Hoe moeten we naar Gods verschijning zoeken en de terugkeer van de Heer verwelkomen?

Hoe moeten we naar Gods verschijning zoeken en de terugkeer van de Heer verwelkomen?

Nu de rampen wereldwijd steeds ernstiger zijn geworden, zijn de profetieën ten aanzien van de terugkeer van de Heer in principe uitgekomen. Veel mensen die oprecht in de Heer geloven, hebben het gevoel dat de Heer al is teruggekeerd. Dus hoe kunnen we naar Gods verschijning zoeken en de terugkeer van de Heer verwelkomen?

Lees verder Hoe moeten we naar Gods verschijning zoeken en de terugkeer van de Heer verwelkomen?

Ken je nog een andere manier waarop de Heer terugkeert?

Ken je nog een andere manier waarop de Heer terugkeert?

In feite negeren we een belangrijk punt bij het verwelkomen van de terugkeer van de Heer, dat wil zeggen dat er ook nog de profetieën in de Bijbel zijn waarin de Heer in het geheim neerdaalt. Zoals: “Ziet, Ik kom als een dief” (Openbaring 16:15). “En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!” (Mattheüs 25:6) “Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen” (Lukas 12:40). “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht” (Lukas 17:24-25).

Lees verder Ken je nog een andere manier waarop de Heer terugkeert?

Bijbelstudie: Wat is de vleeswording?

In de Bijbel staat duidelijk het volgende geprofeteert: “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht” (Lukas 17:24-25). Deze Bijbeltekst (Lees meer: Bijbel lezen) vermeldt: “de komst van de Mensenzoon”, wat ernaar verwijst dat de Heer opnieuw zal incarneren wanneer Hij terugkeert. Als er wordt gesproken over “de Mensenzoon”; verwijst dit naar een mens met vlees en botten, als het Gods geest is, kan het niet de Mensenzoon worden genoemd. Bovendien alleen als God door de Mensenzoon vlees wordt, kan Hij veel lijden en door deze generatie worden verworpen. Als hij een Geest is, kan Hij absoluut niet lijden en niemand durft Hem dan te verwerpen. Het is te zien dat God in de vorm van de Mensenzoon aan de mensen zal verschijnen wanneer Hij in de laatste dagen terugkeert. Dat wil zeggen; God zal door middel van de incarnatie aan de mensen verschijnen. Als we de waarheid over de incarnatie echter niet begrijpen, zullen we gemakkelijk door allerlei geruchten misleid kunnen worden en de geïncarneerde Christus van de laatste dagen als een persoon behandelen, zodat het gemakkelijk is om Gods redding van de laatste dagen te verliezen. Het is duidelijk te zien dat het begrijpen van de waarheid van de incarnatie te belangrijk is om de Heer te verwelkomen. Dus wat is de vleeswording precies? Laten we naar een paar passage vanuit Gods woorden kijken.

Lees verder Bijbelstudie: Wat is de vleeswording?

Mijn hart geven aan God

Als ze deelneemt aan de koorzang van de kerk, is de hoofdpersoon vol enthousiasme en doet met hart en ziel mee aan de repetities. Maar als ze een plek krijgt in de achterste rij waar ze niet wordt gezien, begint ze zonder het te beseffen alleen nog het uiterste minimum te doen en tijdens repetities doet ze alleen voor de vorm mee, zonder haar hart erin te leggen. Pas als de filmopnamen voorbij zijn, beseft ze dat ze niets heeft bereikt voor haar binnengaan in het leven en ze begint zich onzeker te voelen en over zichzelf na te denken. Ze krijgt wat inzicht in haar verdorven gezindheid door het oordeel van Gods woorden, krijgt dan berouw en schuldgevoel voor de manieren waarop ze heeft gefaald om haar plicht goed te doen. Enkele maanden later moeten er extra opnamen worden gemaakt. Hoe benadert ze dan de repetities? Wat bereikt ze uiteindelijk?

Lees verder Mijn hart geven aan God

Hoe kan een mens met een vastomlijnde opvatting over God de openbaring van God ontvangen?

Het werk van God gaat door. Het doel van Zijn werk blijft weliswaar onveranderd, maar de middelen waarmee Hij werkt veranderen voortdurend. Dus veranderen Zijn volgelingen ook. Hoe meer werk van God er is, hoe beter de mens God leert kennen, en de gezindheid van de mens verandert met Zijn werk mee. Maar omdat het werk van God steeds verandert, worden zij die het werk van de Heilige Geest niet kennen en de absurde mensen die de waarheid niet kennen, tegenstanders van God. Het werk van God zal nooit op de opvattingen van de mens worden afgestemd, want Zijn werk is altijd nieuw en nooit oud. Nooit herhaalt Hij Zijn oude werk, Hij werkt liever gestaag door aan wat nooit eerder is gedaan. Omdat God Zijn werk nooit herhaalt en de mens steevast Gods huidige werk op basis van Zijn werk in het verleden beoordeelt, is het bijzonder moeilijk voor God om ieder stadium van het werk van het nieuwe tijdperk uit te voeren. De mens werpt veel te veel hindernissen op! De mens denkt veel te bekrompen! Niemand kent het werk van God, maar toch definieert iedereen Zijn werk. Als de mens weg is bij God verliest hij zijn leven, de waarheid en de zegen van God. Toch aanvaardt de mens het leven en de waarheid niet, net zomin als de hogere zegeningen die God de mensheid schenkt. Alle mensen willen God winnen maar kunnen toch geen verandering in Gods werk verdragen. Zij die het nieuwe werk van God niet aanvaarden geloven dat het werk van God onveranderlijk is, en dat Gods werk voor eeuwig stil blijft staan. Zij geloven dat ze zich alleen maar aan de wet hoeven te houden om de eeuwige redding van God te ontvangen en dat zolang ze maar berouw tonen en hun zonden opbiechten Gods hart voor altijd tevreden gesteld zal zijn. Ze menen dat God voor de mens slechts de God van de wet en de God die aan het kruis was genageld kan zijn; ze menen ook dat God de Bijbel niet mag en kan ontstijgen. Juist deze meningen hebben hen stevig aan de oude wet verankerd en aan strikte regelingen vastgeketend. Zelfs nog meer mensen geloven dat wat het nieuwe werk van God ook is, het onderbouwd moet zijn door profetieën, en dat in ieder stadium van het werk aan iedereen die Hem met een oprecht hart volgt ook openbaringen getoond moeten worden, anders zou dat werk nooit van God kunnen zijn. Het is al geen gemakkelijke opgave voor de mens om God te leren kennen. Als je daarbij het absurde hart en de opstandige natuur van gewichtigheid en hoogmoed van de mens optelt, is het nog veel moeilijker voor de mens om het nieuwe werk van God te aanvaarden. De mens bestudeert het nieuwe werk van God niet zorgvuldig, maar accepteert het ook niet deemoedig; de mens neemt liever een geringschattende houding aan en wacht op de openbaring en begeleiding van God. Is dit niet het gedrag van een mens die tegen God opstaat? Hoe kan zo iemand Gods goedkeuring verkrijgen?

Lees verder Hoe kan een mens met een vastomlijnde opvatting over God de openbaring van God ontvangen?

Gods zegen voor Abraham

Gods zegen voor Abraham

(Gen. 22:16-18) “Ik heb bij mijzelf gezworen,” zei Jehova: “Omdat je dit gedaan hebt en je zoon, je enige zoon, niet van mij hebt weggehouden, zal ik je volop zegenen. Ik zal je nakomelingen zo talrijk maken als de sterren aan het firmament en als de zandkorrels van het strand aan de zee. Je nakomelingen zullen de poort van hun vijanden in bezit nemen. En door jouw nageslacht zullen alle volken van de aarde worden gezegend, omdat jij mijn stem hebt gehoorzaamd.”

Lees verder Gods zegen voor Abraham

Bijbeltekst van de dag – Johannes 16:12-13 – God zal ons in alle waarheid leiden

God zal ons in alle waarheid leiden

De Heer Jezus zei: “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (Johannes 16:12-13).

Lees verder Bijbeltekst van de dag – Johannes 16:12-13 – God zal ons in alle waarheid leiden