I. Om in God te geloven, moet je erkennen dat Christus God verschijnend in het vlees is, en dat Hij God Zelf is.

Vragen en antwoorden over het evangelie

De Bijbel zegt dat de hemel zich opende nadat de Heer Jezus was gedoopt en de Heilige Geest op de Heer Jezus neerdaalde als een duif. Een stem zei: “Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!” (MATTHEÜS 3:17). Wij gelovigen erkennen dat de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, is. Maar jullie verklaarden dat de geïncarneerde Christus de verschijning van God en God Zelf is en dat de Heer Jezus God Zelf is en dat Almachtige God ook God Zelf is. Dit wijkt af van onze vroegere ideeën. Is de geïncarneerde Christus nu God Zelf of de Zoon van God? Beide mogelijkheden lijken redelijk en komen overeen met de Bijbel. Dus welke van de twee is juist?

LEES VERDER