Bijbeltekst van de dag – Geloven in God op basis van wat zij zien, zullen zij de redding van God verliezen

Geloven in God op basis van wat zij zien, zullen zij de redding van God verliezen

Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.

– Johannes 20:29

Lees verder Bijbeltekst van de dag – Geloven in God op basis van wat zij zien, zullen zij de redding van God verliezen

De Heer is al teruggekomen in het vlees en heeft alle waarheden uitgedrukt om de mensheid te redden

God zegt: “Deze keer komt God niet in een spiritueel lichaam werken, maar in een heel gewoon lichaam. Niet alleen is dit het lichaam van Gods tweede incarnatie, maar ook het lichaam waarin Hij terugkeert. Het is een heel gewoon vlees. Je zult aan Hem niets ontdekken dat anders is dan bij andere mensen. Wel kun je de waarheden van Hem ontvangen die je nog nooit eerder hebt gehoord. Dit onbetekenende vlees is de belichaming van alle woorden van de waarheid van God; datgene wat Gods werk gedurende de laatste dagen onderneemt. Het is de uitdrukking van heel Gods gezindheid zoals de mens deze mag leren kennen. Wens je niet vurig om God in de hemel te aanschouwen? Wens je niet vurig om God in de hemel te begrijpen? Wens je niet vurig om de bestemming van de mensheid te zien? Hij zal je al deze geheimen vertellen die niemand je ooit heeft kunnen vertellen, en Hij zal je ook alle waarheden vertellen die je nog niet hebt begrepen. Hij is je poort naar het koninkrijk en je gids naar het nieuwe tijdperk. Dit gewone vlees draagt talloze ondoorgrondelijke mysteries met zich mee. Misschien zullen Zijn daden voor jou ondoorgrondelijk zijn, maar het doel van al het werk dat Hij verricht, volstaat om je te laten inzien dat Hij niet een eenvoudig vlees is, zoals de mens denkt. Want Hij vertegenwoordigt Gods wil en de zorg waarmee God de mens gedurende de laatste dagen omringt. Hoewel je de woorden die Hij spreekt, die hemel en aarde lijken te laten schudden, niet kunt horen, en Zijn ogen, die vuur lijken te spuwen, niet kunt zien, en evenmin de discipline van Zijn ijzeren roede kunt voelen, kun je Gods woede in Zijn woorden horen en kun je weten dat God voor de mens barmhartig is. Dan zie je de rechtvaardige gezindheid en wijsheid van God, en word je je er bovendien van bewust dat God de hele mensheid koestert en verzorgt.”

Lees verder De Heer is al teruggekomen in het vlees en heeft alle waarheden uitgedrukt om de mensheid te redden

Redt God de mensheid door wonderen en tekenen te vertonen of door de waarheid uit te drukken?

Redt God de mensheid door wonderen en tekenen te vertonen of door de waarheid uit te drukken?

Wanneer mensen deze titel zien, zullen sommige mensen misschien zeggen: in die tijd vertoonde de Heer Jezus veel wonderen en tekenen, en schonk veel rijke genade aan de mens, dus wanneer de Heer in de laatste dagen terugkeert, zal Hij nog steeds wonderen en tekenen vertonen, anders is Hij niet de teruggekeerde Heer. Dus hebben we er ooit over nagedacht, of dit gebaseerd is op de woorden van de Heer Jezus? Als er geen basis is in de woorden van de Heer, is zo’n mening niet geldig. Laten we, met betrekking tot hoe de Heer zal werken om mensen in de laatste dagen te redden, eens kijken wat Gods woorden zeggen.

Lees verder Redt God de mensheid door wonderen en tekenen te vertonen of door de waarheid uit te drukken?

Wat betekent het om “eeuwige redding te bereiken”?

Onze zonden zijn vergeven door het geloof in de Heer Jezus, maar omdat onze satanische verdorven gezindheid in ons nog steeds niet volledig is opgelost, zondigen wij hierdoor nog vaak en verzetten ons tegen God. Eenmaal gered worden betekent dus niet dat wij voor altijd worden gered; dus hoe kunnen wij dan “eeuwige redding bereiken”?

Lees verder Wat betekent het om “eeuwige redding te bereiken”?

Waarom oordeelt en tuchtigt God de mens?

God zegt:

“Voordat de mens werd verlost, had Satan hem al behoorlijk vergiftigd en na duizenden jaren door Satan verdorven te zijn, is er bij hem een natuur ontstaan die zich tegen God verzet. Dat betekent dat toen de mens was verlost, dat niets meer dan een zaak van verlossing was, waarbij de mens tegen een hoge prijs gekocht was, maar waarbij de giftige natuur binnenin hem niet was geëlimineerd. De mens die zo bezoedeld is, moet een verandering ondergaan voordat hij het waard is om God te dienen. Door middel van dit werk van oordeel en tuchtiging zal de mens volledig de vuile en verdorven essentie van zichzelf leren kennen en hij zal volledig kunnen veranderen en schoon kunnen worden. Alleen op deze manier kan de mens waardig tot de troon van God terugkeren.”

“Je weet alleen dat Jezus zal nederdalen tijdens de laatste dagen, maar hoe precies zal Hij nederdalen? Kan een zondaar zoals jij, die net is verlost en niet is veranderd of vervolmaakt door God, naar Gods hart zijn? Voor jou geldt dat jij, die nog steeds je oude zelf bent, inderdaad gered bent door Jezus en dat je niet beschouwd wordt als een zondaar vanwege de redding door God, maar dat bewijst niet dat je niet zondig bent en niet onzuiver bent. Hoe kun je heilig zijn als je niet veranderd bent? Van binnen ben je overladen met onzuiverheid, zelfzuchtig en verachtelijk, maar toch wil je nederdalen met Jezus – dan zou je wel boffen! Je hebt een stap overgeslagen in je geloof in God: je bent alleen nog maar verlost, maar je bent nog niet veranderd. Om naar Gods hart te zijn, moet God persoonlijk in jou werken door je te veranderen en te zuiveren. Als je alleen verlost bent, zul je niet in staat zijn om heiligheid te verkrijgen. Op die manier ben je niet gekwalificeerd om te delen in de goede zegeningen van God omdat je een stap mist in Gods werk van het managen van de mens, en wel de cruciale stap van verandering en vervolmaken. Daarom ben jij, een zondaar die net is verlost, niet in staat om rechtstreeks de erfenis van God te erven.”

lees verder

Bijbeltekst van de dag – Psalmen 5:13

Want Gij, HEERE, zult den rechtvaardige zegenen; Gij zult hem met goedgunstigheid kronen, als met een rondas.

– Psalmen 5:13

Gedachten over het vers van vandaag …

Na het lezen van dit vers wist ik dat de rechtvaardigen door God zijn gezegend en altijd onder Gods zorg en bescherming leven. Ik was diep in gedachten: God zegent de rechtvaardigen, wat wordt dan uitgedrukt in degenen die rechtvaardig zijn? Hoe definieert God de rechtvaardigen? Op een dag las ik een paar woorden in een evangelieboek: “Jullie zullen rechtvaardig genoemd worden omdat jullie in staat zijn God tevreden te stellen, en omdat jullie Gods verzorging en bescherming accepteren. In Gods ogen zijn al degenen die Gods verzorging, Zijn bescherming en perfectie accepteren, en die door Hem gewonnen worden rechtvaardig en zij worden door God liefkozend bekeken.” “‘Rechtvaardigheid’ betekent niet het geven van aalmoezen, het betekent niet het liefhebben van je naaste als jezelf, noch betekent het niet vechten, ruzie maken, roven of stelen. Rechtvaardigheid betekent Gods opdracht als je plicht opvatten en Gods orkestraties en schikkingen als een uit de hemel gezonden roeping gehoorzamen, ongeacht het moment of de plaats, net zoals alles wat gedaan werd door de Here Jezus. Dat is precies de rechtvaardigheid waar God over sprak.” Uit Gods woorden is het duidelijk dat we niet rechtvaardig kunnen worden genoemd als we gewoon aalmoezen geven of goed met anderen in harmonie omgaan. Integendeel, de rechtvaardigen kunnen op elk moment en op elke plaats God’s opdrachten aanvaarden, vrij blijven van alle deals of verzoeken en alle orkestraties en regelingen van God gehoorzamen. Neem Noach als voorbeeld. Toen Gods opdracht aan hem werd toevertrouwd, kon Noach het eenvoudigweg accepteren, niets van redeneren, en volledig handelen in overeenstemming met Gods eisen. Hij betaalde alle kosten om de ark te bouwen zonder rekening te houden met zijn eigen persoonlijke voordeel, zijn verlies of winst, en uiteindelijk ontving hij Gods zaligheid en zegeningen. Hieruit kunnen we zien dat degenen die Gods opdrachten kunnen voltooien en Hem tevreden kunnen stellen met een God-liefhebbend hart, rechtvaardig zijn in Gods ogen. Zulke mensen worden door God goedgekeurd en gezegend.

Bijbeltekst van de dag 2019: Brengt je nieuwe verlichting

uit ‘Online Bijbelstudie’

Eens gered, altijd gered?

Noot van de redactie: Bijna alle gelovigen in de Heer denken vol zelfvertrouwen dat ze enkel door hun geloof redding kunnen verkrijgen en het hemels koninkrijk kunnen binnengaan, vanwege hun visie van ‘eens gered, altijd gered’. Maar houdt deze opvatting stand? Is het echt zo gemakkelijk om gered te worden?

Het verlossingswerk van de Heer Jezus heeft zich verspreid tot de uiteinden van de aarde, heeft elk huis bereikt en is een begrip geworden en het is ook vanwege de verlossing van de Heer Jezus dat de mensheid tot vandaag heeft overleefd. Er zijn veel broeders en zusters die het standpunt van ‘eens gered, altijd gered’ aanhangen, vanwege de woorden van de apostel Paulus: “Als uw ​hart​ gelooft, zult u ​rechtvaardig​ worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered” (Romeinen 10:10). Ze denken: Aangezien de Heer Jezus ons verloste door de kruisiging, hebben we al absolutie gekregen voor al onze zonden en zijn we gered door ons geloof en eenmaal gered, blijven we altijd gered en zolang we tot het einde toe volhouden, zullen we rechtstreeks worden opgenomen in het hemels koninkrijk wanneer de Heer terugkeert. Echter, sommige broeders en zusters kunnen het niet nalaten te twijfelen: “Is het echt zo gemakkelijk voor ons om gered te worden? Kunnen we verlossing verkrijgen en alleen door geloof het hemels koninkrijk binnengaan?”

lees verder

Kunnen zij die gered zijn door geloof Gods koninkrijk binnengaan

Sommige christenen geloven dat zolang ze de redding van de Heer Jezus aan het kruis aanvaarden, ze de Heer verbaal erkennen en in hun hart in Hem geloven, ze gered zijn en ze het hemelse koninkrijk zullen kunnen betreden. Er is ook een Bijbelse basis voor deze overtuiging: “Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered” (Romeinen 10:9–10). Daarom geloven ze des te sterker dat zij die door het geloof gered zijn, het hemelse koninkrijk kunnen betreden. Sommige christenen blijven echter verward; zij vragen zich af, aangezien we boos kunnen worden en elke dag ons geduld met mensen kunnen verliezen, zo erg dat we zelfs voor onze familieleden niet eens genoeg verdraagzaamheid en geduld kunnen opbrengen, en we in ons dagelijks leven leugens kunnen vertellen om anderen te misleiden, of zulke mensen, die in zonde leven, het koninkrijk van God kunnen betreden? Laten we dit onderwerp vandaag bespreken.

lees verder

Het verschil tussen gered worden en volledige verlossing verkrijgen

Wanneer we het hebben over het verschil tussen gered worden en volledige verlossing bereiken, zijn er wellicht broeders en zusters die zullen zeggen: “Is er wel een verschil tussen gered worden en volledige verlossing bereiken? Betekent gered worden niet dat je volledige verlossing bereikt? Als we zijn gered door ons geloof in de Heer Jezus, hebben we dan niet de volledige verlossing bereikt? Als de Heer komt, worden wij onmiddellijk opgenomen in de hemel.” Maar is het werkelijk zo eenvoudig? We zouden er goed aan doen om dit verder te onderzoeken en bespreken.

Lees verder