Bijbeltekst van de dag – Het oordeel in de laatste dagen scheidt elk naar zijn soort

Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen.

– Psalm 1:5


Gedachten over het vers van vandaag …

Uit dit vers kunnen we het tafereel van Gods oordeel in de laatste dagen zien. God drukt de waarheid uit om het werk van het oordeel in de laatste dagen te doen, en dit is de tijd waarin Hij alle dingen in de schepping classificeert volgens hun soort. Door de uitdrukking van de waarheid, onthult en elimineert Hij slechte mensen, wiens menselijkheid bijzonder slecht is, die van vuil houden, van het kwaad houden, de waarheid verafschuwen en haten. God is rechtvaardig en heilig en dat geldt ook voor zijn koninkrijk, dus Hij staat niet toe dat vuile mensen Zijn koninkrijk binnengaan. Alleen degenen die echt in God geloven, die van de waarheid houden, de waarheid accepteren en die Gods stem kunnen herkennen, kunnen worden gezuiverd in Gods oordeelswerk en door God in Zijn koninkrijk en prachtige bestemming worden gebracht. Dus zijn we hiervan verlicht: als gelovigen in God moeten we de waarheid aanvaarden, de waarheid gehoorzamen en Gods werk van het oordeel en kastijding in de laatste dagen aanvaarden. Dit is van het grootste belang voor ons om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Net zoals God zegt, “De laatste dagen zijn al aangebroken. Alle dingen in de schepping zullen worden geclassificeerd naar soort en ingedeeld in verschillende categorieën op basis van hun aard. Dit is het moment waarop God de uitkomst van de mensheid en haar bestemming onthult. Als mensen geen tuchtiging en oordeel ondergaan, kan hun ongehoorzaamheid en ongerechtigheid niet aan het licht gebracht worden. Alleen door tuchtiging en oordeel kan de uitkomst van de hele schepping geopenbaard worden. De mens toont zijn ware aard pas wanneer hij wordt getuchtigd en geoordeeld. Het kwaad zal bij het kwaad worden geplaatst, het goede bij het goede, en de gehele mensheid zal naar soort worden ingedeeld. Door tuchtiging en oordeel zal de uitkomst van de hele schepping worden geopenbaard, opdat de kwaden gestraft kunnen worden en de goeden beloond en alle mensen onderworpen worden aan de heerschappij van God. Al dit werk moet bereikt worden door rechtvaardige tuchtiging en oordeel. Omdat de verdorvenheid van de mens een hoogtepunt heeft bereikt en zijn ongehoorzaamheid buitengewoon buitensporig is geworden, kan alleen Gods rechtvaardige gezindheid, die hoofdzakelijk bestaat uit tuchtiging en oordeel en die in de laatste dagen wordt geopenbaard, de mens volledig transformeren en compleet maken. Alleen deze gezindheid kan het kwaad blootleggen en zo alle onrechtvaardigen zwaar straffen.

uit ‘Online Bijbelstudie


Misschien vind je leuk: Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip5 – Waarom de Heer terugkeert om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen

Bijbeltekst van de dag – Johannes10:27

De Heer Jezus zei: “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (Johannes 10:27).

De schapen volgen de Heer Jezus

De woorden van de Heer hebben ons de weg gewezen hoe de terugkeer van de Heer te verwelkomen, en dat is door te luisteren naar Gods stem. Denk aan toen de Heer kwam om te werken, erkenden Petrus, Johannes, de Samaritaanse vrouw, Nathanaël en anderen dat de woorden van de Heer Jezus gezag en macht hebben, en herkenden dat de Heer Jezus de komende Messias was, zoals geprofeteerd in de profetie. Ze volgden dus de Heer en ontvingen de redding van de Heer Jezus. Hoewel de Farizeeën en Schriftgeleerden ook de woorden van de Heer Jezus hoorden, voelden ze ook dat de woorden van de Heer Jezus gezag en macht hebben, maar ze bepaalden God op basis van hun eigen ideeën en verbeeldingen, en geloofden dat zolang Hij niet de Messias werd genoemd, Hij niet God was. Ze veroordeelden en verzetten zich ook tegen de Heer Jezus, nagelden de Heer Jezus aan het kruis en beledigden Gods gezindheid, wat leidde tot de vernietiging van Israël. Hieruit kan worden afgeleid dat het verwelkomen van de wederkomst van de Heer niet gebaseerd moet zijn op concepten en verbeeldingen, maar we moeten aandacht besteden aan het luisteren naar de stem van God.

In het boek Openbaring staat: “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt” (Openbaring 2:7). “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (Openbaring 3:20). Het is te zien dat de Heer nog woorden zal spreken wanneer Hij in de laatste dagen terugkomt, en Hij Zijn woorden zal gebruiken om op de deur van onze harten te kloppen. Als we de woorden kunnen horen die de Heilige Geest tot de kerken spreekt, hebben we de stem van God gehoord en hebben we de gelegenheid om Gods verschijning te verwelkomen en in de voetstappen van het Lam te treden. Net zoals Gods woord zegt: “Om deze reden is het voor ons gepast, aangezien we de voetafdrukken van God zoeken, om te zoeken naar Gods wil, naar de woorden van God, naar Zijn uitspraken – want waar er ook maar nieuwe woorden worden gesproken door God, is er de stem van God, en waar de voetstappen van God ook maar zijn, daar zijn Gods daden. Waar er ook maar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God, en overal waar God verschijnt, daar bestaan de waarheid, de weg en het leven. Bij het zoeken naar de voetafdrukken van God, hebben jullie de woorden ‘God is de waarheid, de weg en het leven’ genegeerd. En zo zijn er veel mensen die, zelfs wanneer ze de waarheid ontvangen, niet geloven dat ze de voetafdrukken van God hebben gevonden. De verschijning van God erkennen ze al helemaal niet. Wat een ernstige vergissing!”

Dit is het kritieke moment om de Heer te verwelkomen, dus hoe kunnen we de stem van God onderscheiden om de Heer te verwelkomen? Bekijk de christelijke film“‘WACHTEN’ Clip 5 – Hoe kunnen we de stem van God herkennen? (1)” en het zal je helpen om de weg te vinden.

Bijbeltekst van de dag – Valse christussen onderscheiden

want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.

– Mattheüs 24:24

Lees verder Bijbeltekst van de dag – Valse christussen onderscheiden

Bijbeltekst van de dag – Geloven in God op basis van wat zij zien, zullen zij de redding van God verliezen

Geloven in God op basis van wat zij zien, zullen zij de redding van God verliezen

Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.

– Johannes 20:29

Lees verder Bijbeltekst van de dag – Geloven in God op basis van wat zij zien, zullen zij de redding van God verliezen