Bijbeltekst van de dag – Valse christussen onderscheiden

want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.

– Mattheüs 24:24

Lees verder Bijbeltekst van de dag – Valse christussen onderscheiden

Weet je het al? De Heer is al in het geheim neergedaald

Tweeduizend jaar geleden beloofde de Heer aan Jezus Zijn volgelingen dat Hij in de laatste dagen zeker zal terugkomen. Het is nu het einde van de laatste dagen, de voortekenen met betrekking tot de terugkeer van de Heer zijn al verschenen, de Heer is al teruggekeerd!

Lees verder Weet je het al? De Heer is al in het geheim neergedaald

Alleen door de ware Christus van valse christussen te leren onderscheiden, kunnen we de Heer verwelkomen

Alleen door de ware Christus van valse christussen te leren onderscheiden, kunnen we de Heer verwelkomen

Het is grootste hoop van elke persoon die oprecht in de Heer gelooft om de Heer te verwelkomen. Nu worden de rampen over de hele wereld groter en groter. De profetieën over terugkeer van de Heer zijn in wezen bijna vervuld. Veel gelovigen hebben het gevoel dat de Heer misschien is teruggekeerd. Op dit kritieke moment van het verwelkomen van de komst van de Heer, hoorden sommige mensen de dominee vaak zeggen: “Iedereen die de wederkomst van de Heer predikt, is vals.” Als ze iemand op internet horen die getuige is van de terugkeer van de Heer, doen ze niet hun best te zoeken en te onderzoeken, omdat ze denken dat ze op deze manier niet door de valse christussen misleid zullen worden. Als we niet leren onderscheiden en passief preventief zijn, is dit dan in overeenstemming met God wil? Als we onszelf blindelings beschermen tegen de valse christussen, Gods werk en verschijning niet actief zoeken en onderzoeken omdat er valse christussen en profeten zullen zijn volgens de Bijbelse profetie, sluiten we dan niet Christus van de laatste dagen buiten? Missen we dan niet de gelegenheid om de Heer te verwelkomen en door de Heer opgenomen te worden in het hemelse koninkrijk? Dus of we onderscheid kunnen maken tussen de ware Christus en valse christussen, houdt verband met de vraag of we echt gered kunnen worden! Zolang we het principe van het onderscheiden tussen de ware Christus en de valse christussen beheersen, hoeven we ons geen zorgen te maken dat we door valse christussen zullen worden misleid.

Lees verder Alleen door de ware Christus van valse christussen te leren onderscheiden, kunnen we de Heer verwelkomen

‘Op missie’ Clip 1 – Wat bedoelde de Heer Jezus toen Hij aan het kruis sprak: ‘Het is volbracht’?

Sommige mensen denken dat ‘Het is volbracht’ wat de Heer Jezus zei aan het kruis betekent dat Gods werk van de redding allen is voltooid, is het echt? Waarom heeft de Heer Jezus dan voorspeld: “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen”. (Johannes 16:12-13) Het bewijst dat Gods werk van de redding niet allemaal is voltooid. God zal terugkomen. Wat betekent ‘Het is volbracht’ precies? Laten we kijken naar clip van de film ‘The Gospel Messenger’ om het antwoord te zoeken.

Christelijke film ‘Op missie’ Hele film

De christen Chen Yixin gelooft al vele jaren in de Heer, en had het geluk dat ze de terugkeer van de Heer Jezus in de laatste dagen mocht verwelkomen – Almachtige God! De woorden van Almachtige God gaven haar inzicht in het intense verlangen van God om de mensheid te redden, en ze begreep daardoor nu ook welke missie en verantwoordelijkheid een schepsel op zich moet nemen. Daarom begon ze het evangelie te verspreiden en deed ze getuigenis van Gods werk in de laatste dagen. Dit werk voert haar naar tal van steden en provincies, waarbij ze telkens weer lijdt onder de onderdrukking en afwijzing door religieuze kringen, alsmede onder de vervolging door de CCP-regering. Ze moet eindeloos lijden ondergaan. Begeleid door de woorden van God blijft ze echter haar missie trouw, en onbevreesd voor de gevaren blijft ze dapper voorwaarts gaan …

Weet je het al? De Heer is al neergedaald op de witte wolk

Wat betreft de terugkeer van de Heer, denken veel mensen dat wanneer de Heer terugkeert, Hij op een witte wolk vanuit de hemel zal neerdalen. Maar we hebben de Heer nog niet op de wolken zien neerdalen, dus de Heer kan nog niet zijn teruggekeerd. In feite, terwijl je wachtte op de Heer die op de wolken neerdaalt, is de Heer al op de witte wolken teruggekeerd, maar je weet gewoon niet wat de ware betekenis van de “witte wolk” is, wat betekent de “witte wolk” dan? De volgende Gods woorden zal ons het antwoord onthullen.

Lees verder Weet je het al? De Heer is al neergedaald op de witte wolk

De fundamentele leefomgeving die God voor de mensheid schept – Temperatuur

Het tweede is de temperatuur. Iedereen weet wat de temperatuur is. De temperatuur is iets waar een omgeving die geschikt is voor menselijk overleven mee uitgerust moet zijn. Als de temperatuur te hoog is, bijvoorbeeld als de temperatuur hoger is dan 40 graden Celsius, zou het dan niet vermoeiend zijn voor mensen om er in te leven? Zou dat niet heel uitputtend zijn? En wat gebeurt er als de temperatuur te laag is en min 40 graden Celsius bereikt? Dat zullen mensen ook niet kunnen verdragen. Daarom was God eigenlijk heel precies bij het instellen van dit temperatuurbereik. Het temperatuurbereik waaraan het menselijk lichaam zich kan aanpassen is in principe minus 30 graden Celsius tot 40 graden Celsius. Dit is het basis temperatuurbereik van het noorden tot het zuiden. In koude gebieden kan de temperatuur tot min 50 tot 60 graden Celsius dalen. Zo’n gebied is geen plaats waar God de mens toestaat te leven. Waarom zijn er zulke koude gebieden? Hierin liggen Gods wijsheid en bedoeling. Hij staat je niet toe in de buurt van die plaatsen te komen. God beschermt plaatsen die te heet en te koud zijn, wat betekent dat Hij niet bereid is om de mens daar te laten leven. Het is niet voor de mensheid. Waarom zou Hij dergelijke plaatsen laten bestaan op aarde? Als God de mens niet wilde toestaan daar te wonen of te leven, waarom zou God ze dan scheppen? Dat wordt door Gods wijsheid bepaald. Dat betekent dat de basistemperatuur van de omgeving voor het overleven van de mens ook naar redelijkheid is aangepast door God. Hier geldt ook een wet. God heeft een aantal dingen gemaakt om een dergelijke temperatuur te handhaven, om deze temperatuur te beheersen. Welke dingen worden gebruikt om deze temperatuur te handhaven? Allereerst kan de zon mensen warmte brengen, maar zullen mensen het wel aan kunnen als het te warm is? Is er iemand die dicht bij de zon durft te komen? Is er een instrument op aarde dat in de buurt van de zon kan komen? (Nee.) Waarom niet? Het is te heet. Het zal smelten. Daarom heeft God een specifieke maat geschapen voor de afstand van de zon tot de mensheid. God heeft iets speciaals gedaan. God heeft een norm voor deze afstand. En dan zijn er ook nog de Zuidpool en de Noordpool op aarde. Wat is er op de Zuidpool en de Noordpool? Daar zijn allemaal gletsjers. Kan de mensheid op gletsjers leven? Is het daar geschikt voor menselijke bewoning? (Nee.) Nee, dus je gaat daar niet heen. Omdat je niet naar de Zuid- en Noordpool gaat, blijven de gletsjers behouden en kunnen ze hun rol spelen, namelijk het beheersen van de temperatuur. Snap je? Als er geen Zuid- en Noordpool zijn en de zon altijd op aarde schijnt, dan zullen alle mensen op aarde sterven door de hitte. Gebruikt God deze twee dingen alleen om de temperatuur te beheersen? Nee, Hij gebruikt deze twee dingen niet alleen om een temperatuur te beheersen die geschikt is voor het overleven van de mens. Er zijn ook allerlei levende dingen, zoals het gras op de velden, de verschillende soorten bomen en allerlei soorten planten in de bossen. Ze absorberen de warmte van de zon en synthetiseren de thermische energie van de zon om de temperatuur waarin mensen leven te regelen. Er zijn ook bronnen van water, zoals rivieren en meren. De oppervlakte van rivieren en meren is niet iets dat door iedereen kan worden bepaald. Niemand kan bepalen hoeveel water er op aarde is, waar het water stroomt, de richting waarin het stroomt, het watervolume of de snelheid van stroming. Alleen God weet dit. Deze verschillende waterbronnen, inclusief ondergronds water en de rivieren en meren bovengronds die mensen kunnen zien, kunnen ook de temperatuur regelen waarin mensen leven. Verder zijn er nog allerlei geografische formaties, zoals bergen, vlaktes, ravijnen en ‘wetlands’. Deze verschillende geografische formaties en hun afmetingen en oppervlaktes spelen allemaal een rol bij het regelen van de temperatuur. Als deze berg bijvoorbeeld een straal van 100 kilometer heeft, hebben deze 100 kilometer een effect van 100 kilometer. Wat betreft de hoeveelheid bergketens en kloven die God op aarde heeft geschapen, ook daar heeft God goed over nagedacht. Met andere woorden, achter het bestaan van elk afzonderlijk ding wat door God is geschapen is er een verhaal, en het bevat ook Gods wijsheid en plannen. Bijvoorbeeld, bossen en allerlei planten – de oppervlakte en de grootte van de ruimte waarin ze groeien kan niet worden geregeld door een mens, evenmin als de mens het laatste woord heeft over deze dingen. Hoeveel water ze absorberen, hoeveel thermische energie ze absorberen van de zon kan ook niet worden geregeld door een mens. Dit zijn allemaal dingen binnen de reikwijdte van wat God heeft gepland toen Hij alle dingen schiep.

Lees verder De fundamentele leefomgeving die God voor de mensheid schept – Temperatuur

Hoe moeten we in God geloven om door God goedgekeurd te kunnen worden?

Hoe moeten we in God geloven om door God goedgekeurd te kunnen worden?

Als het gaat om het geloof in God, denken veel broeders en zusters het volgende: Wij geloven in het bestaan van God en erkennen dat God de meester van de hemel en aarde en alle dingen is en daarmee denken zij dat dit geloven in God betekent. Sommige christenen zeggen: wij bidden vaak tot God, lezen de Bijbel, komen samen op bijeenkomsten, werken hard voor de Heer en dit alles doen wij omdat wij in God geloven. Anderen zeggen het volgende: Wanneer wij vrienden, buren en collega’s in de problemen zien, zullen wij hen met liefde helpen. Als wij ongehoorzaam zijn tegenover God en Hem weerstaan, bidden wij vaak tot God en belijden wij onze zonden. Wij denken dat dit in God geloven betekend…. Dit is op zich wel waar, maar hebben wij er ook over nagedacht of deze gedachte ook in overeenstemming is met Gods wil? Hoe kun je in je geloof in God geprezen worden door God?

Lees verder Hoe moeten we in God geloven om door God goedgekeurd te kunnen worden?