Mijn hart geven aan God

Als ze deelneemt aan de koorzang van de kerk, is de hoofdpersoon vol enthousiasme en doet met hart en ziel mee aan de repetities. Maar als ze een plek krijgt in de achterste rij waar ze niet wordt gezien, begint ze zonder het te beseffen alleen nog het uiterste minimum te doen en tijdens repetities doet ze alleen voor de vorm mee, zonder haar hart erin te leggen. Pas als de filmopnamen voorbij zijn, beseft ze dat ze niets heeft bereikt voor haar binnengaan in het leven en ze begint zich onzeker te voelen en over zichzelf na te denken. Ze krijgt wat inzicht in haar verdorven gezindheid door het oordeel van Gods woorden, krijgt dan berouw en schuldgevoel voor de manieren waarop ze heeft gefaald om haar plicht goed te doen. Enkele maanden later moeten er extra opnamen worden gemaakt. Hoe benadert ze dan de repetities? Wat bereikt ze uiteindelijk?

Lees verder Mijn hart geven aan God

‘Ontwaken uit de Droom’ Clip2 – Zonder heiligheid zal geen mens het koninkrijk Gods binnengaan

Christelijke film ‘Ontwaken uit de Droom’ Clip2 – Zonder heiligheid zal geen mens het koninkrijk Gods binnengaan

Lees verder ‘Ontwaken uit de Droom’ Clip2 – Zonder heiligheid zal geen mens het koninkrijk Gods binnengaan

‘Overwinningslied’ – clip 5 – Waarom de Heer terugkeert om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen

Christelijke film ‘Overwinningslied’ – clip 5 – Waarom de Heer terugkeert om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen

Lees verder ‘Overwinningslied’ – clip 5 – Waarom de Heer terugkeert om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen

‘Het Mysterie van de Goddelijkheid: Het vervolg’ Clip 2 – Hoe wij de vleesgeworden God moeten begrijpen

Denk aan geschiedenis waarom vroegere hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeërs de Heer Jezus knettergek weerstaan, veroordeelden en belasteren toen ze al zagen dat Zijn woordt gezag en kracht heeft. Zelfs zeiden ze: “Is dat niet de Nazarener, de zoon van een timmerman?” De reden is dat ze niet kenden wat de incarnatie is en de Heer Jezus de vleesgeworden God is. Wat is de incarnatie? Hoe kunnen we de vleesgeworden God kennen? Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 2 – Hoe wij de vleesgeworden God moeten begrijpen, zal ons leiden om de waarheid in dit opzicht te begrijpen.

Lees verder ‘Het Mysterie van de Goddelijkheid: Het vervolg’ Clip 2 – Hoe wij de vleesgeworden God moeten begrijpen

De ware betekenis van ‘redding’ is net zo…

Ik zag het volgende in de Bijbel staan: “Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden” (Romeinen 10:13). “Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid” (Romeinen 10:10). Ik was van mening dat zolang wij de naam van de Heer aanroepen en op Jezus vertrouwen, wij het koninkrijk der hemelen binnen kunnen gaan. Later zag ik dat de Heer Jezus ook het volgende heeft gezegd: “[…] zucht het koninkrijk der hemelen onder geweld en de geweldenaren nemen het met geweld in.” “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is” (Matteüs 7:21). Hierdoor raakte ik in de war. Degenen die de Naam van de Heer Jezus roepen, zijn zij die de Naam van de Heer Jezus aanroepen. Waarom heeft de Heer Jezus dan gezegd dat zulke mensen niet allemaal het hemels koninkrijk zullen kunnen betreden? Ik heb deze vraag in het verleden ook aan de dominee en ouderlingen gesteld, maar ik heb hier helaas geen antwoord op gekregen.

Lees verder De ware betekenis van ‘redding’ is net zo…