Bijbeltekst van de dag – Johannes10:27

De Heer Jezus zei: “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (Johannes 10:27).

De schapen volgen de Heer Jezus

De woorden van de Heer hebben ons de weg gewezen hoe de terugkeer van de Heer te verwelkomen, en dat is door te luisteren naar Gods stem. Denk aan toen de Heer kwam om te werken, erkenden Petrus, Johannes, de Samaritaanse vrouw, Nathanaël en anderen dat de woorden van de Heer Jezus gezag en macht hebben, en herkenden dat de Heer Jezus de komende Messias was, zoals geprofeteerd in de profetie. Ze volgden dus de Heer en ontvingen de redding van de Heer Jezus. Hoewel de Farizeeën en Schriftgeleerden ook de woorden van de Heer Jezus hoorden, voelden ze ook dat de woorden van de Heer Jezus gezag en macht hebben, maar ze bepaalden God op basis van hun eigen ideeën en verbeeldingen, en geloofden dat zolang Hij niet de Messias werd genoemd, Hij niet God was. Ze veroordeelden en verzetten zich ook tegen de Heer Jezus, nagelden de Heer Jezus aan het kruis en beledigden Gods gezindheid, wat leidde tot de vernietiging van Israël. Hieruit kan worden afgeleid dat het verwelkomen van de wederkomst van de Heer niet gebaseerd moet zijn op concepten en verbeeldingen, maar we moeten aandacht besteden aan het luisteren naar de stem van God.

In het boek Openbaring staat: “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt” (Openbaring 2:7). “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (Openbaring 3:20). Het is te zien dat de Heer nog woorden zal spreken wanneer Hij in de laatste dagen terugkomt, en Hij Zijn woorden zal gebruiken om op de deur van onze harten te kloppen. Als we de woorden kunnen horen die de Heilige Geest tot de kerken spreekt, hebben we de stem van God gehoord en hebben we de gelegenheid om Gods verschijning te verwelkomen en in de voetstappen van het Lam te treden. Net zoals Gods woord zegt: “Om deze reden is het voor ons gepast, aangezien we de voetafdrukken van God zoeken, om te zoeken naar Gods wil, naar de woorden van God, naar Zijn uitspraken – want waar er ook maar nieuwe woorden worden gesproken door God, is er de stem van God, en waar de voetstappen van God ook maar zijn, daar zijn Gods daden. Waar er ook maar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God, en overal waar God verschijnt, daar bestaan de waarheid, de weg en het leven. Bij het zoeken naar de voetafdrukken van God, hebben jullie de woorden ‘God is de waarheid, de weg en het leven’ genegeerd. En zo zijn er veel mensen die, zelfs wanneer ze de waarheid ontvangen, niet geloven dat ze de voetafdrukken van God hebben gevonden. De verschijning van God erkennen ze al helemaal niet. Wat een ernstige vergissing!”

Dit is het kritieke moment om de Heer te verwelkomen, dus hoe kunnen we de stem van God onderscheiden om de Heer te verwelkomen? Bekijk de christelijke film“‘WACHTEN’ Clip 5 – Hoe kunnen we de stem van God herkennen? (1)” en het zal je helpen om de weg te vinden.