Kent u de betekenis van “Zie, ik sta aan de deur en klop” in het boek Openbaring?

Uit deze profetie over de terugkeer van de Heer Jezus in de laatste dagen kan worden gezien dat de Heer aan onze deuren zal kloppen wanneer Hij terugkeert. Dus, op welke manier zal de Heer kloppen? En hoe kunnen we de Heer verwelkomen wanneer Hij klopt? Laten we eens communiceren over deze vragen.

Hoe zal de Heer aan onze deuren kloppen wanneer Hij terugkeert?

De Heer Jezus klopt op

Wanneer de Heer terugkeert, op welke manier zal Hij dan precies aan onze deuren kloppen? Het antwoord op deze vraag is essentieel om de Heer te verwelkomen. Openbaring 3:20 profeteert duidelijk: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.” Dit vers vertelt ons dat alleen degenen die Gods stem horen en hun deuren voor Hem openen, een feestmaal zullen vieren met de Heer.

Dus, wanneer de Heer Jezus komt, hoe zal Hij dan met Zijn stem aan onze deuren kloppen? Zou het zijn, zoals veel gelovigen zich voorstellen, dat de Heer persoonlijk aan onze deuren klopt om ons te vertellen dat Hij terug is? In feite heeft de Heer Jezus ons de antwoorden lang geleden verteld. De Heer Jezus profeteerde: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12-13). In Openbaring 2–3 is zeven keer geprofeteerd dat “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” Uit deze verzen leren we dat de Heer na Zijn terugkeer tot de kerken zal spreken en de waarheid zal uiten om de mens te voorzien, en daarom vermaant de Heer ons dat iedereen wie een oor heeft, moet luisteren. Met andere woorden, de ware betekenis van “Ik sta voor de deur en klop aan” is dat wanneer de Heer terugkeert in de laatste dagen, Hij woorden tot mensen zal spreken en met Zijn uitspraken aan de deuren van ons hart zal kloppen. Dit is hoe de Heer zal kloppen.

Wanneer de Heer klopt, wat moeten we dan doen om Hem te verwelkomen?

Nadat we weten hoe de Heer zal kloppen, volgt natuurlijk de volgende vraag: wat moeten we doen om Hem te verwelkomen?

Lees verder Kent u de betekenis van “Zie, ik sta aan de deur en klop” in het boek Openbaring?

Bijbelse profetieën over de huidige staat van de mens in de laatste dagen

En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze. (2 TIMÓTHEÜS 3:1-5)

Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden; niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des HEEREN. (AMOS 8:11)

Lees verder Bijbelse profetieën over de huidige staat van de mens in de laatste dagen

16 Bijbelteksten over Gods laatste oordeel

Heer Jezus met zijn discipelen

Laten we samen bijbelteksten lezen over het laatste oordeel

1. Profetieën van Gods werk van oordeel in de laatste dagen

want Hij komt, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten met gerechtigheid, en de volken met Zijn waarheid. (PSALMEN 96:13)
Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. (PSALMEN 1:5)
Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft. (HANDELINGEN 17:31)

Bijbelse profetieën over de wederkomst van Christus

De Heer Jezus

Bijbelteksten voor referentie:

Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht.
(LUKAS 17:24-25)

Lees verder Bijbelse profetieën over de wederkomst van Christus

Bijbelse profetieën: Zal Jezus openlijk op de wolken verschijnen of in het geheim aankomen wanneer Hij terugkeert

Heer Jezus stond aan de deur te kloppen

In het geheim aankomen

En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!
(MATTHEÜS 25: 6)


Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal.
(OPENBARING 3:3)

Lees verder Bijbelse profetieën: Zal Jezus openlijk op de wolken verschijnen of in het geheim aankomen wanneer Hij terugkeert

Bijbelteksten over de wederkomst van Christus

De profetieën over de wederkomst van de Heer zijn vervuld en dit is het belangrijkste moment om de Heer te verwelkomen. Openbaring voorspelde: “En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn” (OPENBARING 22:12). De Heer Jezus zei: “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (OPENBARING 3:20). “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (JOHANNES 16:12-13). “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (JOHANNES 10:27). In openbaringen wordt meerdere malen geprofeteerd, zoals: “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.”

Hoe moet een wijze maagd de stem van God herkennen?

Lees verder Bijbelteksten over de wederkomst van Christus

Waarnaar verwijst “een ander Evangelie”

Jarenlang hadden de voorgangers en ouderlingen gezegd dat ze waakzaam moesten zijn en moesten wachten op de terugkeer van de Heer. Vanaf het jaar 2000 tot nu hebben ze achttien jaar gewacht, maar nog steeds de terugkeer van de Heer niet gezien. Op een dag, nadat ze gehoord hadden dat veel mensen er getuige van waren geweest dat de Heer al geruime tijd terug was, spraken Su Xing, Qingxin, Feng Jing, Xu Yang en sommige van hun collega’s over het onderzoeken van deze beweringen. Hun voorganger en de ouderlingen zeiden echter dat ze een ander evangelie volgden en de Heer verraadden, omdat de Bijbel zegt: “Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.” (Galaten 1:6–8). Even wisten ze niet wat ze moesten doen. Later dacht Su Xing aan zuster Zhao, in haar kerk, die het evangelie van de terugkeer van de Heer gedurende een bepaalde periode had onderzocht. Daarop besloot ze haar uit te nodigen om hier met hen over te praten.

Lees verder Waarnaar verwijst “een ander Evangelie”

Hoe volgens Gods wil met bijbelse profetieën om te gaan

In de Bijbel staat geschreven: “Besef daarbij vooral dat geen enkele ​profetie​ uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een ​profetie​ voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de ​heilige​ Geest” (2 Petrus 1:20-21). “Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend” (2 Korintiërs 3:6). Deze verzen laten zien dat we profetieën niet kunnen interpreteren door letterlijk terug te vallen op onze opvattingen en verbeelding, omdat profetieën van God komen, en we ze alleen door de verlichting van de Heilige Geest kunnen begrijpen. Voordat profetieën in vervulling vallen we echter makkelijk terug op onze eigen ideeën en interpreteren ze letterlijk. Hierdoor worden profetieën makkelijk verkeerd geïnterpreteerd en zullen onze absurde interpretaties anderen misleiden. Waar het bijvoorbeeld de profetieën over de komst van de Messias betrof, gingen de farizeeën uit van hun eigen ideeën. Voordat de Heer Jezus geboren werd, zagen zij de komst van de Messias voor zich volgens de letterlijke betekenis van de profetieën in Jesaja 7:14, 9:6-7 en Micha 5:2: De Messias zou uit een maagd in Bethlehem geboren worden en Emmanuel worden genoemd; Hij zou opgroeien in een paleis en Israël vanaf een troon. Toen de profetieën echter vervuld waren, bleek de manier waarop zij Hem voor zich hadden gezien niet overeen te komen met de feiten. Wat ze echt zagen was het volgende: De Heer werd geboren uit de getrouwde Maria en in een timmermans-familie, en werd Jezus genoemd; Hij kwam uit Nazareth en werd uiteindelijk aan het kruis genageld. Dit is heel anders dan de letterlijke betekenis van de profetieën. Vandaar ook dat de farizeeën de Heer Jezus niet als de beloofde Messias erkenden, al zagen ze dat de werken en prediking van de Heer Jezus gezag en macht hadden. In plaats daarvan lasterden ze zelfs de Heer Jezus, zeggende dat Hij afhankelijk was van de prins van de duivels om demonen uit te werpen. Daarmee begingen ze de zonde van godslastering tegen de Heilige Geest, beledigden ze de gezindheid van God en zouden ze de vergeving van de Heer nooit verkrijgen. En de gewone mensen zonder onderscheidingsvermogen die geloofden wat de farizeeën zeiden, raakten Gods verlossing ook kwijt. Aan de hand van dit voorbeeld kunnen we zien dat de farizeeën zichzelf en ook anderen verwoestten doordat ze vasthielden aan hun verbeelding en de letterlijke betekenis van de profetieën.

lees verder

‘Wachten’ clip 2 – De wijze maagd ziet het onderscheid tussen de ware Christus en valse christussen

Als we de waarheid kennen hoeven we ons geen zorgen te maken om te worden misleid door valse christussen!

De Heer Jezus heeft geprofeteerd dat Hij in de laatste dagen terug zou komen, maar tegelijkertijd zouden er valse christussen zijn die Zijn Naam misbruiken om een groot aantal mensen te verleiden. Als we niet het onderscheid kunnen maken tussen de ware Christus en de valse christussen kunnen wij makkelijk worden misleid door valse christussen. We kunnen dan in de duisternis vallen en Gods redding verliezen.
Hoe kunnen wij dan onderscheid maken tussen de ware Christus en de valse christussen? De Heer Jezus zei: “Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.” (JOHANNES 14:6)
Christus is Gods incarnatie in het vlees. Niemand anders dan Hem kan dat doen. Wat Hij heeft gedaan kan niet door dozen geesten worden gedaan. De valse christussen bezitten Gods essentie niet. Het zijn kwade geesten die zich mooi voordoen, dus kunnen ze de waarheid niet publiceren, mensen het leven niet geven, noch het nieuwe pad brengen. Ze kunnen alleen het werk navolgen dat de Heer Jezus deed en kleine tekenen en wonderen tonen om mensen te misleiden. Daarom is het belangrijk om Christus te kennen als de weg, de waarheid en het leven; zeker als wij onderscheid willen kunnen maken tussen de ware Christus en de valse christussen. Alleen Christus kan de waarheid uitdrukken om mensen te redden. Dit is een onweerlegbaar feit.

══════════════ ♡♡♡ ════════════

lees verder

De Heer Jezus profeteerde Zelf dat God vlees zou worden in de laatste dagen en zou verschijnen als de Mensenzoon om te werken

Bijbelverzen ter referentie:

Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.” (LUKAS. 12:40).

En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.” (MATTHEUS. 24:37).

Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.” ( MATTHEUS. 24:27).

lees verder