Wat voor soort mens kan worden naar het koninkrijk van de hemel gebracht?

Toen ik in de Heer geloofde, als we pratten over wat voor soort mens kan worden naar het koninkrijk van de hemel gebracht, waarvan zijn er broeders en zusters van de kerk twee meningen:

Mening 1: Hoewel we nu zonden hebben en we vaak zonden begaan, maar we geloven in de Heer, Hij had onze zonden vergeven en behandelde ons niet langer als zondaar. Volgens het woord van Paulus: “In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.” (1 KORINTHE 15: 52-53) Wanneer de Heer komt, zal Hij ons beeld veranderen in een ogenblik en ons brengen naar het hemelse koninkrijk.

Mening 2: Degenen die gered zijn door geloof maar die vaak kunnen zondigen, zijn niet gekwalificeerd om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan.  De Heer zei: “Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.” (MATTHEÜS 7:21) “Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.” (1PETRUS 1:16) Het is te zien dat niet iedereen die in de Heer gelooft het koninkrijk van God kan binnengaan, alleen degenen die Gods wil doen, en die corrupt is gereinigd, kan Gods koninkrijk binnengaan. We weten allemaal dat Jezus de Heer van het koninkrijk van de hemel is. Moeten mensen volgens de woorden van de Heer of de woorden van de mensen als ze het koninkrijk van de hemel willen binnengaan?  Beste vrienden, hoe denken jullie ervan, 

Kijk naar de volgende Christelijke film ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ Clip 2 – Wat te doen om het hemelse koninkrijk binnen te gaan (2).

Bijbeltekst van de dag – Efeze 5:15-16

Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.

– Efeze 5:15-16

Gedachten over het vers van vandaag …

Wat is Gods wil in dit vers? Hoe moeten we wijze mensen worden? Mensen in deze slechte tijd zijn losbandig van aard, zoals ze waren die in de tijd van Noach. Ze gaan materieel genot na en geven zich over aan zondige geneugten. Noach was echter anders en nadat hij Gods stem had gehoord, begon hij de ark te bouwen volgens Gods instructies en overleefde de grote vloed, en zijn familieleden werden beschermd door God. Zo was Noach’s wijsheid. De Bijbel zegt ook: “Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de heiligen is inzicht” (Spreuken 9:10). Niet alleen was Noach intelligent en wijs, maar hij was ook bang voor God, luisterde naar God en schuwde het kwaad. Integendeel, mensen in zijn generatie besteedden alleen aandacht aan eten, drinken en plezier maken. Pas toen de vloed kwam, hadden ze spijt. Hieruit kunnen we zien dat eten, drinken en plezier maken ons geen leven kan brengen, maar slechts kortstondig genot. Een wereld in het hart van de mens zonder plaats voor God en geen leiding van God is duister zonder toekomst. Mogen wij verstandige mensen worden die acht slaan om behoedzaam naar Gods stem te luisteren in plaats van wereldse trends na te jagen als dwazen. In feite geeft God ieder individu de kans om gered te worden. Vanwege de roeping van God, geven vele broeders en zusters hun harten aan God, besteden voor en toewijding aan God, getuigenis afleggen voor God. Vanwege hun geloof in God worden ze niet meegesleept door deze slechte trends, maar leven ze in het licht en ontvangen ze Gods zorg en bescherming, zegeningen en genade. Dank God dat Hij ons ertoe heeft gebracht de juiste weg in het leven te bewandelen.

uit ‘Online Bijbelstudie

God kennen is de weg naar het vrezen van God en het mijden van het kwaad (Fragment I)

God zegt: “‘God vrezen en het kwaad mijden’ en God kennen zijn op talloze manieren onlosmakelijk met elkaar verbonden, en het verband tussen de twee spreekt voor zich. Als je het kwaad wilt mijden, moet je eerst ware vrees voor God hebben. Als je ware vrees voor God wilt hebben, moet je eerst ware kennis van God hebben. Als je ware kennis van God wilt hebben, moet je eerst Gods woorden ervaren, de realiteit van Gods woorden binnengaan, en Gods kastijding en discipline, Zijn tuchtiging en oordeel ervaren.

Lees verder

Christelijke film ‘Redding’ Wat is ware redding?

Wat is redding? Diegenen die geloven in de Heer Jezus denken dat als ze maar oprecht bidden tot de Heer, hun zonden opbiechten en berouw tonen, hun zonden zullen worden vergeven. Ze zullen dan gered worden en als de Heer komt, zullen ze meteen in het koninkrijk worden opgenomen. Maar is het echt zo eenvoudig om gered te worden?

Lees verder