Kan de weg veroordeeld door de CCP en religieuze leiders niet de juiste weg zijn?

Buiten het raam fladderden en wiegelden sneeuwvlokjes in de wind als wilgenkatjes, en een rij pijnbomen stond statig onder een deken van zilverwit. Door het beslagen raam kon vaag gezien worden hoe Zhong Ming kletste met zijn jongere broer, Zhong Cheng. Uit hun gezichtsuitdrukkingen leek Zhong Cheng kalm en beheerst, terwijl Zhong Ming bezorgd en angstig leek, want hij had ontdekt dat zijn jongere broer Bliksem uit het oosten had aanvaard.

Met een strenge uitdrukking op zijn gezicht zei Zhong Ming tegen zijn broer: “De CCP-regering en de hogere echelons en dominees en ouderlingen van de religieuze wereld veroordelen momenteel verwoed Bliksem uit het oosten. Hoe kon je je hiervan niet bewust zijn? En als de CCP-regering en dominees en oudsten het allemaal veroordelen, hoe kan het dan de ware weg zijn?” Zhong Ming klonk afkeurend.

Omdat hij zag hoe erg zijn broer geïrriteerd was, zei Zhong Cheng sussend: “Mijn broer, ik heb deze beslissing niet in een opwelling genomen. Vooral met betrekking tot het verwelkomen van de wederkomst van de Heer, heb ik vaak gebeden en gezocht. De reden waarom ik Bliksem uit het oosten heb aanvaard is omdat ik het praktisch al heb bestudeerd. Gedurende de laatste maanden van zoeken en studeren, heb ik veel van de woorden van de Almachtige God gelezen. De woorden van de Almachtige God onthullen alle mysteries in de Bijbel, zoals Gods zesduizend jaar durende managementplan om de mensheid te redden, hoe God Zijn werk van oordeel begint in de laatste dagen, het mysterie van de vleeswording, de betekenis van Gods namen, hoe we onze satanische en verdorven gezindheid kunnen afwerpen en de uiteindelijke redding bereiken, welk soort persoon het hemelse koninkrijk kan betreden en welk soort persoon zal worden geëlimineerd, enzovoort. Alleen God kan deze waarheden en mysteries onthullen! Daarom geloof ik er heilig in dat de Almachtige God de Heer Jezus is die terugkomt, dat Zijn woorden de rol zijn die door het Lam is geopend, en dat zij de woorden zijn die gesproken zijn door de Geest der waarheid zoals geprofeteerd in Openbaring.”

Nadat hij naar zijn broer had geluisterd, verzachtte de uitdrukking op het gezicht van Zhong Ming een beetje, en hij dacht: Ja! Mijn broer is van een goed kaliber, en hij zoekt de waarheid. Hij heeft vele jaren gepreekt in de kerk, hij is bedachtzaam en weet wat hij wil. Als hij de veroordeling door de CCP en de religieuze wereld kan negeren en Bliksem uit het oosten kan aanvaarden, dan heeft hij dit pad vast praktisch bestudeerd, en er diep over nagedacht.

Op zachtere toon vroeg Zhong Ming: “Kleine broer, als Bliksem uit het oosten het ware pad is, waarom wordt het dan veroordeeld door de CCP en de religieuze leiders? Als het wordt veroordeeld door de CCP en de religieuze leiders, kan het niet de ware weg zijn.”

Kan de weg veroordeeld door de CCP en religieuze leiders niet de juiste weg zijn?

Zhong Cheng zei, op strenge en rechtvaardige toon: “Broer, kan deze weg die wordt veroordeeld door de CCP en door religieuze leiders niet de juiste weg zijn? Is dit het criterium waarmee we het juiste pad meten? Toen de Heer Jezus tweeduizend jaar geleden verscheen en Zijn werk uitvoerde, werd Hij geconfronteerd met tegenstand van de hoogste echelons van de religieuze wereld en de Romeinse autoriteiten. Ze verweerden zich uit alle macht en veroordeelden het werk van de Heer Jezus, en ze nagelden Hem aan het kruis. Kunnen we daarom zeggen dat de Heer Jezus niet de ware God was en dat Zijn werk niet de ware weg was? Als we ons aan deze zienswijze houden, veroordelen ook wij dan niet het werk van de Heer Jezus? Als we waren geboren in de tijd dat de Heer Jezus Zijn werk uitvoerde, zouden we dan ook geen deel hebben uitgemaakt van degenen die met luide stem schreeuwden: ‘Kruisig Hem! Kruisig Hem!’?”

Zhong Ming luisterde naar het weerwoord van zijn broer en voelde zich enigszins ontroerd – zijn kleine broer had naar waarheid gesproken. Toen de Heer Jezus verscheen en Zijn werk uitvoerde, werd Hij veroordeeld door de Romeinse autoriteiten en door de hoogste Joodse leiders. Maar de Heer Jezus was ongetwijfeld de ware God, en dit was niet te ontkennen.

Zhong Cheng ging door. “Mijn broer, de ware weg is altijd vervolgd geweest; we kunnen ons niet baseren op de veroordeling door de CCP en de religieuze wereld om te bepalen of een weg de ware weg is. In de Bijbel staat dat toen koning Herodes hoorde dat de Heer Jezus was geboren, hij zich diep verontrust voelde en bang werd dat de Heer Jezus zijn koningschap zou overnemen. En dus beval hij de moord op elk mannelijk kind onder de leeftijd van twee in Bethlehem en de omliggende gebieden. Op dezelfde manier is de CCP een atheïstische regering die, sinds haar oprichting, de kwade ideologie volgt van wedijveren met hemel, aarde en mens, en die nooit het bestaan van een Verlosser heeft erkend. Om de dictatuur te vrijwaren en China te vestigen als een atheïstische zone, begonnen ze in de begindagen van het regime moedwillig en roekeloos het religieuze geloof te onderdrukken. Het christendom en het katholicisme als werden gebrandmerkt als boosaardige sekten, de Bijbel werd bestempeld als het boek van een boosaardige sekte en christenen werden verwoed onderdrukt en gearresteerd. Veel christenen zijn gearresteerd en opgesloten en sommigen zijn zelfs wreed doodgemarteld in de gevangenis. Tegenwoordig heeft de onderdrukking van het geloof een hogere versnelling gekregen en is het zelfs nog waanzinniger geworden. Ze hebben veel christelijke huiskerken bestempeld als boosaardige sekten en, vooral sinds Xi Jinping aan de macht kwam en de Sinifizatie van het christendom poneerde, is zelfs de Drie-Zelf Kerk niet aan de aandacht ontsnapt. Ze slopen kerken en vernietigen crucifixen, en de installatie van beveiligingscamera’s in kerken om gelovigen te monitoren is verplicht; op winkelborden mogen geen woorden voorkomen die verband houden met het geloof, zoals ‘Emmanuel’, ‘Halleluja’ en ‘God houdt van de wereld’. In minder belangrijke gevallen worden de borden weggehaald en vernietigd, maar van degenen die niet onmiddellijk voldoen, worden de winkels gesloten en verzegeld met tape. Bovendien zijn ook veel online winkels moeten stoppen met het verkopen van de Bijbel …”

“Wat mijn kleine broer zegt is allemaal waar! Christenen lijden nu al zovele jaren onder de onderdrukking door de CCP”, dacht Zhong Ming.

Zhong Cheng ging verder en zei: “Vooral De Kerk van de Almachtige God onderdrukken ze nog zwaarder. In de laatste dagen, voert God Zijn werk uit en verschijnt aan de mensheid en Hij drukt Zijn woorden uit om de mens te redden. Meer en meer mensen die hunkeren naar de waarheid hebben de terugkeer van de Heer Jezus verwelkomd. De CCP weet dat de woorden van de almachtige God gezag en macht hebben en dat iedereen die de woorden van de Almachtige God leest, bevestigt dat Hij de Heer Jezus is die terugkomt, en zij aanvaarden Gods werk van de laatste dagen. De CCP vreest dat mensen zich tot de Almachtige God zullen wenden en dat niemand hen meer zal volgen, en daarom verweren ze zich in paniek tegen Gods werk van de laatste dagen, verspreiden ze valse geruchten over en belasteren ze De Kerk van de Almachtige God, ze arresteren verwoed christenen en nemen hun toevlucht tot alle denkbare middelen om hun doel te bereiken. Deze acties worden volledig bepaald door hun demonische essentie die de waarheid haat en tegen God is. Mijn broer, omdat we de ware kleuren van de CCP niet eerder konden zien, geloofden we gewoon blindelings hun regelrechte leugens. Pas nadat ik de woorden van de Almachtige God heb gelezen, ben ik volledig gaan begrijpen dat de CCP een demonische regering is die God haat en de waarheid haat. Wat ze het meest vrezen is de waarheid, de verschijning en het werk van Christus, en dat de mensheid zich helemaal tot God zal wenden en God zal volgen. We moeten de essentie doorzien die God weerstaat en haat, want alleen dan zullen we niet misleid worden.”

Zhong Ming knikte en zei: “Hm, alles wat je zegt is de waarheid. De CCP haat inderdaad de waarheid en de ware God. Sinds de oprichting ervan hebben ze steeds weerstand geboden aan God, christenen gemarteld en onderdrukt, en ze kunnen niet wachten om alle christenen uit te roeien. Ah, ik geloof al jaren in de Heer, en hoewel ik wist dat de CCP religieuze overtuiging onderdrukt, heb ik nooit enig inzicht gehad in de aard of essentie ervan, maar in plaats daarvan geloofde ik hun geruchten en regelrechte leugens, en ik bepaalde welke de ware weg was op basis van het feit of het al dan niet werd vervolgd door de CCP. Ik ben werkelijk stom geweest.”

Zhong Ming stond op en schonk een glas water in. Nadat hij weer ging zitten, zag hij eruit alsof hij zojuist aan iets had gedacht en hij zei, verbaasd: “Kleine broer, ik kan begrijpen dat de veroordeling van Bliksem uit het oosten door de CCP voortkomt uit hun aard en essentie die God weerstaan. Maar de dominees en ouderlingen in de moderne religieuze wereld dienen allemaal de Heer en zij kennen de Bijbel goed. Ze kijken allemaal uit naar de komst van de Heer. Als Bliksem uit het oosten de ware weg was, waarom zouden zij het dan veroordelen? Ik kan dit echt niet begrijpen.”

“Mijn broer, de leiders van de religieuze wereld kennen de Bijbel zeer goed, maar betekent dat dat ze de Heer kennen? Kan dat wat zij veroordelen niet de ware weg zijn? De farizeeën uit de tijd van de Heer Jezus waren ook goed thuis in de Bijbel, en ze staken land en zee over om het evangelie te verspreiden. Voor de Joodse gelovigen waren de farizeeën degenen die het best de Bijbel begrepen en die God het best kenden, en als de Messias zou komen, zoude farizeeën dat vast weten en Hem aanvaarden. Maar wat is er werkelijk gebeurd? Toen de Heer Jezus kwam om Zijn werk uit te voeren, wisten de farizeeën heel goed dat Zijn woorden en werk gezag droegen, zoals wanneer Hij 5000 mensen voedde met slechts vijf broden en twee vissen, en toen de Heer Jezus met een woord Lazarus terug tot leven wekte nadat die al vier dagen dood was, en toch probeerden de farizeeën zelfs niet om de weg van de Heer Jezus te zoeken of te bestuderen. Om hun eigen posities en inkomsten te vrijwaren, probeerden ze waar ze maar konden de Heer Jezus in verleiding te brengen, en probeerden ze fouten te vinden bij Hem. Ze veroordeelden Hem, besmeurden en belasterden de Heer Jezus, ze verboden de gewone mensen om Zijn weg te zoeken, en ze misleidden de gewone mensen en spoorden hen aan om zich tegen de Heer Jezus te keren. Uiteindelijk bedachten ze valse beschuldigingen tegen de Heer Jezus en spanden samen met de Romeinse overheid om Hem aan het kruis te nagelen.”

Zhong Ming luisterden en knikte instemmend.

“Kijk nu naar de dominees en ouderlingen in de hedendaagse religieuze wereld. Ook zij zijn goed thuis in de Bijbel en ze zwoegen en werken voor de Heer. Maar wanneer ze worden geconfronteerd met de verschijning en het werk van de Heer, hoewel velen van hen de woorden van de Almachtige God hebben gelezen en weten dat ze gezag en kracht dragen, blijven ze zich toch vastklampen aan hun eigen opvattingen en fantasieën, in de overtuiging dat het niet de echte Heer Jezus kan zijn tenzij de Heer neerdaalt in een wolk, en weigeren zij het werk van de Almachtige God van de laatste dagen te aanvaarden. Ze zien hoe veel gelovigen de woorden van de Almachtige God lezen en bevestigen dat de Almachtige God de Heer Jezus is die teruggekeerd is en het werk van de Almachtige God aanvaarden, en zij maken zich zorgen dat als dit zo doorgaat, niemand hen nog zal volgen. Sommigen zeggen zelfs: ‘Ik heb deze kerk met grote inspanningen en veel moeite opgericht. Mijn kudde behoort mij toe, en ik zal ze niet laten stelen door Bliksem uit het oosten.’ Om hun eigen positie en levensonderhoud te behouden, verzegelen ze kerken en proberen ze te voorkomen dat gelovigen de weg van de Bliksem uit het oosten horen. Ze werken zelfs samen met de Chinese communistische atheïstische regering om Bliksem uit het oosten tegen te werken en te veroordelen, en om gelovigen stevig vast te houden. Zijn deze mensen niet precies de moderne farizeeën? Het is precies zoals het wordt geopenbaard door de Heer Jezus: ‘Wee jullie, ​schriftgeleerden​ en ​farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het ​koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er ​willen binnengaan niet toe’ (Matteüs 23:13). Als we geen onderscheid kunnen maken en samen met deze mensen Bliksem uit het oosten tegenwerken en veroordelen, dan zullen we heel eenvoudig Gods redding van de laatste dagen verliezen, en zullen we achterblijven buiten het hemelse koninkrijk.”

Nadat hij naar zijn broer had geluisterd, dacht Zhong Ming een ogenblik ernstig na en zuchtte diep. “Ach, kleine broer,” zei hij. “Door naar je communicatie te luisteren, heb ik het een beetje begrepen. Ik heb altijd geloofd dat, omdat de leiders van de religieuze wereld zo goed de Bijbel begrijpen, ze de Heer zeker moeten kennen, en dat alles wat zij veroordeelden niet de ware weg kan zijn. Ook al had ik gehoord dat de Heer al terug was, ik heb nooit op die manier gezocht of gestudeerd en ik was werkelijk onwetend. De farizeeën uit die tijd kenden de Bijbel goed en toch waren ze nog steeds in staat om de Heer Jezus te veroordelen. Het Joodse gewone volk beschikte niet over voldoende onderscheidingsvermogen om de farizeeën te doorzien en daarom volgden zij hen in hun verwerping van de Heer Jezus, en zij nagelden Hem aan het kruis. De les van het falen van de Joden moet zeker worden geleerd.”

Zhong Cheng zei toen ernstig: “Als we vertrouwen op deze opvattingen in onze benadering van Gods verschijning en werk in de laatste dagen, dan zal het heel moeilijk voor ons zijn om de terugkeer van de Heer Jezus te verwelkomen. De Heer heeft lang geleden gezegd: ‘Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan’ (Matteüs 7:7). ‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat’ (Johannes 16:12–13). ‘Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods ​paradijs​ staat’ (Openbaring 2:7). De Heer Jezus was heel duidelijk. Wanneer Hij terugkeert in de laatste dagen, zal Hij meer woorden spreken en Hij vraagt ons om proactief Zijn weg te zoeken en te bestuderen en naar Gods stem te luisteren. Alleen door praktisch onderzoek kunnen we zeker weten of dit al dan niet de juiste weg is en of de Heer echt teruggekeerd is. De Heer Jezus sprak zo duidelijk en toch luisteren we nog steeds niet. In plaats daarvan houden we ons altijd aan onze opvattingen en geloven dat alles wat de CCP en religieuze leiders zo verwoed veroordelen, onmogelijk de ware weg kan zijn. En dus zoeken of bestuderen we het niet, totdat we tenslotte zullen eindigen zoals de Joden duizenden jaren geleden, de toegang weigeren tot de Heer Jezus die is gekomen, en onze kans missen om gered te worden door God.”

Nadat hij naar de communicatie van Zhong Cheng had geluisterd, werd het waas dat de ogen van Zhong Ming had vertroebeld opgeheven, en hij keek naar zijn broer en zei: “De Heer heeft me vandaag echt geleid en Hij heeft me toegestaan om een inzicht te krijgen in de zich tegen God verzettende essentie van de CCP en de religieuze wereld. Ik zal niet langer geloven wat ze zo gemakkelijk zeggen of me door hen laten misleiden. Verder wil ik het werk van de Almachtige God van de laatste dagen bestuderen en mijn kans grijpen om gered te worden door God.” Zhong Cheng glimlachte stralend …

uit ‘Online Bijbelstudie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s