Wat voor soort mens kan worden naar het koninkrijk van de hemel gebracht?

Toen ik in de Heer geloofde, als we pratten over wat voor soort mens kan worden naar het koninkrijk van de hemel gebracht, waarvan zijn er broeders en zusters van de kerk twee meningen:

Mening 1: Hoewel we nu zonden hebben en we vaak zonden begaan, maar we geloven in de Heer, Hij had onze zonden vergeven en behandelde ons niet langer als zondaar. Volgens het woord van Paulus: “In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.” (1 KORINTHE 15: 52-53) Wanneer de Heer komt, zal Hij ons beeld veranderen in een ogenblik en ons brengen naar het hemelse koninkrijk.

Mening 2: Degenen die gered zijn door geloof maar die vaak kunnen zondigen, zijn niet gekwalificeerd om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan.  De Heer zei: “Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.” (MATTHEÜS 7:21) “Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.” (1PETRUS 1:16) Het is te zien dat niet iedereen die in de Heer gelooft het koninkrijk van God kan binnengaan, alleen degenen die Gods wil doen, en die corrupt is gereinigd, kan Gods koninkrijk binnengaan. We weten allemaal dat Jezus de Heer van het koninkrijk van de hemel is. Moeten mensen volgens de woorden van de Heer of de woorden van de mensen als ze het koninkrijk van de hemel willen binnengaan?  Beste vrienden, hoe denken jullie ervan, 

Kijk naar de volgende Christelijke film ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ Clip 2 – Wat te doen om het hemelse koninkrijk binnen te gaan (2).

Hoe te begrijpen “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”, gezegd door de Heer Jezus

Bijbelverzen ter referentie:

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God” (Joh. 1:1-2).

“Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van ​goedheid​ en waarheid” (Joh. 1:14).

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij” (Joh. 14:6).

Wat ik gezegd heb is geest en leven” (Joh. 6:63).

Relevante woorden van God:

“De waarheid komt uit de wereld van de mens, maar de waarheid onder de mensen is door Christus doorgegeven. Zij komt voort uit Christus, dat wil zeggen uit God Zelf, en is voor de mens onbereikbaar.”

“‘In het begin was het Woord, het Woord was bij God, het Woord was God en het Woord is vlees geworden.’ Dit (het werk van het verschijnen van het Woord in het vlees) is het werk dat God in de laatste dagen zal volbrengen en dit is het laatste hoofdstuk van Zijn gehele managementplan en daarom moet God op aarde komen en Zijn woorden in het vlees zichtbaar maken.”

Lees verder Hoe te begrijpen “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”, gezegd door de Heer Jezus