Het mysterie van de incarnatie is onthuld!

Het mysterie van de incarnatie is onthuld!

De incarnatie is een groot mysterie, niemand heeft het gedurende duizenden jaren begrepen. In die tijd kenden de Farizeeën de Heer Jezus niet als de vleesgeworden God (Lees meer: Jezus Christus), en beschouwden de Heer Jezus als een gewoon persoon om zich tegen Hem te verzetten en te veroordelen, en nagelden de Heer Jezus aan het kruis en vervielen uiteindelijk in de straf van God; Nu is God opnieuw vlees geworden. Sommige mensen worden door de geruchten beïnvloed en herkennen de vleesgeworden God niet, veroordelen en beoordelen Hem zelfs, is dit niet de herhaling van de grote fout van de Farizeeën in hun verzet tegen God? Het uiteindelijke resultaat zal hetzelfde zijn als dat van de Farizeeën. Het is duidelijk dat het begrijpen van de waarheid van de incarnatie heel belangrijk voor ons is om de Heer in de laatste dagen te verwelkomen. Dus wat is de incarnatie precies?

Lees verder Het mysterie van de incarnatie is onthuld!

Hoe de vleesgeworden God te kennen

Hoe de vleesgeworden God te kennen

God zegt: “Hij die de incarnatie van God is, zal de essentie van God hebben. Hij die de incarnatie van God is, zal de uitdrukking van God hebben. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen. En omdat God vlees wordt, zal Hij uitdrukken wat Hij is en zal Hij de waarheid naar de mens brengen, het leven schenken en de weg wijzen. Vlees dat niet de essentie van God bevat, is zeker niet de vleesgeworden God. Dat lijdt geen twijfel. Als de mens wil onderzoeken of dit het geïncarneerde vlees van God is, moet de mens dit vaststellen aan de hand van de gezindheid die Hij uitdrukt en de woorden die Hij spreekt. Dat betekent dat aan de hand van Zijn wezen beoordeeld moet worden of dit al dan niet het geïncarneerde vlees van God is en van de ware weg. Bij het vaststellen of dit het geïncarneerde vlees van God is, is het dus het allerbelangrijkste om aandacht te schenken aan Zijn wezen (Zijn werk, Zijn woorden, Zijn gezindheid en nog veel meer dingen) in plaats van aan de uiterlijke schijn. Als de mens alleen Zijn uiterlijk ziet en aan Zijn wezen voorbijgaat, geeft dat blijk van de onwetendheid en naïviteit van de mens.”

Lees verder Hoe de vleesgeworden God te kennen

Bijbelstudie: Wat is de vleeswording?

In de Bijbel staat duidelijk het volgende geprofeteert: “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht” (Lukas 17:24-25). Deze Bijbeltekst (Lees meer: Bijbel lezen) vermeldt: “de komst van de Mensenzoon”, wat ernaar verwijst dat de Heer opnieuw zal incarneren wanneer Hij terugkeert. Als er wordt gesproken over “de Mensenzoon”; verwijst dit naar een mens met vlees en botten, als het Gods geest is, kan het niet de Mensenzoon worden genoemd. Bovendien alleen als God door de Mensenzoon vlees wordt, kan Hij veel lijden en door deze generatie worden verworpen. Als hij een Geest is, kan Hij absoluut niet lijden en niemand durft Hem dan te verwerpen. Het is te zien dat God in de vorm van de Mensenzoon aan de mensen zal verschijnen wanneer Hij in de laatste dagen terugkeert. Dat wil zeggen; God zal door middel van de incarnatie aan de mensen verschijnen. Als we de waarheid over de incarnatie echter niet begrijpen, zullen we gemakkelijk door allerlei geruchten misleid kunnen worden en de geïncarneerde Christus van de laatste dagen als een persoon behandelen, zodat het gemakkelijk is om Gods redding van de laatste dagen te verliezen. Het is duidelijk te zien dat het begrijpen van de waarheid van de incarnatie te belangrijk is om de Heer te verwelkomen. Dus wat is de vleeswording precies? Laten we naar een paar passage vanuit Gods woorden kijken.

Lees verder Bijbelstudie: Wat is de vleeswording?

‘Het Mysterie van de Goddelijkheid: Het vervolg’ Clip 2 – Hoe wij de vleesgeworden God moeten begrijpen

Denk aan geschiedenis waarom vroegere hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeërs de Heer Jezus knettergek weerstaan, veroordeelden en belasteren toen ze al zagen dat Zijn woordt gezag en kracht heeft. Zelfs zeiden ze: “Is dat niet de Nazarener, de zoon van een timmerman?” De reden is dat ze niet kenden wat de incarnatie is en de Heer Jezus de vleesgeworden God is. Wat is de incarnatie? Hoe kunnen we de vleesgeworden God kennen? Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 2 – Hoe wij de vleesgeworden God moeten begrijpen, zal ons leiden om de waarheid in dit opzicht te begrijpen.

Lees verder ‘Het Mysterie van de Goddelijkheid: Het vervolg’ Clip 2 – Hoe wij de vleesgeworden God moeten begrijpen

Hoe Petrus Jezus leerde kennen

In de tijd die Petrus met Jezus heeft doorgebracht, leerde hij veel beminnelijke eigenschappen van Jezus kennen, en veel aspecten die navolging verdienden en een aanvulling voor hem betekenden. Hoewel Petrus op veel manieren het wezen van God in Jezus zag, en veel beminnelijke kwaliteiten, kende hij Jezus nog niet in het begin. Toen Petrus 20 jaar was begon hij Jezus te volgen, en hij is dit 6 jaar lang blijven doen. Al die tijd heeft hij Jezus niet leren kennen, maar puur uit bewondering voor Hem was hij wel bereid Hem te volgen. Toen Jezus hem aan de oever van het meer van Galilea voor het eerst tot zich riep vroeg Hij: “Simon, zoon van Jona, wil je mij volgen?” Petrus antwoordde: “Ik moet Hem die door de hemelse Vader is gestuurd volgen. Ik moet Hem die door de Heilige Geest is verkozen erkennen. Ik volg u.” Petrus had toen al horen praten over een man die Jezus heette, de grootste onder de profeten, Gods geliefde zoon, en Petrus hoopte steeds Hem te vinden. Hij hoopte op een mogelijkheid Hem te zien (zo werd hij toen namelijk door de Heilige Geest geleid). Hij had Hem weliswaar nog nooit gezien en alleen maar geruchten over Hem gehoord maar toch groeide er geleidelijk een verlangen naar en bewondering voor Jezus in zijn hart. Hij verlangde er vaak naar Jezus op een dag te zien. En hoe nodigde Jezus Petrus dan uit? Ook Hij had al horen praten over een man die Petrus heette. Het was niet zo dat de Heilige Geest Hem de opdracht gaf: “Ga naar het meer van Galilea, waar iemand zal zijn die Simon, zoon van Jona, wordt genoemd.” Jezus hoorde iemand zeggen dat er iemand was die Simon, zoon van Jona, werd genoemd en dat de mensen hem hadden horen preken. Dat ook hij het evangelie van het koninkrijk van de hemel verkondigde, en dat de mensen die hem hoorden tot tranen toe waren geroerd. Toen Jezus dit hoorde volgde Hij die persoon en ging op weg naar het meer van Galilea. Hier ging Petrus in op de uitnodiging van Jezus, en volgde Hem.

Lees verder Hoe Petrus Jezus leerde kennen

Het mysterie van Gods incarnatie

Vraag: In al mijn jaren als gelovige, heb ik hoewel ik wist dat de Heer Jezus Gods incarnatie is, de waarheid van de incarnatie niet begrepen. Als de verschijning van de Heer in de tweede komst vergelijkbaar is met hoe de Heer Jezus als de Mensenzoon incarneerde om Zijn werk te doen, zullen we de Heer Jezus niet kunnen herkennen en zullen we de komst van de Heer niet kunnen begroeten. Ik geloof dat de incarnatie een groot mysterie is. Weinigen kunnen de waarheid van de incarnatie echt begrijpen. Dus laten we vandaag communiceren over wat de incarnatie precies is.

lees verder

Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is

De woorden van de Heilige Geest ‘Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is’ Nederlands

Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

Wat zou je moeten weten over de praktische God? De Geest, de Persoon en het Woord vormen de praktische God Zelf, en dit is de ware betekenis van de praktische God Zelf. Als je alleen de Persoon kent – als je Zijn gewoonten en persoonlijkheid kent – maar niet weet van het werk van de Geest, of wat de Geest doet in het vlees, en als je alleen aandacht geeft aan de Geest, en het Woord, en alleen bidt tegenover de Geest, niet weet van het werk van Gods Geest in de praktische God, dan bewijst dit toch dat je geen weet hebt van de praktische God. Kennis van de praktische God houdt ook het weten en ervaren van Zijn woorden in, en de regels en principes van het werk van de Heilige Geest begrijpen, en hoe de Geest van God in het vlees werkt. Zo omvat het ook het weten dat elke actie van God in het vlees wordt bestuurd door de Geest, en dat de woorden die Hij spreekt een regelrechte expressie zijn van de Geest. Dus, als je de praktische God wenst te kennen, dan moet je in de eerste plaats weten hoe God werkt in menselijkheid en in goddelijkheid; dit, op zijn beurt, heeft betrekking op de uitdrukkingen van de Geest, waar alle mensen zich mee bezig houden.

lees verder