III. Is geloven in de Heer Jezus zonder in Christus van de laatste dagen te geloven een waar geloof in de Zoon, en kan het leiden tot eeuwig leven?

Bijbelverzen ter referentie:

Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem” (JOHANNES 3:36).

Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (JOHANNES 16:12-13).

En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make. Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage” (JOHANNES 12:47-48).

Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;” (JOHANNES 5:22)

En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is” (JOHANNES 5:27).

Klassieke woorden van God:

lees verder

II. Om in God te geloven moet je erkennen dat: “Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven”

Vragen en antwoorden over het evangelie

De Heer Jezus heeft gezegd: “

Jezus antwoordde, en zeide tot haar: Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven” (JOHANNES 4:14). De meeste mensen denken dat de Heer Jezus ons de weg van eeuwig leven al geschonken heeft, maar ik heb deze woorden van Almachtige God gelezen: “Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven.” Wat heeft dit te betekenen? Waarom wordt er gezegd dat alleen Christus van de laatste dagen de mens van de weg van eeuwig leven kan voorzien?

lees verder

Bijbeltekst van de dag – 2 Korinthe 5:7

want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.

– 2 Korinthe 5:7

Gedachten over het vers van vandaag …

Dit vers vertelt ons dat wat we ook doen, we eerder op ons geloof dan op het zicht moeten vertrouwen. We nemen echter altijd ‘zien is geloven’ als ons principe van gedrag. Zo’n idee is onjuist. Neem Thomas bijvoorbeeld; hij was een persoon van klein vertrouwen. Hij zag de dingen alleen door zicht, niet door geloof. Toen iemand hem vertelde dat de Heer Jezus was opgestaan, geloofde hij het niet voordat hij de Heer met eigen ogen zag. Toen de Heer Jezus aan hem verscheen en hem vroeg om Zijn rib aan te raken, viel hij neer voor de Heer en was grondig beschaamd. Welke waarschuwing geven Thomas ‘twijfel en klein geloof ons? God zegt, “Wat met Tomas gebeurde was een waarschuwing en een aanmaning voor latere generaties zodat meer mensen zichzelf konden waarschuwen niet te twijfelen zoals Tomas, en te weten dat als ze zo twijfelden, ze zouden wegzinken in de duisternis. Wanneer je God volgt, maar je net zoals Tomas altijd de rib van de Heer wilt aanraken en zijn wonden van de spijkers wilt voelen ter bevestiging en verificatie, en om te speculeren of God wel of niet bestaat, zal God je in de steek laten. De Heer Jezus eist dus van mensen dat ze niet zoals Tomas zijn en alleen geloven wat ze met hun eigen ogen kunnen zien, maar een zuiver, eerlijk mens te zijn die geen twijfels koestert tegenover God, maar alleen in Hem gelooft en Hem volgt. Dit type mens is gezegend. Dit is een zeer bescheiden eis die de Heer Jezus aan mensen stelt, en een waarschuwing voor Zijn volgelingen.

uit ‘Online Bijbelstudie’

Bijbeltekst van de dag: Leesmateriaal voor stille tijd

De belangrijkste criteria voor het betreden van het Koninkrijk der hemelen

Vraag 13: Wij volgen het voorbeeld van Paulus en werken hard voor de Heer om het evangelie te verspreiden, van de Heer te getuigen en over de gemeenten van de Heer te waken, net zoals Paulus dat deed: “Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden” (2 Tim. 4:7). Is dit niet het volgen van de wil van God? Deze werkwijze zou moeten inhouden dat we in aanmerking komen om te worden opgenomen en het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, waarom moeten we dan Gods oordeelswerk en zuivering in de laatste dagen aanvaarden voordat we in het koninkrijk van de hemel gebracht kunnen worden?

Werken voor de Heer is de wil van God doen

lees verder