Wanneer de Heer terugkomt, komt Hij dan eerst met wolken of komt Hij in het geheim?

De blauwe lucht was bezaaid met witte wolken die zweefden en voortrolden als een schilderij van een levendig landschap, en ik slaakte onwillekeurig een zucht toen ik dacht aan wat de voorganger altijd zei: “In de laatste dagen zal de Heer terugkeren op een witte wolk, en als we maar blijven opletten en op Zijn terugkeer wachten, zal de Heer ons opnemen en verwelkomen in het hemelse koninkrijk …” Meer dan 10 jaar geleden staarde ik vaak hoopvol naar de hemel, en droomde ik dat de Heer Jezus plotseling op een witte wolk zou verschijnen om ons naar de hemel te brengen. Maar sindsdien waren er meer dan 10 jaar verstreken en had ik de komst van de Heer niet gezien. Ik voelde me onvermijdelijk weemoedig toen ik dacht: we zijn nu al een eind in de laatste dagen, dus wanneer zal de Heer op een wolk komen om ons te verwelkomen? Ik wens echt dat ik op een dag het spektakel mag aanschouwen van de Heer die op een witte wolk uit de hemel naar beneden afdaalt – dat zou zo geweldig zijn!

lees verder

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 1

Hallo, ik ben blij om samen met jou te communiceren over de manier van de komst van God. De Heer Jezus zei: “Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen” (LUKAS 12:40) “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht” (LUKAS 17:24-25) Hieruit kunnen we zien dat al deze voorspellingen het hebben over “de Mensenzoon” of “de Mensenzoon komt”. Deze frase “de Mensenzoon” verwijst naar Degene die bij een mens is geboren en gewone menselijkheid bezit. Dus de Geest kan niet de Mensenzoon worden genoemd. Bijvoorbeeld, omdat Jehova God Geest is, kan Hij niet “de Mensenzoon” worden genoemd. Sommige mensen hebben engelen gezien. Ook engelen zijn spirituele wezens, dus zij kunnen niet de Mensenzoon worden genoemd. Al diegenen die het voorkomen van een mens hebben, maar bestaan uit spirituele lichamen, kunnen niet “de Mensenzoon” worden genoemd. De geïncarneerde Heer Jezus werd “de Mensenzoon” en “Christus” genoemd, want Hij was het geïncarneerde vlees van Gods Geest en werd zo een gewoon en normaal mens, die leefde in het gezelschap van ander mensen. Dus toen de Heer Jezus zei “de Mensenzoon” en “de Mensenzoon komt”, verwees Hij naar de komst van God door incarnatie in de laatste dagen. Vooral toen Hij zei: “Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht.” bewijst dit nog duidelijker dat als de Heer weer komt, Hij zal komen door vlees te worden. Als Hij niet in de vorm van vlees zou komen, maar als een spiritueel lichaam, zou Hij zeker geen lijden ondergaan en zou Hij niet door deze generatie worden verworpen, dat staat vast. Dus de Heer Jezus zal zeker terugkeren in de vorm van incarnatie.
Als je meer wilt weten, kijk alsjeblieft naar Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 1 – Hoe zal de Heer aan de mensheid verschijnen bij zijn wederkomst?

lees verder

God is wedergekeerd! Halleluja! ‘Elke natie aanbidt Almachtige God’ (Gospelkoor)

De Christenen dansen en zingen onder de stille en rustige nachtelijke hemel en hebben groot genoegen om de komst van de Here Jezus te verwelkomen. “Heb je niet vurig gewenst dat je God in de hemel mocht aanschouwen? Heb je niet vurig gewenst dat je God in de hemel mocht begrijpen? Heb je niet vurig gewenst om de eindbestemming van de mensheid te kennen? Hij zal je al deze geheimen onthullen dat niemand je ooit heeft kunnen vertellen, en Hij zal je zelfs alle waarheden vertellen die je nog nooit hebt kunnen begrijpen. Hij is uw toegangspoort tot het koninkrijk en uw gids voor het nieuwe tijdperk. “Die korte liedtekst drukt de stemming van de Christenen uit . Deze vragen trekken ook elke Christenen aan die op de Heer wachten. Het muzikale drama “Elke natie aanbidt Almachtige God” zal het antwoord voor ons onthullen. Laten we het samen bekijken.

✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼

lees verder

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Hoe christenen de terugkeer van de Heer Jezus verwelkomden

De profetie van de terugkeer van de Heer is in wezen vervuld: hoe kunnen we de Heer verwelkomen?
Onlangs heeft de uitbraak van de nieuwe coronavirus-longontsteking in Wuhan, China wereldwijde aandacht getrokken. Nu heeft de epidemie zich wereldwijd verspreid en het aantal mensen dat besmet is met dit virus dat de dood veroorzaakt, blijft stijgen. São Paulo, Brazilië, had recent de grootste overstroming in 37 jaar, deze overstroming veroorzaakte dat het verkeer in de steden bijna verlamd raakte. Meer dan veertig scholen waren gesloten.

lees verder

Hoe kunnen we voorbereid zijn op Jezus’ wederkomst?

Noot van de redacteur: In hoofdstuk 22 van Openbaring profeteerde de Heer Jezus een paar keer: “Ik kom snel.” Het staat vast dat elke broeder en zuster die oprecht in de Heer gelooft hoopt de teruggekeerde Heer Jezus te kunnen ontvangen en met Hem te dineren op het bruiloftsbanket. Dus, wat moeten we doen om klaar te zijn om de teruggekeerde Heer te ontvangen? Lees het volgende om het antwoord te ontdekken.

Zal de wederkomst van Jezus worden geopenbaard aan de dominees en de ouderlingen?

lees verder

Waarnaar verwijst “een ander Evangelie”

Jarenlang hadden de voorgangers en ouderlingen gezegd dat ze waakzaam moesten zijn en moesten wachten op de terugkeer van de Heer. Vanaf het jaar 2000 tot nu hebben ze achttien jaar gewacht, maar nog steeds de terugkeer van de Heer niet gezien. Op een dag, nadat ze gehoord hadden dat veel mensen er getuige van waren geweest dat de Heer al geruime tijd terug was, spraken Su Xing, Qingxin, Feng Jing, Xu Yang en sommige van hun collega’s over het onderzoeken van deze beweringen. Hun voorganger en de ouderlingen zeiden echter dat ze een ander evangelie volgden en de Heer verraadden, omdat de Bijbel zegt: “Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.” (Galaten 1:6–8). Even wisten ze niet wat ze moesten doen. Later dacht Su Xing aan zuster Zhao, in haar kerk, die het evangelie van de terugkeer van de Heer gedurende een bepaalde periode had onderzocht. Daarop besloot ze haar uit te nodigen om hier met hen over te praten.

lees verder

‘Overwinningslied’ – clip 1 – Hoe zal de Heer verschijnen en Zijn werk doen bij Zijn terugkomst?

Veel gelovigen besteden aandacht aan de profetieën in de Bijbel die gaan over de wederkomst van de Heer op de wolken en denken daarmee dat de Heer met Zijn herrezen spirituele lichaam aan de mensheid zal verschijnen. Men negeert enkele andere profetieën die de Heer heeft gesproken over Zijn terugkomst…. De Heer Jezus zei: “Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;” (JOHANNES 5:22) “En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.” (JOHANNES 5:27) Aan de profetieën van de Heer kunnen er zien dat de Heer de fase van het werk van oordeel zal doen in de laatste dagen en zal incarneren als de Mensenzoon om het oordeelswerk uit te voeren. De woorden “De Zoon” en “De Mensenzoon” verwijzen allemaal naar Gods incarnatie. De Geest of het spirituele lichaam kunnen niet de Mensenzoon worden genoemd. Wat denkt u hierover?

lees verder

Wat is het geheim van de wijze maagden om de bruiloft van het Lam bij te wonen?

De parabel van de wijze maagden

De Heer Jezus zei: “Dan zal het met het ​koninkrijk van de hemel​ zijn als met tien meisjes die hun ​olielampen​ hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun ​lampen​ gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun ​lampen​ ook olie in ​kruiken​ bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: ‘Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.’ Dat wekte de meisjes en ze brachten hun ​olielampen​ in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: ‘Geef ons wat van jullie olie, want onze ​lampen​ gaan al uit.’ De wijze meisjes antwoordden: ‘Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.’ Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: ‘Heer, ​heer, laat ons binnen!’ Maar hij antwoordde: ‘Ik ken jullie werkelijk niet’” (Matteüs 25:1-12).

lees verder

Hoe kunnen we voorbereid zijn op Jezus’ wederkomst?

Noot van de redacteur: In hoofdstuk 22 van Openbaring profeteerde de Heer Jezus een paar keer: “Ik kom snel.” Het staat vast dat elke broeder en zuster die oprecht in de Heer gelooft hoopt de teruggekeerde Heer Jezus te kunnen ontvangen en met Hem te dineren op het bruiloftsbanket. Dus, wat moeten we doen om klaar te zijn om de teruggekeerde Heer te ontvangen? Lees het volgende om het antwoord te ontdekken.

Zal de wederkomst van Jezus worden geopenbaard aan de dominees en de ouderlingen?

lees verder

5 tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn vervuld

We bevinden ons nu aan het einde van de laatste dagen; er zijn veel broeders en zusters die oprecht geloven in de Heer en Zijn wederkomst afwachten, die beslist moeten nadenken over deze vraag: in hoofdstuk 22, vers 12 van Openbaring profeteerde de Heer Jezus: “Ik kom spoedig.” De Heer beloofde ons dat Hij weer zou keren in de laatste dagen: is Hij nu dan wedergekomen? Deze vraag is voor ons christenen van groot belang; hoe kunnen we dus precies weten of de Heer echt is wedergekomen of niet? In werkelijkheid heeft de Heer Jezus ons hierover al verteld door middel van de Bijbelse profetieën; en zolang we alle feiten samenvoegen en daarover ernstig nadenken, zullen we het antwoord vinden.

lees verder