Bijbelteksten over de wederkomst van Christus

De profetieën over de wederkomst van de Heer zijn vervuld en dit is het belangrijkste moment om de Heer te verwelkomen. Openbaring voorspelde: “En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn” (OPENBARING 22:12). De Heer Jezus zei: “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (OPENBARING 3:20). “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (JOHANNES 16:12-13). “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (JOHANNES 10:27). In openbaringen wordt meerdere malen geprofeteerd, zoals: “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.”

Hoe moet een wijze maagd de stem van God herkennen?

Lees verder Bijbelteksten over de wederkomst van Christus