Hoe een goede relatie met God op te bouwen

We weten dat als wij een normale relatie willen houden met God en voortdurend willen groeien in ons geestelijke leven, de geestelijke toewijding van elke dag heel erg belangrijk is. Echter; onze vele dagelijkse bezigheden zoals een drukke studie, ons drukke werk, de complexe persoonlijke relaties en de verschillende kleinigheden uit het dagelijks leven maken ons hart moeilijk kalm voor God, waardoor het moeilijk voor ons wordt om een normale relatie met God te onderhouden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij elke dag normale geestelijke toewijding hebben en dat we een normale relatie met God onderhouden, zodat ons geestelijke leven geen verliest leidt?

God zegt: “is het opbouwen van een goede relatie met God een topprioriteit voor iedereen die in God gelooft; iedereen zou het als de belangrijkste taak en als belangrijkste levensgebeurtenis moeten beschouwen.” We kunnen aan Gods woorden zien dat het tot stand brengen van een normale relatie met God in iemands geloof in God een waarheid van het grootste belang is. Als we Gods lof willen nastreven en Gods wil willen dienen, kunnen deze dingen alleen worden bereikt door een normale relatie met God te hebben. Als we geen normale relatie met God hebben, dan verdienen we het niet om gelovigen te worden genoemd – daarom is het zo belangrijk om een ​​normale relatie met God tot stand te brengen. Dus hoe moeten we een normale relatie met God tot stand brengen? Hieronder staat een eenvoudige gemeenschap van de vier principes.

Christenen bidden

1.Men moet zijn hart aan God geven en God toestaan de leiding te nemen, te bidden en oprecht met God te communiceren, en aldus zal men de leiding van het werk van de Heilige Geest verkrijgen.

De Bijbel zegt: “Van alles waarover je waakt, waak vooral over je ​hart, het is de bron van je leven” (Spreuken 4:23). De Heer Jezus zei: “Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in ​geest​ en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden” (Johannes 4:23). God hecht veel waarde aan het hart van de mens. Hoewel we soms niet onze gebeden tot God zeggen, of we bezig zijn met onze banen, komen onze harten nog steeds dichter tot God, God heeft een plaats in onze harten en onze harten gehoorzamen God in alles wat we doen. Op deze manier zijn we in staat om de leiding, het leiderschap, de verlichting en de illuminatie van de Heilige Geest te verkrijgen, en onze relatie met God wordt steeds meer genormaliseerd. Daarom is het belangrijkste principe om een normale relatie met God tot stand te brengen, ons hart voor God tot rust te brengen.

Lees verder Hoe een goede relatie met God op te bouwen

Hoe moeten we in God geloven om door God goedgekeurd te kunnen worden?

Hoe moeten we in God geloven om door God goedgekeurd te kunnen worden?

Als het gaat om het geloof in God, denken veel broeders en zusters het volgende: Wij geloven in het bestaan van God en erkennen dat God de meester van de hemel en aarde en alle dingen is en daarmee denken zij dat dit geloven in God betekent. Sommige christenen zeggen: wij bidden vaak tot God, lezen de Bijbel, komen samen op bijeenkomsten, werken hard voor de Heer en dit alles doen wij omdat wij in God geloven. Anderen zeggen het volgende: Wanneer wij vrienden, buren en collega’s in de problemen zien, zullen wij hen met liefde helpen. Als wij ongehoorzaam zijn tegenover God en Hem weerstaan, bidden wij vaak tot God en belijden wij onze zonden. Wij denken dat dit in God geloven betekend…. Dit is op zich wel waar, maar hebben wij er ook over nagedacht of deze gedachte ook in overeenstemming is met Gods wil? Hoe kun je in je geloof in God geprezen worden door God?

Lees verder Hoe moeten we in God geloven om door God goedgekeurd te kunnen worden?

‘Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben’ (Fragment)

Wat is het dat de mens ontvangen heeft vanaf het moment dat hij in God is gaan geloven? Wat heb je over God geweten? Hoeveel ben je veranderd door je geloof in God? Nu weten jullie allemaal dat het geloof van de mens in God niet alleen voor de redding van zijn ziel en zijn lichamelijk welvaren is, noch is het om het leven te verrijken door de liefde voor God, enzovoorts. Het is zo: als je God liefhebt omwille van het welzijn van het vlees of voor tijdelijk geluk, dan zal, zelfs als je liefde voor God uiteindelijk het hoogtepunt bereikt en je nergens om vraagt, deze liefde die je zoekt nog steeds onzuiver zijn en God niet behagen. Wie de liefde voor God gebruikt om zijn saaie leven te verrijken en een leegte in zijn hart te vullen, zoekt een gemakkelijk leven, en probeert niet werkelijk God lief te hebben. Dit soort liefde gaat tegen de wil in, is een nastreven van emotioneel genot, en God heeft geen behoefte aan dit soort liefde. Wat voor soort liefde is de jouwe? Waarom heb je God lief? Hoeveel ware liefde heb je nu voor God? De liefde van de meesten van jullie is als hierboven omschreven. Dit soort liefde kan alleen de status quo bewaren; het kan niet een eeuwige bestendigheid bereiken, noch wortel schieten in de mens. Dit soort liefde is die van een bloem die geen vrucht draagt nadat hij gebloeid heeft en is verdord. Met andere woorden: nadat je God eenmaal op die manier hebt liefgehad, en er is niemand om je verder op weg te helpen, dan zul je ten val komen. Als je God alleen lief kan hebben in de tijd van de liefde voor God en je verandert nadien niets aan de levensgezindheid, dan zal je voortdurend omhuld blijven door de invloed van de duisternis, waar je niet aan kunt ontsnappen. Je kunt je nog steeds niet bevrijden van de manipulaties van Satan en het bedrogen worden door Satan. Zulke mensen kunnen niet volledig worden gewonnen door God; uiteindelijk behoren hun geest, ziel en lichaam steeds aan Satan toe. Hier bestaat geen twijfel over. Alle mensen die niet volledig gewonnen kunnen worden door God zullen terugkeren naar hun plaats van oorsprong, dat wil zeggen: terug naar Satan. Zij zullen afdalen naar het meer waarin het hellevuur brandt om de volgende stap in de straf van God te ondergaan. Zij die gewonnen zijn door God zijn degenen die tegen Satan rebelleren en uit zijn domein ontsnappen. Die mensen zullen officieel tot het koninkrijk worden gerekend. Zo ontstaan de mensen van het koninkrijk. Wil jij zo’n soort mens zijn? Wil jij door God gewonnen worden? Wil jij aan het domein van Satan ontsnappen en terugkeren naar God? Behoor je nu Satan toe of word je onder de mensen van het koninkrijk gerekend? Dit soort dingen zouden duidelijk moeten zijn en vereisen geen verdere uitleg.

Lees verder ‘Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben’ (Fragment)

Christelijke film ‘Geloof in God’ clip 6 – Wat betekent het ware geloof in God?

Veel mensen geloven dat zolang ze de naam van de Heer behouden, vaak de Bijbel lezen, bidden en bijeenkomsten bijwonen, hard werken, iets opgeven en zich uitputten, dit is om echt in de Heer te geloven. Als de Heer terugkomt, kunnen ze worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel. Maar sommigen vragen zich af: De oorspronkelijke farizeeën lazen ook de Bijbel, baden en hard werkten, ze reisden zelfs over de oceaan en landen om het evangelie te verspreiden, maar waarom was hun geloof niet door de Heer geprezen, integendeel, werd veroordeeld en vervloekt? Zoals de Heer Jezus zei: “Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!” (MATTHEÜS 7:21-23) Waarom waren degenen die werkten en predikten voor de Heer veroordeeld? Hoe geloven we in de Heer, kunnen we door Hem worden geprezen? Laten we bekijk hoe deze twee broeders in de film het communiceren.

lees verder

In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen

Waarom geloof je in God? De meeste mensen raken compleet in de war van deze vraag. Ze hebben altijd twee totaal verschillende perspectieven met betrekking tot de praktische God en de God in de hemel, wat laat zien dat ze in God geloven niet om te gehoorzamen, maar om bepaalde voordelen te behalen, of om aan lijden en rampspoed te ontsnappen. Alleen dan zijn ze enigszins gehoorzaam, maar hun gehoorzaamheid is voorwaardelijk. Het is in het belang van hun eigen persoonlijke winst en hen opgedrongen. Dus waarom geloof je in God? Als het alleen maar voor je eigen vooruitzichten, je eigen lot is, dan kan je maar beter niet geloven. Dit geloof dient alleen maar om jezelf voor de gek te houden, gerust te stellen en te waarderen. Als je geloof niet gebouwd is op het fundament van gehoorzaamheid aan God dan zal je uiteindelijk worden gestraft als gevolg van je verzet tegen God. Iedereen die geen gehoorzaamheid aan God zoekt in zijn geloof in God, verzet zich tegen God. God vraagt dat mensen de waarheid zoeken en dat ze naar Gods woorden dorsten, Gods woorden eten en drinken en ze in de praktijk brengen zodat ze gehoorzaamheid aan God kunnen bereiken. Als dat werkelijk je motivatie is, dan zal God je zeker opheffen en genadig zijn. Niemand kan hieraan twijfelen en niemand kan het veranderen. Als je motivatie niet is gericht op gehoorzaamheid aan God en je andere doelen hebt, dan is alles wat je zegt en doet — je gebeden tot God en zelfs elke handeling die je verricht — in verzet tegen God. Al spreek je aardig en ben je beleefd, al lijkt alles wat je doet en elke uitdrukking die je bezigt helemaal in orde, en al lijk je te gehoorzamen, als het op je motivatie en je visie op geloof in God aankomt, dan is alles wat je doet in verzet tegen God en kwaad van aard. Mensen die zo mak als schapen lijken, maar in wiens harten kwade bedoelingen huizen, zijn wolven in schaapskleren. Ze geven aanstoot aan God zelf en God zal niet één van hen sparen. De Heilige Geest zal ze allemaal ontmaskeren, zodat iedereen kan zien dat al die hypocriete figuren zeker zullen worden verafschuwd en verworpen door de Heilige Geest. Maak je maar geen zorgen: God zal hen één voor één onder handen nemen en passend aanpakken.

lees verder

Christian movie with Dutch subtitles ‘Geloof in God 2 – Nadat de kerk is gevallen’ Gratis hele film

“U kunt onze kerk niet slopen. U kunt onze kerk niet slopen….” Sommige gelovigen huilden en riepen. Uiteindelijk werd de kerk meedogenloos gesloopt. Dit zijn echte gebeurtenissen vanuit de christenvervolging door de (CCP) Chinese regering. Enkele geloven luisterden naar de woorden van de dominee en ouderlingen. Ze baden nog voor de Chinese regering en vroegen de Heer om de zonden van de Chinese overheid te vergeven en hen te zegenen. Ze dachten dat ze de woorden van de Heer Jezus zo zouden behouden; “Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;” (MATTHEUS 5:44) er zijn echter veel gelovigen in de war: “We hebben zoveel jaren voor de CCP gebeden, maar ze kwamen niet alleen niet tot inkeer, ze hebben zelfs onze kerk verwoest. Hoe zou dat nu naar de wil van God zijn? Beste vrienden, zou je het antwoord op deze vraag willen weten? De film ‘Geloof in God 2- nadat de kerk is gevallen’ zal ons laten zien hoe wij Gods wil kunnen leren kennen en laten ons weten hoe wij deze regimes die vijanden van God zijn op de juiste wijze kunnen behandelen.

.︵..︵..︵..︵..︵..︵..︵..︵..︵..︵..︵..︵..︵..︵..︵..︵.

Christelijke film ‘Geloof in God 2 – Nadat de kerk is gevallen’ Getuigenissen van het ontwaken van christenen tijdens vervolging en beproeving | Gratis hele film

LEES VERDER

Alleen hij die het werk van God ervaart, gelooft echt in God

Alleen hij die het werk van God ervaart, gelooft echt in God

Er zijn veel mensen die in God geloven, maar toch zijn er maar weinig die beseffen wat het geloof in God inhoudt en wat ze moeten doen om een mens naar Gods hart te zijn. Veel mensen kennen namelijk wel het woord ‘God’ en frases zoals ‘het werk van God’, terwijl ze God niet kennen – laat staan Zijn werk. Het is dan ook geen wonder dat iedereen die God niet kent een warrig geloof bezit. Mensen nemen het geloof in God niet serieus omdat geloven in God te onbekend en te vreemd voor ze is. Ze voldoen daardoor niet aan de eis van God. Met andere woorden: als mensen God en Zijn werk niet kennen, zijn ze niet geschikt om door God te worden gebruikt en kunnen ze nog veel minder aan de wens van God voldoen. ‘Geloof in God’ betekent dat je gelooft dat er een God is. Dit is het meest eenvoudige concept van het geloof in God. Geloven dat er een God is, is bovendien niet hetzelfde als oprecht in God geloven. Het is eerder een simpele overtuiging waarin religie de boventoon voert. Oprecht geloof in God houdt in dat je het woord en werk van God ervaart op basis van een overtuiging dat God in alle dingen soeverein is. Daardoor word je bevrijd van je verdorven gezindheid, voldoe je aan de wens van God en leer je God kennen. Alleen door zo’n traject kan er worden gezegd dat je in God gelooft. Toch zien mensen het geloof in God vaak als iets heel eenvoudigs en onbelangrijks. Het geloof van dergelijke personen is nietszeggend en zal nooit de goedkeuring van God ontvangen, omdat deze mensen het verkeerde pad bewandelen. Er zijn vandaag de dag nog steeds mensen die in God geloven volgens de letter, die geloven in inhoudsloze doctrines. Ze zijn zich er niet van bewust dat hun geloof in God geen essentie heeft en dat ze niet de goedkeuring van God kunnen winnen. Niettemin bidden ze tot God om vrede en overvloedige genade. We moeten hierbij stilstaan en onszelf de vraag stellen: Kan geloven in God echt het gemakkelijkste op aarde zijn? Betekent geloven in God niets meer dan het ontvangen van veel genade van God? Kunnen personen die in God geloven, maar die Hem niet kennen en die in God geloven maar Hem toch tegenwerken écht aan de wens van God voldoen?

lees verder