Gods genezing: mijn kind is kritiek ziek – Wie brengt hem buiten gevaar?

Begin 2003 stierf mijn baby, die ik ruim negen maanden had gedragen, in de baarmoeder. Deze vreselijke gebeurtenis bezorgde ons hele gezin veel pijn. Ik wilde nog een kind, maar ik was bang dat ik het weer zou verliezen, en daarom kreeg ik een postpartum depressie.

Omdat ze zagen in hoeveel pijn ik leefde, vertelden mijn moeder en oudere zus mij in 2006 over het evangelie van Gods koninkrijk. Onverwachts werd mijn aandoening beter zonder dat ik me daarvan bewust was en een jaar later, ondanks het feit dat ik al jaren geen kind had gekregen, beviel ik geheel onverwacht van een zoon. De geboorte van mijn zoon maakte ons gezin heel gelukkig …

lees verder

‘WACHTEN’ Clip 2 – De wijze maagd ziet het onderscheid tussen de ware Christus en valse christussen

Leer onderscheid te maken tussen de ware Christus en de valse christussen om de teruggekeerde Heer te kunnen verwelkomen.

In de afgelopen jaren zijn de rampen wereldwijd steeds ernstiger geworden en zijn de profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus in principe vervuld. Op het kritieke moment dat de Heer daadwerkelijk was teruggekomen, zagen sommige mensen echter dat de in Bijbel staat dat er in de laatste dagen valse christussen en profeten zullen verschijnen om de mensheid te misleiden. Christenen zijn dus bang om te worden misleid. Toen zij hoorden dat iemand getuigde over de terugkomst van de Heer Jezus, wilden zij niet luisteren en deze boodschap al helemaal niet onderzoeken. Is zo’n daad in overeenstemming met de wil van de Heer? De Heer Jezus zei: “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.13Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (JOHANNES 16:12-13). “En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!” (MATTHEÜS 25:6). “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (JOHANNES 10:27). De Heer Jezus heeft ons duidelijk verteld dat de Heer in de laatste dagen opnieuw zal spreken en over alle moeilijke zaken de waarheid zal openbaren, zodat wij Zijn woorden echt goed zullen gaan begrijpen. Gods schapen horen Zijn stem. Als wij Zijn stem horen en deze pro-actief zullen gaan onderzoeken; zullen wij in staat zijn om Hem te gaan ontmoeten. Hoe kunnen wij Zijn stem horen als iemand getuigd over de teruggekeerde Heer en wij weigeren deze getuigenis te onderzoeken? Hieruit wordt duidelijk dat als wij zo extreem op onze hoede blijven jegens de valse christussen en ook afwijzend reageren op de echte Christus wij mogelijk de Heer af zullen wijzen en de teruggekeerde Heer zo niet kunnen verwelkomen. Hoe kunnen wij er dan voor zorgen dat wij niet worden misleid en de stem van de Heer kunnen horen, zodat wij de teruggekeerde Heer kunnen verwelkomen? Het is belangrijk om onderscheid te maken leren maken tussen de ware Christus en de valse christussen. Christelijke film ‘WACHTEN’ Clip 2 – De wijze maagd ziet het onderscheid tussen de ware Christus en valse christussen. Deze film zal ons helpen om de ware Christus van de valse christussen te onderscheiden, zodat wij de kans zullen krijgen om de teruggekeerde Heer te kunnen verwelkomen

lees verder

3 manieren kunnen jou helpen om geruchten te doorzien

Een christen leest het artikel en is dankbaar voor Gods leiding

Ik heb onlangs veel verschillende meningen gehoord. Ik ben hierdoor in de war geraakt en bid daarom vaak tot de Heer. Ik heb het volgende artikel online gelezen, wat mij erg heeft geholpen.
3 manieren kunnen jou helpen om geruchten te doorzien.
De geïncarneerde Heer Jezus sprak en werkte onder de mensheid en had een enorme impact op de hele Joodse natie. Sommige gewone mensen begonnen de Heer Jezus te volgen nadat ze Zijn prediking hadden gehoord. Maar toen de overpriesters, de schriftgeleerden en de Farizeeën van die tijd dat zagen, maakten ze zich zorgen dat de mensen hen niet langer zouden steunen en dat ze daardoor niet zouden kunnen genieten van het offer dat de mensen aan God gaven. Daarom begonnen ze vanwege het beschermen van hun status en inkomen, geruchten te verspreiden en zeiden ze dat de Heer Jezus duivels uitdreef via Beëlzebub, de prins van de duivels. Zoals in de Bijbel staat: “En de schriftgeleerden, die van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden: Hij heeft Beëlzebul, en door den overste der duivelen werpt Hij de duivelen uit” (MARKUS 3:22).. Bovendien; verzonnen ze, nadat de Heer Jezus was opgewekt uit de dood, opnieuw geruchten en zeiden dat de discipelen van de Heer Jezus Zijn lichaam bewogen. Zoals in de Schrift staat opgetekend: “En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen, en te zamen raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel gelds, En zeiden: Zegt: Zijn discipelen zijn des nachts gekomen, en hebben Hem gestolen, als wij sliepen” (MATTHEÜS 28:12-13). Dit toont aan, dat deze overpriesters en schriftgeleerden omwille van hun eigen posities en inkomen allerlei geruchten voor de Heer Jezus hebben verzonnen. Tot nu heden zijn de Israëlieten hier nog steeds aan verbonden. Veel Israëlieten hebben het werk van de Heer Jezus vanwege dezd leugens niet geaccepteerd en volgen blindelings de Farizeeën om de geruchten te verspreiden, waarmee de Heer Jezus werd veroordeeld. Ze hebben een gruwelijke misdaad begaan. Dit gevolg is veroorzaakt door het luisteren naar geruchten!

Lees verder 3 manieren kunnen jou helpen om geruchten te doorzien

Christelijke film met nederlandse ondertiteling ‘Ontwaken uit de Droom’

Door de eeuwen heen hebben gelovigen in de Heer gedroomd dat de Heer Jezus ons zou opnemen in het hemelse koninkrijk bij Zijn terugkomst. Dus hoe kunnen we door de Heer worden geprezen en in hemelse koninkrijk worden opgenomen? Sommige mensen geloven dat we gerechtvaardigd zijn door geloof en door de verlossing van de Heer zijn we gered, op die manier kunnen we het hemelse koninkrijk betreden; anderen geloven dat onze zonden zijn vergeven en dat we het koninkrijk van de hemel kunnen binnengaan zolang we hard werken; er zijn nog anderen die denken dat zolang we regelmatig bijeenkomsten bijwonen, vaak de Bijbel lezen en bidden, op die manier kunnen we het hemelse koninkrijk binnengaan … Zijn deze ideeën in overeenstemming met Gods wil? De Heer is heilig en het valt niet te ontkennen dat we nog steeds onbewust kunnen zondigen en gebonden zijn door zonde. Zou God toestaan dat onreine mensen het koninkrijk van de hemel binnengaan? Hoe kunnen we dan worden gereinigd en in het koninkrijk van de hemel worden gebracht?
Ik deel de film ‘Ontwaken uit de Droom’ met u, laten we samen met de hoofdpersoon een pad vinden om te worden gezuiverd en het koninkrijk van de hemel binnen te gaan.

lees verder

Zijn alle woorden in de Bijbel de woorden van God?

Vraag 24: Religieuze dominees en ouderlingen houden vast aan de woorden van Paulus in de Bijbel: “De gehele schrift is geïnspireerd door God” (2 Tim. 3:16). Zij geloven dat alles in de Bijbel Gods woorden is. Maar je zegt dat de Bijbel niet helemaal uit de woorden van God bestaat, dus hoe zit dit nou?

Antwoord:

lees verder

Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip7 – Gods oordeel in de laatste dagen maakt de overwinnaars

In de Bijbel staat: “Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
11Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil” (MATTHEÜS 5:10-11). Inderdaad! De ware weg wordt altijd vervolgd. Wij denken terug aan tweeduizend jaar geleden, toen de Heer Jezus incarneerde en Zijn werk uitvoerde. De volgelingen van de Heer Jezus die het evangelie van de Heer predikten, werden niet alleen door de Romeinse regering vervolgd, maar werden ook weerstaan en veroordeeld door de religieuze wereld. Toch bleven zij zelfs door hun arrestaties en vervolging heen het evangelie van de Heer over de hele wereld verspreidden. Vandaag de dag komt de Heer Jezus volgens Zijn profetie en voert Hij Zijn oordeelswerk uit, de mensheid te tuchtigen en te zuiveren. De mensen uit elke denominatie en religie zullen komen en zij die echt in de Heer geloven, zullen het werk van Almachtige God bevestigen als de teruggekeerde Heer Jezus, wanneer zij dit hebben onderzocht. Zij geven alles op om Gods liefde terug te betalen en om zodoende Gods evangelie te verspreiden. In het land waar de CCP aan de macht is, hebben christenen echter geen echte vrijheid in het geloof. Zij volgden God en predikten het evangelie, maar werden door de CCP opgejaagd en vervolgd. Hoe zullen in een dergelijke omgeving de mensen die God volgen, Zijn oordeel en tuchtiging ervaren? Hoe wisten zij op God te vertrouwen om Gods evangelie van de laatste dagen te verspreiden? Bekijk de volgende film om het antwoord te vinden: ‘Overwinningslied’ Clip – Gods oordeel in de laatste dagen maakt mensen tot overwinnaars.

lees verder

Bijbeltekst van de dag – Gebruik ons ​​praktische leven om God te verheerlijken

Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt.

– 1 Petrus 2:12

Gedachten over het vers van vandaag …

Dit vers leert ons hoe we ons onder de heidenen moeten gedragen en morele mensen in het echte leven moeten zijn. Zulke mensen zijn eerlijk in Gods ogen. We moeten God verheerlijken en getuigen met ons werkelijke leven. Bijvoorbeeld, voordat we in God geloven, zijn we beïnvloedbaar en oneerlijk om geld en reputatie te verkrijgen. Degene die in strijd is met ons voordeel, we blijven met hen vechten en nemen zelfs wraak op hen in plaats van geduldig en tolerant te zijn. Na echter in God te hebben geloofd en de leiding van Gods woorden te hebben gehad, zijn we niet langer losbandig of ongeremd zoals de ongelovigen. Wat er ook gebeurt, we moeten bidden en Gods wil zoeken en tolerant en geduldig met liefde zijn. Als we op deze manier beoefenen, dan zullen die ongelovigen die ons lasteren en veroordelen, zich niet alleen schamen, maar ook zeggen: “Het is God in wie zij geloven die hen heeft veranderd.” Op deze manier hebben we God de eer gegeven. Ons doel in in God te geloven en Zijn woorden in de praktijk te brengen om een ​​eerlijk persoon te zijn, de gelijkenis van een ware mens te leven, is om God te verheerlijken en te getuigen, en nog belangrijker, is om Zijn hart te bevredigen. Daarom moeten we, ongeacht wat we doen vóór de ongelovigen of broeders en zusters, handelen in overeenstemming met Gods woorden. Alleen op deze manier kunnen we getuigenis van God afleggen en Hem behagen. Gods woorden zeggen: “Je beoefening en openbaringen in het werkelijke leven zijn de getuigenis van God, zij zijn de naleving van de mens en de getuigenis van God en dit is echt genieten van de liefde van God ; wanneer je tot op dit punt hebt ervaren, zal het gepaste effect zijn bereikt. Je bent bezeten van daadwerkelijke naleving en alles wat je doet wordt met bewondering door anderen bekeken. Je uiterlijk is onopvallend, maar je leeft een leven van uiterste vroomheid en wanneer je de woorden van God communiceert, word je door hem geleid en verlicht. Je bent in staat om Gods wil uit te spreken door je woorden, de realiteit te communiceren en je begrijpt veel over het dienen in de geest. Je bent openhartig in je spraak, je bent fatsoenlijk en oprecht, niet confronterend en beleefd, in staat om Gods regelingen te gehoorzamen en standvastig te blijven in je getuigenis wanneer dingen je overkomen en je bent kalm en beheerst, ongeacht waar je mee te maken hebt. Dit soort persoon heeft echt Gods liefde gezien. Sommige mensen zijn nog jong, maar ze gedragen zich als iemand van middelbare leeftijd; ze zijn volwassen, bezeten van de waarheid en worden bewonderd door anderen – en dit zijn de mensen die getuigenis hebben en de manifestatie van God zijn.

uit ‘Online Bijbelstudie

Mijn leven toewijden aan devotie

Door Zhou Xuan, provincie Shandong

Op 3 april 2003 bezocht ik met een zuster een nieuwe gelovige. Deze nieuwe gelovige was onzeker over Gods werk in de laatste dagen en ze gaf ons aan. Als gevolg kwamen er vier kwaadaardige politieagenten in burger en ze dwongen ons beide op agressieve wijze hun wagen in en ze namen ons mee naar het politiebureau. Onderweg was mijn hart ontzettend nerveus, want ik had een semafoon bij me, een gedeeltelijke lijst met namen van leden van onze kerk en een notitieboekje. Ik was bang dat de kwaadaardige politie deze dingen zou ontdekken en ik was nog banger dat mijn broeders en zusters me zouden opbellen via de semafoon, en daarom bad ik onophoudelijk en dringend tot God in mijn hart: “God, wat moet ik doen? Ik vraag u om een manier om hieraan te ontsnappen en deze dingen niet in de handen van de kwaadaardige politie te laten vallen.” Daarna nam ik die voorwerpen uit mijn tas, stopte ze geruisloos onder mijn tailleband en ik zei dat mijn maag niet goed voelde en dat ik naar het toilet moest. De kwaadaardige agent vloekte en zei: “Jij zit vol stront!” Nadat ik het een tweede keer vroeg, haalden ze een vrouwelijke agent om op mij te letten terwijl ik naar het toilet ging. Toen ik mijn riem afdeed viel de semafoon en ik nam hem snel op en wierp hem in de afvoerbuis. Omdat ik toen bang was dat de vrouwelijke agent de tas bij mijn middel zou opmerken wierp, ik die niet in de buis maar stopte hem in plaats daarvan in de vuilnisbak. Ik bedacht me dat ik het toilet ’s avonds opnieuw zou gebruiken en ik hem dan in het toilet zou werpen. Maar uiteindelijk ging ik nooit terug naar dat toilet. Het bleek dat de kwaadaardige politie de tas die ik in de vuilnisbak had gestopt, had gevonden.

lees verder