Eens gered, altijd gered?

Noot van de redactie: Bijna alle gelovigen in de Heer denken vol zelfvertrouwen dat ze enkel door hun geloof redding kunnen verkrijgen en het hemels koninkrijk kunnen binnengaan, vanwege hun visie van ‘eens gered, altijd gered’. Maar houdt deze opvatting stand? Is het echt zo gemakkelijk om gered te worden?

Het verlossingswerk van de Heer Jezus heeft zich verspreid tot de uiteinden van de aarde, heeft elk huis bereikt en is een begrip geworden en het is ook vanwege de verlossing van de Heer Jezus dat de mensheid tot vandaag heeft overleefd. Er zijn veel broeders en zusters die het standpunt van ‘eens gered, altijd gered’ aanhangen, vanwege de woorden van de apostel Paulus: “Als uw ​hart​ gelooft, zult u ​rechtvaardig​ worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered” (Romeinen 10:10). Ze denken: Aangezien de Heer Jezus ons verloste door de kruisiging, hebben we al absolutie gekregen voor al onze zonden en zijn we gered door ons geloof en eenmaal gered, blijven we altijd gered en zolang we tot het einde toe volhouden, zullen we rechtstreeks worden opgenomen in het hemels koninkrijk wanneer de Heer terugkeert. Echter, sommige broeders en zusters kunnen het niet nalaten te twijfelen: “Is het echt zo gemakkelijk voor ons om gered te worden? Kunnen we verlossing verkrijgen en alleen door geloof het hemels koninkrijk binnengaan?”

Eens gered, altijd gered?

Het is de moeite waard om de bovenstaande vragen te overdenken en te onderzoeken, want deze kwestie houdt rechtstreeks verband met de belangrijke kwestie of we wel of niet in staat zullen zijn om het hemels koninkrijk binnen te gaan. Laten we eerst eens kijken naar het volgende: “Heeft het gezegde ‘eens gered, blijven we altijd gered’ enige basis in Gods woord? Heeft de Heer Jezus zulke woorden gezegd? Heeft de Heilige Geest deze woorden onthuld of ervan getuigd?” Als de antwoorden allemaal nee zijn, bewijst het dat dit gezegde het product is van menselijke opvattingen en illusies en dat het geen stand houdt. Zelfs als spirituele adepten en bijbelverkenners dit gezegde allemaal accepteren, representeert dit gewoon hun mening en niet hoe God zich voelt. We moeten begrijpen dat alleen de Heer Jezus de Koning is van het koninkrijk der hemelen en het laatste woord heeft over de omstandigheden waarin we het binnengaan. Dus, als we redding willen verkrijgen en het hemels koninkrijk willen binnengaan, moeten we de woorden van de Heer Jezus als ons uitgangspunt en onze basis nemen. Als we ons niet richten op het woord van God, maar leven in onze eigen opvattingen en verbeelding en vasthouden aan deze ongegronde woorden, dan zal ons geloof in God uiteindelijk eindigen in mislukking.

De ware betekenis van gered worden

Om enige duidelijkheid over dit onderwerp te krijgen, moeten we eerst communiceren over wat het betekent om gered te worden. Hoofdstuk 2 vers 32 van het boek Joël in de Bijbel zegt: “Een ieder die de naam van Jehova zal aanroepen, zal worden verlost.” We weten allemaal dat Jehova God tijdens het oudtestamentische Tijdperk van de Wet 613 wetten en geboden uitvaardigde middels Mozes en deze gebruikte om grenzen te stellen aan het volk van Israël. De mensen geloofden dat zolang ze zich aan deze wetten hielden en niet werden veroordeeld, ze dan gered zouden worden. Maar omdat de mensheid aan het einde van het Tijdperk van de Wet steeds dieper door Satan werd verdorven en de eerbied voor God verloor, slaagden zij er niet in om zich aan de wetten te houden en begingen zij meer en meer zonden; er was geen zonde-offer meer dat ze konden brengen dat hun zonden voldoende kon goedmaken en dus werden ze geconfronteerd met het gevaar om door die wetten veroordeeld en ter dood veroordeeld te worden. God kon het niet verdragen dat de mensheid, die Hij met Zijn eigen handen had gemaakt, op die manier werd vernietigd. Dus God werd Zelf vlees en werd aan het kruis genageld voor de mensheid, door het werk van de verlossing uit te voeren en aldus de mensheid vrijelijk van de wetten te verlossen. Zolang mensen daarna baden, biechtten en berouw toonden in de naam van de Heer, werden hun zonden vergeven en waren ze niet langer onderworpen aan de veroordeling en bestraffing door de wetten. God zag de mens ook niet langer als zondig en zij die de wetten naleefden, werden daarom door Hem gered. Het “gered worden” verwijst hier naar: niet veroordeeld worden door de wetten.

We kunnen uit bovenstaande communicatie begrijpen dat zolang mensen zich in het Tijdperk van de Wet aan de wetten van Jehovah God hielden, ze dan gered werden. In het Tijdperk van Genade werden mensen, zolang zij op de Heer Jezus vertrouwden, bij Hem hun zonden opbiechtten en berouw toonden, ook gered. Maar dit “gered worden” betekent alleen dat onze zonden zijn vrijgesproken en dat we niet door de wetten zullen worden veroordeeld of ter dood worden veroordeeld; het betekent echter niet dat we Gods weg volgen en dat we alle zonden hebben afgeworpen en al helemaal betekent het niet dat als we eenmaal gered zijn, we altijd gered blijven. De Heer Jezus heeft nooit gezegd dat allen die zijn gered en absolutie hebben ontvangen het hemelse koninkrijk kunnen binnengaan. Als we denken aan hoe we in de Heer Jezus geloven, hebben we enkele veranderingen in ons gedrag – we kunnen tolerant en geduldig tegenover anderen zijn, opofferen en geven en zelfs seculiere verwikkelingen opzij zetten, ontberingen doorstaan ​​en overal rondrennen terwijl we onszelf uitputten – maar wat onbetwistbaar is, is dat we tegen wil en dank nog steeds zonden begaan, er niet in slagen het woord van de Heer te praktiseren en ons nog moeten bevrijden van de band en overheersing van de zonde. Bijvoorbeeld, om door anderen bewonderd en bekeken te worden, praten we tegen hen vaak over hoe we lijden voor de Heer, daarbij onszelf verheffend en getuigend over onszelf; om onze eigen doelen te bereiken, liegen we vaak ongewild en misleiden we mensen; om onze eigen belangen te beschermen, onttrekken we ons aan onze verantwoordelijkheden en geven we de schuld aan anderen; om onze eigen posities veilig te stellen, kunnen we onze eigen facties vormen en daarbij degenen die afwijkend zijn uitsluiten en onderdrukken. We geloven nominaal in God, maar we hebben geen plaats voor God in ons hart, noch zoeken we de waarheid in alles en in plaats daarvan aanbidden we de pastors en ouderlingen. Wanneer we voor beproevingen worden gesteld, natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen, geven we God de schuld en begrijpen Hem verkeerd en zodra we tot op zekere hoogte passief worden, kunnen we Hem soms zelfs verraden. Er zijn veel broeders en zusters die hetzelfde zijn als wereldse mensen, die slechte trends nastreven en zich de geneugten van de zonde goed laten smaken, enz. Mensen zoals wij, die vol vuil en verdorvenheid zijn, ongeacht hoe vaak we ook vergeven zijn van onze zonden, zijn niet gekwalificeerd om Gods heilige koninkrijk binnen te gaan. Dit komt omdat de Bijbel zegt: “Wees ​heilig, want ik ben ​heilig” (Leviticus 11:45). “Want zonder heiliging zal niemand de Heer zien” (Hebreeën 12:14). Gods substantie is heilig. God bewaakt de poort naar het hemels koninkrijk. God zal de onzuivere en verdorven mensen niet toelaten Zijn koninkrijk binnen te gaan en in plaats daarvan zullen zij vanwege het blijven zondigen Zijn rechtvaardige straf ontvangen. Precies zoals de Bijbel zegt: “Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de ​zonden​ meer mogelijk, en kunnen we niet anders dan huiverend wachten op het oordeel en op het vuur dat de tegenstanders gretig zal verslinden” (Hebreeën 10:26-27).

Hoe blijf je eeuwig gered en kan je binnengaan in het hemels koninkrijk

Op dit punt kunnen veel broeders en zusters zich in de war voelen en zullen zij zeggen: “De Heer Jezus stierf voor ons aan het kruis. Hoewel we nog steeds zondigen, kunnen we absolutie krijgen voor onze zonden door berouw te tonen en te biechten tot de Heer, dus waarom zouden we niet het hemels koninkrijk binnen kunnen gaan? Trouwens, de Heer heeft beloofd dat Hij ons zal opnemen in het hemels koninkrijk. Volgens bovenstaande communicatie zou de belofte van de Heer tot niets leiden? Als we het hemels koninkrijk niet kunnen binnengaan, is het werk van de Heer dan niet tevergeefs?” Maar dit is niet het geval. Laten we een passage lezen van woorden van een gospel-website.

De zonden van de mens konden door het zondoffer worden vergeven, maar voor het probleem hoe de mens dan niet meer tot zonde kan worden gebracht, en hoe zijn zondige natuur volledig kan worden weggevaagd en getransformeerd, voor dat probleem heeft hij geen oplossing. De zonden van de mens werden vergeven en dit is het gevolg van het werk van Gods kruisiging, maar de mens bleef leven in de verdorven satanische gezindheid van weleer. Dit is de reden dat de mens volledig moet worden gered van zijn verdorven satanische gezindheid, zodat zijn zondige natuur volledig kan worden weggevaagd en niet meer zal opkomen, waardoor de gezindheid van de mens kan worden getransformeerd. Hiertoe moet de mens het pad naar groei in het leven, de weg van leven en de weg naar verandering van gezindheid begrijpen. Bovendien moet de mens handelen in overeenstemming met dit pad, zodat zijn gezindheid geleidelijk kan veranderen en hij kan leven in het schijnende licht, zodat al wat hij doet in overeenstemming is met de wil van God, zodat hij zijn verdorven satanische gezindheid kan uitbannen en hij kan losbreken van Satans duistere invloed en volledig van de zonde zal loskomen. Alleen dan zal de mens volledige redding ontvangen. … Daarom bleef na beëindiging van die werkfase het werk van het oordeel en tuchtiging over. Deze fase is bedoeld om de mens te zuiveren door middel van het woord en hem daarmee op een weg te leiden die hij volgen kan. … Deze fase heeft meer betekenis dan de vorige en is eveneens vruchtbaarder, want nu is het het woord dat het leven van de mens rechtstreeks voedt en dat het mogelijk maakt dat de gezindheid van de mens volledig wordt vernieuwd. Het is een veel grondigere werkfase.

Uit deze woorden kunnen we opmaken dat de Heer Jezus tijdens het Tijdperk van Genade het verlossingswerk deed naargelang de behoeften van de mensheid. Zolang we biechten en berouw tonen bij de Heer, kunnen onze zonden vergeven worden. Nadat de Heer Jezus Zijn verlossingswerk voltooide, waren we echter nog niet volledig gered. Dit komt omdat de Heer Jezus ons slechts heeft verlost van de zonden van ons gedrag, maar Hij heeft ons niet verlost van onze zondige natuur, die diep in ons is geworteld. We zijn er nog steeds stevig door gebonden en we worden erdoor beheerst, dus we leven altijd een leven waarin we overdag zondigen en ’s avonds biechten. Als we ons willen losmaken van de banden en beperkingen van onze zonden en het hemels koninkrijk willen binnengaan, moeten we van onze verdorven gezindheid af en worden gereinigd en veranderd. Om zulke resultaten te bereiken, moeten we het werk accepteren van de teruggekeerde Heer Jezus. De Bijbel zegt: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12-13). “En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: Want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” (Matteüs 12:47-48). “Net zo zeker is het dat ​Christus, die eenmaal is geofferd om de ​zonden​ van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de ​zonde” (Hebreeën 9:28). We kunnen aan de hand van deze geschriften zien dat, wanneer de Heer terugkeert in de laatste dagen, Hij nog een stadium van werk zal doen: de waarheid uitdrukken om de mens te beoordelen en te reinigen. Wanneer we Gods oordeelswerk accepteren en onze zondige natuur gereinigd en veranderd hebben, dan zullen we volledig door God gered zijn.

Uit de bovengenoemde communicatie kunnen we begrijpen: “Aangezien we zijn verlost door de Heer Jezus, geloven we dat we ‘eens gered, altijd gered zijn.’ Deze opvatting is onhoudbaar. Pas nadat we in de laatste dagen door Gods werk geoordeeld en gereinigd zijn, kunnen we eeuwig gered worden.” Geliefde broeders en zusters, welke houding moeten we aannemen als het gaat om Gods redding die in de laatste dagen komt?

uit ‘Online Bijbelstudie’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s