Het mysterie van de komst van de Mensenzoon

Na de rampen zal de Heer op de wolken neerdalen, om de goeden te belonen en het kwade te straffen. ommigen horen nu over het nieuws dat de Heer al voor de rampen in het geheim is neergedaald, maar zij zijn niet bereid om deze getuigenis te onderzoeken en geloven dat zolang zij gewoon wachten op de Heer, totdat Hij rechtstreeks op de wolken neerdaalt, zij dan rechtstreeks het hemelse koninkrijk binnen kunnen gaan. Zijn dat werkelijk de feiten? In Openbaring staat het volgende voorspeld: “Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven” (Openbaring 1:7). Waarom zullen alle stammen over Hem weeklagen, als de Heer Jezus openlijk op de wolken is neergedaald? Het lukt veel mensen helaas niet om door Zijn werk van woorden de teruggekeerde Heer te herkennen. Daardoor behandelen zij de Heer als een gewoon mens en zijn zij daardoor zelfs in staat om Hem te veroordelen, te weerstaan en uiteindelijk verwerpen zij Hem. Wanneer zij Christus dan met hun eigen ogen op de wolken zien verschijnen, zullen zij op dat moment weten, dat zij de geheime terugkomst van de Heer Jezus hebben veroordeeld en zich tegen God hebben verzet. Zij zullen op dat moment diep berouw voelen, maar dan zal het te laat zijn. Dan is namelijk de tijd aangebroken, dat God het goede zal belonen en het kwade zal straffen.

Lees verder Het mysterie van de komst van de Mensenzoon