III. Is geloven in de Heer Jezus zonder in Christus van de laatste dagen te geloven een waar geloof in de Zoon, en kan het leiden tot eeuwig leven?

Bijbelverzen ter referentie:

Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem” (JOHANNES 3:36).

Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (JOHANNES 16:12-13).

En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make. Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage” (JOHANNES 12:47-48).

Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;” (JOHANNES 5:22)

En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is” (JOHANNES 5:27).

Klassieke woorden van God:

lees verder

Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben

Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

Wil jij Jezus zien? Wil jij met Jezus leven? Wil jij de woorden die Jezus heeft gesproken horen? Als dat zo is, hoe zul je dan de terugkomst van Jezus verwelkomen? Ben je al helemaal klaar? Op welke manier zul je de terugkomst van Jezus verwelkomen? Ik denk dat elke broeder en zuster die Jezus volgt Hem warm wil onthalen. Maar hebben jullie erover nagedacht of je Jezus wel echt kent als Hij terugkomt? Zullen jullie wel alles wat Hij zegt echt begrijpen? Zullen jullie echt al het werk dat Hij doet onvoorwaardelijk accepteren? Iedereen die de Bijbel heeft gelezen, weet dat Jezus terugkeert, en iedereen die de Bijbel heeft gelezen, wacht Zijn komst gespannen af. Jullie zijn er allemaal op gefixeerd dat dat moment aanbreekt, en jullie oprechtheid is lovenswaardig, jullie geloof is echt benijdenswaardig, maar realiseren jullie je wel dat jullie een grote fout hebben begaan? Hoe zal Jezus terugkeren? Jullie geloven dat Jezus op een witte wolk terugkeert, maar ik vraag jullie: waar verwijst die witte wolk naar? Nu er zoveel volgers van Jezus zijn die op Zijn terugkomst wachten, naar welk volk zal Hij dan afdalen? Als jullie het eerste volk zijn waar Jezus naar afdaalt, zullen anderen dat dan niet als heel oneerlijk ervaren? Ik weet dat jullie heel oprecht zijn en trouw zijn aan Jezus, maar hebben jullie Jezus ooit ontmoet? Kennen jullie Zijn gezindheid? Hebben jullie ooit met Hem geleefd? Hoeveel begrijpen jullie echt over Hem? Sommigen zullen zeggen dat deze woorden hen in een lastig parket brengen. Ze zullen zeggen: “Ik heb de Bijbel zo vaak van kaft tot kaft gelezen. Hoe kan ik Jezus dan niet begrijpen? Ik heb het niet eens over Zijn gezindheid. Ik ken zelfs de kleur van de kleren die Hij graag droeg. Kleineer je mij niet, als je zegt dat ik Hem niet begrijp?” Ik wil voorstellen dat je deze zaken niet aanvecht. Het is beter als je tot rust komt en het eens wordt over de volgende vragen: Ten eerste, weet je wat werkelijkheid is en wat theorie? Ten tweede, weet je wat opvatting is en wat waarheid? Ten derde, weet je wat verbeelding is en wat echt?

lees verder

Film Nederlands ‘De Leugen van het Communisme’ | Hele film

Tegenwoordig weten veel mensen over het feit dat de CCP religieuze overtuigingen heeft vervolgd en christenen heeft gearresteerd. Echter, waarom moet de CCP christenen vervolgen, wat is het motief hierachter, de wortel en het doel van de van de vervolging van christenen door de CCP? Veel mensen hebben het antwoord op deze vragen tot op heden nooit geweten of begrepen. De film toont het gesprek tussen de CCP-POLITIE en de leden van de school voor juridisch onderwijs. Uit dit gesprek kun je de waarheid ontdekken omtrent de vervolging van christenen door de CCP.

∈∋∈∋∈∋∈∋∈∋∈∋∈∋∈∋∈∋∈∋∈∋∈∋∈∋∈∋∈∋∈∋

Film Nederlands ‘De Leugen van het Communisme’ Christenen verslaan Satan en getuigen op prachtige wijze | Hele film

lees verder

Hoe volgens Gods wil met bijbelse profetieën om te gaan

In de Bijbel staat geschreven: “Besef daarbij vooral dat geen enkele ​profetie​ uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een ​profetie​ voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de ​heilige​ Geest” (2 Petrus 1:20-21). “Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend” (2 Korintiërs 3:6). Deze verzen laten zien dat we profetieën niet kunnen interpreteren door letterlijk terug te vallen op onze opvattingen en verbeelding, omdat profetieën van God komen, en we ze alleen door de verlichting van de Heilige Geest kunnen begrijpen. Voordat profetieën in vervulling vallen we echter makkelijk terug op onze eigen ideeën en interpreteren ze letterlijk. Hierdoor worden profetieën makkelijk verkeerd geïnterpreteerd en zullen onze absurde interpretaties anderen misleiden. Waar het bijvoorbeeld de profetieën over de komst van de Messias betrof, gingen de farizeeën uit van hun eigen ideeën. Voordat de Heer Jezus geboren werd, zagen zij de komst van de Messias voor zich volgens de letterlijke betekenis van de profetieën in Jesaja 7:14, 9:6-7 en Micha 5:2: De Messias zou uit een maagd in Bethlehem geboren worden en Emmanuel worden genoemd; Hij zou opgroeien in een paleis en Israël vanaf een troon. Toen de profetieën echter vervuld waren, bleek de manier waarop zij Hem voor zich hadden gezien niet overeen te komen met de feiten. Wat ze echt zagen was het volgende: De Heer werd geboren uit de getrouwde Maria en in een timmermans-familie, en werd Jezus genoemd; Hij kwam uit Nazareth en werd uiteindelijk aan het kruis genageld. Dit is heel anders dan de letterlijke betekenis van de profetieën. Vandaar ook dat de farizeeën de Heer Jezus niet als de beloofde Messias erkenden, al zagen ze dat de werken en prediking van de Heer Jezus gezag en macht hadden. In plaats daarvan lasterden ze zelfs de Heer Jezus, zeggende dat Hij afhankelijk was van de prins van de duivels om demonen uit te werpen. Daarmee begingen ze de zonde van godslastering tegen de Heilige Geest, beledigden ze de gezindheid van God en zouden ze de vergeving van de Heer nooit verkrijgen. En de gewone mensen zonder onderscheidingsvermogen die geloofden wat de farizeeën zeiden, raakten Gods verlossing ook kwijt. Aan de hand van dit voorbeeld kunnen we zien dat de farizeeën zichzelf en ook anderen verwoestten doordat ze vasthielden aan hun verbeelding en de letterlijke betekenis van de profetieën.

lees verder

Christelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ (Nederlandse ondertitels)

Veel mensen denken dat de Heer Jezus openlijk op de witte wolk zal terugkeren, maar ze negeren andere belangrijke profetieën over de wederkomst van de Heer.
De Heer Jezus profeteerde dat “Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen” (MATTHEÜS 24:27). “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht.” (LUKAS 17:24-25)

De Heer Jezus zei dat Hij zal terugkeren als de Mensenzoon. De Mensenzoon betekent dat Hij uit de mens geboren is en dat Hij normale menselijkheid bezit. Het spirituele lichaam kan niet de Mensenzoon worden genoemd. Dat is een feit. Bovendien, als de Heer in Zijn spirituele lichaam terugkeert om openlijk met grote glorie te verschijnen, zal iedereen voor Hem knielen en Hem aanbidden, wie zal zich nog tegen Hem durven te verzetten? En hoe zal het woord van de Heer Jezus “Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht.” dan worden vervuld? Hoe zullen de profetieën van de wederkomst van de Heer Jezus worden vervuld? Ik deel de gospel film ‘Vinden we in de Bijbel een aanwijzing voor de terugkeer van de Heer door incarnatie? – ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ met iedereen. Deze filmclip zal ons het mysterie onthullen.

LEES VERDER

Waarnaar verwijst “een ander Evangelie”

Jarenlang hadden de voorgangers en ouderlingen gezegd dat ze waakzaam moesten zijn en moesten wachten op de terugkeer van de Heer. Vanaf het jaar 2000 tot nu hebben ze achttien jaar gewacht, maar nog steeds de terugkeer van de Heer niet gezien. Op een dag, nadat ze gehoord hadden dat veel mensen er getuige van waren geweest dat de Heer al geruime tijd terug was, spraken Su Xing, Qingxin, Feng Jing, Xu Yang en sommige van hun collega’s over het onderzoeken van deze beweringen. Hun voorganger en de ouderlingen zeiden echter dat ze een ander evangelie volgden en de Heer verraadden, omdat de Bijbel zegt: “Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.” (Galaten 1:6–8). Even wisten ze niet wat ze moesten doen. Later dacht Su Xing aan zuster Zhao, in haar kerk, die het evangelie van de terugkeer van de Heer gedurende een bepaalde periode had onderzocht. Daarop besloot ze haar uit te nodigen om hier met hen over te praten.

lees verder

Over de praktijk van het gebed

Christen gebed aan God,

Jullie besteden geen aandacht aan het gebed in jullie dagelijkse leven. Mensen hebben altijd het gebed over het hoofd gezien. Gebeden waren altijd oppervlakkig waarbij de mens voor God gewoon iets plichtmatigs opzegde. Niemand heeft ooit volledig z’n hart aan God aangeboden en zich in echt gebed met God bezig gehouden. Mensen bidden alleen tot God als er iets met hen gebeurt. Heb je ooit echt tot God gebeden in al die tijd? Heb je ooit tranen van pijn laten vloeien voor het aangezicht van God? Heb je ooit echt jezelf leren kennen voor het aangezicht van God? Heb je ooit intiem tot God gebeden? Bidden vraagt oefening. Als je niet gewoonlijk thuis bidt, dan kun je gewoonweg niet bidden in de kerk en als je normaliter niet bidt tijdens kleine bijeenkomsten, dan zul je niet in staat zijn om tijdens grote bijeenkomsten te bidden. Als je gewoonlijk God niet benadert of nadenkt over de woorden van God, dan zul je niets te zeggen hebben wanneer het op het gebed aankomt – en zelfs al zou je bidden, dan zou je alleen maar lippendienst bewijzen, niet daadwerkelijk aan het bidden zijn.

lees verder