II. Om in God te geloven moet je erkennen dat: “Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven”

Vragen en antwoorden over het evangelie

De Heer Jezus heeft gezegd: “

Jezus antwoordde, en zeide tot haar: Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven” (JOHANNES 4:14). De meeste mensen denken dat de Heer Jezus ons de weg van eeuwig leven al geschonken heeft, maar ik heb deze woorden van Almachtige God gelezen: “Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven.” Wat heeft dit te betekenen? Waarom wordt er gezegd dat alleen Christus van de laatste dagen de mens van de weg van eeuwig leven kan voorzien?

lees verder

I. Om in God te geloven, moet je erkennen dat Christus God verschijnend in het vlees is, en dat Hij God Zelf is.

Vragen en antwoorden over het evangelie

De Bijbel zegt dat de hemel zich opende nadat de Heer Jezus was gedoopt en de Heilige Geest op de Heer Jezus neerdaalde als een duif. Een stem zei: “Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!” (MATTHEÜS 3:17). Wij gelovigen erkennen dat de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, is. Maar jullie verklaarden dat de geïncarneerde Christus de verschijning van God en God Zelf is en dat de Heer Jezus God Zelf is en dat Almachtige God ook God Zelf is. Dit wijkt af van onze vroegere ideeën. Is de geïncarneerde Christus nu God Zelf of de Zoon van God? Beide mogelijkheden lijken redelijk en komen overeen met de Bijbel. Dus welke van de twee is juist?

LEES VERDER

‘Overwinningslied’ – clip 1 – Hoe zal de Heer verschijnen en Zijn werk doen bij Zijn terugkomst?

Veel gelovigen besteden aandacht aan de profetieën in de Bijbel die gaan over de wederkomst van de Heer op de wolken en denken daarmee dat de Heer met Zijn herrezen spirituele lichaam aan de mensheid zal verschijnen. Men negeert enkele andere profetieën die de Heer heeft gesproken over Zijn terugkomst…. De Heer Jezus zei: “Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;” (JOHANNES 5:22) “En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.” (JOHANNES 5:27) Aan de profetieën van de Heer kunnen er zien dat de Heer de fase van het werk van oordeel zal doen in de laatste dagen en zal incarneren als de Mensenzoon om het oordeelswerk uit te voeren. De woorden “De Zoon” en “De Mensenzoon” verwijzen allemaal naar Gods incarnatie. De Geest of het spirituele lichaam kunnen niet de Mensenzoon worden genoemd. Wat denkt u hierover?

lees verder

In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen

Waarom geloof je in God? De meeste mensen raken compleet in de war van deze vraag. Ze hebben altijd twee totaal verschillende perspectieven met betrekking tot de praktische God en de God in de hemel, wat laat zien dat ze in God geloven niet om te gehoorzamen, maar om bepaalde voordelen te behalen, of om aan lijden en rampspoed te ontsnappen. Alleen dan zijn ze enigszins gehoorzaam, maar hun gehoorzaamheid is voorwaardelijk. Het is in het belang van hun eigen persoonlijke winst en hen opgedrongen. Dus waarom geloof je in God? Als het alleen maar voor je eigen vooruitzichten, je eigen lot is, dan kan je maar beter niet geloven. Dit geloof dient alleen maar om jezelf voor de gek te houden, gerust te stellen en te waarderen. Als je geloof niet gebouwd is op het fundament van gehoorzaamheid aan God dan zal je uiteindelijk worden gestraft als gevolg van je verzet tegen God. Iedereen die geen gehoorzaamheid aan God zoekt in zijn geloof in God, verzet zich tegen God. God vraagt dat mensen de waarheid zoeken en dat ze naar Gods woorden dorsten, Gods woorden eten en drinken en ze in de praktijk brengen zodat ze gehoorzaamheid aan God kunnen bereiken. Als dat werkelijk je motivatie is, dan zal God je zeker opheffen en genadig zijn. Niemand kan hieraan twijfelen en niemand kan het veranderen. Als je motivatie niet is gericht op gehoorzaamheid aan God en je andere doelen hebt, dan is alles wat je zegt en doet — je gebeden tot God en zelfs elke handeling die je verricht — in verzet tegen God. Al spreek je aardig en ben je beleefd, al lijkt alles wat je doet en elke uitdrukking die je bezigt helemaal in orde, en al lijk je te gehoorzamen, als het op je motivatie en je visie op geloof in God aankomt, dan is alles wat je doet in verzet tegen God en kwaad van aard. Mensen die zo mak als schapen lijken, maar in wiens harten kwade bedoelingen huizen, zijn wolven in schaapskleren. Ze geven aanstoot aan God zelf en God zal niet één van hen sparen. De Heilige Geest zal ze allemaal ontmaskeren, zodat iedereen kan zien dat al die hypocriete figuren zeker zullen worden verafschuwd en verworpen door de Heilige Geest. Maak je maar geen zorgen: God zal hen één voor één onder handen nemen en passend aanpakken.

lees verder

‘Wachten’ clip 2 – De wijze maagd ziet het onderscheid tussen de ware Christus en valse christussen

Als we de waarheid kennen hoeven we ons geen zorgen te maken om te worden misleid door valse christussen!

De Heer Jezus heeft geprofeteerd dat Hij in de laatste dagen terug zou komen, maar tegelijkertijd zouden er valse christussen zijn die Zijn Naam misbruiken om een groot aantal mensen te verleiden. Als we niet het onderscheid kunnen maken tussen de ware Christus en de valse christussen kunnen wij makkelijk worden misleid door valse christussen. We kunnen dan in de duisternis vallen en Gods redding verliezen.
Hoe kunnen wij dan onderscheid maken tussen de ware Christus en de valse christussen? De Heer Jezus zei: “Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.” (JOHANNES 14:6)
Christus is Gods incarnatie in het vlees. Niemand anders dan Hem kan dat doen. Wat Hij heeft gedaan kan niet door dozen geesten worden gedaan. De valse christussen bezitten Gods essentie niet. Het zijn kwade geesten die zich mooi voordoen, dus kunnen ze de waarheid niet publiceren, mensen het leven niet geven, noch het nieuwe pad brengen. Ze kunnen alleen het werk navolgen dat de Heer Jezus deed en kleine tekenen en wonderen tonen om mensen te misleiden. Daarom is het belangrijk om Christus te kennen als de weg, de waarheid en het leven; zeker als wij onderscheid willen kunnen maken tussen de ware Christus en de valse christussen. Alleen Christus kan de waarheid uitdrukken om mensen te redden. Dit is een onweerlegbaar feit.

══════════════ ♡♡♡ ════════════

lees verder

Hele evangelische film ‘Het Mysterie van de Goddelijkheid: Het vervolg’

Op welke manier zal de Heer aan ons verschijnen wanneer Hij in de laatste dagen wederkeert? Hier staan twee meningen, met welke mening ben je het eens?
Veel broeders en zusters die echt in de Heer geloven, wachten ijverig tot de Here Jezus wederkeert om hen naar het koninkrijk van de hemel te brengen. Elke keer als we praten over het onderwerp over de manier van de terugkeer van de Heer, hebben elke broeder en zuster een eigen mening. Sommigen denken dat volgens de tekst “Welke ook zeiden: Gij Galilése mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.” (HANDELINGEN 1:11) dat het herrezen spirituele lichaam van de Heer Jezus mogelijk aan ons zal verschijnen wanneer Hij terugkomt. Anderen denken dat volgens de teksten “Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;” (JOHANNES 5:22) “En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.” (JOHANNES 5:27) dat de Heer Jezus persoonlijk profeteerde dat Hij zal in de laatste dagen om een fase van het oordeelswerk te doen en dat zal door de Mensenzoon worden gedaan. De woorden ‘de Zoon’ en ‘de Mensenzoon’ verwijzen allemaal naar Gods incarnatie. De Geest of het spirituele lichaam kunnen niet de Mensenzoon worden genoemd. Beide meningen hebben een Bijbelse basis, dus welke mening is meer in overeenstemming met Gods wil? Bekijk de christelijke film, ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ – Hoe zal de Heer aan de mensheid verschijnen bij Zijn wederkomst? om het exacte antwoord te vinden.

<*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*>

Hele Christelijke film ‘Het Mysterie van de Goddelijkheid: Het vervolg’ (Nederlandse ondertiteling)

lees verder

Bijbeltekst van de dag – Matteüs 5:14

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

– Matteüs 5:14

Gedachten over het vers van vandaag …

De Heer Jezus eist van ons dat we het licht van de wereld zijn, dat wil zeggen dat we het fatsoen van de heiligen in ons leven moeten leven. Door ons leven kunnen we getuigen van God en God verheerlijken. Op deze manier, wanneer de mensen in de wereld onze goede daden zien, zien ze Gods glorie door ons heen. Nadat ze Gods daden door ons heen hebben gezien, kunnen ze voor God komen om de waarheid te zoeken, de enige ware God aanbidden en vervolgens door de Heer verzorgd en gezegend worden. Zo zullen we het gewenste resultaat bereiken. Net zoals Gods woord zegt: “Als je door je broeders en zusters, familieleden en iedereen om je heen bewonderd wordt, als de ongelovigen op een dag komen en alles bewonderen wat je doet en als ze zien dat alles wat God doet fantastisch is, dan zal je getuigenis waarachtig zijn.” uit ‘Alleen houden van God is werkelijk geloven in God’. Dus in ons dagelijks leven, alleen door in alle dingen te handelen volgens de woorden van de Heer en de weg van de Heer te volgen, kunnen we de rol van het licht spelen.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

uit ‘Online Bijbelstudie

Nederlandse film 2019 ‘Dodelijke onwetendheid’ Waarom worden dwaze maagden door de Heer verlaten?

Toen ik in de Bijbel las, zag ik dat in de Bijbel staat: “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.” (HOSEA 4:6) “De lippen des rechtvaardigen voeden er velen; maar de dwazen sterven door gebrek van verstand.” (SPREUKEN 10:21) ik ben erg in de war. Waarom sterven de dwazen door gebrek aan verstand. Wat is een dwaas voor persoon? Door wat voor soort zaken zullen mensen sterven? Toen ik vandaag op het internet aan het surfen was keek ik naar de film ‘dodelijke onwetendheid” en daardoor begreep ik het mysterie!

•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈• •┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈•

Nederlandse Christelijke film 2019 ‘Dodelijke onwetendheid’ Waarom worden dwaze maagden door de Heer verlaten?

LEES VERDER