Nieuwe ontdekking: Er is niet slechts één manier waarop de Heer terugkomt

Heer Jezus stond aan de deur te kloppen

De wederkomst van de Heer door incarnatie heeft aanwijzingen in de Bijbel

Nu er vaak rampen gebeuren, zijn de tekenen van de eindtijd al verschenen. zijn de profetieën ten aanzien van de terugkeer van de Heer al in vervulling gegaan. Sommige internet platforms getuigen dat de Heer Jezus is teruggekeerd, dat Hij vlees is geworden om te verschijnen en te werken. Veel broeders en zusters denken echter dat de Heer niet zal incarneren wanneer Hij terugkomt, want na de opstanding van de Heer Jezus is het geestelijk lichaam op de wolken naar de hemel opgestegen, en de Heer zal nog steeds op de wolken terugkomen wanneer Hij terugkeert.

In feite zijn er duidelijke profetieën in de Bijbel over de vraag of de Heer door middel van de incarnatie komt. De Heer Jezus zei bijvoorbeeld: “Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen” (Mattheüs 24: 27). “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht” (Lukas 17: 24-25). “Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen” (Lukas 12: 40). Deze verzen vermelden “de Zoon des mensen” en “de komst van de Zoon des mensen”. We weten allemaal dat “de Zoon des mensen” verwijst naar Gods incarnatie. Net zoals de Heer Jezus in het vlees, die er vanbuiten uitzag als een gewoon, normaal mens, die ook at, dronk, sliep en liep. Maar het spirituele lichaam na de opstanding was anders. Hij kon door muren gaan, en opeens verschijnen en verdwijnen. Het was bovennatuurlijk. Hij kon dus niet de Mensenzoon worden genoemd. Daarnaast voorspelde de Heer Jezus ook: Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen. (Mattheüs 24: 36). Als de Heer  op een wolk in een spiritueel lichaam zou neerdalen, zou iedereen het weten en kunnen zien. Hoe kunnen de woorden “niemand bekend” dan worden verwezenlijkt? Als de Heer Jezus zou verschijnen in een spiritueel lichaam, hoe zou Hij het dan niet van Zichzelf kunnen weten? Alleen als God vlees wordt als de Mensenzoon in de laatste dagen en een gewoon, normaal mens wordt, zullen de woorden dat de Zoon het niet zal weten in vervulling gaan. Voor Hij Zijn bediening uitvoerde, wist Hij zelf niet dat Hij Christus was die gekomen was om de mensheid te verlossen. Pas toen de Heer Jezus Zijn bediening begon te vervullen, besefte Hij Zijn identiteit. Hieruit kunnen we zien dat wanneer de Heer terugkeert, Hij door middel van de incarnatie aan ons zal verschijnen. Als we ons alleen concentreren op het kijken naar de wolken in de hemel en wachten tot de Heer op de wolken komt, maar de verschijning en het werk van Gods incarnatie niet onderzoeken, zullen we de Heer niet kunnen verwelkomen.

God zegt: “Als jullie graag getuige willen zijn van de verschijning van God, Gods voetstappen willen volgen, dan moeten jullie eerst afstand nemen van jullie eigen opvattingen. Jullie moeten niet eisen dat God dit of dat doet, laat staan Hem binnen je eigen grenzen plaatsen en Hem beperken tot je eigen opvattingen. In plaats daarvan moeten jullie vragen hoe jullie Gods voetafdrukken moeten zoeken, hoe jullie Gods verschijning moeten aanvaarden en hoe jullie je moeten onderwerpen aan het nieuwe werk van God: dit is wat de mens moet doen. Aangezien de mens niet de waarheid is en de waarheid niet bezit, moet hij zoeken, aanvaarden en gehoorzamen.

Hoe zal de Heer precies komen?

De rampen worden wereldwijd steeds erger. Veel christenen verlangen gretig naar de terugkomst van Jezus, zodat zij Hem kunnen verwelkomen. Hoe zal de Heer Jezus dan precies terugkomen? Veel mensen geloven dat de Heer met grote glorie op de wolken af zal dalen, maar als wij de Bijbel goed lezen zullen wij ontdekken dat er nog een manier over de terugkomst van de Heer Jezus in de laatste dagen staat voorspelt. Bijvoorbeeld: “Zie, Ik kom als een dief” (Openbaring 16:15). “En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!” (Mattheüs 25:6) “Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag. Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht” (Lukas 17:24-25). Als de Heer Jezus direct publiekelijk op de wolken zou zijn, hoe kan dan de terugkeer van de Heer Jezus zoals deze in de Bijbel beschreven staat “als een dief” dan in vervulling gaan? Als de Heer Jezus Christus publiekelijk op de wolken komt, zullen alle ogen Hem zien; waarom zou dan nog iemand moeten roepen: “Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!” Bovendien, als de Heer openlijk op de wolken verschijnt, dan zal iedereen zeker voor Hem buigen om Hem te ontmoeten; hoe moet de Heer dan “Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht”? Hieruit kunnen wij zien dat de Heer niet alleen terugkomt door in het openbaar op de wolken af te dalen, maar dat Hij ook in het geheim af zal dalen. Hoe zullen deze twee verschillende soort profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus uitkomen? Hoe kunnen wij de Heer dan ontmoeten? Ik heb hierover op internet gezocht en zag de volgende video: ‘Verlangen’ clip 1- Op deze wijze zal de Heer terugkomen. Hierdoor begreep ik het eindelijk.

Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 1 – Dus dit is hoe de Heer terugkeert Veel mensen die in de Heer geloven, hebben de volgende Bijbelse profetie gelezen: “Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de ​Mensenzoon​ aankondigt, en alle ​stammen​ op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de ​Mensenzoon​ zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister” (Matteüs 24: 30). Zij geloven dat als de Heer terugkeert, Hij beslist zal afdalen op een wolk. Maar andere profetieën in de Bijbel zeggen: “Ik kom onverwacht als een dief!” (Openbaring 16: 15). “Midden in de nacht klonk er luid geroep: ‘Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet” (Matteüs 25: 6). Er zijn dus, naast de profetie dat de Heer openlijk zal afdalen op een wolk, ook profetieën die zeggen dat de Heer in het geheim zal komen. Dus hoe ziet Zijn terugkomst er nu echt uit?