Christelijke overdenking: nadenken over de “Johannes’ moeder Salome doet een verzoek aan de Heer”

In Matteüs 20:20-23 staat opgetekend: “Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar hem toe. Ze viel voor hem neer om hem een ​gunst​ te vragen. Hij vroeg haar: ‘Wat wilt u?’ Ze antwoordde: ‘Beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een rechts van u en de ander links.’ Maar ​Jezus​ zei hun: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de ​beker​ drinken die ik zal moeten drinken?’ ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. Toen zei hij: ‘Uit mijn ​beker​ zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van mij zullen zitten kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn Vader ze heeft bestemd.’” Uit deze passage van de Schrift kunnen we opmaken dat Salome (de vrouw van Zebedeüs en de moeder van de discipelen Johannes en Jakobus) de Heer Jezus een verzoek deed, in de hoop dat haar twee zoons aan weerszijden van de Heer in de hemel zouden kunnen zitten. De Heer echter willigde haar verzoek niet in.

Waarom deed Salome zo’n verzoek aan de Heer Jezus?

Destijds wandelde de Heer Jezus langs het Meer van Galilea toen hij Jakobus en Johannes in een boot netten zag herstellen, samen met hun vader Zebedeüs. Hij riep hen, waarop zij onmiddellijk hun boot verlieten, afscheid namen van hun vader en de Heer Jezus volgden. Later kwam ook hun moeder Salome om de Heer te volgen en te dienen. Zij en enkele andere vrouwen bekommerden zich onderweg om de Heer Jezus en Zijn discipelen; ze gebruikten hun eigen geld om voor hen te zorgen. Salome geloofde dat zij gerechtigd was om de Heer een verzoek te doen, omdat zowel zijzelf als haar zoons alles hadden opgegeven om de Heer Jezus te volgen en veel hadden opgeofferd en besteed. Daarom deed Salome het verzoek dat wanneer God Zijn koninkrijk verkreeg en naar de aarde kwam, haar twee zoons aan weerszijden van de Heer konden zitten en voor eeuwig bij de Heer konden blijven. Ze meende dat de Heer haar verzoek zou moeten inwilligen.

Hoe antwoordde de Heer Jezus op Salomes verzoek?

lees verder