Nieuwe ontdekking: Er is niet slechts één manier waarop de Heer terugkomt

Heer Jezus stond aan de deur te kloppen

De wederkomst van de Heer door incarnatie heeft aanwijzingen in de Bijbel

Nu er vaak rampen gebeuren, zijn de tekenen van de eindtijd al verschenen. zijn de profetieën ten aanzien van de terugkeer van de Heer al in vervulling gegaan. Sommige internet platforms getuigen dat de Heer Jezus is teruggekeerd, dat Hij vlees is geworden om te verschijnen en te werken. Veel broeders en zusters denken echter dat de Heer niet zal incarneren wanneer Hij terugkomt, want na de opstanding van de Heer Jezus is het geestelijk lichaam op de wolken naar de hemel opgestegen, en de Heer zal nog steeds op de wolken terugkomen wanneer Hij terugkeert.

In feite zijn er duidelijke profetieën in de Bijbel over de vraag of de Heer door middel van de incarnatie komt. De Heer Jezus zei bijvoorbeeld: “Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen” (Mattheüs 24: 27). “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht” (Lukas 17: 24-25). “Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen” (Lukas 12: 40). Deze verzen vermelden “de Zoon des mensen” en “de komst van de Zoon des mensen”. We weten allemaal dat “de Zoon des mensen” verwijst naar Gods incarnatie. Net zoals de Heer Jezus in het vlees, die er vanbuiten uitzag als een gewoon, normaal mens, die ook at, dronk, sliep en liep. Maar het spirituele lichaam na de opstanding was anders. Hij kon door muren gaan, en opeens verschijnen en verdwijnen. Het was bovennatuurlijk. Hij kon dus niet de Mensenzoon worden genoemd. Daarnaast voorspelde de Heer Jezus ook: Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen. (Mattheüs 24: 36). Als de Heer  op een wolk in een spiritueel lichaam zou neerdalen, zou iedereen het weten en kunnen zien. Hoe kunnen de woorden “niemand bekend” dan worden verwezenlijkt? Als de Heer Jezus zou verschijnen in een spiritueel lichaam, hoe zou Hij het dan niet van Zichzelf kunnen weten? Alleen als God vlees wordt als de Mensenzoon in de laatste dagen en een gewoon, normaal mens wordt, zullen de woorden dat de Zoon het niet zal weten in vervulling gaan. Voor Hij Zijn bediening uitvoerde, wist Hij zelf niet dat Hij Christus was die gekomen was om de mensheid te verlossen. Pas toen de Heer Jezus Zijn bediening begon te vervullen, besefte Hij Zijn identiteit. Hieruit kunnen we zien dat wanneer de Heer terugkeert, Hij door middel van de incarnatie aan ons zal verschijnen. Als we ons alleen concentreren op het kijken naar de wolken in de hemel en wachten tot de Heer op de wolken komt, maar de verschijning en het werk van Gods incarnatie niet onderzoeken, zullen we de Heer niet kunnen verwelkomen.

God zegt: “Als jullie graag getuige willen zijn van de verschijning van God, Gods voetstappen willen volgen, dan moeten jullie eerst afstand nemen van jullie eigen opvattingen. Jullie moeten niet eisen dat God dit of dat doet, laat staan Hem binnen je eigen grenzen plaatsen en Hem beperken tot je eigen opvattingen. In plaats daarvan moeten jullie vragen hoe jullie Gods voetafdrukken moeten zoeken, hoe jullie Gods verschijning moeten aanvaarden en hoe jullie je moeten onderwerpen aan het nieuwe werk van God: dit is wat de mens moet doen. Aangezien de mens niet de waarheid is en de waarheid niet bezit, moet hij zoeken, aanvaarden en gehoorzamen.