zal gebruiken om op de deur van onze harten te kloppen. Als we de woorden kunnen horen die de Heilige Geest tot de kerken spreekt, hebben we de stem van God gehoord en hebben we de gelegenheid om Gods verschijning te verwelkomen en in de voetstappen van het Lam te treden. Net zoals Gods woord zegt: “Om deze reden is het voor ons gepast, aangezien we de voetafdrukken van God zoeken, om te zoeken naar Gods wil, naar de woorden van God, naar Zijn uitspraken – want waar er ook maar nieuwe woorden worden gesproken door God, is er de stem van God, en waar de voetstappen van God ook maar zijn, daar zijn Gods daden. Waar er ook maar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God, en overal waar God verschijnt, daar bestaan de waarheid, de weg en het leven. Bij het zoeken naar de voetafdrukken van God, hebben jullie de woorden ‘God is de waarheid, de weg en het leven’ genegeerd. En zo zijn er veel mensen die, zelfs wanneer ze de waarheid ontvangen, niet geloven dat ze de voetafdrukken van God hebben gevonden. De verschijning van God erkennen ze al helemaal niet. Wat een ernstige vergissing!”

Dit is het kritieke moment om de Heer te verwelkomen, dus hoe kunnen we de stem van God onderscheiden om de Heer te verwelkomen? Bekijk de christelijke film“‘WACHTEN’ Clip 5 – Hoe kunnen we de stem van God herkennen? (1)” en het zal je helpen om de weg te vinden.

Nieuwe ontdekking: Er is niet slechts één manier waarop de Heer terugkomt

Heer Jezus stond aan de deur te kloppen

De wederkomst van de Heer door incarnatie heeft aanwijzingen in de Bijbel

Nu er vaak rampen gebeuren, zijn de tekenen van de eindtijd al verschenen. zijn de profetieën ten aanzien van de terugkeer van de Heer al in vervulling gegaan. Sommige internet platforms getuigen dat de Heer Jezus is teruggekeerd, dat Hij vlees is geworden om te verschijnen en te werken. Veel broeders en zusters denken echter dat de Heer niet zal incarneren wanneer Hij terugkomt, want na de opstanding van de Heer Jezus is het geestelijk lichaam op de wolken naar de hemel opgestegen, en de Heer zal nog steeds op de wolken terugkomen wanneer Hij terugkeert.

In feite zijn er duidelijke profetieën in de Bijbel over de vraag of de Heer door middel van de incarnatie komt. De Heer Jezus zei bijvoorbeeld: “Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen” (Mattheüs 24: 27). “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht” (Lukas 17: 24-25). “Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen” (Lukas 12: 40). Deze verzen vermelden “de Zoon des mensen” en “de komst van de Zoon des mensen”. We weten allemaal dat “de Zoon des mensen” verwijst naar Gods incarnatie. Net zoals de Heer Jezus in het vlees, die er vanbuiten uitzag als een gewoon, normaal mens, die ook at, dronk, sliep en liep. Maar het spirituele lichaam na de opstanding was anders. Hij kon door muren gaan, en opeens verschijnen en verdwijnen. Het was bovennatuurlijk. Hij kon dus niet de Mensenzoon worden genoemd. Daarnaast voorspelde de Heer Jezus ook: Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen. (Mattheüs 24: 36). Als de Heer  op een wolk in een spiritueel lichaam zou neerdalen, zou iedereen het weten en kunnen zien. Hoe kunnen de woorden “niemand bekend” dan worden verwezenlijkt? Als de Heer Jezus zou verschijnen in een spiritueel lichaam, hoe zou Hij het dan niet van Zichzelf kunnen weten? Alleen als God vlees wordt als de Mensenzoon in de laatste dagen en een gewoon, normaal mens wordt, zullen de woorden dat de Zoon het niet zal weten in vervulling gaan. Voor Hij Zijn bediening uitvoerde, wist Hij zelf niet dat Hij Christus was die gekomen was om de mensheid te verlossen. Pas toen de Heer Jezus Zijn bediening begon te vervullen, besefte Hij Zijn identiteit. Hieruit kunnen we zien dat wanneer de Heer terugkeert, Hij door middel van de incarnatie aan ons zal verschijnen. Als we ons alleen concentreren op het kijken naar de wolken in de hemel en wachten tot de Heer op de wolken komt, maar de verschijning en het werk van Gods incarnatie niet onderzoeken, zullen we de Heer niet kunnen verwelkomen.

God zegt: “Als jullie graag getuige willen zijn van de verschijning van God, Gods voetstappen willen volgen, dan moeten jullie eerst afstand nemen van jullie eigen opvattingen. Jullie moeten niet eisen dat God dit of dat doet, laat staan Hem binnen je eigen grenzen plaatsen en Hem beperken tot je eigen opvattingen. In plaats daarvan moeten jullie vragen hoe jullie Gods voetafdrukken moeten zoeken, hoe jullie Gods verschijning moeten aanvaarden en hoe jullie je moeten onderwerpen aan het nieuwe werk van God: dit is wat de mens moet doen. Aangezien de mens niet de waarheid is en de waarheid niet bezit, moet hij zoeken, aanvaarden en gehoorzamen.

Hoe zal de Heer precies komen?

De rampen worden wereldwijd steeds erger. Veel christenen verlangen gretig naar de terugkomst van Jezus, zodat zij Hem kunnen verwelkomen. Hoe zal de Heer Jezus dan precies terugkomen? Veel mensen geloven dat de Heer met grote glorie op de wolken af zal dalen, maar als wij de Bijbel goed lezen zullen wij ontdekken dat er nog een manier over de terugkomst van de Heer Jezus in de laatste dagen staat voorspelt. Bijvoorbeeld: “Zie, Ik kom als een dief” (Openbaring 16:15). “En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!” (Mattheüs 25:6) “Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag. Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht” (Lukas 17:24-25). Als de Heer Jezus direct publiekelijk op de wolken zou zijn, hoe kan dan de terugkeer van de Heer Jezus zoals deze in de Bijbel beschreven staat “als een dief” dan in vervulling gaan? Als de Heer Jezus Christus publiekelijk op de wolken komt, zullen alle ogen Hem zien; waarom zou dan nog iemand moeten roepen: “Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!” Bovendien, als de Heer openlijk op de wolken verschijnt, dan zal iedereen zeker voor Hem buigen om Hem te ontmoeten; hoe moet de Heer dan “Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht”? Hieruit kunnen wij zien dat de Heer niet alleen terugkomt door in het openbaar op de wolken af te dalen, maar dat Hij ook in het geheim af zal dalen. Hoe zullen deze twee verschillende soort profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus uitkomen? Hoe kunnen wij de Heer dan ontmoeten? Ik heb hierover op internet gezocht en zag de volgende video: ‘Verlangen’ clip 1- Op deze wijze zal de Heer terugkomen. Hierdoor begreep ik het eindelijk.

Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 1 – Dus dit is hoe de Heer terugkeert Veel mensen die in de Heer geloven, hebben de volgende Bijbelse profetie gelezen: “Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de ​Mensenzoon​ aankondigt, en alle ​stammen​ op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de ​Mensenzoon​ zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister” (Matteüs 24: 30). Zij geloven dat als de Heer terugkeert, Hij beslist zal afdalen op een wolk. Maar andere profetieën in de Bijbel zeggen: “Ik kom onverwacht als een dief!” (Openbaring 16: 15). “Midden in de nacht klonk er luid geroep: ‘Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet” (Matteüs 25: 6). Er zijn dus, naast de profetie dat de Heer openlijk zal afdalen op een wolk, ook profetieën die zeggen dat de Heer in het geheim zal komen. Dus hoe ziet Zijn terugkomst er nu echt uit?

Waarom was de Samaritaanse vrouw in staat om Jezus als de Messias te herkennenProfetie

Vermoedelijk zijn velen van ons gelovigen bekend met het verhaal van de Samaritaanse vrouw, dat in de Bijbel is opgetekend. Toen ze water putte, ontmoette ze de Heer Jezus, die haar om wat te drinken vroeg. Door haar gesprek met de Heer Jezus herkende ze dat Hij de Messias was die voorspeld was in de profetieën.

Ze was maar een gewone vrouw en had niet veel Bijbelkennis, maar ze was in staat om dit te doen. Dit is echt geweldig. We weten allemaal dat, in die drie en een half jaar dat de Heer Jezus op aarde werkte, veel mensen ooit korte tijd contact met Hem hadden opgenomen en er bovendien velen waren die Hem hoorden spreken. Er waren er echter niet veel die in staat waren om te herkennen dat Hij de Messias was. Hoe deed de Samaritaanse vrouw het dan? Was het vanwege de speciale genade van de Heer Jezus? Of school er enig geheim achter? Laten we haar verhaal lezen om samen naar antwoorden op deze vragen te zoeken.

Het staat in de Bijbel:“Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water ​putten. ​Jezus​ zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ Zijn ​leerlingen​ waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als ​Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ ​Joden​ gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus​ zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ … ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei ​Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een ​bron​ worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ ‘Geef mij dat water, ​heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te ​putten.’ Toen zei ​Jezus​ tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei ​Jezus, ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, ​heer, dat u een ​profeet​ bent! Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in ​Jeruzalem​ de plek is waar God vereerd moet worden.’ ‘Geloof me,’ zei ​Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in ​Jeruzalem​ de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de ​Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in ​geest​ en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is ​Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in ​geest​ en in waarheid.’ De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de ​messias​ zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’ Jezus​ zei tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’ … De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de ​messias​ zijn?’” (Johannes 4:7-10, 13-26, 28-29). Uit de bovenstaande geschriften kunnen we zien dat er twee belangrijke redenen zijn waarom de Samaritaanse vrouw in staat was om te beseffen dat de Heer Jezus de komende Messias was.

De Heer Jezus en de Samaritaanse vrouw

Lees verder Waarom was de Samaritaanse vrouw in staat om Jezus als de Messias te herkennenProfetie

Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven

De weg van het leven is niet iets dat iedereen zomaar kan bezitten en het is ook niet gemakkelijk door iedereen te verkrijgen. Dat komt omdat het leven alleen van God kan komen, dat wil zeggen, alleen God Zelf bezit het wezen van het leven, er is geen weg van het leven zonder God Zelf en dus is alleen God de bron van leven en de altijd stromende bron van levend water van leven. Vanaf het moment dat Hij de wereld schiep, heeft God veel werk verricht met betrekking tot de vitaliteit van het leven, heeft Hij veel werk verricht dat leven geeft aan de mens en heeft een grote prijs betaald zodat de mens het leven kan verkrijgen, want God Zelf is het eeuwige leven en God Zelf is de weg waardoor de mens is opgestaan uit de dood. God is nooit afwezig in het hart van de mens en leeft te allen tijde onder de mensen. Hij was de drijvende kracht van het leven van de mens, het fundament van het bestaan van de mens en een rijke waarborg voor het bestaan van de mens vanaf zijn geboorte. Hij zorgt ervoor dat de mens herboren wordt en stelt hem in staat om volhardend in zijn rol te leven, welke dat ook zij. Dankzij Zijn macht en Zijn onblusbare levenskracht heeft de mens van generatie op generatie geleefd, waarbij de kracht van Gods leven de steunpilaar van het bestaan van de mens is geweest en waarvoor God een prijs heeft betaald die geen gewoon mens ooit heeft betaald. Gods levenskracht kan zegevieren over welke macht dan ook; bovendien overtreft het elke kracht. Zijn leven is eeuwig, Zijn kracht buitengewoon en Zijn levenskracht wordt niet gemakkelijk overweldigd door enig geschapen wezen of vijandige macht. De levenskracht van God bestaat, met een schitterende uitstraling, ongeacht tijd of plaats. Hemel en aarde ondergaan enorme veranderingen, maar Gods leven is voor altijd hetzelfde. Alle dingen gaan voorbij, maar Gods leven is nog steeds aanwezig, want God is de bron en de wortel van het bestaan van alle dingen. Het leven van de mens is afkomstig van God, het bestaan van de hemel is vanwege God en het bestaan van de aarde komt voort uit de kracht van Gods leven. Geen enkel object dat vitaliteit bezit, kan de soevereiniteit van God overstijgen en niets wat kracht heeft kan zich losmaken van de omgeving van Gods gezag. Ongeacht wie men is, iedereen moet zich op deze manier aan de heerschappij van God onderwerpen, iedereen moet leven onder Gods bevel en niemand kan ontsnappen aan Zijn bestuur.

Lees verder Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven

Hoe te begrijpen “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”, gezegd door de Heer Jezus

Bijbelverzen ter referentie:

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God” (Joh. 1:1-2).

“Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van ​goedheid​ en waarheid” (Joh. 1:14).

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij” (Joh. 14:6).

Wat ik gezegd heb is geest en leven” (Joh. 6:63).

Relevante woorden van God:

“De waarheid komt uit de wereld van de mens, maar de waarheid onder de mensen is door Christus doorgegeven. Zij komt voort uit Christus, dat wil zeggen uit God Zelf, en is voor de mens onbereikbaar.”

“‘In het begin was het Woord, het Woord was bij God, het Woord was God en het Woord is vlees geworden.’ Dit (het werk van het verschijnen van het Woord in het vlees) is het werk dat God in de laatste dagen zal volbrengen en dit is het laatste hoofdstuk van Zijn gehele managementplan en daarom moet God op aarde komen en Zijn woorden in het vlees zichtbaar maken.”

Lees verder Hoe te begrijpen “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”, gezegd door de Heer Jezus

Waarnaar verwijst “een ander Evangelie”

Jarenlang hadden de voorgangers en ouderlingen gezegd dat ze waakzaam moesten zijn en moesten wachten op de terugkeer van de Heer. Vanaf het jaar 2000 tot nu hebben ze achttien jaar gewacht, maar nog steeds de terugkeer van de Heer niet gezien. Op een dag, nadat ze gehoord hadden dat veel mensen er getuige van waren geweest dat de Heer al geruime tijd terug was, spraken Su Xing, Qingxin, Feng Jing, Xu Yang en sommige van hun collega’s over het onderzoeken van deze beweringen. Hun voorganger en de ouderlingen zeiden echter dat ze een ander evangelie volgden en de Heer verraadden, omdat de Bijbel zegt: “Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.” (Galaten 1:6–8). Even wisten ze niet wat ze moesten doen. Later dacht Su Xing aan zuster Zhao, in haar kerk, die het evangelie van de terugkeer van de Heer gedurende een bepaalde periode had onderzocht. Daarop besloot ze haar uit te nodigen om hier met hen over te praten.

Lees verder Waarnaar verwijst “een ander Evangelie”

Bijbeltekst van de dag – Valse christussen onderscheiden

want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.

– Mattheüs 24:24

Lees verder Bijbeltekst van de dag – Valse christussen onderscheiden

Weet je het al? De Heer is al in het geheim neergedaald

Tweeduizend jaar geleden beloofde de Heer aan Jezus Zijn volgelingen dat Hij in de laatste dagen zeker zal terugkomen. Het is nu het einde van de laatste dagen, de voortekenen met betrekking tot de terugkeer van de Heer zijn al verschenen, de Heer is al teruggekeerd!

Lees verder Weet je het al? De Heer is al in het geheim neergedaald