Bijbeltekst van de dag – Mattheüs 24:44

MATTHEÜS 24:44

Gedachten over het vers van vandaag …

Tweeduizend jaar geleden zei de Here Jezus: “Zie, Ik kom spoedig” (OPENBARING 3:11). Allen die echt in de Heer geloven, hopen obsessief dat ze opgenomen kunnen worden in het koninkrijk der hemelen wanneer Hij weer komt. Iedereen gelooft heilig dat de Heer terug zal komen in de laatste dagen, maar hoe zal Hij komen en hoe zal Hij aan ons verschijnen? Veel mensen hebben de wil van de Heer niet overdenken vanuit Zijn woorden “Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen” (MATTHEÜS 24:44). Aangezien Hij zei dat we ons niet kunnen voorstellen wanneer Hij terugkomt, hoe kunnen we dan Zijn terugkeer verwelkomen? In feite hebben de Bijbelteksten ons het pad getoond, zoals: “Ziet, Ik kom als een dief” (OPENBARING 16:15). “En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!” (MATTHEÜS 25: 6), “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (OPENBARING 3:20). Al deze verzen laten ons zien dat de Heer zal komen als een dief in de laatste dagen en Zijn woorden uitdrukken om in het geheim op de deur van ons hart te kloppen. Wijze maagden die waken en wachten, die de voetstappen van God hebben gevolgd en het bruiloftsmaal van het Lam hebben bijgewoond sinds zij de stem van God hoorden en de verschijning van Hem zagen en de teruggekeerde Heer Jezus erkenden.

Lees verder Bijbeltekst van de dag – Mattheüs 24:44

Waarom was de Samaritaanse vrouw in staat om Jezus als de Messias te herkennenProfetie

Vermoedelijk zijn velen van ons gelovigen bekend met het verhaal van de Samaritaanse vrouw, dat in de Bijbel is opgetekend. Toen ze water putte, ontmoette ze de Heer Jezus, die haar om wat te drinken vroeg. Door haar gesprek met de Heer Jezus herkende ze dat Hij de Messias was die voorspeld was in de profetieën.

Ze was maar een gewone vrouw en had niet veel Bijbelkennis, maar ze was in staat om dit te doen. Dit is echt geweldig. We weten allemaal dat, in die drie en een half jaar dat de Heer Jezus op aarde werkte, veel mensen ooit korte tijd contact met Hem hadden opgenomen en er bovendien velen waren die Hem hoorden spreken. Er waren er echter niet veel die in staat waren om te herkennen dat Hij de Messias was. Hoe deed de Samaritaanse vrouw het dan? Was het vanwege de speciale genade van de Heer Jezus? Of school er enig geheim achter? Laten we haar verhaal lezen om samen naar antwoorden op deze vragen te zoeken.

Het staat in de Bijbel:“Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water ​putten. ​Jezus​ zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ Zijn ​leerlingen​ waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als ​Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ ​Joden​ gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus​ zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ … ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei ​Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een ​bron​ worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ ‘Geef mij dat water, ​heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te ​putten.’ Toen zei ​Jezus​ tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei ​Jezus, ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, ​heer, dat u een ​profeet​ bent! Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in ​Jeruzalem​ de plek is waar God vereerd moet worden.’ ‘Geloof me,’ zei ​Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in ​Jeruzalem​ de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de ​Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in ​geest​ en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is ​Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in ​geest​ en in waarheid.’ De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de ​messias​ zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’ Jezus​ zei tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’ … De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de ​messias​ zijn?’” (Johannes 4:7-10, 13-26, 28-29). Uit de bovenstaande geschriften kunnen we zien dat er twee belangrijke redenen zijn waarom de Samaritaanse vrouw in staat was om te beseffen dat de Heer Jezus de komende Messias was.

De Heer Jezus en de Samaritaanse vrouw

Lees verder Waarom was de Samaritaanse vrouw in staat om Jezus als de Messias te herkennenProfetie