Gaan we in het hemelse koninkrijk binnen als we onze “zonden vergeven” zijn?

Voor wie in de Heer gelooft, is het grootste verlangen om het hemelse koninkrijk binnen te gaan, en daarom stellen we ons vaak voor hoe mooi het daar moet zijn. Natuurlijk hebben we ook vertrouwen in onze intrede in de hemel, want er staat in de Bijbel: “die ons de verlossing heeft gebracht, de ​vergeving​ van onze ​zonden” (Kolossenzen 1:14). Daarom geloven we dat onze zonden worden vergeven nadat we in de Heer beginnen te geloven, en dat we dan niet zondig meer zijn. We geloven ook dat we onmiddellijk zullen opnemen naar het hemelse koninkrijk wanneer de Heer komt. Als we aan deze dingen denken worden we heel enthousiast en we verlangen ernaar dat de Heer haast maakt. Ook ik verlangde hier eerder naar. Maar later, na een gesprek en discussie met mijn broeders en zusters over deze kwestie, kwam ik tot een nieuwe ontdekking, en ik wil hier graag met jullie allen delen wat ik allemaal heb geleerd …

lees verder

Bijbeltekst van de dag – Het oordeel moet beginnen met het huis van God

Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God;

– 1 Petrus 4:17

Gedachten over het vers van vandaag …

Uit dit vers zien we dat de wederkomst van de Heer in de laatste dagen is om het oordeelswerk uit te voeren dat begint bij het huis van God. Veel broeders en zusters in de Heer kunnen vragen, zal de Heer ons niet direct opnemen in het koninkrijk van de hemel als Hij terugkeert in de laatste dagen? Waarom moet Hij het oordeelswerk nog doen? In feite is Gods oordeelswerk in de laatste dagen het werk van het zuiveren van de mens en het vervolmaken van de mens. God zei ooit “Wees heilig, want Ik ben heilig” (1 Petrus 1:16). “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan” (Openbaring 22:14).

lees verder

Waarom oordeelt en tuchtigt God de mens?

God zegt:

“Voordat de mens werd verlost, had Satan hem al behoorlijk vergiftigd en na duizenden jaren door Satan verdorven te zijn, is er bij hem een natuur ontstaan die zich tegen God verzet. Dat betekent dat toen de mens was verlost, dat niets meer dan een zaak van verlossing was, waarbij de mens tegen een hoge prijs gekocht was, maar waarbij de giftige natuur binnenin hem niet was geëlimineerd. De mens die zo bezoedeld is, moet een verandering ondergaan voordat hij het waard is om God te dienen. Door middel van dit werk van oordeel en tuchtiging zal de mens volledig de vuile en verdorven essentie van zichzelf leren kennen en hij zal volledig kunnen veranderen en schoon kunnen worden. Alleen op deze manier kan de mens waardig tot de troon van God terugkeren.”

“Je weet alleen dat Jezus zal nederdalen tijdens de laatste dagen, maar hoe precies zal Hij nederdalen? Kan een zondaar zoals jij, die net is verlost en niet is veranderd of vervolmaakt door God, naar Gods hart zijn? Voor jou geldt dat jij, die nog steeds je oude zelf bent, inderdaad gered bent door Jezus en dat je niet beschouwd wordt als een zondaar vanwege de redding door God, maar dat bewijst niet dat je niet zondig bent en niet onzuiver bent. Hoe kun je heilig zijn als je niet veranderd bent? Van binnen ben je overladen met onzuiverheid, zelfzuchtig en verachtelijk, maar toch wil je nederdalen met Jezus – dan zou je wel boffen! Je hebt een stap overgeslagen in je geloof in God: je bent alleen nog maar verlost, maar je bent nog niet veranderd. Om naar Gods hart te zijn, moet God persoonlijk in jou werken door je te veranderen en te zuiveren. Als je alleen verlost bent, zul je niet in staat zijn om heiligheid te verkrijgen. Op die manier ben je niet gekwalificeerd om te delen in de goede zegeningen van God omdat je een stap mist in Gods werk van het managen van de mens, en wel de cruciale stap van verandering en vervolmaken. Daarom ben jij, een zondaar die net is verlost, niet in staat om rechtstreeks de erfenis van God te erven.”

lees verder

Dus dit is de manier om gezuiverd te worden

Vraag 15: Je getuigt dat de Heer is teruggekeerd in het vlees om de waarheid te verkondigen en het oordeelswerk en zuivering van de mens te doen in de laatste dagen, maar de religieuze dominees en ouderlingen geloven dat Hij met wolken zal terugkeren, en dat alle gelovigen onmiddellijk van gedaante zullen veranderen en worden opgenomen in de wolken om de Heer te ontmoeten. Zoals Paulus zei: “Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam” (Filip. 3:20-21).De Heer is almachtig en er is niets wat Hij niet kan doen. God kan ons transformeren en zuiveren met één woord, waarom zou Hij dan nog vlees moeten worden om de waarheid te verkondigen en een fase van het oordeels- en zuiveringswerk van de mens uitvoeren?

Antwoord:

lees verder

God verloste de mensheid in het Tijdperk van Genade, dus waarom moet Hij dan het oordeelswerk in de laatste dagen nog doen?

Bijbelverzen ter referentie:

Wees ​heilig, want ik ben ​heilig” (Lev. 11:45).

“Want zonder heiliging zal niemand de Heer zien” (Hebr. 12:14).

Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen” (Joh 12:47–48).

God verloste de mensheid in het Tijdperk van Genade, dus waarom moet Hij dan het oordeelswerk in de laatste dagen nog doen?

Relevante woorden van God:

“Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen.”

lees verder

Gods oordeelswerk in de laatste dagen is het oordeel van de grote witte troon, zoals is geprofeteerd in het boek Openbaring

Bijbelverzen ter referentie:

“Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petr. 4:17).

Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het ​boek​ van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. Wie niet in het ​boek​ van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid” (Openb. 20:11–15).

Gods oordeelswerk in de laatste dagen is het oordeel van de grote witte troon, zoals is geprofeteerd in het boek Openbaring

lees verder

Wat voor soort mensen kunnen Gods koninkrijk binnengaan

Vraag 1: Ik heb altijd gedacht dat de Heer Jezus voor ons aan het kruis gestorven is. Hij heeft ons van onze zonden verlost en heeft ze vergeven. Hoewel we blijven zondigen en nog gereinigd moeten worden, heeft de Heer ons al onze zonden vergeven en ons rechtvaardig gemaakt door ons geloof. Ik dacht dat zolang we alles opofferden om voor de Heer te werken, zolang we bereid waren te lijden en de prijs te betalen, we dan het hemelse koninkrijk mochten betreden. Ik dacht dat de Heer dit aan ons beloofd had. Maar sommige broeders en zusters trekken dit geloof nu in twijfel. Zij zeggen dat ook al hebben we voor de Heer gewerkt, we nog steeds vaak zondigen, waarna we onze zonden opbiechten, dus zijn we nog niet gereinigd. Zij beweren dat de Heer heilig is, dus kunnen niet-heiligen Hem niet ontmoeten. Mijn vraag is: kunnen wij, die alles hebben opgeofferd voor de Heer, echt opgenomen worden in het hemelse koninkrijk? We weten het antwoord op deze vraag echt niet, en daarom willen we er met jullie over praten.

Wat voor soort mensen kunnen Gods koninkrijk binnengaan

lees verder

‘Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren’ (Nederlands gesproken)

God zegt: “Ik roep naar mijn huis al diegenen die ik heb voorbestemd om het publiek te zijn voor mijn woord, en plaats dan allen die gehoorzamen en naar mijn woord verlangen voor mijn troon. Degenen die mijn woord de rug toekeren, zij die niet gehoorzamen en zich aan mij onderwerpen, en zij die mij openlijk uitdagen, zullen allemaal terzijde worden geworpen om hun uiteindelijke straf af te wachten.Alle mensen leven te midden van verdorvenheid en onder de hand van de boze, dus niet veel van mijn volgelingen verlangen eigenlijk naar de waarheid. Dat wil zeggen, de meesten aanbidden mij niet met een oprecht hart of met de waarheid, maar proberen mijn vertrouwen te verkrijgen door verdorvenheid, rebellie en bedrieglijke afwegingen. Om deze reden zeg ik: “Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.” Allen die geroepen zijn, zijn diep verdorven en ze leven allemaal in hetzelfde tijdperk, maar degenen die gekozen zijn, zijn slechts die groep die in de waarheid geloven en de waarheid erkennen en in praktijk brengen. Deze mensen maken slechts een heel klein deel uit van het geheel, en van deze mensen zal ik meer eer ontvangen.”

uit ‘Online Bijbelstudie