Bijbelteksten over de wederkomst van Christus

De profetieën over de wederkomst van de Heer zijn vervuld en dit is het belangrijkste moment om de Heer te verwelkomen. Openbaring voorspelde: “En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn” (OPENBARING 22:12). De Heer Jezus zei: “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (OPENBARING 3:20). “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (JOHANNES 16:12-13). “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (JOHANNES 10:27). In openbaringen wordt meerdere malen geprofeteerd, zoals: “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.”

Hoe moet een wijze maagd de stem van God herkennen?

Lees verder Bijbelteksten over de wederkomst van Christus

Wat betekent de naam Jezus?

Hallo beste broeders en zusters, vandaag zal ik een nieuw onderwerp met u bespreken. Wat betekent de naam Jezus? In de Bijbel staat: “En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden” (Mattheüs 1:21).

Lees verder Wat betekent de naam Jezus?

De wederkomst van Jezus zal Hij Zijn werk in het vlees doen in plaats van in de Geest

Bijbelverzen ter referentie:

Jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Luc. 12:40).

Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt” (Mat. 24:37).

Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen” (Mat. 24:27).

lees verder

Waarom, na de opstanding van de Heer Jezus, verscheen Hij 40 dagen aan de mens?

In de Bijbel staat geschreven: “Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede​ zij met jullie.’ Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ Ze gaven hem een stuk geroosterde ​vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op” (Lucas 24:36-43). Telkens wanneer ik deze verzen lees ben ik jaloers op Petrus, Johannes en de anderen. Terwijl Jezus Zijn werk in Judea uitvoerde, was Hij dag en nacht bij Zijn leerlingen, en nadat Hij was opgestaan zorgde Hij voor hen zoals voorheen. Hij verscheen aan hen, ging voor hen dieper in op de Schriften en gaf hun Zijn leer. Petrus en de anderen hadden het geluk dat de Heer hen had gekozen om Zijn leerlingen te zijn en zij konden de leer van de Heer Jezus met hun eigen oren horen – ze waren zo gezegend! Naderhand las ik Gods woorden, en ik begon te begrijpen dat het in feite de wil van de Heer Jezus was die na Zijn opstanding achter Zijn verschijning aan de mens zat, en dat deze daad nog meer Gods kracht en wijsheid in zich hield. Ik ben echt gaan begrijpen dat de verschijning van de Heer Jezus aan de mens na Zijn opstanding werkelijk zeer diepzinnig was!

lees verder

5 tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn vervuld

We bevinden ons nu aan het einde van de laatste dagen; er zijn veel broeders en zusters die oprecht geloven in de Heer en Zijn wederkomst afwachten, die beslist moeten nadenken over deze vraag: in hoofdstuk 22, vers 12 van Openbaring profeteerde de Heer Jezus: “Ik kom spoedig.” De Heer beloofde ons dat Hij weer zou keren in de laatste dagen: is Hij nu dan wedergekomen? Deze vraag is voor ons christenen van groot belang; hoe kunnen we dus precies weten of de Heer echt is wedergekomen of niet? In werkelijkheid heeft de Heer Jezus ons hierover al verteld door middel van de Bijbelse profetieën; en zolang we alle feiten samenvoegen en daarover ernstig nadenken, zullen we het antwoord vinden.

lees verder

Bijbeltekst van de dag – Hebreeën 13:8

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

– Hebreeën 13:8

Gedachten over het vers van vandaag …

In het verleden, wanneer ik dit vers las, geloofde ik dat de naam van Jezus nooit zou veranderen. Wanneer Hij terugkwam, Hij nog steeds Jezus zou worden genoemd en opnieuw het werk van verlossing doen. Ik was echter verward over dit vers toen ik zag dat in het boek Openbaring wordt geprofeteerd dat de Heer een nieuwe naam zal hebben en dat Hij het werk van oordeel zal doen in de laatste dagen. Hoe moet ik dan dit vers begrijpen? Later loste een passage in een spiritueel boek mijn verwarring op.

lees verder

Pasen 2019-De betekenis van de opstanding van de Heer Jezus voor u openbaren

Wat is Pasen? De oorsprong van Pasen

Met Pasen, of Opstandingzondag, zoals het ook wel wordt genoemd, wordt de opstanding van de Heer Jezus gevierd, die plaatsvond drie dagen nadat Hij aan het kruis werd genageld. De feestdag valt elk jaar precies op de eerste zondag na de eerste volle maan na de lente-equinox. Om de verrijzenis van Jezus te herdenken en om de redding en de hoop die Jezus de mensheid bracht te gedenken, houden christenen over de hele wereld jaarlijks in de maanden maart en april vieringen op de dag van Pasen. Aangezien wij, christenen, de verrijzenis van Jezus herdenken, weten we dan ook waarom Hij terugkeerde uit de dood en aan de mens verscheen ondanks het feit dat Hij Zijn verlossingswerk al had voltooid? En wat is de betekenis achter Zijn verrijzenis en Zijn verschijning aan de mens?

Ken jij de ware betekenis van Pasen?

De betekenis van de verrijzenis van de Heer Jezus en van Zijn verschijning aan de mens

lees verder

Is ‘geloof in Jezus Christus’ en ‘geloof in Christus’ echt één en hetzelfde ding?

Vraag: Er staat geschreven: “Dus wie in ​Christus​ ​Jezus​ zijn, worden niet meer veroordeeld”(Romeinen 8:1). Omdat we in Jezus Christus geloven, worden we gegarandeerd niet meer veroordeeld en kunnen we het hemelse koninkrijk binnengaan.

lees verder