Degenen die de Heer vóór de rampen kunnen verwelkomen, de wijze maagden zijn

Veel broeders en zusters die in de Heer geloven, zijn in de overtuiging dat de rampen die gebeuren steeds groter worden en dat de voortekenen met betrekking tot de terugkeer van de Heer al in vervulling zijn gegaan. Waarom hebben wij de Heer dan nog niet op de wolken zien verschijnen? Weet jij of de Heer vóór of na de rampen terugkomt?! Wanneer je wanhopig wacht tot de Heer op de wolken zal verschijnen, is er al groep wijze maagden voor jou die de Heer al vóór de rampen hebben verwelkomd! Hoe zullen de wijze maagden de Heer dan kunnen verwelkomen? De Heer Jezus zei: “En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!” (MATTHEÜS 25:6) “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (OPENBARING 3:20). “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (JOHANNES 16:12-13). In OPENBARING 2:3: “En gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden”. Hieruit kunnen wij zien dat de Heer opnieuw woorden zal spreken, wanneer Hij terugkeert. De wijze maagden horen iemand getuigen dat de Heer is teruggekeerd en nieuwe woorden heeft uitgedrukt. Dan zullen zij niet hun eigen opvattingen en verbeeldingen vast blijven houden, maar zijn de wijze maagden in staat om deze getuigenis proactief te onderzoeken, zodat zij uiteindelijk de teruggekeerde Heer kunnen ontmoeten; doordat zij vanuit de nieuwe woorden Zijn stem hebben gehoord.

De wijze maagd gaat naar het feest

Ga eens tweeduizend jaar terug in de tijd. Toen de Heer Jezus aan Zijn werk begon, heeft Hij de weg van de bekering aan de mensheid geopend en geopenbaard. De Heer Jezus heeft toen vele wonderen verricht, zoals het bedaren van de wind en de zee; wat Hij slechts met woorden deed. Jezus liet de verlamden weer lopen en liet Lazarus opstaan uit de dood. … De woorden van de Heer Jezus hebben gezag en kracht. Niemand kan Zijn werk nadoen. Petrus, Johannes, Jacob, Nathanaël en anderen herkenden vanuit de woorden van de Heer Jezus dat Hij de beloofde Messias was. Zij volgden de voetstappen van de Heer en ontvingen de verlossing van de Heer. De Farizeeën en het Joodse volk hoorden ook de woorden van de Heer Jezus, maar omdat zij vanwege hun stellige gedachten gang koppig de woorden van de profetieën vanuit het Oude Testament aanhielden, werd de Heer Jezus uiteindelijk door hun toedoen aan het kruis genageld en werden zij door God gestraft. We moeten dus begrijpen waarom een en ander zo is gelopen bij de Farizeeën. We kunnen God niet beoordelen en in een bepaald hokje plaatsen omdat dit nou eenmaal in overeenstemming is met onze gedachten. Als wij ons maar stug vast blijven houden aan onze eigen opvattingen en verbeeldingen en wij willen daarom niet de getuigenissen van broeders en zusters horen die gaan over de teruggekeerde Heer Jezus; zullen wij helaas bij de dwaze maagden horen, om door God in de steek te worden gelaten. Alleen, als wij ons richten tot het luisteren naar Gods stem, kunnen wij de Heer verwelkomen en met Hem naar het bruiloftsmaal gaan.

Er zijn op home.blog en andere internetplatforms veel mensen die het nieuws over de terugkeer van de Redder horen. Als zij Gods nieuwe woorden hebben gehoord en deze hebben onderzocht, kunnen zij bevestigen dat de Heer inderdaad is teruggekeerd. Zij verwelkomen op die manier de Heer, deze mensen zijn dan de wijze maagden en wonen vanaf dat moment de bruiloft van het Lam bij. Als mensen echter stug blijven vasthouden aan hun eigen opvattingen en alleen willen geloven dat de Heer is teruggekeerd, op het moment dat zij de Heer eindelijk op de wolken zien; zullen zij Gods redding helaas missen en al huilend en knarsetandend in de rampen vervallen. Wil jij ook naar Gods stem luisteren? Wil jij de Heer nog vóór de rampen verwelkomen? Ik deel christelijke film met jullie“DE HEER KLOPT AAN” Heb je de Heer verwelkomd?

Bijbeltekst van de dag – Johannes10:27

De Heer Jezus zei: “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (Johannes 10:27).

De schapen volgen de Heer Jezus

De woorden van de Heer hebben ons de weg gewezen hoe de terugkeer van de Heer te verwelkomen, en dat is door te luisteren naar Gods stem. Denk aan toen de Heer kwam om te werken, erkenden Petrus, Johannes, de Samaritaanse vrouw, Nathanaël en anderen dat de woorden van de Heer Jezus gezag en macht hebben, en herkenden dat de Heer Jezus de komende Messias was, zoals geprofeteerd in de profetie. Ze volgden dus de Heer en ontvingen de redding van de Heer Jezus. Hoewel de Farizeeën en Schriftgeleerden ook de woorden van de Heer Jezus hoorden, voelden ze ook dat de woorden van de Heer Jezus gezag en macht hebben, maar ze bepaalden God op basis van hun eigen ideeën en verbeeldingen, en geloofden dat zolang Hij niet de Messias werd genoemd, Hij niet God was. Ze veroordeelden en verzetten zich ook tegen de Heer Jezus, nagelden de Heer Jezus aan het kruis en beledigden Gods gezindheid, wat leidde tot de vernietiging van Israël. Hieruit kan worden afgeleid dat het verwelkomen van de wederkomst van de Heer niet gebaseerd moet zijn op concepten en verbeeldingen, maar we moeten aandacht besteden aan het luisteren naar de stem van God.

In het boek Openbaring staat: “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt” (Openbaring 2:7). “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (Openbaring 3:20). Het is te zien dat de Heer nog woorden zal spreken wanneer Hij in de laatste dagen terugkomt, en Hij Zijn woorden zal gebruiken om op de deur van onze harten te kloppen. Als we de woorden kunnen horen die de Heilige Geest tot de kerken spreekt, hebben we de stem van God gehoord en hebben we de gelegenheid om Gods verschijning te verwelkomen en in de voetstappen van het Lam te treden. Net zoals Gods woord zegt: “Om deze reden is het voor ons gepast, aangezien we de voetafdrukken van God zoeken, om te zoeken naar Gods wil, naar de woorden van God, naar Zijn uitspraken – want waar er ook maar nieuwe woorden worden gesproken door God, is er de stem van God, en waar de voetstappen van God ook maar zijn, daar zijn Gods daden. Waar er ook maar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God, en overal waar God verschijnt, daar bestaan de waarheid, de weg en het leven. Bij het zoeken naar de voetafdrukken van God, hebben jullie de woorden ‘God is de waarheid, de weg en het leven’ genegeerd. En zo zijn er veel mensen die, zelfs wanneer ze de waarheid ontvangen, niet geloven dat ze de voetafdrukken van God hebben gevonden. De verschijning van God erkennen ze al helemaal niet. Wat een ernstige vergissing!”

Dit is het kritieke moment om de Heer te verwelkomen, dus hoe kunnen we de stem van God onderscheiden om de Heer te verwelkomen? Bekijk de christelijke film“‘WACHTEN’ Clip 5 – Hoe kunnen we de stem van God herkennen? (1)” en het zal je helpen om de weg te vinden.

Nieuwe ontdekking: Er is niet slechts één manier waarop de Heer terugkomt

Heer Jezus stond aan de deur te kloppen

De wederkomst van de Heer door incarnatie heeft aanwijzingen in de Bijbel

Nu er vaak rampen gebeuren, zijn de tekenen van de eindtijd al verschenen. zijn de profetieën ten aanzien van de terugkeer van de Heer al in vervulling gegaan. Sommige internet platforms getuigen dat de Heer Jezus is teruggekeerd, dat Hij vlees is geworden om te verschijnen en te werken. Veel broeders en zusters denken echter dat de Heer niet zal incarneren wanneer Hij terugkomt, want na de opstanding van de Heer Jezus is het geestelijk lichaam op de wolken naar de hemel opgestegen, en de Heer zal nog steeds op de wolken terugkomen wanneer Hij terugkeert.

In feite zijn er duidelijke profetieën in de Bijbel over de vraag of de Heer door middel van de incarnatie komt. De Heer Jezus zei bijvoorbeeld: “Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen” (Mattheüs 24: 27). “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht” (Lukas 17: 24-25). “Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen” (Lukas 12: 40). Deze verzen vermelden “de Zoon des mensen” en “de komst van de Zoon des mensen”. We weten allemaal dat “de Zoon des mensen” verwijst naar Gods incarnatie. Net zoals de Heer Jezus in het vlees, die er vanbuiten uitzag als een gewoon, normaal mens, die ook at, dronk, sliep en liep. Maar het spirituele lichaam na de opstanding was anders. Hij kon door muren gaan, en opeens verschijnen en verdwijnen. Het was bovennatuurlijk. Hij kon dus niet de Mensenzoon worden genoemd. Daarnaast voorspelde de Heer Jezus ook: Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen. (Mattheüs 24: 36). Als de Heer  op een wolk in een spiritueel lichaam zou neerdalen, zou iedereen het weten en kunnen zien. Hoe kunnen de woorden “niemand bekend” dan worden verwezenlijkt? Als de Heer Jezus zou verschijnen in een spiritueel lichaam, hoe zou Hij het dan niet van Zichzelf kunnen weten? Alleen als God vlees wordt als de Mensenzoon in de laatste dagen en een gewoon, normaal mens wordt, zullen de woorden dat de Zoon het niet zal weten in vervulling gaan. Voor Hij Zijn bediening uitvoerde, wist Hij zelf niet dat Hij Christus was die gekomen was om de mensheid te verlossen. Pas toen de Heer Jezus Zijn bediening begon te vervullen, besefte Hij Zijn identiteit. Hieruit kunnen we zien dat wanneer de Heer terugkeert, Hij door middel van de incarnatie aan ons zal verschijnen. Als we ons alleen concentreren op het kijken naar de wolken in de hemel en wachten tot de Heer op de wolken komt, maar de verschijning en het werk van Gods incarnatie niet onderzoeken, zullen we de Heer niet kunnen verwelkomen.

God zegt: “Als jullie graag getuige willen zijn van de verschijning van God, Gods voetstappen willen volgen, dan moeten jullie eerst afstand nemen van jullie eigen opvattingen. Jullie moeten niet eisen dat God dit of dat doet, laat staan Hem binnen je eigen grenzen plaatsen en Hem beperken tot je eigen opvattingen. In plaats daarvan moeten jullie vragen hoe jullie Gods voetafdrukken moeten zoeken, hoe jullie Gods verschijning moeten aanvaarden en hoe jullie je moeten onderwerpen aan het nieuwe werk van God: dit is wat de mens moet doen. Aangezien de mens niet de waarheid is en de waarheid niet bezit, moet hij zoeken, aanvaarden en gehoorzamen.

Waarnaar verwijst “een ander Evangelie”

Jarenlang hadden de voorgangers en ouderlingen gezegd dat ze waakzaam moesten zijn en moesten wachten op de terugkeer van de Heer. Vanaf het jaar 2000 tot nu hebben ze achttien jaar gewacht, maar nog steeds de terugkeer van de Heer niet gezien. Op een dag, nadat ze gehoord hadden dat veel mensen er getuige van waren geweest dat de Heer al geruime tijd terug was, spraken Su Xing, Qingxin, Feng Jing, Xu Yang en sommige van hun collega’s over het onderzoeken van deze beweringen. Hun voorganger en de ouderlingen zeiden echter dat ze een ander evangelie volgden en de Heer verraadden, omdat de Bijbel zegt: “Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.” (Galaten 1:6–8). Even wisten ze niet wat ze moesten doen. Later dacht Su Xing aan zuster Zhao, in haar kerk, die het evangelie van de terugkeer van de Heer gedurende een bepaalde periode had onderzocht. Daarop besloot ze haar uit te nodigen om hier met hen over te praten.

Lees verder Waarnaar verwijst “een ander Evangelie”

Weet je het al? De Heer is al in het geheim neergedaald

Tweeduizend jaar geleden beloofde de Heer aan Jezus Zijn volgelingen dat Hij in de laatste dagen zeker zal terugkomen. Het is nu het einde van de laatste dagen, de voortekenen met betrekking tot de terugkeer van de Heer zijn al verschenen, de Heer is al teruggekeerd!

Lees verder Weet je het al? De Heer is al in het geheim neergedaald

Weet je het al? De Heer is al neergedaald op de witte wolk

Wat betreft de terugkeer van de Heer, denken veel mensen dat wanneer de Heer terugkeert, Hij op een witte wolk vanuit de hemel zal neerdalen. Maar we hebben de Heer nog niet op de wolken zien neerdalen, dus de Heer kan nog niet zijn teruggekeerd. In feite, terwijl je wachtte op de Heer die op de wolken neerdaalt, is de Heer al op de witte wolken teruggekeerd, maar je weet gewoon niet wat de ware betekenis van de “witte wolk” is, wat betekent de “witte wolk” dan? De volgende Gods woorden zal ons het antwoord onthullen.

Lees verder Weet je het al? De Heer is al neergedaald op de witte wolk

De Heer is al teruggekomen in het vlees en heeft alle waarheden uitgedrukt om de mensheid te redden

God zegt: “Deze keer komt God niet in een spiritueel lichaam werken, maar in een heel gewoon lichaam. Niet alleen is dit het lichaam van Gods tweede incarnatie, maar ook het lichaam waarin Hij terugkeert. Het is een heel gewoon vlees. Je zult aan Hem niets ontdekken dat anders is dan bij andere mensen. Wel kun je de waarheden van Hem ontvangen die je nog nooit eerder hebt gehoord. Dit onbetekenende vlees is de belichaming van alle woorden van de waarheid van God; datgene wat Gods werk gedurende de laatste dagen onderneemt. Het is de uitdrukking van heel Gods gezindheid zoals de mens deze mag leren kennen. Wens je niet vurig om God in de hemel te aanschouwen? Wens je niet vurig om God in de hemel te begrijpen? Wens je niet vurig om de bestemming van de mensheid te zien? Hij zal je al deze geheimen vertellen die niemand je ooit heeft kunnen vertellen, en Hij zal je ook alle waarheden vertellen die je nog niet hebt begrepen. Hij is je poort naar het koninkrijk en je gids naar het nieuwe tijdperk. Dit gewone vlees draagt talloze ondoorgrondelijke mysteries met zich mee. Misschien zullen Zijn daden voor jou ondoorgrondelijk zijn, maar het doel van al het werk dat Hij verricht, volstaat om je te laten inzien dat Hij niet een eenvoudig vlees is, zoals de mens denkt. Want Hij vertegenwoordigt Gods wil en de zorg waarmee God de mens gedurende de laatste dagen omringt. Hoewel je de woorden die Hij spreekt, die hemel en aarde lijken te laten schudden, niet kunt horen, en Zijn ogen, die vuur lijken te spuwen, niet kunt zien, en evenmin de discipline van Zijn ijzeren roede kunt voelen, kun je Gods woede in Zijn woorden horen en kun je weten dat God voor de mens barmhartig is. Dan zie je de rechtvaardige gezindheid en wijsheid van God, en word je je er bovendien van bewust dat God de hele mensheid koestert en verzorgt.”

Lees verder De Heer is al teruggekomen in het vlees en heeft alle waarheden uitgedrukt om de mensheid te redden

Hoe zal de Heer in de laatste dagen terugkomen?

Hoe zal de Heer in de laatste dagen terugkomen?

Veel mensen zien dat er in de Bijbel staat: “Ziet, Hij komt met de wolken …” (Openbaring 1:7). “En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid” (Mattheüs 24:30). Daarom geloven ze dat de Heer zeker op de wolken zal neerdalen wanneer Hij terugkeert. Maar de rampen vinden wereldwijd vaak plaats, de voortekenen van de terugkeer van de Heer zijn in de laatste dagen al verschenen, waarom hebben we de Heer tot nu toe dan niet op de wolken zien neerdalen? Is er werkelijk maar één manier waarop de Heer terugkomt?

Lees verder Hoe zal de Heer in de laatste dagen terugkomen?

Nieuwe ontdekking: De wederkomst van de Heer door incarnatie heeft aanwijzingen in de Bijbel

Nu de rampen wereldwijd steeds groter zijn geworden, zijn de profetieën ten aanzien van de terugkeer van de Heer al in vervulling gegaan. Sommige internet platforms getuigen dat de Heer Jezus is teruggekeerd, dat Hij vlees is geworden om te verschijnen en te werken. Veel broeders en zusters denken echter dat de Heer niet zal incarneren wanneer Hij terugkomt, want na de opstanding van de Heer Jezus is het geestelijk lichaam op de wolken naar de hemel opgestegen, en de Heer zal nog steeds op de wolken terugkomen wanneer Hij terugkeert (Lees meer: de wederkomst van de Heer).

Lees verder Nieuwe ontdekking: De wederkomst van de Heer door incarnatie heeft aanwijzingen in de Bijbel