Hoe moeten we ‘Zalig zijn de armen van geest’ begrijpen?

In een van mijn dagelijkse devoties las ik dat de Heer Jezus heeft gezegd: “Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen” (Matteüs 5:3). Ik legde de Bijbel neer en begon daarover na te denken: De Heer heeft de armen van geest lief en Hij zegent hen, en aan hen is het koninkrijk van de hemel. Maar wat voor mensen zijn de armen van geest? Zijn de armen van geest degenen die naar buiten toe nederig en vriendelijk lijken en liefhebbend tegenover anderen? Daar dacht ik een hele poos over na, maar ik vond geen licht, en ik dacht er tot in de middag over door, toen ik toevallig een bijeenkomst had waar ik deze kwestie met mijn broeders en zusters kon bespreken en onderzoeken.

lees verder

Het verhaal van koning David: waarom is koning David een man die naar Gods hart is

Elke keer wanneer koning David wordt genoemd, wordt er in mijn geest het beeld opgeroepen van toen hij nog als tiener, door op de kracht van Jehova te vertrouwen, een slinger gebruikte om de reus Goliath met een steen te doden. Daarna trok hij ten strijde, won vele veldslagen en verrichtte talloze heldendaden. Er staat echter ook in de Bijbel dat toen David koning van Israël werd, hij Uria liet doden en daarna zijn vrouw Bathseba tot zijn vrouw nam. Daarom kwam Gods rechtvaardige gezindheid over David en sprak God via de profeet Natan tot hem de volgende woorden: “Welnu, voortaan zullen ​moord​ en ​doodslag​ in je koningshuis om zich heen grijpen, omdat je mij hebt getrotseerd en de vrouw van Uria tot vrouw hebt genomen” (2 Sam. 12:10). Koning David had gezondigd en God had hem bestraft. Waarom verheugde God Zich dan over David en zei Hij dat David een man naar Zijn eigen hart was? Dit verbaasde me in hoge mate. Om er achter te komen hoe dit zat, zocht ik en bad ik vele malen tot God, en ik vond vele verzen in de Bijbel. Door te zoeken en met mijn broeders en zusters te communiceren, vond ik uiteindelijk het antwoord.

lees verder

Hoe sterk beïnvloeden de Tien Geboden die 3500 jaar geleden zijn uitgevaardigd de mensheid van vandaag?

Tien Geboden:

1. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
2. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.
3. U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.
4. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.
5. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.
6. U zult niet doodslaan.
7. U zult niet echtbreken.
8. U zult niet stelen.
9. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
10. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.
(De bijbelteksten zijn ontleend ©HSV)

lees verder

De sleutel tot het bijwonen van het bruiloft van het Lam

Op een ochtend las ik de Bijbel met mijn nicht: “‘Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend ​linnen.’ Want dit ​linnen​ staat voor al het goede dat gedaan is door de ​heiligen. Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar’” (Openbaring 19:7-9).

Toen we klaar waren met lezen zei ik opgewekt tegen mijn nicht: “We weten allemaal dat dit de visie is die Johannes zag over de terugkeer van de Heer in de laatste dagen. Het is nu al de periode van de laatste dagen, de tijd dat de Heer zal terugkeren. Als christenen verlangen we er allemaal naar het bruiloft van het Lam bij te wonen, het koninkrijk van de hemel binnen te gaan en samen met God te leven. Daarom moeten we ons op een sobere manier voorbereiden, meer bijeenkomsten bijwonen, dagelijks zowel ’s ochtends als ‘s avonds bidden, meer werken en prediken voor de Heer en meer vruchten dragen. Op die manier kunnen we het bruiloft van het Lam bijwonen wanneer de Heer terugkeert. Wat zeg jij?”

lees verder

Waarnaar verwijst “een ander Evangelie”

Jarenlang hadden de voorgangers en ouderlingen gezegd dat ze waakzaam moesten zijn en moesten wachten op de terugkeer van de Heer. Vanaf het jaar 2000 tot nu hebben ze achttien jaar gewacht, maar nog steeds de terugkeer van de Heer niet gezien. Op een dag, nadat ze gehoord hadden dat veel mensen er getuige van waren geweest dat de Heer al geruime tijd terug was, spraken Su Xing, Qingxin, Feng Jing, Xu Yang en sommige van hun collega’s over het onderzoeken van deze beweringen. Hun voorganger en de ouderlingen zeiden echter dat ze een ander evangelie volgden en de Heer verraadden, omdat de Bijbel zegt: “Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.” (Galaten 1:6–8). Even wisten ze niet wat ze moesten doen. Later dacht Su Xing aan zuster Zhao, in haar kerk, die het evangelie van de terugkeer van de Heer gedurende een bepaalde periode had onderzocht. Daarop besloot ze haar uit te nodigen om hier met hen over te praten.

lees verder