Waarom wij mensen in God moeten geloven?

God zegt:

“God heeft het gezag over alle dingen, en ordent en rangschikt alles, deelt ieder naar zijn soort in en bedeelt ieder een eigen positie toe, zoals God het wil. Hoe groot iets ook is, niets kan God voorbijstreven en alle dingen staan in dienst van de mensheid die door God is geschapen en geen enkel ding durft God ongehoorzaam te zijn of eisen te stellen aan God. En zo dient de mens, als schepsel van God, ook de plicht van de mens te vervullen. Ongeacht of hij al dan niet heerser is, of meester van alle dingen, hoe hoog de status van de mens ook is bij alle dingen, hij blijft toch slechts een klein mens onder de heerschappij van God en is niet meer dan een onbeduidend mens, een schepsel van God, en zal nooit boven God uitkomen. Als een schepsel van God zou de mens de plicht van een schepsel van God moeten willen uitvoeren, God moeten willen liefhebben zonder andere keuzes te maken, want God is de liefde van de mens waard.” uit ‘Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt’

lees verder

Naar wie verwijzen de degenen die tot Gods uitverkorenen behoren?

Vraag: In de Bijbel staat: “Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen?”(Romeinen 8:33-34). Dit bewijst dat de kruisiging van Heer Jezus aan het kruis ons van alle zonde vrijmaakt. De Heer ziet ons niet meer als zondaars. Wie kan ons nog beschuldigen?

Alleen zij die echt de Heer dienen en van God houden, die waarlijk van Hem getuigen, behoren tot Gods uitverkorenen.

Antwoord: In de Bijbel staat: “Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen?” We moeten nu heel duidelijk vaststellen wie Gods uitverkorenen zijn. Die veelvuldige zondaars, zij die de Heer verraden en hun vrienden, mensen die offers aan God stelen, ontuchtplegers, verlegen types en de hypocriete farizeeën, zijn zij Gods uitverkorenen? Als iedereen die in God gelooft een uitverkorene van God is, hoe verklaren we dan wat er in Openbaring staat: “Buiten is de plaats voor de ​honden​ die zich bezighouden met toverij en ontucht, met ​moord​ en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt”? Dus niet iedereen die in God gelooft, behoort tot Gods uitverkorenen. Alleen zij die echt de Heer dienen en van God houden, die waarlijk van Hem getuigen, behoren tot Gods uitverkorenen. Bijvoorbeeld: Abraham, Job en Petrus gehoorzaamden God en vereerden God. Zij deden rechtvaardige daden en getuigden goed. God waardeerde wat zij deden. Niemand kon ze beschuldigen. Wanneer heeft God gezegd dat alle gelovigen rechtvaardig waren? De meerderheid zondigt vaak, verzet zich tegen God en verraadt God. Dat is een feit. De Heer Jezus heeft nooit gezegd dat de meeste gelovigen rechtvaardig waren. En dus slaat Gods uitverkorenen op diegenen die rechtvaardige daden doen en Gods wil volgen.

uit ‘Online Bijbelstudie

Bijbeltekst van de dag – Spreuken 3:6

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.

– Spreuken 3:5–6

Gedachten over het vers van vandaag …

Bijbeltekst van de dag – Spreuken 3:6

Dit vers toont ons dat we op God moeten vertrouwen in alle dingen, en er rotsvast van overtuigd moeten zijn dat alle dingen in Gods handen zijn en dat we alleen door gehoorzaam te zijn aan Zijn orkestraties en regelingen een manier van beoefenen kunnen hebben. Dat wil zeggen, in plaats van in één of twee zaken in God te geloven, moeten we vast en zeker in God in alle dingen geloven. God is getrouw, dus als we dat kunnen doen, zal Hij ons beslist de weg van beoefenen laten zien in elke zaak. Bijvoorbeeld, toen David tegenover de Filistijnse reus Goliath stond, zei hij: “Maar David zei tegen de Filistijn: U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt.”(1 Samuel 17:45). Door op God te vertrouwen, doodde David Goliat zonder een zwaard of een speer, maar alleen met een steen. Dus, als we in alle dingen vast in God willen geloven, moeten we niet vertrouwen op ons vermogen of onze intelligentie om alles wat we tegenkomen te handelen. In plaats daarvan moeten we actief samenwerken met God in alle dingen, volledig op God vertrouwen, Zijn wil zoeken, wachten op Zijn leiding en stellig geloven dat alleen God onze hulp is. Precies zoals God zegt, “Je moet het van de positieve kant binnengaan. Als je passief afwacht, is het nog altijd negatief. Je moet proactief zijn in het samenwerken met mij; wees ijverig en nooit lui. Blijf altijd in gemeenschap met mij en heb een diepere intimiteit met mij. Als je het niet begrijpt, wees dan niet ongeduldig om snelle resultaten te zien. Het is niet zo dat ik het je niet zal vertellen; ik wil zien of je op mij vertrouwt wanneer je in mijn aanwezigheid bent en of je je in vertrouwen van mij afhankelijk durft te stellen. Je moet altijd dichtbij mij blijven en alle zaken in mijn handen leggen. Keer niet tevergeefs terug. Nadat je onbewust voor een bepaalde periode dichtbij mij bent geweest, zullen mijn intenties aan je worden geopenbaard. Als je ze begrijpt, zul je waarlijk voor mijn aangezicht staan, en je zult mijn gezicht waarlijk gevonden hebben. Je zult van binnen glashelder en standvastig zijn, en je zult iets hebben om op te vertrouwen, en je zult zowel macht als vertrouwen hebben. Je zult eveneens een pad hebben dat voorwaarts leidt, en alles zal gemakkelijk naar je toekomen.”

Bijbeltekst van de dag: Leesmateriaal voor stille tijd

uit ‘Online Bijbelstudie’

Bijbeltekst van de dag – Matteüs 5:14

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

– Matteüs 5:14

Gedachten over het vers van vandaag …

De Heer Jezus eist van ons dat we het licht van de wereld zijn, dat wil zeggen dat we het fatsoen van de heiligen in ons leven moeten leven. Door ons leven kunnen we getuigen van God en God verheerlijken. Op deze manier, wanneer de mensen in de wereld onze goede daden zien, zien ze Gods glorie door ons heen. Nadat ze Gods daden door ons heen hebben gezien, kunnen ze voor God komen om de waarheid te zoeken, de enige ware God aanbidden en vervolgens door de Heer verzorgd en gezegend worden. Zo zullen we het gewenste resultaat bereiken. Net zoals Gods woord zegt: “Als je door je broeders en zusters, familieleden en iedereen om je heen bewonderd wordt, als de ongelovigen op een dag komen en alles bewonderen wat je doet en als ze zien dat alles wat God doet fantastisch is, dan zal je getuigenis waarachtig zijn.” uit ‘Alleen houden van God is werkelijk geloven in God’. Dus in ons dagelijks leven, alleen door in alle dingen te handelen volgens de woorden van de Heer en de weg van de Heer te volgen, kunnen we de rol van het licht spelen.

Bijbeltekst van de dag: Leesmateriaal voor stille tijd

uit ‘Online Bijbelstudie’